Nowe prawa: cyfryzacja w sądach

Zwolnienie z opłat dla rodziców w szpitalach oraz elektroniczne pisma sądowe.

#częściowo wchodzi w piątek, 31 maja

  • U ustawach nazwę „profil zaufany ePUAP” zastąpiono przez „podpis zaufany”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Pisma do sądu administracyjnego mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) sądu.
  • Sądy mogą przechowywać akta w formie elektronicznej i udostępniać je stronom przez internet.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 31 maja

  • Do wymogów formalnych dla pism procesowych dodane podawanie numeru PESEL, KRS, NIP lub REGON przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników. 
  • Pisma i orzeczenia w postępowaniu sądowym mogą być doręczane w formie elektronicznej. 
  • Notatki urzędowe, protokoły, uzasadnienia i sprostowania mogą być utrwalone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw

#częściowo wchodzi w sobotę, 1 czerwca

  • Zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony od 5 lat do 10 lat. Termin zależy m.in. od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności jego obsługi.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Głosowanie

  • Ważność profilu zaufanego (upływa po 3 latach) można przedłużyć samodzielnie przy wykorzystaniu profilu osobistego (czyli przy pomocy elektronicznego dowodu osobistego) albo przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 1 czerwca

  • Wprowadzono nowe zasady kontroli NFZ w szpitalach (np. sprawdzanie nieprawidłowości w wystawianiu recept). Kontrolerzy nie będą musieli odwiedzać szpitali, żeby nakładać kary (wystarczy mailowa wymiana dokumentów). Wprowadzono także tzw. próg bagatelności – nie będą nakładane kary o wartości niższej niż 500 zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Rodzice lub opiekunowie prawni mogą przebywać całodobowo z dzieckiem lub osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w szpitalu bez ponoszenia kosztów za posiłki, pościel i dodatkowe łóżko (weszło 1 lipca, piszemy o tym TUTAJ).