Nowe prawa w tym tygodniu (10 - 16 kwietnia)

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa – dwa razy większa.

#1 wchodzi w środę, 12 kwietnia

Zmiany w przepisach dotyczą funkcjonowania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Jej zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewodów, dotyczących komunalizacji (przekazywania gminom) mienia państwowego.

Skład komisji – liczący do tej pory 3 członków – został powiększony dwukrotnie. Pozwoli to na rozpatrywanie spraw przez mniejsze 2- lub 3-osobowe zespoły. Jest to szczególnie istotne, gdy komisja musi rozpatrzyć tę samą sprawę ponownie. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjęte jest, aby za drugim razem skład osobowy zespołu orzekającego był inny. Zwiększony skład pozwoli również przyspieszyć tempo rozpatrywania spraw.

Członkiem komisji będzie mogła zostać osoba z wykształceniem prawniczym, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w sektorze administracji publicznej. Powoła ją minister spraw wewnętrznych. On też będzie decydował o wysokości wynagrodzenia za pracę w komisji.

Powodem nowelizacji była niezgodność niektórych zapisów ustawy z Konstytucją.

Po 1990 r. gminy z mocy prawa nabyły mienie, które do tej pory było własnością państwa. W związku z tym, że nie w każdym przypadku stan własnościowy tego mienia był w pełni uporządkowany, każde nabycie dodatkowo wymaga decyzji potwierdzającej od wojewody. W przypadkach spornych strony mają prawo odwołania się od decyzji wojewody do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Orzeczenie Komisji jest ostateczne, chyba że Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu odwołania stwierdzi, że było niezgodne z prawem.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
Głosowanie nad ustawą