Nowe prawa w tym tygodniu (19 - 25 czerwca 2017 r.)

Kto może otworzyć aptekę, kto dopłaci do Poczty Polskiej?

#1 wchodzi we wtorek, 20 czerwca 

Nowe przepisy dotyczące ochrony zabytków lub przedmiotów o szczególnej wartości artystycznej, historycznej bądź naukowej ułatwią odzyskiwanie utraconych m.in. w wyniku II wojny światowej dóbr kultury. Do tej pory, w tym celu wykorzystywane były przepisy prawa cywilnego, od teraz reguły takich postępowań określa nowa ustawa.

Sprawa o odzyskanie dobra kultury będzie rozpatrywana przed sądem w państwie, w którym znajduje się dany przedmiot lub nieruchomość. W procesie będzie uczestniczyć kraj, który dopomina się zwrotu. Jego prawo do ochrony dziedzictwa narodowego będzie nadrzędne wobec prawa majątkowego dotychczasowego właściciela dobra.  

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych.

Ścieżka pracy nad ustawą o restytucji narodowych dóbr kultury

Głosowanie nad ustawą

#2 wchodzi w życie w środę, 21 czerwca

Firma audytorska nie będzie mogła równocześnie przeprowadzać audytu i doradzać w jednostkach zainteresowania publicznego mi.in. w bankach, OFE, SKOK-ach czy zakładach ubezpieczeń. Dodatkowo firma audytorska będzie mogła badać sprawozdania finansowe danej instytucji nie dłużej niż przez 5 lat.

Nowe prawo o biegłych rewidentach i firmach audytorskich realizuje dyrektywę unijną dotyczącą sprawozdań finansowych.

Ścieżka pracy nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Głosowanie nad ustawą

#3 wchodzi w życie w środę, 21 czerwca

Minister wybierze przewodniczącego 7 z 9 członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy sędziowskie, których wyniki decydują o pierwszeństwie w przyjmowaniu na asesurę sądową. 

Minister będzie mianować asesora na 4-letni okres pełnienia obowiązków sędziego. Asesor będzie mógł otrzymać propozycję aplikacji sędziowskiej bez udziału w dotychczas obowiązkowym konkursie na wolne stanowisko. Konkurs będzie obowiązywać tylko kandydatów spoza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec nominowanego kandydata.

Zmiany objęły także referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Mogą oni przystępować do egzaminu sędziowskiego do 31 grudnia 2023 r. Od momentu zaliczenia egzaminu referendarze i asystenci mają 5 lat na przystąpienie do konkursu na stanowisko sędziowskie. Po upłynięciu terminów muszą odbyć aplikację w KSSIP. Aplikacja może zostać skrócona o maksymalnie 12 miesięcy, jeśli asystent lub referendarz pracował na swoim stanowisku co najmniej 3 lata.

Czas trwania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w KSSIP został skrócony z 42 do 36 miesięcy. Aplikanci będą mogli przewodniczyć składowi sędziowskiemu w trakcie rozprawy, jednak bez możliwości orzekania.

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie nad ustawą

#4 wchodzi w życie w piątek, 23 czerwca

Polskę zaczyna obowiązywać nowa umowa międzynarodowa w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych. Umowa została sporządzona w Strasburgu 4 maja 2016 r. i zastąpiła poprzednio obowiązującą konwencję w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych sporządzoną w Strasburgu 19 sierpnia 1985 r.

Głównym powodem sporządzenia nowej umowy, przedstawionym w uzasadnieniu Rady Europy, było zaktualizowanie jej zapisów do współczesnych praktyk zabezpieczania imprez sportowych.

Ścieżka pracy nad ustawą o wypowiedzeniu konwencji z 1985 r.

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka pracy nad ustawą o ratyfikowaniu nowej konwencji z 2016 r.

Głosowanie nad ustawą

#6 wchodzi w życie w sobotę, 24 czerwca

Poczta dostanie więcej pieniędzy w ramach rekompensaty za świadczenie usług powszechnych, do których jest zobowiązana jako jedyny operator publiczny w Polsce. Należy do nich zapewnienie przystępnych cen usług pocztowych, opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu.

Do rekompensaty dla poczty będą dokładać się inni operatorzy pocztowi, jeśli ich przychody roczne wyniosą więcej niż 1 mln zł. Udział w dopłacie to maksymalnie 2 proc. przychodów operatora. Jeśli kwoty od operatorów nie wystarczą, resztę dopłaci państwo.

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

Głosowanie nad ustawą

#7 wchodzi w życie w niedzielę, 25 czerwca

Apteki będą mogli prowadzić wyłącznie farmaceuci, albo prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą albo będąc wspólnikiem w spółki. Jedna spółka będzie mogła mieć w swoich rękach maksymalnie cztery apteki.

W ustawie określono również zasady tworzenia aptek. Nowe apteki muszą być oddalone od aptek już istniejących o minimum 500 metrów i mogą powstać tylko w gminach, w których na jedną aptekę nie przypada mniej niż 3 tys. mieszkańców.

Nowe prawo dotyczy wyłącznie nowo powstających aptek.

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Głosowanie nad ustawą