Nowe prawa w tym tygodniu (29 maja - 4 czerwca)

#1 weszło w środę, 31 maja

 • Nowe kary za niepłacenie alimentów. Dłużnicy będą karani grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do roku, jeśli dług alimentacyjny będzie równy wysokości co najmniej trzech świadczeń okresowych. Kara będzie wyższa (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat), jeśli niepłacenie naraża drugą osobę na niezaspokojenie podstawowych potrzeb np. zakup jedzenia. Poprzednie przepisy były mniej precyzyjne - karalne było długotrwałe, powtarzające się i wynikające ze złej woli uchylanie od płacenia. Krytycy wskazują jednak, że nowe prawo tworzy sytuację, w której osądzona może być tylko osoba, której w postaci np. orzeczenia sądowego czy ugody określono wysokość alimentów. Może to oznaczać, że skazani za uchylanie się od samego obowiązku płacenia, którym tej kwoty nie określono nie złamali prawa.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny Głosowanie nad ustawą

#2 weszło w czwartek, 1 czerwca

 • Ułatwienia dla przedsiębiorców w dochodzeniu wierzytelności. Zmiany dotyczą m.in. zasad odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy (zasada solidarnej odpowiedzialności, która zwiększa ochronę inwestora) czy dochodzenia roszczeń w postępowaniu uproszczonym (podniesiony limit wartości przedmiotu sporu z 10 tys. zł do 20 tys. zł).

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Głosowanie nad ustawą

 • Rozstrzygnięcia na korzyść strony. Kodeks postępowania administracyjnego został uzupełniony m.in. o zasadę o rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony, np. w sytuacji, gdy przepisy nie są precyzyjne. Możliwe będzie prowadzenie mediacji na etapie postępowania administracyjnego i tym samym rozwiązanie części spraw polubownie, bez udziału sądu administracyjnego. Nowością jest możliwość tzw. milczącego załatwienia sprawy: milcząca zgoda (organ administracji publicznej nie zgłosił sprzeciwu w terminie) i milczące zakończenie postępowania (organ administracji publicznej nie wydał w terminie decyzji lub postanowienia kończącego sprawę).

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

 • Połączenie Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego w nową instytucję: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. FINA zajmie się m.in. gromadzeniem i katalogowaniem zbiorów, a także produkcją dzieł kultury. Szczegóły funkcjonowania nowej instytucji zawiera rozporządzenie ministra kultury.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

 • Wyższe kary za śmiertelne wypadki pod wpływem alkoholu. Sprawca wypadku spędzi już nie minimum 9 miesięcy, a co najmniej 2 lata w więzieniu. Dodatkowo, sąd nie będzie mógł orzekać kary w zawieszeniu. Ustawa wprowadziła także nową kategorię przestępstwa - ucieczkę przed pościgiem, za którą grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Wcześniej było to wykroczenie karane grzywną lub 30 dniami aresztu, chyba, że skutkowało uszkodzeniem zdrowia lub śmiercią. Sąd będzie musiał obowiązkowo orzekać zakaz prowadzenia pojazdów dla kierowców, którym decyzją administracyjną cofnięto uprawnienia, a mimo to prowadzili pojazd. Jeśli kierowca nie będzie przestrzegał zakazu sądowego, grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia (wcześniej 3 lata).

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

 • Posłowie zagłosowali za podniesieniem z 20 do 35 proc. ryczałtu dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. W 2011 r. zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wzrosło minimalne wynagrodzenie dla skazanych, w związku z czym przedsiębiorcy mniej chętnie ich zatrudniali. Zmiana ustawy ma odwrócić ten trend.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Głosowanie nad ustawą

 • Pracownik tymczasowy może być skierowany do pracy u jednego pracodawcy na okres maksymalnie 18 mies. w ciągu 3 lat, niezależnie od liczby agencji lub rodzaju umowy. Nowe przepisy mają ukrócić praktykę omijania ograniczeń czasowych, np. poprzez zatrudnianie pracownika u tego samego pracodawcy za pośrednictwem różnych agencji. Pracownik tymczasowy nie będzie mógł zajmować się tym samym, czym zajmował się wcześniej pracownik stały zwolniony przez pracodawcę w ciągu ostatnich 3 mies. z przyczyn niezależnych od siebie. Większa ochrona przysługuje kobietom w ciąży - jeśli ma ona łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej, jej umowa musi zostać przedłużona do dnia porodu.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

#3 weszło w piątek, 2 czerwca

 • Reforma Głównego Urzędu Miar (GUM). Urząd zyskał nową strukturę i nowe zadania. Będzie wspierał rozwój krajowego przemysłu oraz transfer technologii. GUM stanie się także partnerem przedsiębiorców, dzięki utworzeniu Rady Metrologii, w której składzie przedsiębiorcy będą stanowili ? członków. Rada będzie mogła np. opiniować plany i sprawozdania działalności urzędu oraz wybierać prezesa.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Głosowanie nad ustawą

#4 weszło w sobotę, 3 czerwca

 • Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Tor umożliwi m.in. wpływanie do Szczecina statków o większej wyporności oraz przewożenie większej ilości towarów. Ustawa uprościła i skróciła procedury związane z inwestycją np. zwalniając inwestorów z obowiązku przedstawiania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego. Budowa ma zostać ukończona do 2020 r.

Ścieżka prac nad ustawą o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra Głosowanie nad ustawą

Częściowo weszły:

 • 1 czerwca: art. 4 ustawy o zmianie ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców nowelizujący ustawę o KRS, zgodnie z którym cudzoziemcy we wniosku o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców muszą zamieścić oświadczenie, czy są cudzoziemcami. Jeśli są, muszą także zamieścić oświadczenie, czy są właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

 • 1 czerwca: art. 58 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, który dotyczy powołania członków pierwszego składu Rady Agencji Antydopingowej. 4 na 7 członków Rady (przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych, ministra zdrowia, ministra finansów oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego) jest powoływanych na wnioski organów, które reprezentują, złożone 14 dni przed wejściem w życie ustawy. Cała ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

Ścieżka prac nad ustawą o zwalczaniu dopingu w sporcie Głosowanie nad ustawą

 • 31 maja: art. 1 pkt 9 lit. a, art. 4 pkt 3 i 10-12, art. 5 pkt 1, 2, 5, 6 i 11-13, art. 7 oraz art. 8 ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą głównie zmiany nazewnictwa.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

 • 30 maja: art. 1 (pkt 53-58) ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym dotyczący przede wszystkim przedsiębiorców chcących uzyskaću licencję przewoźnika kolejowego. Od teraz będą oni musieli m.in. dostarczyć dokumenty zaświadczające o dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kwalifikacji zawodowych oraz zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą