Nowe prawa w tym tygodniu (26 czerwca - 2 lipca 2017 r.)

Odszkodowania za straty z powodu nieuczciwej konkurencji, nowe e-usługi dla obywateli, ograniczone zwolnienia z akcyzy na węgiel.

 #weszło we wtorek, 27 czerwca

Każdy, kto poniósł straty z powodu działań nieuczciwej konkurencji, będzie mógł złożyć pozew o odszkodowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może to być np. przedsiębiorca dyskryminowany przez potentata rynkowego albo konsument, który płaci więcej przez zmowę cenową przedsiębiorców. UOKiK już wcześniej wydawał decyzje dotyczące porozumień ograniczających konkurencję lub nadużywania pozycji dominującej, ale nie rozstrzygały one kwestii odszkodowania.

Rozpatrywaniem spraw zajmą się sądy okręgowe. - Dzięki nowemu prawu ochrona konkurencji będzie możliwa nie tylko poprzez aktywność urzędu, ale również na drodze prywatnoprawnej. Występujemy w interesie publicznym, nakładamy kary za konkretne praktyki, a od dziś możliwe jest także skuteczne dochodzenie roszczeń przez poszczególnych poszkodowanych – mówiła wiceprezes UOKiK, Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 1 lipca

  • Kwota wolna od zajęć komorniczych dla zatrudnionych etatowo emerytów i rencistów wzrośnie z 50 proc. wartości minimalnej renty i emerytury do 75 proc.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Głosowanie nad ustawą

  • Tylko zakłady energochłonne, które korzystają z węgla opałowego będą zwalniane z akcyzy na węgiel. Warunkiem jest przystosowanie instalacji do norm związanych z ochroną środowiska, np. określonych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) czy europejskim systemie handlu emisjami (ETS). Inne zakłady nie będą już objęte ulgą. Zmiana jest odpowiedzią na zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce zwalnianie z akcyzy w szerszym zakresie niż nakazuje to dyrektywa.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Głosowanie nad ustawą

  • Załatwimy przez internet więcej spraw administracyjnych. Sprawdzimy np. ile mamy punktów karnych za jazdę samochodem albo czy spełniamy warunki uzyskania świadczeń rodzinnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Głosowanie nad ustawą

  • Zmiany w pakiecie onkologicznym. Lekarz specjalista będzie mógł wystawić kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) w przypadku podejrzenia nowotworu (wcześniej miał taką możliwość tylko w przypadku zdiagnozowania choroby). Sama karta zostanie skrócona z 9 do 12 stron i lekarz będzie ją uzupełniał elektronicznie. Placówki medyczne wyznaczą koordynatorów leczenia onkologicznego, którzy m.in. poinformują pacjentów o organizacji leczenia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Głosowanie nad ustawą

  • 1 lipca rozpocznie działalność POLADA, czyli Polska Agencja Antydopingowa. która zastąpi funkcjonującą dotychczas Komisję ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. POLADA będzie mogła ściśle współpracować z policją, służbami celnymi, strażą graniczną, żandarmerią wojskową czy prokuraturą przy ustalaniu czy sportowiec stosował doping. O odpowiedzialności dyscyplinarnej sportowca zadecyduje Panel Dyscyplinarny, którego członków powoła minister sportu. Osoby przeprowadzające kontrole antydopingowe uzyskają status funkcjonariuszy publicznych, co zapewni im większą ochronę prawną. Kontrole zawodników będzie można wykonywać także przed rozpoczęciem zawodów, a nie tylko w trakcie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w życie w sobotę, 1 lipca

  • Na mocy tzw. ustawy hazardowej zacznie działać Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Rejestr w wersji testowej funkcjonuje od kilku miesięcy i znajduje się w nim już ok. 280 stron internetowych, które zostaną zablokowane z dniem 1 lipca. Do blokowania witryn zobowiązani są dostawcy internetowi. W rejestr wpisane są wszystkie firmy bukmacherskie niezarejestrowane w Polsce, które nie uzyskały odpowiedniej licencji np. Bet-at-home czy Unibet. Lista cały czas się powiększa. Niektóre witryny mają szansę zostać wykreślone z rejestru, np. jeśli zarejestrują działalność w Polsce.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o grach hazardowych oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie nad ustawą

  • Prokuratoria Generalna RP, instytucja której zadaniem jest ochrona interesu prawnego Skarbu Państwa, ma nowy obowiązek reprezentowania spółek Skarbu Państwa (np. ZUS, NFZ) w sprawach cywilnych w pierwszej instancji przed sądami okręgowymi lub przed sądami polubownymi w sprawach, w których wartość sporu nie przekracza 5 mln zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie nad ustawą

  • 1 lipca rusza Rejestr Zastawów Skarbowych w wersji online. Zastaw skarbowy to forma zabezpieczenia dla Skarbu Państwa i samorządów na wypadek nieuregulowania długu przez podatnika. Jeśli dana spółka nie zapłaciła w terminie podatku i tzw. fiskus uzna, że to się może powtórzyć, może objąć zastawem posiadane przez nią samochody i podczas postępowania egzekucyjnego zająć je a następnie sprzedać. W powstającym rejestrze przechowywane będą informacje o wszystkich zastawach skarbowych na terenie kraju. Wszystkie dokumenty, w tym wpis do rejestru będzie można przesyłać internetowo. W rejestrze znajdą się także informacje, które dotychczas były dostępne tylko po złożeniu płatnego wniosku o wypis, takie jak np. wysokość zaległości podatkowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórymi innymi ustawami