Łomża: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 49.40%
II tura: 40.71%

Prezydent miasta: Mariusz Chrzanowski

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KWW Mariusza Chrzanowskiego
 • Okręg: Łomża
 • Liczba i procent głosów (I tura): 10 518, 44.15%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 14 866, 75.98%
Ukończył prawo na Uniwersytecie w Białymstoku, obecnie doktorant. Pracował w Starostwie Powiatowym Łomży oraz jako asystent w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Członek Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Civitas Christian. W l. 2006-2014 radny miasta Łomży, w l. 2010-2014 wiceprzewodniczący Rady Miasta Łomży. W 2014 r. wybrany na prezydenta Łomży, uzyskując 68% głosów w drugiej turze.

Kandydaci w II turze

Mariusz
Chrzanowski
KWW Mariusza Chrzanowskiego
76%
poglądy
Agnieszka
Muzyk
KW Prawo i Sprawiedliwość
24%
poglądy

Kandydaci w I turze

Maciej
Borysewicz
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
21%
poglądy
Mariusz
Chrzanowski
KWW Mariusza Chrzanowskiego
44%
poglądy
Mirosław
Derewońko
KWW Reatusz Mirosława Derewońko
1%
poglądy
Dariusz
Janicki
KKW SLD Lewica Razem
Agnieszka
Muzyk
KW Prawo i Sprawiedliwość
23%
poglądy
Zbigniew
Prosiński
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
4%
poglądy
Tadeusz
Zaremba
KWW Przyjazna Łomża

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Zatrzymanie młodych ludzi w Łomży dzięki zapewnieniu im dobrych warunków życia. (Dariusz Janicki)
wspieranie inwestycji produkcyjnych i usługowych w zakresie nowoczesnych technologii zorganizowanie systemu podwyższania kwalifikacji zawodowych-praktycznych dla dorosłych w zawodach deficytowych (wysoko wynagradzanych) współudział w przygotowaniu terenów inwestycyjnych racjonalizacja wydatków bieżących poprzez stosowanie sprawiedliwych kryteriów finansowania zadań miasta realizowanych przez jednostki budżetowe rozwój dialogu obywatelskiego, w tym z wykorzystaniem środków TIK (Tadeusz Zaremba)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Zadbam o odpowiednią ilość i stan mieszkań komunalnych i socjalnych. (Dariusz Janicki)
Sprawne, uczciwe i jawne zarządzanie, transparentna polityka kadrowa (Tadeusz Zaremba)
2.
Wprowadzę system PAD-powszechnie dostępnych defibrylatorów AED i szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. (Dariusz Janicki)
Rozwinięcie systemu zajęć pozaszkolnych wspierających talenty i zainteresowania młodzieży (Tadeusz Zaremba)
3.
Dofinansuję szczepienia ochronne przeciwko grypie i wirusowi brodawczaka ludzkiego. (Dariusz Janicki)
wdrożenie obywatelskich mechanizmów konsultacyjno - decyzyjnych w ważnych sprawach inwestycyjnych i społecznych, w tym umocnienie struktur samorządów osiedlowych (Tadeusz Zaremba)
4.
We współpracy z sejmikiem wojewódzkim będę działał na rzecz powstania oddziału geriatrii i ściągnięcia do Łomży potrzebnych specjalistów (chirurga naczyniowego, chirurga dziecięcego). (Dariusz Janicki)
wdrożenie zróżnicowanej stosownie do potrzeb polityki senioralnej, tj.: wspieranie integracji seniorów aktywnych, organizacja środowiskowej pomocy osobom samotnym i niepełnosprawnym, wspieranie powstawania i funkcjonowania placówek opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym prowadzonych przez NGOoałnosprawnym (Tadeusz Zaremba)
5.
Dofinansuję żłobki i przedszkola dla dzieci pracujących rodziców. (Dariusz Janicki)
Wspieranie integracji i partnerstwa biznesowego podmiotów gospodarczych oraz procesów innowacyjności organizacyjno-technologicznej (Tadeusz Zaremba)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi (Tadeusz Zaremba)
 3. Komunikacja miejska (Tadeusz Zaremba)
 4. Edukacja (Dariusz Janicki)
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa (Dariusz Janicki)
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia (Dariusz Janicki)
 10. Polityka społeczna (Tadeusz Zaremba)
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Problem ochrony zdrowia jest zaniedbywany zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. (Dariusz Janicki)
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu. (Tadeusz Zaremba)
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów). (Tadeusz Zaremba)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Cele reprezentacyjne, niektóre koszty administracji (Dariusz Janicki)
promocja i reklama, administracja - delegowanie zadań, racjonalizacja wydatków bieżących w oświacie i innych działach administracji (Tadeusz Zaremba)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Przez dofinansowanie różnych usług. Młodych może zainteresować dofinansowanie żłobków i przedszkoli, starszych np. dofinansowanie badań profilaktycznych. Młodych przedsiębiorców można zachęcić do rozliczania się na terenie miasta pomagając im w prowadzeniu firmy na początku działalności. (Dariusz Janicki)
darmowe przejazdy komunikacja miejską, karty dużej rodziny, karta seniora, (Tadeusz Zaremba)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Można zachęcać do inwestowania tworząc infrastrukturę i przygotowując tereny inwestycyjne. (Dariusz Janicki)
Uaktywnienie i upowszechnienie działań doradczych w ramach Parku Przemysłowego, ulgi podatkowe - inwestycyjne i zatrudnieniowe, wspieranie integracji i partnerstwa biznesowego firm, zwłaszcza tworzenia konsorcjów zadaniowych do przetargów, rozwijanie praktycznych form edukacji szkolnej na rzecz przedsiębiorczości i aktywności zawodowej (Tadeusz Zaremba)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Bilety docelowo maja byc bezpłatne, natomiast należy rozwinąć usługi transportowe MPK, wprowadzić nowe działalności (w tym sprzedaż paliw), uaktywnić firmy i spółki miejskie w zakresie racjonalizacji kosztów funkcjonowania, outsourcingu zadań i usług wykonawczych w celu zmniejszenia kosztów ( zmniejszenia dotacji z budżetu) (Tadeusz Zaremba)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Tylko 6,71% podatku od osób prawnych trafia do budżetu miasta. Podstawą budżetów większości gmin jest podatek od osób fizycznych. Dla miasta atrakcyjne jest takie przedsiębiorstwo, które utworzy dużo atrakcyjnych miejsc pracy dla mieszkańców, jest mało uciążliwe, albo może zapłacić wysokie opłaty eksploatacyjne. (Dariusz Janicki)
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Z rynkiem pracy w chwili obecnej nie powinno być problemu. Pracowników brakuje i raczej się to drastycznie nie zmieni w najbliższym czasie. Największymi barierami mogą być brak sensownej polityki imigracyjnej i przejawy ksenofobii w naszym społwczeństwie. (Dariusz Janicki)
wspieranie osiedlania się wykształconych ludzi o zbliżonych tradycjach kulturowych, unikanie prymitywnej eksploatacji taniej siły roboczej (Tadeusz Zaremba)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Warto inwestować w rozwój sąsiednich gmin, ponieważ może to zachętę do przyłączenia się do Łomży, a sąsiednie gminy są często atrakcyjne gospodarczo, turystycznie i.t.p. Warto wspierać OSP w sąsiednich gminach, bo często korzystamy z pomocy strażaków z sąsiednich gmin. (Dariusz Janicki)
Należy realizować wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne, zwłaszcza usługi komunalne i tereny inwestycyjne (Tadeusz Zaremba)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Piątnica, Nowogród. gmina Łomża. (Dariusz Janicki)
Łomża, Piątnica, Nowogród, Śniadowo, Jedwabne ( gminy pow. łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, ostrołęckiego) (Tadeusz Zaremba)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Kółka przedmiotowe, SKS, kursy pierwszej pomocy, edukacja seksualna. (Dariusz Janicki)
edukacja obywatelska i samorządność (Tadeusz Zaremba)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Rzetelna wiedza na temat seksualności, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego jest niezbędna młodym ludziom i pozwala zapobiec wielu nieszczęściom. (Dariusz Janicki)
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Tadeusz Zaremba)
 3. Ok. 5 000 zł brutto. (Dariusz Janicki)
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Chodzi tu o etat bez dodatkowych godzin. (Dariusz Janicki)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
System zmianowy jest na ogół dużą niedogodnością dla dzieci i rodziców. (Dariusz Janicki)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 97 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Dariusz Janicki)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Dariusz Janicki)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach. (Dariusz Janicki)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Rodzice, którzy nie pracują mają czas zająć się dzieckiem. Największe preferencje powinny mieć dzieci pracujących rodziców o najniższych dochodach. (Dariusz Janicki)
Łomżę powinna rozwijać formy opieki nad dzieckiem w celu aktywizacji zawodowej rodziców (Tadeusz Zaremba)
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Dariusz Janicki)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering. (Tadeusz Zaremba)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W przypadku stołówki odchodzi transport co oznacza, że posiłki są wydawane zaraz po przygotowaniu. Mając własną kuchnię i stołówkę można pokusić się np. o zorganizowanie sezonowego schroniska młodzieżowego. (Dariusz Janicki)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. (Tadeusz Zaremba)
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Dariusz Janicki)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami. (Dariusz Janicki)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Konarzyce (Dariusz Janicki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Tadeusz Zaremba)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania. (Tadeusz Zaremba)
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji. (Dariusz Janicki)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie. (Tadeusz Zaremba)
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych. (Dariusz Janicki)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Parki i ich bezpośrednie sąsiedztwo. Nie powinno się też zagęszczać zabudowy na terenie Starego Miasta i Południa. (Dariusz Janicki)
tereny o dużych walorach środowiskowych ( ekologicznych) (Tadeusz Zaremba)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Tadeusz Zaremba)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dariusz Janicki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Nie bardzo widzę tutaj związek przyczynowo-skutkowy. (Dariusz Janicki)
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Stare Miasto. (Dariusz Janicki)
centrum (Tadeusz Zaremba)
2.
Rejon skrzyżowania ulicy Polowej z ulicą Wojska Polskiego. (Dariusz Janicki)
3.
Część ulicy Sikorskiego. (Dariusz Janicki)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście. (Dariusz Janicki)
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park. (Dariusz Janicki)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone. (Dariusz Janicki)
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Tadeusz Zaremba)
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Może bulwary, może jeden park. (Dariusz Janicki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Nie zawsze człowiek pijący piwo "pod chmurką" musi się upić bardziej, niż ten pijący w lokalu, czy w domu. Trzeba by tylko zadbać o pojemniki na śmieci i stoliki i pilnować porządku. (Dariusz Janicki)
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie. (Tadeusz Zaremba)
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Dariusz Janicki)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady. (Dariusz Janicki)
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków. (Dariusz Janicki)
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej. (Tadeusz Zaremba)
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych. (Tadeusz Zaremba)
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
należy przede wszystkim usprawnić organizację selektywnego gromadzenia i odbioru odpadów (Tadeusz Zaremba)
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. (Dariusz Janicki)
Festiwale muzyczne i teatralne (Tadeusz Zaremba)
2.
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży (Dariusz Janicki)
masowe in=mrezy sportowo-rekreacyjne (Tadeusz Zaremba)
3.
Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży (Dariusz Janicki)
edukacja sportowa młodzieży (Tadeusz Zaremba)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Tadeusz Zaremba)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp. (Dariusz Janicki)
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
artystyczna edukacja pozaszkolna (Tadeusz Zaremba)
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 2. Seniorzy. (Tadeusz Zaremba)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone. (Dariusz Janicki)
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
karate (Dariusz Janicki)
nie mam zdania - do konsultacji publicznych (Tadeusz Zaremba)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Tadeusz Zaremba)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Dariusz Janicki)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV. (Dariusz Janicki)
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji. (Tadeusz Zaremba)
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Dariusz Janicki)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Tadeusz Zaremba)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych. (Tadeusz Zaremba)
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Dariusz Janicki)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Przede wszystkim dyskryminowani są, moim zdaniem, ludzie pracujący z niskimi dochodami. (Dariusz Janicki)
rodziny dysfunkcyjne (Tadeusz Zaremba)
Miasto jest właścicielem 1020 mieszkań komunalnych oraz 37 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Tadeusz Zaremba)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dariusz Janicki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Trzeba tu podejść elastycznie. Niektóre lokale socjalne opłaci się wyremontować, inne lepiej zburzyć i wybudować coś nowego. Łatwiej zarządzać nowo wybudowanym blokiem mieszkań socjalnych, ale z drugiej strony istnieje ryzyko stygmatyzacji jego mieszkańców. Lepszy jednak nowy blok niż slumsy. (Dariusz Janicki)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych. (Tadeusz Zaremba)
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Dariusz Janicki)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. TZ DJ
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. DJ TZ
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Dariusz Janicki)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Tadeusz Zaremba)
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Aleja Legionów i ulica Władysława Sikorskiego. (Dariusz Janicki)
w okolicach mieszkań komunalnych o niskim standardzie (Tadeusz Zaremba)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Sposób rewitalizacji Starego Rynku. (Dariusz Janicki)
programy inwestycyjne (Tadeusz Zaremba)
Kwestia 2:
Sposób i kolejność realizowania inwestycji drogowych i infrastrukturalnych w mieście. (Dariusz Janicki)
mechanizmy i platformy dialogu obywatelskiego (Tadeusz Zaremba)
Kwestia 3:
Sposób wykorzystania Parku Przemysłowego. (Dariusz Janicki)
ocena jakości usług miejskich (Tadeusz Zaremba)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski (Tadeusz Zaremba)
 2. Konsultacje społeczne (Dariusz Janicki)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi. (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. DJ
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. DJ, TZ
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. DJ, TZ
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). DJ, TZ
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę DJ TZ
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy sprawdzić czy pracownicy firm pracujących i budujących dla samorządów nie zmuszają ludzi do pracy na umowach śmieciowych, ale bywa, że kontrakt czy umowa-zlecenie jest korzystniejsza dla pracownika niż umowa o pracę. (Dariusz Janicki)
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Dariusz Janicki, Tadeusz Zaremba)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Osobie kompetentnej. (Dariusz Janicki)
przedwczesne pytanie (Tadeusz Zaremba)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Wrażliwość społeczna, jawność, gospodarność. (Dariusz Janicki)
uczciwość, sprawiedliwość, współpraca ponad podziałami, gospodarność (Tadeusz Zaremba)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Ważne dla mnie jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Zaproponuję bezpłatne szczepienia p. grypie, badania profilaktyczne, opiekę stomatologiczną w szkołach, sfinansowanie szczepień przeciwko HPV dzieciom w 12 r.ż. Podejmę współpracę ze szpitalem i sejmikiem wojewódzkim w celu ściągnięcia do Łomży potrzebnych specjalistów, np. chirurga naczyniowego oraz w celu utworzenia oddziału geriatrycznego. Zrealizuję ideę PAD (Public Access Defibrillator, powszechny dostęp do defibrylacji) w naszym mieście w połączeniu ze szkoleniem wolontariuszy w zakresie BLS+AED lub KKP oraz systemem powiadamiania o zdarzeniach, w tym nzk. (Dariusz Janicki)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej