Bytom: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 43.95%
II tura: 35.26%

Prezydent miasta: Mariusz Wołosz

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Okręg: Bytom
 • Liczba i procent głosów (I tura): 16 059, 30.27%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 22 620, 53.54%
Ma wykształcenie wyższe pedagogiczne. Był zawodnikiem sekcji boksu GKS Szombierki i klubu „Polonia” Świdnica. W l. 2002-2006 kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w OSiR w Bytomiu. W l. 2011-2016 wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Od 2014 r. dyrektor Szpitala nr 2 w Mysłowicach, wiceprezes Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Prezes Stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto. Samorządowiec: w l. 2002-2010 i ponownie od 2014 r. radny Rady Miasta Bytom, w 2002 i 2006 kandydował z list SLD, w 2014 r. – PO. Należał do SLD, od 2007 r. bezpartyjny. W 2010 r. bez sukcesu ubiegał się o urząd prezydenta Bytomia. W l. 2010-2012 wiceprezydent miasta.

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl

Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Likwidacja nielegalnych wysypisk i wyrzucenie mafii śmieciowej z Bytomia.
2.
Przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom.
3.
Włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem.
4.
Uczynienie Bytomia atrakcyjnym i wiarygodnem partnerem dla inwestorów.
5.
Uczynienie Bytomia miastem przyjaznym dla mieszkańców.

Kandydaci w II turze

Damian
Bartyla
KWW BIS i Damiana Bartyli
46%
poglądy
Mariusz
Wołosz
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Wykorzystanie obszernej i taniej bazy mieszkaniowej oraz lokali do prowadzenia działalności gospodarczej i, przy rozwoju komunikacji publicznej oraz infrastruktury drogowej, uczynienie z Bytomia atrakcyjnego, przyjaznego, bezpiecznego miejsca do życia dla młodych rodzin i prowadzenia biznesu, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (Mariusz Wołosz)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Likwidacja nielegalnych wysypisk i wyrzucenie mafii śmieciowej z Bytomia. (Mariusz Wołosz)
2.
Przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom. (Mariusz Wołosz)
3.
Włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem. (Mariusz Wołosz)
4.
Uczynienie Bytomia atrakcyjnym i wiarygodnem partnerem dla inwestorów. (Mariusz Wołosz)
5.
Uczynienie Bytomia miastem przyjaznym dla mieszkańców. (Mariusz Wołosz)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny (Mariusz Wołosz)
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci) (Mariusz Wołosz)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia (Mariusz Wołosz)
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Mariusz Wołosz)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Mariusz Wołosz)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Mariusz Wołosz)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Mariusz Wołosz)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Rezygnujemy ze zbytków (np. budowa stadionu) i wydajemy pieniądze tam, gdzie na co dzień będą odczuwać to mieszkańcy. (Mariusz Wołosz)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji do żłobków i przedszkoli. (Mariusz Wołosz)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Planuję wprowadzenie programu LOKAL NA START – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane po bardzo atrakcyjnych srtawkach najemcom. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, w wycenie uwzględnione będą środki zainwestowane przez przedsiębiorcę w lokal. Włączę także przedsiębiorców w proces podejmowania ważnych dla nich decyzji oraz zainicjuję doroczną loterię z atrakcyjną nagrodą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą podatki w Bytomiu. (Mariusz Wołosz)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
W stosunku do sąsiednich gmin, w Bytomiu bezrobocie jest na najwyższym poziomie. (Mariusz Wołosz)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Komentarz do pytania o to, czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin: jesteśmy częścią dużego organizmu i musimy patrzeć na rozwój Bytomia z perspektywy Metropolii. Jednakże na tę chwilę, to my potrzebujemy pomocy i wsparcia w rozwoju, na którym – docelowo – skorzystają wszyscy zaangażowani w pomoc. (Mariusz Wołosz)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Mariusz Wołosz)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Mariusz Wołosz)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk. (Mariusz Wołosz)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy (podparte programem stypendialnym). Wprowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości i aktywności społecznej. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Mariusz Wołosz)
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mój program przewiduje wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 5% w kadencji (1% co rok), a także wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych (personelu szkolnego i przedszkolnego). (Mariusz Wołosz)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mam zdecydowaną opinię w tej sprawie: Bytom wymaga opracowania spójnej strategii edukacyjnej. Dla przykładu, aktualnie mamy dwie sąsiadujące ze sobą szkoły: jedną w połowie pustą i drugą, w której dzieci jest tak dużo, że uczą się w systemie dwuzmianowym. Sytuację można uporządkować tak, żeby wszystkie dzieci miały zapewniony komfort i zaczynały naukę rano. (Mariusz Wołosz)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 76 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Mariusz Wołosz)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. (Mariusz Wołosz)
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Mariusz Wołosz)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Mariusz Wołosz)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Planuję wprowadzenie systemu zaopatrzenia szkół w oparciu o wspólną platformę zakupową. (Mariusz Wołosz)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych. (Mariusz Wołosz)
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Mariusz Wołosz)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe. (Mariusz Wołosz)
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Mariusz Wołosz)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Mariusz Wołosz)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mam zdecydowaną opinię uwzględniającą kontekst Bytomia: miasto musi zinwentaryzować swoje zasoby, zwiększyć pulę środków na remonty oraz zacząć przejmować nieruchomości zarządzane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Wszystko po to, aby systematycznie rozładowywać kolejkę osób oczekujących na mieszkanie. (Mariusz Wołosz)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Mariusz Wołosz)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych w miejscach, gdzie planowana jest eksploatacja górnicza. (Mariusz Wołosz)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Mariusz Wołosz)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Śródmieście i Rozbark (Mariusz Wołosz)
2.
Bobrek i Karb (Mariusz Wołosz)
3.
Łagiewniki (Mariusz Wołosz)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Mariusz Wołosz)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone. (Mariusz Wołosz)
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Mariusz Wołosz)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców. (Mariusz Wołosz)
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Mariusz Wołosz)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej. (Mariusz Wołosz)
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mam zdecydowaną opinię uwzględniającą specyfikę miasta: można rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów obniżając stawkę za wywóz śmieci (miejskie wysypisko). (Mariusz Wołosz)
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Opera Śląska (Mariusz Wołosz)
2.
Zlot Superbohaterów (do 2016 r.) (Mariusz Wołosz)
3.
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu (Mariusz Wołosz)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia. (Mariusz Wołosz)
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Mariusz Wołosz)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
Utworzenie Dzielnicowych Centrów Współpracy w oparciu o instytucje działające w dzielnicach, m.in. biblioteki. (Mariusz Wołosz)
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Mariusz Wołosz)
 2. Seniorzy. (Mariusz Wołosz)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Mariusz Wołosz)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Mariusz Wołosz)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Proponuję transparentny system i równe zasady dla wszystkich dyscyplin. (Mariusz Wołosz)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Mariusz Wołosz)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Mariusz Wołosz)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV. (Mariusz Wołosz)
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Mariusz Wołosz)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina powinna zabiegać wszelkimi dostępnymi sposobami o finansowanie zewnętrzne, ale jeśli nie ma innego wyjścią – musi dopłacać. Zdrowie mieszkańców to priorytet. Na lodowisko pójdą jedni, na stadion drudzy, ale w szpitalu spotkamy się wszyscy. (Mariusz Wołosz)
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych. (Mariusz Wołosz)
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Mariusz Wołosz)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Niepełnosprawni ruchowo muszą zmagać się z barierami architektonicznymi. Głuchoniemi nie rozumieją „tłumacza” języka migowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim, niepełnosprawne dzieci nie mogą liczyć na dopłaty do zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w podobnej wysokości, jak w miastach ościennych. (Mariusz Wołosz)
Miasto jest właścicielem 12499 mieszkań komunalnych oraz 358 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Mariusz Wołosz)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą. (Mariusz Wołosz)
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. MW
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Odnośnie straży miejskiej: zamierzam dać jej nowe priorytety i 12 miesięcy. Jeśli się nie sprawdzi w nowych realiach, rozważę jej rozwiązanie. Co do policji: zamierzam przywrócić patrole ponadnormatywne na ulice miasta, żeby wzmocnić bezpieczeństwo na ulicach. (Mariusz Wołosz)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Mariusz Wołosz)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Przez rozwijanie monitoringu rozumiem przede wszystkim monitoring ciężarówek potencjalnie przywożących do miasta nielegalne odpady. Nielegalne składowiska i działalność mafii śmieciowej, to moim zdaniem zagrożenie nr 1, bo trujące substance oddziałują na stan całego środowiska i zdrowie wszystkich mieszkańców. We współpracy z policją i prokuraturą zamierzam doprowadzić do ukarania sprawców. Jeśli chodzi o tzw. pospolitą przestępczość i uciążliwe wykroczenia – proponuję działanie w myśl zasady „zero tolerancji” we wszystkich obszarach miasta. (Mariusz Wołosz)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Walka z mafią śmieciową i nielegalnymi składowiskami odpadów. (Mariusz Wołosz)
Kwestia 2:
Inwentaryzacja zasobów miasta i transparentność w kwestii dostępu do lokali z tej puli. (Mariusz Wołosz)
Kwestia 3:
Budowa i remonty dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i placów zabaw oraz inne elementy składające się na obraz miasta przyjaznego mieszkańcom. (Mariusz Wołosz)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Mariusz Wołosz)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Mariusz Wołosz)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski (Mariusz Wołosz)
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. MW
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. MW
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. MW
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). MW
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Mariusz Wołosz)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Adamowi Frasowi (Mariusz Wołosz)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Dobrem mieszkańców, ochroną ich zdrowia i mienia. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kandydaci w I turze

Damian
Bartyla
KWW BIS i Damiana Bartyli
23%
poglądy
Kazimierz
Czubak
KKW SLD Lewica Razem
Mariusz
Janas
KW Prawo i Sprawiedliwość
20%
poglądy
Marek
Michałowski
KW Niezależni
11%
poglądy
Andrzej
Panek
KWW Andrzeja Panka
8%
poglądy
Andrzej
Wężyk
KW Stowarzyszenia "Wspólny Bytom"
7%
poglądy
Mariusz
Wołosz
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
W perspektywie pierwszego roku kadencji za najważniejsze uważam uporządkowanie budżetu miasta i finansów spółek miejskich. To jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania miasta i właściwej realizacji jego zadań. W dłuższej perspektywie chciałbym podjąć działania których celem jest Bytom Przyjazny Mieszkańcom. Czyli taki, w którym się dobrze mieszka i żyje, od darmowych żłobków, dobrej sieci miejskich przedszkoli poprzez ciekawą ofertę kulturalno-rekreacyjną, dobrze funkcjonującą komunikację autobusową, tramwajową i kolejową, działania na rzecz seniorów i kończąc na bezpieczeństwie. (Kazimierz Czubak)
Wykorzystanie obszernej i taniej bazy mieszkaniowej oraz lokali do prowadzenia działalności gospodarczej i, przy rozwoju komunikacji publicznej oraz infrastruktury drogowej, uczynienie z Bytomia atrakcyjnego, przyjaznego, bezpiecznego miejsca do życia dla młodych rodzin i prowadzenia biznesu, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (Mariusz Wołosz)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Uporządkowanie finansów miasta. (Kazimierz Czubak)
Likwidacja nielegalnych wysypisk i wyrzucenie mafii śmieciowej z Bytomia. (Mariusz Wołosz)
2.
Darmowe żłobki. (Kazimierz Czubak)
Przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom. (Mariusz Wołosz)
3.
Działania na rzecz komunikacji publicznej (w tym odtworzenie linii tramwajowej ze śródmieścia do Miechowic). (Kazimierz Czubak)
Włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem. (Mariusz Wołosz)
4.
Białą księga nt. finansowania sportu wyczynowego przez miasto w latach ubiegłych. (Kazimierz Czubak)
Uczynienie Bytomia atrakcyjnym i wiarygodnem partnerem dla inwestorów. (Mariusz Wołosz)
5.
Program budowy mieszkań komunalnych. (Kazimierz Czubak)
Uczynienie Bytomia miastem przyjaznym dla mieszkańców. (Mariusz Wołosz)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny (Mariusz Wołosz)
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska (Kazimierz Czubak)
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci) (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia (Mariusz Wołosz)
 10. Polityka społeczna (Kazimierz Czubak)
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Mariusz Wołosz)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Mariusz Wołosz)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów). (Kazimierz Czubak)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Bardziej od prostych oszczędności, o które, wiem z doświadczenia jest bardzo trudno, zależy mi na powstrzymaniu niekontrolowanego wycieku pieniędzy z budżetu Bytomia. W Bytomiu niezbędne jest uporządkowanie budżetu miasta i kompetentne jego planowanie. Np. mimo że Zabrze jest bardziej zadłużone od Bytomia to jednak właśnie nasze miasto ma problemy z wiarygodnością kredytową. To efekt niekompetentnego i bałaganiarskiego planowania budżetu miasta. (Kazimierz Czubak)
Rezygnujemy ze zbytków (np. budowa stadionu) i wydajemy pieniądze tam, gdzie na co dzień będą odczuwać to mieszkańcy. (Mariusz Wołosz)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Zachęcanie musi być przed wszystkim efektem realizacji opisanego wyżej celu strategicznego Bytom Przyjazny Mieszkańcom a nie doraźnych akcji. (Kazimierz Czubak)
Wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji do żłobków i przedszkoli. (Mariusz Wołosz)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Planuję wprowadzenie programu LOKAL NA START – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane po bardzo atrakcyjnych srtawkach najemcom. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, w wycenie uwzględnione będą środki zainwestowane przez przedsiębiorcę w lokal. Włączę także przedsiębiorców w proces podejmowania ważnych dla nich decyzji oraz zainicjuję doroczną loterię z atrakcyjną nagrodą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą podatki w Bytomiu. (Mariusz Wołosz)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Nie chodzi mi o proste zwiększanie wpływów do budżetu z racji podniesienia cen biletów na komunikację miejską i miejskie imprezy. Bardziej zależy mi na poprawie, jakości zarządzania miejskimi przedsiębiorstwami w Bytomiu. Jestem zwolennikiem realizowania zadań komunalnych przez miejskiej podmioty będące w różnych sposób własnością miasta. Uważam, że dobrze i kompetentnie zarządzane miejskie przedsiębiorstwa, co prawda nie przyniosą bezpośredniego dochodu (np. dywidenda), ale ich działania powinny w niektórych zakresach odciążyć wydatki budżetu miasta. (Kazimierz Czubak)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Tego typu działania powinny się opierać przede wszystkim o programy i rozwiązania rządowe. W mieście takim jak Bytom można jedynie zająć się sprawami związanymi z edukacją, kulturą i urzędem pracy. (Kazimierz Czubak)
W stosunku do sąsiednich gmin, w Bytomiu bezrobocie jest na najwyższym poziomie. (Mariusz Wołosz)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Bytom już dziś uczestniczy na zasadzie wzajemności w takich działaniach, ponieważ jest członkiem związku aglomeracyjnego. W tej sprawie będę mógł sprecyzować stanowisko dopiero po objęciu funkcji prezydenta miasta, ponieważ dziś znam działalność związku w tym zakresie jedynie w ogólnych zarysach. Mogę dodać, że jestem zwolennikiem systemu „janosikowego”, ale dobre jego funkcjonowanie zależy od rozwiązań ustawowych. (Kazimierz Czubak)
Komentarz do pytania o to, czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin: jesteśmy częścią dużego organizmu i musimy patrzeć na rozwój Bytomia z perspektywy Metropolii. Jednakże na tę chwilę, to my potrzebujemy pomocy i wsparcia w rozwoju, na którym – docelowo – skorzystają wszyscy zaangażowani w pomoc. (Mariusz Wołosz)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Kazimierz Czubak)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk. (Mariusz Wołosz)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy (podparte programem stypendialnym). Wprowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości i aktywności społecznej. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Mariusz Wołosz)
 3. Ok. 5 000 zł brutto. (Kazimierz Czubak)
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mój program przewiduje wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 5% w kadencji (1% co rok), a także wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych (personelu szkolnego i przedszkolnego). (Mariusz Wołosz)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Kazimierz Czubak)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mam zdecydowaną opinię w tej sprawie: Bytom wymaga opracowania spójnej strategii edukacyjnej. Dla przykładu, aktualnie mamy dwie sąsiadujące ze sobą szkoły: jedną w połowie pustą i drugą, w której dzieci jest tak dużo, że uczą się w systemie dwuzmianowym. Sytuację można uporządkować tak, żeby wszystkie dzieci miały zapewniony komfort i zaczynały naukę rano. (Mariusz Wołosz)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 76 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Mariusz Wołosz)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. (Mariusz Wołosz)
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci. (Kazimierz Czubak)
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach. (Kazimierz Czubak)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Planuję wprowadzenie systemu zaopatrzenia szkół w oparciu o wspólną platformę zakupową. (Mariusz Wołosz)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej. (Kazimierz Czubak)
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe. (Mariusz Wołosz)
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Za priorytet uważam otworzenie połączenia tramwajowego centrum miasta z dzielnicą Miechowice. (Kazimierz Czubak)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Mariusz Wołosz)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji. (Kazimierz Czubak)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie. (Kazimierz Czubak)
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Częścią programu Bytom Przyjazny Mieszkańcom jest pakiet mieszkaniowy oparty o budownictwo komunalne na wynajem. (Kazimierz Czubak)
Mam zdecydowaną opinię uwzględniającą kontekst Bytomia: miasto musi zinwentaryzować swoje zasoby, zwiększyć pulę środków na remonty oraz zacząć przejmować nieruchomości zarządzane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Wszystko po to, aby systematycznie rozładowywać kolejkę osób oczekujących na mieszkanie. (Mariusz Wołosz)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia. (Kazimierz Czubak)
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Mariusz Wołosz)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Parki i tereny zielone. (Kazimierz Czubak)
Absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych w miejscach, gdzie planowana jest eksploatacja górnicza. (Mariusz Wołosz)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Śródmieście, w okolicach ulic Piekarskiej i Piłsudskiego (Kazimierz Czubak)
Śródmieście i Rozbark (Mariusz Wołosz)
2.
Bobrek i Karb (Mariusz Wołosz)
3.
Łagiewniki (Mariusz Wołosz)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone. (Mariusz Wołosz)
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Kazimierz Czubak)
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców. (Mariusz Wołosz)
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady. (Kazimierz Czubak)
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej. (Mariusz Wołosz)
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.) (Kazimierz Czubak)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Kazimierz Czubak)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie (Mariusz Wołosz)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mam zdecydowaną opinię uwzględniającą specyfikę miasta: można rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów obniżając stawkę za wywóz śmieci (miejskie wysypisko). (Mariusz Wołosz)
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Opera Śląska (Kazimierz Czubak)
Opera Śląska (Mariusz Wołosz)
2.
Bytomski Teatr Tańca (Kazimierz Czubak)
Zlot Superbohaterów (do 2016 r.) (Mariusz Wołosz)
3.
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu (Mariusz Wołosz)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia. (Mariusz Wołosz)
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Kazimierz Czubak)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
Utworzenie Dzielnicowych Centrów Współpracy w oparciu o instytucje działające w dzielnicach, m.in. biblioteki. (Mariusz Wołosz)
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 2. Seniorzy. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Mariusz Wołosz)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą. (Kazimierz Czubak)
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Bytom ma poważne problemy finansowe związane z finansowanie sportu wyczynowego, które powinny być wyjaśnione. (Kazimierz Czubak)
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Proponuję transparentny system i równe zasady dla wszystkich dyscyplin. (Mariusz Wołosz)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. (Kazimierz Czubak)
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Kazimierz Czubak)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Mariusz Wołosz)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV. (Mariusz Wołosz)
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina powinna zabiegać wszelkimi dostępnymi sposobami o finansowanie zewnętrzne, ale jeśli nie ma innego wyjścią – musi dopłacać. Zdrowie mieszkańców to priorytet. Na lodowisko pójdą jedni, na stadion drudzy, ale w szpitalu spotkamy się wszyscy. (Mariusz Wołosz)
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Mariusz Wołosz)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego. (Kazimierz Czubak)
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Niepełnosprawni ruchowo muszą zmagać się z barierami architektonicznymi. Głuchoniemi nie rozumieją „tłumacza” języka migowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim, niepełnosprawne dzieci nie mogą liczyć na dopłaty do zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w podobnej wysokości, jak w miastach ościennych. (Mariusz Wołosz)
Miasto jest właścicielem 12499 mieszkań komunalnych oraz 358 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta. (Kazimierz Czubak)
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Mariusz Wołosz)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą. (Mariusz Wołosz)
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Kazimierz Czubak)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. KC MW
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. KC, MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jestem zwolennikiem utrzymania Straży Miejskiej ponieważ z własnego doświadczenia wiem, iż jest zakres działań straży do których realizacji policja nie chce się angażować, np. sprawy porządkowe. (Kazimierz Czubak)
Odnośnie straży miejskiej: zamierzam dać jej nowe priorytety i 12 miesięcy. Jeśli się nie sprawdzi w nowych realiach, rozważę jej rozwiązanie. Co do policji: zamierzam przywrócić patrole ponadnormatywne na ulice miasta, żeby wzmocnić bezpieczeństwo na ulicach. (Mariusz Wołosz)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Przez rozwijanie monitoringu rozumiem przede wszystkim monitoring ciężarówek potencjalnie przywożących do miasta nielegalne odpady. Nielegalne składowiska i działalność mafii śmieciowej, to moim zdaniem zagrożenie nr 1, bo trujące substance oddziałują na stan całego środowiska i zdrowie wszystkich mieszkańców. We współpracy z policją i prokuraturą zamierzam doprowadzić do ukarania sprawców. Jeśli chodzi o tzw. pospolitą przestępczość i uciążliwe wykroczenia – proponuję działanie w myśl zasady „zero tolerancji” we wszystkich obszarach miasta. (Mariusz Wołosz)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Planowanie wydatków budzetu obywatelskiego. (Kazimierz Czubak)
Walka z mafią śmieciową i nielegalnymi składowiskami odpadów. (Mariusz Wołosz)
Kwestia 2:
Poszukiwanie nowych rozwiazań w działaniach władz miasta. (Kazimierz Czubak)
Inwentaryzacja zasobów miasta i transparentność w kwestii dostępu do lokali z tej puli. (Mariusz Wołosz)
Kwestia 3:
Budowa i remonty dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i placów zabaw oraz inne elementy składające się na obraz miasta przyjaznego mieszkańcom. (Mariusz Wołosz)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski (Mariusz Wołosz)
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. MW KC
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. KC, MW
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. KC, MW
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). KC, MW
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę KC MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Kazimierz Czubak, Mariusz Wołosz)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Adamowi Frasowi (Mariusz Wołosz)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Jestem z przekonań socjaldemokratą, ale mam świadomość, iż będąc prezydentem miasta należy uwzględniać także poglądy szerszego spektrum mieszkańców miasta i takim prezydentem chciałbym być. (Kazimierz Czubak)
Dobrem mieszkańców, ochroną ich zdrowia i mienia. (Mariusz Wołosz)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej