Kalisz: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 52.89%
II tura: 43.89%

Prezydent miasta: Krystian Kinastowski

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KWW Wszystko i Samorządny Zgodnie Dla Kalisza
 • Okręg: Kalisz
 • Liczba i procent głosów (I tura): 8 931, 21.34%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 21 844, 63.5%
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Prowadzi Biuro Analiz Architektonicznych i Urbanistycznych (baau.pl) oraz firmę Inwestoprojekt, zajmującą się inwestycjami.

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl

Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Rozpoczęcie procesu rewitalizacji
2.
Przywrócenie rzeki miastu
3.
Polityka senioralna
4.
Rozwój budownictwa mieszkaniowego
5.
Pozyskanie inwestorów

Kandydaci w II turze

Dariusz
Grodziński
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Krystian
Kinastowski
KWW Wszystko i Samorządny Zgodnie Dla Kalisza

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Rewitalizacja, inwestycje, rozwój uslug (Krystian Kinastowski)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Rozpoczęcie procesu rewitalizacji (Krystian Kinastowski)
2.
Przywrócenie rzeki miastu (Krystian Kinastowski)
3.
Polityka senioralna (Krystian Kinastowski)
4.
Rozwój budownictwa mieszkaniowego (Krystian Kinastowski)
5.
Pozyskanie inwestorów (Krystian Kinastowski)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi (Krystian Kinastowski)
 3. Komunikacja miejska (Krystian Kinastowski)
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna (Krystian Kinastowski)
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Krystian Kinastowski)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Krystian Kinastowski)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu. (Krystian Kinastowski)
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Krystian Kinastowski)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Krystian Kinastowski)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
promocja, (Krystian Kinastowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Bezpłatna i dogodna komunikacja, rozwój usług, atrakcyjne tereny mieszkaniowe, dobra oferta edukacyjna (Krystian Kinastowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Przyjazny urząd, preferencje podatkowe, rozwój otoczenia biznesowego , przyjazny klimat w mieście dla inwestorów (Krystian Kinastowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Bariery kulturowe, edukacja, opieka medyczna, administracja (Krystian Kinastowski)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Krystian Kinastowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Czy należy zacieśniać współpracę z Ostrowem Wielkopolskim? Jeśli tak, jakie powinny być priorytety dalszej współpracy?
Inwestycje o charakterze ponadlokalnym i integrującym AKO (Krystian Kinastowski)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Krystian Kinastowski)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Krystian Kinastowski)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej. (Krystian Kinastowski)
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Matematyka, plastyka, wf (Krystian Kinastowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Krystian Kinastowski)
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Krystian Kinastowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 93 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. (Krystian Kinastowski)
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Krystian Kinastowski)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach. (Krystian Kinastowski)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Krystian Kinastowski)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic. (Krystian Kinastowski)
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta. (Krystian Kinastowski)
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Stanczukowskiego, Podmiejska (Krystian Kinastowski)
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. (Krystian Kinastowski)
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Krystian Kinastowski)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum. (Krystian Kinastowski)
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Krystian Kinastowski)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie kontrapasa rowerowego na ul. Śródmiejskiej? Czy należy stosować podobne rozwiązania w innych częściach miasta?
Ruch rowerowy, jeżeli to możliwe, powinno prowadzić się drogami bocznymi, tworząc korytarze komunikujące różne części miasta. Kontrapas jest rozwiązaniem budzącym sporo kontrowersji. (Krystian Kinastowski)
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych. (Krystian Kinastowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Krystian Kinastowski)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Krystian Kinastowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Śródmieście (Krystian Kinastowski)
2.
3.
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Krystian Kinastowski)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park. (Krystian Kinastowski)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście. (Krystian Kinastowski)
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie. (Krystian Kinastowski)
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem, miasto powinno kupić budynek po Narodowym Banku Polskim?  Jeśli tak, na jakie cele powinien być przeznaczony budynek? 
Tak, jeżeli wycena będzie uwzgledniala koszty niezbędnego remontu. Cel - Akademia Kaliska, centrum Organizatorzy zachodniopomorskie Pozarządowych, Filharmonia. (Krystian Kinastowski)
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków. (Krystian Kinastowski)
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Krystian Kinastowski)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.) (Krystian Kinastowski)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Krystian Kinastowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
2.
Filharmonia (Krystian Kinastowski)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków. (Krystian Kinastowski)
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego. (Krystian Kinastowski)
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Główny Rynek z wytypowanym kwartałem zabudowy (Krystian Kinastowski)
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Krystian Kinastowski)
 2. Seniorzy. (Krystian Kinastowski)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą. (Krystian Kinastowski)
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Krystian Kinastowski)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Lekkoatletyka (Krystian Kinastowski)
  Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz konserwacji zabytkowego więzienia w Kaliszu? Jakie będą to działania
Więzienie powinno służyć jak budynek WOT (Krystian Kinastowski)
  Czy Pani/ Pana zdaniem należy wybudować nowy basen na Dobrzecu?
Tak, jako basen osiedlowy. (Krystian Kinastowski)
Jak Pani/ Pana zdaniem przeciwdziałać ponownej dewastacji remontowanych budynków komunalnych?
Polityka przydziałów mieszkań, kontrole, mediacje (Krystian Kinastowski)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Krystian Kinastowski)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości. (Krystian Kinastowski)
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Krystian Kinastowski)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych. (Krystian Kinastowski)
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Krystian Kinastowski)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych. (Krystian Kinastowski)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Osoby starsze i samotne, osoby ubogie (Krystian Kinastowski)
Miasto jest właścicielem 4530 mieszkań komunalnych oraz 457 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych. (Krystian Kinastowski)
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Potrzebne są nowe mieszkania socjalne, żeby można było prowadzić odpowiednią politykę lokalową w kontekście np. rewitalizacji. (Krystian Kinastowski)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Krystian Kinastowski)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. KK
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. KK
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Krystian Kinastowski)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Okolice nocnych sklepów monopolowych, (Krystian Kinastowski)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Polityka senioralna (Krystian Kinastowski)
Kwestia 2:
Rozwiązania komunikacyjne (Krystian Kinastowski)
Kwestia 3:
Ochrona środowiska (Krystian Kinastowski)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi. (Krystian Kinastowski)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Krystian Kinastowski)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Krystian Kinastowski)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. KK
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. KK
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. KK
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). KK
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę KK
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Krystian Kinastowski)
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Zależy od wyników wyborów. Na pewno będzie to odoba młoda, czyli max 45 lat (Krystian Kinastowski)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Interes mieszkańców i miasta. (Krystian Kinastowski)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kandydaci w I turze

Dariusz
Grodziński
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Piotr
Kaleta
KW Prawo i Sprawiedliwość
19%
poglądy
Krystian
Kinastowski
KWW Wszystko i Samorządny Zgodnie Dla Kalisza
Piotr
Kościelny
KWW Kaliszanie Piotr Kościelny
4%
poglądy
Jerzy
Kozłowski
KWW Kukiz'15
2%
poglądy
Zbigniew
Maj
KW Stowarzyszenie "Tu i Teraz"
9%
poglądy
Karolina
Pawliczak
KKW SLD Lewica Razem
17%
poglądy
Grzegorz
Sapiński
KWW Grzegorza Sapińskiego
8%
poglądy

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
poszerzenie i rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej, ochrona środowiska, inwestycje w osiedla, ściągnięcie inwestorów. (Dariusz Grodziński)
Rewitalizacja, inwestycje, rozwój uslug (Krystian Kinastowski)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Inwestycje osiedlowe (drogi, chodniki, parkingi, fotowoltalika) (Dariusz Grodziński)
Rozpoczęcie procesu rewitalizacji (Krystian Kinastowski)
2.
Czystość i porządek w mieście, ochrona środowiska - w tym rozwój komunikacji publicznej i sieci ścieżek rowerowych (Dariusz Grodziński)
Przywrócenie rzeki miastu (Krystian Kinastowski)
3.
Nowoczesna edukacja (Dariusz Grodziński)
Polityka senioralna (Krystian Kinastowski)
4.
Rewitalizacja Śródmieścia (Dariusz Grodziński)
Rozwój budownictwa mieszkaniowego (Krystian Kinastowski)
5.
Otwarte schornisko (Dariusz Grodziński)
Pozyskanie inwestorów (Krystian Kinastowski)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi (Krystian Kinastowski)
 3. Komunikacja miejska (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 4. Edukacja (Dariusz Grodziński)
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska (Dariusz Grodziński)
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna (Krystian Kinastowski)
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Krystian Kinastowski)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Krystian Kinastowski)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
promocja, (Krystian Kinastowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Preferencyjna oferta w zakresie usług edukacyjnych, kulturalnych, komunikacji publicznej i innych. (Dariusz Grodziński)
Bezpłatna i dogodna komunikacja, rozwój usług, atrakcyjne tereny mieszkaniowe, dobra oferta edukacyjna (Krystian Kinastowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Zwolnienia z podatku od nieruchomości, uzbrajanie i industralizacja terenów inwestycyjnych, wsparcie administracyjne, promocyjne, pomoc w pozyskaniu kapitału ludzkiego np. poprzez dobre skomunikowanie z gminami ościennymi. (Dariusz Grodziński)
Przyjazny urząd, preferencje podatkowe, rozwój otoczenia biznesowego , przyjazny klimat w mieście dla inwestorów (Krystian Kinastowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Bariery językowe i kulturowe, ewentualne postawy ksenofobiczne. (Dariusz Grodziński)
Bariery kulturowe, edukacja, opieka medyczna, administracja (Krystian Kinastowski)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie (Dariusz Grodziński)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Krystian Kinastowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jeżeli nie będzie miało w tym korzyści to nie. (Dariusz Grodziński)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Czy należy zacieśniać współpracę z Ostrowem Wielkopolskim? Jeśli tak, jakie powinny być priorytety dalszej współpracy?
Komunikacja publiczna, promocja wydarzeń kulturalnych, sportowych, biznesowych itp., rozwój AKO (Dariusz Grodziński)
Inwestycje o charakterze ponadlokalnym i integrującym AKO (Krystian Kinastowski)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Krystian Kinastowski)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Dariusz Grodziński)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Krystian Kinastowski)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
aktywność obywatelska, zajęcia z wyszukiwania i przetwarzania informacji, zajęcia artystyczne oraz szeroko rozumianej kultury, edukacja seksualna (Dariusz Grodziński)
Matematyka, plastyka, wf (Krystian Kinastowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Krystian Kinastowski)
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dariusz Grodziński)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Nauczyciele zasługują na wyższe płace - jest to składowa kilku czynników, dlatego nie będę podawał konkretnej kwoty. Jako KO zwiększymy pulę na dodatki motywacyjne i wychowawstwo. (Dariusz Grodziński)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Dariusz Grodziński)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Krystian Kinastowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy zrobić wszystko co możliwe aby uniknąć nauki w systemie zmianowym. Jeżeli to się nie uda w każdej szkole, o planie należy rozmawiać w poszczególnych szkołach z dyrekcją, nauczycielami, radą rodziców, samorządem uczniowskim. Ten problem należy rozwiązać wspólnie, w drodze porozumienia (Dariusz Grodziński)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 93 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Dariusz Grodziński)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach. (Krystian Kinastowski)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic. (Krystian Kinastowski)
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Dariusz Grodziński)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Stanczukowskiego, Podmiejska (Krystian Kinastowski)
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
remonty dróg osiedlowych, budowa i modernizacja przejść dla pieszych aby poprawić bezpieczeństwo, ograniczenia prędkości w niektórych miejscach, sadzenie zieleni - te działania należy prowadzić równolegle, w zależności od potrzeb. (Dariusz Grodziński)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. (Krystian Kinastowski)
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Konieczna jest ekspercka analiza rozkładu jazdy i ew. korekta istniejących linii lub dołożenie nowych, lepsze połączenia z gminami ościennymi (w ramach współpracy - AKO). (Dariusz Grodziński)
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum. (Krystian Kinastowski)
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Krystian Kinastowski)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Konieczne jest przede wszystkim rozwój komunikacji publicznej, pewna zmiana nawyków. Odnośnie parkingów - należy myśleć o zagospodarowaniu przestrzeni w pionie, budowa parkingu przy UM na ul. Kościuszki. (Dariusz Grodziński)
Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie kontrapasa rowerowego na ul. Śródmiejskiej? Czy należy stosować podobne rozwiązania w innych częściach miasta?
Sama idea kontrapasu jest słuszna, należy ją rozwijać w innych częściach miasta, jednak należy ją wprowadzać dużo bardziej rozsądnie i ekonomicznie niż miało to miejsce. (Dariusz Grodziński)
Ruch rowerowy, jeżeli to możliwe, powinno prowadzić się drogami bocznymi, tworząc korytarze komunikujące różne części miasta. Kontrapas jest rozwiązaniem budzącym sporo kontrowersji. (Krystian Kinastowski)
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych. (Krystian Kinastowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dariusz Grodziński)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno mieć ofertę zarówno mieszkań na wynajem dla rodzin o średnim poziomie dochodów jak również wspierać rodziny najuboższe. (Dariusz Grodziński)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Należy to rozważać za każdym razem indywidualnie. (Dariusz Grodziński)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Główny Rynek (Dariusz Grodziński)
Śródmieście (Krystian Kinastowski)
2.
Nowy Rynek (Dariusz Grodziński)
3.
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście. (Dariusz Grodziński)
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście. (Krystian Kinastowski)
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jak najmniej zakazów. (Dariusz Grodziński)
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie. (Krystian Kinastowski)
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie (Dariusz Grodziński)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Takie sytuacje wymagają każdorazowo odrębnej analizy, miedzy innymi z ekspertami od spraw bezpieczeństwa. Samorząd nie może ograniczać praw dot. zgromadzeń publicznych, ale musi zapewnić bezpieczeństwo. (Dariusz Grodziński)
Czy Pani/Pana zdaniem, miasto powinno kupić budynek po Narodowym Banku Polskim?  Jeśli tak, na jakie cele powinien być przeznaczony budynek? 
Tak, o ile cena będzie rozsądna. Budynek powinien być przeznaczony na cele kulturalne, edukacyjne,, obywatelskie ( do ustalenia). (Dariusz Grodziński)
Tak, jeżeli wycena będzie uwzgledniala koszty niezbędnego remontu. Cel - Akademia Kaliska, centrum Organizatorzy zachodniopomorskie Pozarządowych, Filharmonia. (Krystian Kinastowski)
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców. (Dariusz Grodziński)
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady. (Dariusz Grodziński)
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków. (Krystian Kinastowski)
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.) (Krystian Kinastowski)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W tym temacie należy równolegle prowadzić wiele działań, nie ograniczać się do tych 3 wybranych powyżej. Kluczowa jest również walka z ubóstwem energetycznym, popularyzowanie ekologicznego transportu itp. (Dariusz Grodziński)
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Krystian Kinastowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie (Dariusz Grodziński)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy przede wszystkim ograniczyć produkcję śmieci, podnosić świadomość ekologiczną w zakresie odpadów, poprawnego sortowania odpadów itp. (Dariusz Grodziński)
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
TEATR - Kaliskie Spotkania Teatralne (Dariusz Grodziński)
2.
CKIS - Festiwal Pianistów Jazzowych (Dariusz Grodziński)
Filharmonia (Krystian Kinastowski)
3.
Filharmonia (Dariusz Grodziński)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków. (Krystian Kinastowski)
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego. (Krystian Kinastowski)
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Główny Rynek z wytypowanym kwartałem zabudowy (Krystian Kinastowski)
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Trudno jest wybrać tylko 2 odpowiedzi. Należy rozwijać i propagować duże festiwale jak KST, FPJ ale również należy wspierać mniejsze działania kulturalne inicjowane przez różne grupy społeczne i organizacje, skierowane do różnych odbiorców. Rozwój bibliotek, muzeów, repertuaru kinowego czy teatralnego, renowacja zabytków - wszystko jest tu ważne. (Dariusz Grodziński)
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 2. Seniorzy. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Dariusz Grodziński)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą. (Krystian Kinastowski)
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
W różnych okresach czasu, różne dyscypliny, w zależności od potrzeb i sukcesów. (Dariusz Grodziński)
Lekkoatletyka (Krystian Kinastowski)
  Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz konserwacji zabytkowego więzienia w Kaliszu? Jakie będą to działania
Miasto musi pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. (Dariusz Grodziński)
Więzienie powinno służyć jak budynek WOT (Krystian Kinastowski)
  Czy Pani/ Pana zdaniem należy wybudować nowy basen na Dobrzecu?
Tak, powinien tam powstać ogólnomiejski basen, z jak największą liczbą torów pływackich o dłg 25m, tak aby mogły tam trenować szkoły pływackie, odbywać się lekcje pływania a każdy mieszkaniec mógł zadbać tam o swoje zdrowie. (Dariusz Grodziński)
Tak, jako basen osiedlowy. (Krystian Kinastowski)
Jak Pani/ Pana zdaniem przeciwdziałać ponownej dewastacji remontowanych budynków komunalnych?
Równolegle do remontów, w miarę możliwości należy prowadzić działania społeczne budujące poczucie wspólnoty i odpowiedzialności. W tym obszarze doskonale sprawdzają się organizacje pozarządowe. Równocześnie należy usprawnić nadzór nad poprawnym wykorzystywaniem tych lokali. (Dariusz Grodziński)
Polityka przydziałów mieszkań, kontrole, mediacje (Krystian Kinastowski)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. (Dariusz Grodziński)
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Krystian Kinastowski)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości. (Krystian Kinastowski)
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Dariusz Grodziński)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Krystian Kinastowski)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego. (Dariusz Grodziński)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Działania profilaktyczne należy realizować rotacyjnie, każde jest ważne. Do ww. listy dodałbym jeszcze diagnozę i leczenie chorób tarczycy. Wskazałem trzy moim zdaniem najbardziej zaniedbane na dzień dzisiejszy obszary. Stałym wsparciem profilaktycznym należy objąć grupy seniorów i dzieci. (Dariusz Grodziński)
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych. (Krystian Kinastowski)
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Dariusz Grodziński)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Cel nadrzędny to zdrowie mieszkańców. Jeżeli państwo i NFZ nie realizują tego zadania należycie, a starania o zwiększenie środków na ten cel pozostają bez odpowiedzi, miasto powinno wspierać , w miarę swoich możliwości działania profilaktyczne i lecznicze. (Dariusz Grodziński)
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ważna jest pomoc przy zwykłych codziennych czynnościach jak mycie, zakupy, transport - opłacone godziny pomocowe - tzw. godziny wytchnieniowe czy urlopy wytchnieniowe. (Dariusz Grodziński)
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
osoby chore, opiekunowie osób zależnych, osoby starsze, często samotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby ubogie, coraz liczniejszą grupą są również cudzoziemcy, głównie Ukraińcy pracujący w Kaliszu, o których miasto również powinno pamiętać. (Dariusz Grodziński)
Osoby starsze i samotne, osoby ubogie (Krystian Kinastowski)
Miasto jest właścicielem 4530 mieszkań komunalnych oraz 457 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych. (Krystian Kinastowski)
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Dariusz Grodziński)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Równocześnie należy w miarę możliwości tworzyć nowe lokale socjalne, w różnych częściach miasta. Należy unikać budowania osiedli typowo socjalnych, bo sprzyja to stygamtyzowaniu ludzi a niekiedy sprzyja utrwalaniu złych wzorców. (Dariusz Grodziński)
Potrzebne są nowe mieszkania socjalne, żeby można było prowadzić odpowiednią politykę lokalową w kontekście np. rewitalizacji. (Krystian Kinastowski)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Krystian Kinastowski)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Dariusz Grodziński)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno mieć stałe zasoby mieszkań komunalnych, co nie wyklucza budowy mieszkalnictwa czynszowego z prawem dojścia do własności. (Dariusz Grodziński)
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. DG, KK
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. DG KK
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo i porządek w mieście. Należy zwiększać liczbę patroli, w tym patroli wspólnych ze SM, doposażać policję w narzędzia służące bezpieczeństwu, edukacji, działaniom prewencyjnym itp. (np. w testy narkotykowe) (Dariusz Grodziński)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Dariusz Grodziński, Krystian Kinastowski)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Takie informacje powinna przekazywać policja i straż miejska, na podstawie prowadzonych statystyk. Podczas ankiet #odnowakalisza mieszkańcy twierdzili, że czują się w Kaliszu względnie bezpiecznie. Każde osiedle ma jednak swoje zakamarki gdzie należałoby zwiększyć patrole, założyć monitoring, oświetlenie itp. (Dariusz Grodziński)
Okolice nocnych sklepów monopolowych, (Krystian Kinastowski)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Polityka transportowa (komunikacja publiczna, rowerowa, samochodowa) (Dariusz Grodziński)
Polityka senioralna (Krystian Kinastowski)
Kwestia 2:
Ochrona środowiska (walka ze smogiem, ograniczenie ilości produkowanych śmieci itp) (Dariusz Grodziński)
Rozwiązania komunikacyjne (Krystian Kinastowski)
Kwestia 3:
Partycypacja obywateli w budżecie miasta (Dariusz Grodziński)
Ochrona środowiska (Krystian Kinastowski)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Dariusz Grodziński)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi. (Krystian Kinastowski)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Krystian Kinastowski)
 3. Panel obywatelski (Dariusz Grodziński)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski (Dariusz Grodziński)
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski (Krystian Kinastowski)
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. DG KK
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. DG, KK
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. DG, KK
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). DG, KK
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę KK DG
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kwestia praw pracowniczych jest ważna, ale niekiedy forma pracy dopuszcza inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. (Dariusz Grodziński)
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Dariusz Grodziński)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Krystian Kinastowski)
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Barbara Oliwiecka (Dariusz Grodziński)
Zależy od wyników wyborów. Na pewno będzie to odoba młoda, czyli max 45 lat (Krystian Kinastowski)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Transparentność, współpraca, spojrzenie na miasto szerzej, niż tylko na 1 kadencję. (Dariusz Grodziński)
Interes mieszkańców i miasta. (Krystian Kinastowski)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Musze przyznać, że konieczność wyboru dwóch, trzech czy jednej odpowiedzi w niektórych pytaniach bywał trudny, gdyż w rzeczywistości wiele działań należy prowadzić równolegle, korygować plany, a czasem działania są podyktowane względami technicznymi czy np. uzyskanym dofinansowaniem itp. Niemniej ankieta porusza wszystkie ważne kwestie, za co dziękuję. Ze swojej strony mogę tylko dodać, że dla Kalisza istotna jest również współpraca z ościennymi gminami (AKO), władzami powiatu, województwa, władzami krajowymi (parlamentarzystami) a także wymiana doświadczeń z innymi miastami, o czym będę pamiętał. (Dariusz Grodziński)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej