Nowe prawa w tym tygodniu (8 - 14 stycznia 2018 r.)

Jak skarbówka będzie walczyć z wyłudzeniami podatkowymi?

#wchodzi w czwartek, 11 stycznia
  • Komisja Nadzoru Finansowego może uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za zakład wewnętrzny, czyli taki, którego właścicielem jest np. przedsiębiorstwo i który zabezpiecza tylko swoich właścicieli.

  • KNF ma uprawnienia, żeby zakazać lub ograniczyć rozporządzanie aktywami przez zagraniczny zakład ubezpieczeniowy lub reasekuracji z innego państwa członkowskiego UE.

  • Minimalna wartość nominalna obligacji podporządkowanej wynosi 400 tys. zł, jeśli jej emitentem są m.in. banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń.

Ścieżka prac nad o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 13 stycznia
  • Powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie i analizowanie danych o wyłudzeniach podatkowych.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Głosowanie