Kraków: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 58.32%
II tura: 55.26%

Prezydent miasta: Jacek Majchrowski

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KWW Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków
 • Okręg: Kraków
 • Liczba i procent głosów (I tura): 154 830, 45.84%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 197 019, 61.94%
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. zw. nauk prawnych, prawnik. Do grudnia 1981 r. w PZPR, w 1999 r. wstąpił do SLD, w 2002 r. zawiesił członkostwo w partii. Pracował naukowo na UJ, w l. 1987-1993 dziekan na Wydziale Prawa i Administracji. W l. 1996-1997 wojewoda krakowski. Do listopada 2011 r. sędzia Trybunału Stanu (w l. 2001-2005 zastępca przewodniczącego Trybunału). Członek honorowy Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Do 2013 r. zasiadał w Radzie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2002 r. prezydent Krakowa, w 2014 r. został wybrany na czwartą kadencję, uzyskując w drugiej turze wynik 114 705 głosów.

Kandydaci w II turze

Jacek
Majchrowski
KWW Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków
62%
poglądy
Małgorzata
Wassermann
KW Prawo i Sprawiedliwość
38%
poglądy

Kandydaci w I turze

Konrad
Berkowicz
KW Wyborów "Nowoczesna Polska" Konrada Berkowicza
3%
poglądy
Łukasz
Gibała
KW Łukasza Gibały „Kraków miastem dla ludzi”
Daria
Gosek-Popiołek
KWW Razem Dla Krakowa
1%
poglądy
Jacek
Majchrowski
KWW Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków
46%
poglądy
Małgorzata
Wassermann
KW Prawo i Sprawiedliwość
32%
poglądy

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Moim zdaniem trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, które stawiał sobie Prezydent Juliusz Leo i Jemu współcześni na początku XX wieku - Czy Kraków ma pozostać w dotychczasowych granicach administracyjnych, czy może trzeba będzie rozszerzyć te granice. Metropolia to wielka szansa, ale też sporo zagrożeń. Trzeba będzie z sąsiednimi Gminami zastanowić się, czy dla Mieszkańców lepiej, abyśmy żyli obok siebie, czy jako jeden organizm. To wyzwanie szczególnie istotne z punktu widzenia konieczności prowadzenia wspólnej polityki, np. w obszarze walki o czyste powietrze, transportu publicznego czy migracji Mieszkańców. (Jolanta Gajęcka)
Uczynienie z Krakowa największego w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przemysłów kreatywnych, a równocześnie zmiana wizerunku Krakowa: centrum zaawansowanych technologii zamiast miasta taniej rozrywki. Sprawienie, że Kraków stanie się miastem zielonym, czystym i rozwijającym się według przemyślanych planów zagospodarowania przestrzennego. Częścią tej strategii musi być zarządzanie miastem w ciągłym dialogu z mieszkańcami i z użyciem wszelkich możliwych narzędzi demokracji partycypacyjnej. Efektem będzie wypracowanie sobie przez Kraków pozycji ogólnopolskiego lidera w zakresie wspierających rozwój miast innowacji urbanistycznych, komunikacyjnych i technologicznych. (Łukasz Gibała)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Zrobię wszystko, aby przywrócić wiarygodność urzędów i jednostek miejskich. (Jolanta Gajęcka)
Pokrycie Krakowa w 100% planami zagospodarowania przestrzennego do 2023 r. (Łukasz Gibała)
2.
Wprowadzę cykliczne referendum budżetowe, podczas którego Mieszkańcy zdecydują o wydatkowaniu środków budżetowych wskazując najpilniejsze potrzeby. (Jolanta Gajęcka)
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej od 2020 r. (Łukasz Gibała)
3.
Będę konsultowała z Mieszkańcami ważne decyzje przed ich podjęciem. (Jolanta Gajęcka)
Od 2020 roku obniżenie o średnio 38% opłat za wodę, kanalizację, ciepło i śmieci (Łukasz Gibała)
4.
Zobowiązuję się do wysłuchiwania każdego, kto będzie miał dobry pomysł służący dobru wspólnemu bez względu na poglądy polityczne. (Jolanta Gajęcka)
Wprowadzenie pakietu antysmogowego, który będzie skutkował obniżeniem średniego zanieczyszczenia powietrza o 50% (Łukasz Gibała)
5.
Przywrócę atmosferę szacunku i współpracy w obszarze edukacji. (Jolanta Gajęcka)
Przeznaczenie do 2023 roku 500 mln zł na wykup terenów zielonych pod parki (Łukasz Gibała)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny (Jolanta Gajęcka)
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska (Łukasz Gibała)
 4. Edukacja (Jolanta Gajęcka)
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń) (Łukasz Gibała)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każdy z obszarów jest niezwykle ważny. Niemniej jednak wybrałam trzy, które dotyczą wszystkich Mieszkańców i mają bezpośredni wpływ na losy konkretnego Krakowianina i całej wspólnoty. (Jolanta Gajęcka)
W Krakowie oprócz wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców, należy sprawić, by te rejony naszego miasta, gdzie obecnie komunikacja kursuje zbyt rzadko, przestały być traktowane po macoszemu (zwłaszcza chodzi tu o zapewnienie wystarczającej liczby kursów do nowo budowanych osiedli na obrzeżach miasta). Tylko szybka, bezpłatna i sprawnie funkcjonująca komunikacja publiczna może skłonić ludzi do rezygnacji z samochodów, w efekcie czego zmniejszą się korki i zanieczyszczenie powietrza spalinami. Dlatego ta dziedzina wymaga szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji, podobnie jak ochrona środowiska i związana z nią skuteczna walka o czyste powietrze. Środki z tego tytułu powinny zostać wydane m.in. na przywrócenie pełnego dofinansowania do wymiany pieców. I wreszcie kwestia przestrzeni publicznej, która jest jedną z najbardziej zaniedbanych w naszym mieście. Przyczyny tego stanu rzeczy są w mojej opinii dwie: zbytnia uległość obecnej administracji wobec deweloperów, a także zła polityka w kwestii wydawania pieniędzy na zieleń. W ostatnim czasie władze miasta przeznaczają większe niż wcześniej pieniądze na utrzymanie zieleni i jej rewitalizację. Ale jednocześnie wydają pozwolenia na zabudowę kolejnych zielonych działek, nie chcą wykupywać terenów zielonych z rąk prywatnych, a nawet sprzedają deweloperom zielone działki gminne. Tych terenów zielonych, które zostaną zabudowane, nigdy już nie odzyskamy. Dlatego ich ochroną powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności. Priorytetem powinno być wykupywanie na rzecz miasta ostatnich enklaw zieleni w Krakowie, takich jak Las Borkowski czy tereny wokół Fortu Bronowice. To o wiele ważniejsze niż utrzymanie zieleni już posiadanej przez miasto. Jeśli zostanę prezydentem Krakowa, przeznaczymy 100 mln zł rocznie na wykup takich terenów, żeby je uchronić dla dobra mieszkańców. (Łukasz Gibała)
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Jolanta Gajęcka)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Racjonalizacja wydatków poprzez tworzenie "krakowskich grup zakupowych" towarów i usług. Ograniczenie stanowisk kierowniczych i wysokości wynagrodzeń w spółkach miejskich. (Jolanta Gajęcka)
W Krakowie brakuje roztropnej polityki w zakresie wydawania pieniędzy z miejskiej kasy. Przykłady niegospodarności można mnożyć: powołanie osobnej spółki do budowy parkingów, budowa Trasy Łagiewnickiej za miliardy złotych czy - na szczęście nieudany - pomysł wydania milionów na organizację igrzysk olimpijskich. Efektem tej nieudolnej polityki jest to, że dług Krakowa wynosi już ponad 2,5 mld złotych (i ciągle rośnie! - o ponad 800 tys. zł każdego dnia). Wbrew deklaracjom Jacka Majchrowskiego, który konstruując pierwszą strategię rozwoju Krakowa na lata 2005-2019, obiecywał, że dług w tym czasie spadnie o połowę – zadłużenie miasta wzrosło z około 800 milionów złotych w 2002 roku do 2,4 miliarda złotych obecnie. Szukanie oszczędności należy zacząć od zmniejszania niepotrzebnych wydatków z budżetu miasta a także przez ograniczenie administracji. Jeśli zostanę prezydentem Krakowa, zamierzam o 30% zmniejszyć zarządy i rady nadzorcze miejskich spółek, a wszystkie wynagrodzenia wypłacane z pieniędzy publicznych publikować w Internecie. (Łukasz Gibała)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Mieszkańcy rozliczający się z podatków w Krakowie powinni widzieć, że Miasto dobrze gospodaruje środkami pozyskanymi z podatków. Trzeba informować Mieszkańców w każdym roku o wysokości dochodów z tytułu podatków i sposobie ich wydatkowania. Sprawozdanie budżetowe jest dla Mieszkańców nieczytelne, dlatego należy przygotowywać krótkie informatory, w których Krakowianie dowiedzą się, co się zmieniło w Mieście dzięki Ich wpłatom. Myślę, że sporą motywacją będzie Karta Krakowska, a z nią wiele ulg i przywilejów (np. niższe ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej, niższe ceny biletów na wydarzenia artystyczne, itp.) (Jolanta Gajęcka)
Planuję wprowadzić bezpłatną komunikację miejską, dla wszystkich, którzy płacą podatki w naszym mieście. Ci, którzy rozliczają się z podatku PIT w Krakowie i jednocześnie korzystają z komunikacji miejskiej, za tę ostatnią płacą podwójnie. Najpierw – składając się na publiczny transport w swoich podatkach, a później – kupując bilet MPK. To rozwiązanie jest niesprawiedliwe. Przejazdy MPK powinny być dla krakowskich podatników bezpłatne. Takie rozwiązanie sprawdziło się np. w estońskim Tallinie, gdzie dodatkowe wpływy z podatków od osób, które zameldowały się w tym mieście żeby móc korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, znacząco (bo aż o 13 mln euro) przewyższyły ubytek wpływów z biletów. (Łukasz Gibała)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Sporą zachętą mogą być np. zróżnicowane stawki czynszu za wynajem lokali będących w zasobach Gminy. (Jolanta Gajęcka)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Podstawowym problemem jest bariera językowa. W związku z tym, że państwo nie proponuje w tym obszarze żadnych systemowych rozwiązań, należy rozważyć organizowanie przez Miasto kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Jestem dyrektorem Szkoły, w której uczy się w tym momencie blisko 50 Dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, itp. Osoby przyjeżdżające do Polski muszą mieć świadomość, że wybrali kraj, w którym językiem urzędowym jest język polski i powinny mieć możliwość uczenia się naszego języka podczas specjalnych kursów. Poza tym wspólna edukacja i przeciwdziałanie tworzeniu podziałów. (Jolanta Gajęcka)
Na polskim, w tym także na krakowskim rynku pracy, istnieje poważna luka i wypełniają ją właśnie cudzoziemcy, w tym głównie pracownicy z Ukrainy. Nie ma co ukrywać, że zwiększa się pula zawodów, w których po prostu brakuje rąk do pracy. A skoro w Krakowie nie ma chętnych, by podejmować się danej pracy, to napływ pracowników zza granicy trzeba uznać za zjawisko pozytywne, bo korzystają na tym wszyscy. Z tego samego powodu władze samorządowe powinny zadbać o to, by zbędne formalności nie ograniczały swobody w tym względnie. Bo to właśnie nadmiar biurokracji uważam za najważniejszą z barier, które przeszkadzają w płynnym włączaniu się cudzoziemców w nasz rynek pracy. Trzeba z tym skończyć i maksymalnie uprościć wszelakie związane z tym procedury. (Łukasz Gibała)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak (Łukasz Gibała)
 2. Nie (Jolanta Gajęcka)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kraków powinien współpracować z sąsiednimi Gminami podczas realizacji wspólnych zadań, np. walka z zanieczyszczeniem powietrza, natomiast nie powinien dodatkowo finansować rozwoju innych Gmin. Miasto już wpłaca na rzecz całego państwa tzw. "janosikowe". (Jolanta Gajęcka)
Miasto powinno brać udział w rozwoju sąsiednich gmin, o ile pozytywne tego skutki odczują pośrednio także mieszkańcy Krakowa. Przykładowo, jednym z moich pomysłów na czystsze powietrze w Krakowie jest zawiązanie z podkrakowskimi gminami „Paktu dla czystego powietrza” – w zamian za skuteczną walkę ze smogiem zaoferujemy im nowe, lepsze i częstsze połączenia z Krakowem w ramach autobusowych linii aglomeracyjnych i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, skutecznie przyczyniając się do ich rozwoju, a przy okazji znacznie ograniczając zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. (Łukasz Gibała)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Władze miasta powinny szczególnie blisko współpracować z gminami ościennymi – przede wszystkim w kwestii skutecznej walki o czyste powietrze. Ponieważ Kraków leży w niecce, do naszego miasta nawiewany jest smog z okolicznych miejscowości. Szacuje się, że to ok. 15% stężenia pyłu zawieszonego w Krakowie. Dlatego jeśli zostanę prezydentem zamierzam zawiązać z podkrakowskimi gminami „Pakt dla czystego powietrza” – w zamian za skuteczną walkę ze smogiem zaoferujemy im nowe, lepsze i częstsze połączenia z Krakowem w ramach autobusowych linii aglomeracyjnych i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przyczynimy się w ten sposób do rozwoju sąsiednich gmin, a jednocześnie skutecznie ograniczymy napływ smogu do Krakowa. Będziemy także lobbować w Sejmiku Województwa Małopolskiego za wprowadzeniem całkowitego zakazu palenia węglem w piecach na terenie gmin z „obwarzanka krakowskiego”. (Łukasz Gibała)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
zajęcia sportowe zajęcia językowe zajęcia z edukacji obywatelskiej zajęcia z przedsiębiorczości (Jolanta Gajęcka)
Ze względu na brak odpowiedniej ilości środków finansowych przeznaczanych obecnie na edukację, oferta zajęć dodatkowych w szkołach jest bardzo uboga. Jest to zasadniczy problem zwłaszcza w dwóch dziedzinach. To po pierwsze języki obce, których nauczanie w szkole jest niewystarczające, a bez nich na rynku pracy w tej chwili poradzić sobie nie sposób. Po drugie, to prowadzone przez profesjonalistów zajęcia sportowe, które są dla dzieci i młodzieży wyjątkowo korzystne: wpływają na ich zdrowie, uczą stosowania zasad fair-play, gry zespołowej i zdrowej rywalizacji. Oczywiście wielu Krakowian wydaje pieniądze na dodatkowe korepetycje z języków czy zajęcia sportowe dla swoich dzieci. Ale znacznie liczniejsza jest grupa tych, których najzwyczajniej w świecie na to nie stać. Aby to zmienić, jeśli zostanę prezydentem Krakowa stworzymy mini-bon na zajęcia dodatkowe, który oddamy w ręce rodziców. Będą go mogli wymienić – przez cały okres kształcenia swoich pociech – na dwie godziny tygodniowo zajęć dodatkowych: językowych lub sportowych. W ten sposób wyrównamy szanse dzieci lepiej i gorzej zarabiających rodziców. Ponieważ bon ten finalnie trafi do szkoły, która w zamian otrzyma pieniądze na wynagrodzenie prowadzących dodatkowe zajęcia nauczycieli, efektem będzie rywalizacja szkół o bony. Dyrektorzy będą się starać o poziom nauczania języków i ciekawą ofertę zajęć sportowych, bo między innymi od tego zależeć będą decyzje rodziców o wyborze szkoły. (Łukasz Gibała)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy przyjąć, że edukacja to nie "koszt", ale "inwestycja". Dbanie o nowoczesną edukację powinno być jednym z podstawowych zadań Miasta. Każdy z Mieszkańców kiedyś był, jest lub będzie uczestnikiem systemu oświaty. Z uwagi na to realizacja zadań oświatowych musi wyjątkowo rozważna. (Jolanta Gajęcka)
Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim trzeba będzie sobie poradzić w tej dziedzinie jest kumulacja roczników, do jakiej doszło w następstwie reformy PiS. Krakowskie szkoły muszą być na to przygotowane. Nie wybudujemy dla tych roczników nowych szkół, ale możemy uruchomić na nowo wygaszone niedawno szkoły średnie, dzięki czemu rozładujemy problem braku miejsc. Kolejną pilną sprawą jest odbudowa szkolnictwa zawodowego. Od dawna mówi się, że jego wygaszenie było błędem i że trzeba je reaktywować. Dlatego możemy w ten sposób upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo kiedy część dzieci wybierze kształcenie w szkołach zawodowych, zmniejszy się też ścisk w liceach. Najważniejsze w tej sprawie będą jednak konstruktywne rozmowy władz miasta z nauczycielami, rodzicami, ekspertami i dyrektorami w celu poszukiwania nowych rozwiązań. Dlatego na długo przed wyborami zaprezentowałem osobę, która w razie wygranych przeze mnie wyborów obejmie funkcję Pełnomocnika ds. Edukacji i zajmie się m.in. koordynowaniem rozmów z rodzicami. To Artur Ławrowski, jeden z najbardziej cenionych krakowskich pedagogów i były dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 7 w Krakowie. Ławrowski opracował też system samobilansowania się szkół, polegający na wynajmowaniu szkolnych sal prywatnym firmom, co pozwala na finansowanie remontów, pomocy naukowych czy dodatkowych lekcji dla uczniów. W ciągu 5 lat w ten sposób zainwestował w remont i wyposażenie szkoły, którą zarządzał, milion złotych. Niezależnie od tego, należy wprowadzić specjalny bon na zajęcia dodatkowe, o czym pisałem powyżej. Dzięki temu krakowscy uczniowie będą mogli w większym stopniu przyswoić sobie języki obce, co przyda im się później w życiu zawodowym oraz będą mieli dostęp do dodatkowych zajęć sportowych, które są bardzo ważne z punktu widzenia ich prawidłowego rozwoju fizycznego i po prostu zdrowia. (Łukasz Gibała)
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Łukasz Gibała)
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Niestety nie udzielę odpowiedzi na to pytanie, ponieważ osobiście nie znam nauczyciela kontraktowego, który zarabiałby średnio 3200,00 zł brutto. Nauczyciel powinien zarabiać więcej niż zarabia teraz. Uważam, że godne pensje Nauczycieli powinny być finansowane z subwencji oświatowej zgodnie z polityką państwa. (Jolanta Gajęcka)
Uważam, że pensja nauczyciela powinna być wyższa od podstawy obecnie gwarantowanej przez Kartę Nauczyciela. A to dlatego, że praca, jaką wykonują nauczyciele, jest kluczowa dla kształtowania obywateli naszego miasta, od których kiedyś zależeć będą jego dalsze losy. Jeśli nie zadbamy o atrakcyjne warunki finansowe dla kadry nauczycielskiej, ryzykujemy odpływ z tego zawodu najbardziej utalentowanych pedagogów, na czym stracą krakowscy uczniowie, czyli w efekcie – my wszyscy. (Łukasz Gibała)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Łukasz Gibała)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Na to pytanie nie można udzielić jednej odpowiedzi, ponieważ każdą taką sytuację należy przeanalizować indywidualnie. To, co sprawdzi się w jednej szkole, w innej niekoniecznie. Decyzje powinny być konsultowane z Rodzicami Dzieci. (Jolanta Gajęcka)
Na początku zaznaczę, że nie jestem zwolennikiem rejonizacji krakowskich szkół, bo uważam ją za fikcję. To rodzice i dzieci, a nie ich adres zamieszkania, powinni decydować o swojej edukacji. Dlatego też nie mam nic przeciwko temu, by zasadę rejonizacji naruszyć i w przypadku niedoboru miejsc w szkołach, przenosić część lekcji do innego budynku. Dyrekcja każdej placówki powinna starać się unikać sytuacji, w których konieczne będzie prowadzenie zajęć w systemie zmianowym. (Łukasz Gibała)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 97 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Jolanta Gajęcka)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. (Jolanta Gajęcka)
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kryteria rekrutacji zawsze będą budzić emocje. Całe szczęście sytuacja w obszarze wychowania przedszkolnego się stabilizuje, ponieważ od 1.09.2017 roku Gmina ma obowiązek zapewnić każdemu Dziecku miejsce w przedszkolu. Oczywiście nadal pozostanie problem w rejonach, gdzie powstały duże osiedla bez infrastruktury społecznej. W tych miejscach Miastu pomagają prowadzący przedszkola prywatne. (Jolanta Gajęcka)
Zasadniczym kryterium w opisanej kwestii powinno być to, czy rodzice dziecka rozliczają podatek dochodowy na terenie miasta i dzięki temu – zapewniając wpływy do kasy miasta – przyczyniają się do jego rozwoju. Żłobki samorządowe czy przedszkola powstają i są utrzymywane właśnie z podatków mieszkańców, tak więc nie widzę powodu, dla którego osoby, które z różnych względów nie chcą się u nas rozliczać, miałyby być traktowane na tych samych warunkach, co krakowscy podatnicy. Ci ostatni w mojej opinii powinni mieć priorytet. Tak po prostu będzie sprawiedliwie. (Łukasz Gibała)
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Posiłki powinny być przygotowywane w szkole. W tym momencie w większości szkół funkcjonują kuchnie prowadzone przez podmioty zewnętrzne. Nie wyobrażam sobie podawania dzieciom posiłków przygotowywanych przez wyspecjalizowane firmy cateringowe, które świadczą usługi jednocześnie dla wielu podmiotów. Dopuszczam możliwość korzystania z cateringu międzyszkolnego w przypadku, gdy szkoły znajdują się w niedalekiej odległości. (Jolanta Gajęcka)
Jestem zwolennikiem funkcjonowania stołówek z własną kuchnią we wszystkich szkołach zarządzanych przez miasto. W sytuacji, kiedy w danej placówce z różnych względów nie ma możliwości stworzenia dogodnych warunków do powstania kuchni, to w innej szkole, która dysponuje bazą lokalową i sprzętową, kuchnia powinna zostać odpowiednio powiększona, by obsłużyć drugą szkołę i dowozić tam posiłki w termosach. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem byłyby stołówki (nawet małe) w każdej samorządowej szkole, również ze względu na koszty. (Łukasz Gibała)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Konieczne jest domknięcie trzeciej i czwartej obwodnicy Krakowa. Niestety widać, że Miasto się rozrasta i planowane kilkadziesiąt lat temu obwodnice, np. trzecia, teraz stają się "drogami szybkiego ruchu" wśród osiedli. Biorąc pod uwagę granice Krakowa, to czwarta obwodnica spełni rolę przewidywaną dla obwodnic wielkich Miast. Rozbudowa ścieżek rowerowych, to inwestowanie w alternatywne sposoby poruszania się po Mieście. Warto, aby ścieżki były projektowane rozsądnie i nie kończyły się nagle bez możliwości bezpiecznego kontynuowania jazdy. (Jolanta Gajęcka)
Kluczowym rozwiązaniem w tej kwestii są dla Krakowa obwodnice. To temat, który od zawsze był jednym z moich priorytetów. Byłem między innymi jedynym posłem z Karkowa, który miał odwagę zawsze, nawet wbrew partyjnej dyscyplinie, głosować za dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na budowę wschodniej obwodnicy Krakowa. I udało się - dzisiaj ta obwodnica już istnieje. Ale teraz kluczowe jest domknięcie całego ringu wokół Krakowa, czyli budowa brakującego fragmentu – obwodnicy północnej. Krakowskie drogi wylotowe są nadal tak obłożone ruchem, że wręcz domagają się tego, by pilnie je udrożniać. Natomiast w samym mieście potrzeba podjąć skuteczne działania na rzecz zmniejszenia ilości samochodów na ulicach. Oprócz bezpłatnej komunikacji miejskiej, służyć temu powinna dobrze rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, co zachęci Krakowian do rezygnacji z samochodu na rzecz roweru. Poświęciłem tej kwestii osobny punkt w moim programie wyborczym. Zadeklarowałem, że jeśli zostanę prezydentem Krakowa do 2023 roku zbudujemy 100 km nowych ścieżek rowerowych. Natomiast już od 2020 roku miejskie rowery będą dla mieszkańców dostępne za darmo z Kartą Krakowską. Oprócz budowy ścieżek zamierzam też zadbać o wprowadzenie udogodnień dla rowerzystów, takich jak śluzy rowerowe, samoobsługowe stacje naprawy, stojaki rowerowe czy podpórki na skrzyżowaniach. Jako rowerzysta, sam dobrze wiem jak bardzo tego w Krakowie brakuje. (Łukasz Gibała)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej. (Jolanta Gajęcka)
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. (Łukasz Gibała)
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Jolanta Gajęcka)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
W tym przypadku należy w pierwszej kolejności dokonać zmian organizacyjnych dotyczących zarządzania transportem publicznym. Nie można kontynuować dotychczasowej praktyki, w której to ZIKiT decydował o tym gdzie i ile, a MPK jedynie wykonywało zamówienie. To kierowcy autobusów i tramwajów mają największą wiedzę dotyczącą potrzeb Mieszkańców. W nowoczesnych pojazdach zamontowane są specjalistyczne rejestratory, które liczą pasażerów. Kompetencje związane z decydowaniem o tym, gdzie i ile, należy przenieść do MPK, które będzie w stanie szybciej reagować na potrzeby Mieszkańców. (Jolanta Gajęcka)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Najpilniejszą kwestią związaną z transportem w naszym mieście jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich płacących tu podatki. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje już w kilku mniejszych polskich miastach. Kraków może stać się pierwszym dużym miastem w Polsce, którego mieszkańcy będą jeździli za darmo. A co najważniejsze - nie trzeba będzie do tego dopłacać. Skąd to wiemy? Ten model został bowiem wprowadzony w stolicy Estonii, Tallinie. W efekcie zysk miasta jest tam większy niż ubytek wpływów z biletów, bo tak wiele osób zdecydowało się płacić podatki w Tallinie, żeby móc jeździć za darmo, że miasto zarabia w ten sposób aż 13 mln euro rocznie. Jeśli mieszkańcy mi zaufają i zostanę prezydentem Krakowa, podobnie będzie i u nas, a Krakowianie będą jeździli bez biletu już od 2020 roku. Docelowo, aby ograniczać poziom spalin w naszym mieście, cały tabor MPK powinien też zostać wymieniony na pojazdy elektryczne. (Łukasz Gibała)
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h). (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Opłata, jeśli ustawodawca zmieni zapisy ustawy, powinna być różnicowana - niższa dla Mieszkańców i wyższa dla Gości (szczególnie dotyczy to centrum Krakowa). Takie zróżnicowanie mogłoby zachęcić wjeżdżających do Miasta do pozostawienia samochodów na parkingach typu P+R. Mieszkańcy powinni być w tej kwestii uprzywilejowani. (Jolanta Gajęcka)
Opłata za parkowanie powinna być zróżnicowana w zależności od tego czy kierowca płaci podatki w Krakowie czy nie. W przypadku osoby płacącej podatki w naszym mieście, powinna ona pozostać na niezmienionym poziomie, natomiast dla pozostałych osób powinna zostać podniesiona do maksymalnej kwoty 10 zł za godzinę. (Łukasz Gibała)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Krakowie należy – i to pilnie! – rozładować korki. Aby tak się stało, trzeba m.in. skłonić osoby dojeżdżające, by przesiadały się w komunikację miejską. Obecnie do Krakowa wjeżdża codziennie tysiące samochodów spoza miasta. Aby zmniejszyć ich liczbę, wystarczy skutecznie zachęcić kierowców, by zostawiali swoje samochody na parkingach typu Park&Ride, a swoją podróż kontynuowali komunikacją zbiorową. Jeśli kupią bilet MPK albo wypożyczą miejski rower, parkowanie na P&R powinno być dla nich bezpłatne. Obecne władze Krakowa, które powołały nawet osobną spółkę do budowy tych parkingów, zdołały w tej kadencji wybudować zaledwie dwa. Oceniam to jako przykład wybitnej nieudolności. Wśród moich postulatów wyborczych jest budowa na obrzeżach miasta parkingów Park&Ride, które w sumie pomieszczą 10 tys. samochodów. Dopiero wówczas będzie można skutecznie ograniczyć liczbę aut w centrum, a przy okazji rozwiązać problem dzikich parkingów na krakowskich osiedlach. Kraków w kwestii parkowania powinien być miastem przyjaznym przede wszystkim dla jego mieszkańców, a nie dla przyjezdnych czy turystów, którzy obecnie traktowani są na równych prawach. Za 60 minut postoju w ścisłym centrum kierowcy płacą teraz 3 zł, czyli mniej niż za bilet komunikacji miejskiej. Nic więc dziwnego, że ulice w Starym Mieście i nie tylko tam zmieniły się w tanie w tygodniu i darmowe w weekendy parkingi. A samochody turystów i osób spoza Krakowa nie powinny zajmować miejsc mieszkańcom. Dlatego podniesiemy stawkę opłaty za parkowanie w Śródmieściu do maksymalnej, jaką dopuszcza ustawa. Stawka ta obowiązywać będzie tylko przyjezdnych – mieszkańcy strefy, a także osoby płacące podatki w Krakowie będą płacić za parkowanie nie więcej, niż w tej chwili. (Łukasz Gibała)
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wsparcie rodzin najuboższych to zadanie wspólnoty mieszkańców, jaką jest gmina. Miasto powinno budować nowe bloki z mieszkaniami socjalnymi, chociaż wg mnie lepszym rozwiązaniem byłoby pozyskiwanie mieszkań w już istniejących budynkach. Nie chciałabym, aby w Krakowie powstawały wydzielone osiedla, w których mieszkają wyłącznie najubożsi. Tworzenie takich osiedli sprzyja wykluczeniu społecznemu i odbiera dzieciom możliwości rozwoju. (Jolanta Gajęcka)
Władze Krakowa mają do dyspozycji całe mnóstwo rozproszonych mieszkań komunalnych, z których mogliby korzystać mieszkańcy będący w potrzebie. Takie mieszkania w teorii powinny być wynajmowane za stosunkowo niewielkie kwoty, na podstawie licytacji, mieszkańcom, którzy nie mają mieszkania własnościowego. Niestety, tak się nie dzieje, bo Jacek Majchrowski nie prowadzi sensownej polityki w tym zakresie. Obecnie mamy do czynienia z czymś zupełnie przeciwnym. Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło niedawno do Zarządu Budynków Komunalnych. Kilka miejskich urzędniczek (w tym dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa) zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniami przyjmowania łapówek w zmian za załatwianie komunalnych mieszkań i lokali użytkowych. O czym to świadczy? Że najprawdopodobniej lokale są nieuczciwie rozdzielane przez urzędników "u góry". Jako prezydent Krakowa zamierzam z tym zrobić porządek raz na zawsze, nie tylko jeśli chodzi o nadzór nad wynajmem mieszkań należących do miasta, ale i o całą politykę mieszkaniową w Krakowie. (Łukasz Gibała)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Jeżeli samorząd "ma prawo", to znaczy, że może nie wydać zgody. W związku z tym, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego co do zasady powinny porządkować przestrzeń, nie należy ich pomijać przy podejmowaniu decyzji. Jeżeli przy uchwalaniu planu ustalono, że dany obszar nie przyjmie już kolejnego osiedla z określonych powodów, to nie powinno się tego zmieniać. (Jolanta Gajęcka)
Jestem bardzo krytyczny wobec ustawy „lex deweloper”, która daje możliwość budowania osiedli niezgodnych z zapisami planów miejscowych. Przyjęcie tej ustawy jest absolutnym skandalem i oznacza ryzyko urbanistycznej degeneracji miast. Jako prezydent zawsze będę przeciwko realizacji jakiejkolwiek inwestycji niezgodnej z planami zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli to będzie pojedynczy blok. (Łukasz Gibała)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Absolutnie wszystko "w służbie Mieszańcom". Zróżnicowanie wysokości czynszu jest wskazane głównie po to, aby w konkretnym miejscu pojawiły się zróżnicowane usługi, ożywić przedsiębiorczość, umożliwić działalność społeczno-kulturalną prowadzoną, np. przez organizacje pozarządowe. Takie zróżnicowanie czynszów powinno być propozycją, np. dla Nowej Huty, która potrzebuje miejsc spotkań, przestrzeni do ciekawego spędzania wolnego czasu, itp. Niski czynsz ma szansę przyciągnąć przedsiębiorców i społeczników, którzy prowadząc własną działalność przyczynią się do podniesienia komfortu życia Mieszkańców. (Jolanta Gajęcka)
Komfort mieszkańców powinien być dla władz Krakowa najważniejszy. Podobnie rzecz ma się w kwestii wynajmu lokali użytkowych. Stoję na stanowisku, że interes Krakowian jest ważniejszy od doraźnego wpływu do budżetu z tytułu wynajmu, dlatego m.in. zamierzam wprowadzić preferencyjne czynsze dla najemców pustych lokali gminnych w Nowej Hucie. Obecnie partery wielu budynków świecą tam pustkami. Zwolnienie z płacenia czynszów przez pierwszych kilka lat prowadzenia działalności może być dobrą zachętą dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu przyczynią się do ożywienia dzielnicy. Zamierzam również zróżnicować wysokość czynszu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności tak żeby doprowadzić w każdym miejscu do maksymalnej różnorodności. (Łukasz Gibała)
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Nowa Huta - Aleja Róż, Plac im. R. Regana i okolice (Jolanta Gajęcka)
Al. Róż w Nowej Hucie (i cała dzielnica Nowa Huta) (Łukasz Gibała)
2.
Poszpitalne tereny w dzielnicy Wesoła (które należy przejąć na własność miasta i zamienić w park) (Łukasz Gibała)
3.
Okolice ul. Królewskiej i al. Kijowskiej (u zbiegu których należy stworzyć Rynek Krowoderski) (Łukasz Gibała)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście. (Łukasz Gibała)
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park. (Łukasz Gibała)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mimo, że żyjemy w świecie obrazów, często jesteśmy już nimi zmęczeni. Przestrzeń miejska powinna być uporządkowana. Trzeba jednak pamiętać, że każda nowa regulacja wymusza na przedsiębiorcach ponoszenie kosztów wprowadzenia jej w życie, dlatego i w tym obszarze prawo powinno być stabilne. (Jolanta Gajęcka)
Zamiast tworzenia parków kieszonkowych, w Krakowie powinny powstawać parki z prawdziwego zdarzenia – w formacie XXL. Jeśli zostanę prezydentem naszego miasta, stworzymy przynajmniej cztery tego typu parki (Park Wesoła, Park Słona Woda, Park Liban, Park Dolina Prądnika), zagospodarujemy je i udostępnimy Krakowianom. Jeśli zaś chodzi o poprawę estetyki ulic Krakowa, to zamierzam rozszerzyć Park Kulturowy na dalsze części miasta dzięki czemu ograniczymy liczbę reklam w naszym mieście oraz sprawimy, że budynki, szyldy, reklamy będą ładniejsze; oraz przyjąć uchwałę krajobrazową, dzięki czemu obowiązywać w nich zaczną przepisy ochronne w zakresie estetyki budynków, szyldów i reklam. Jednocześnie zadbam o opiekę projektową dla przedsiębiorców w tym zakresie. Projekty spełniające wymogi Parku Krajobrazowego, a jednocześnie skutecznie reklamujące usługi przedsiębiorcy, przygotowywane będą bezpłatnie przez specjalistów z urzędu. Uważam także, że uchwała krajobrazowa powinna ograniczać budowę grodzonych osiedli w naszym mieście. Należy wytłumaczyć mieszkańcom, że poprawa bezpieczeństwa, jaką zamierzają w ten sposób osiągnąć, jest w gruncie rzeczy iluzoryczna, a przyczynia się tylko do swego rodzaju gettoizacji przestrzeni. Jako prezydent zamierzam skutecznie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i krakowskich ulic, tak aby w efekcie zlikwidować przesłanki powodujące tymi mieszkańcami, którzy decydują się na grodzenie osiedli. (Łukasz Gibała)
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone. (Jolanta Gajęcka)
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Łukasz Gibała)
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wg mnie nie powinno się spożywać alkoholu w miejscach publicznych. To kwestia porządkowa. Kulturalni ludzie nie piją "pod chmurką". (Jolanta Gajęcka)
Wiele dyskusji wywołał wprowadzony niedawno zakaz sprzedaży alkoholu w centrum Krakowa. Część mieszkańców była za, część przeciwnie. W tego typu sprawach, dotykających mieszkańców bezpośrednio i wpływających na komfort ich życia, jestem zwolennikiem oddania decyzji w ich ręce, stąd uważam, że to właśnie mieszkańcy powinni wypowiedzieć się w głosowaniu, czy i w jakim zakresie chcą ograniczania sprzedaży alkoholu w ich okolicy. (Łukasz Gibała)
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ludzie mają prawo do wyrażania własnych opinii, dlatego często się zdarza, że manifestacji towarzyszy jakaś kontrmanifestacja. Mamy prawo do różnych emocji, ale nie do wszystkich zachowań - brutalność, brak szacunku, prowokacja stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jako społeczeństwo powinniśmy zadbać o to, aby szukać tego, co nas łączy i szanować naszą odmienność. (Jolanta Gajęcka)
Jako prezydent miasta nie zamierzam ograniczać prawa do manifestowania, przysługującemu wszystkim obywatelom państw demokratycznych. Jeśli manifestować będą chcieli ludzie o przeciwstawnych poglądach, to uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby w takiej sytuacji nie doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku - i to jest zadanie dla służb mundurowych. Bezpieczeństwo mieszkańców jest bowiem najważniejsze. Nie można jednak doprowadzić do sytuacji, w której względy bezpieczeństwa stają się dla władzy wygodnym pretekstem, by ograniczać wolność słowa lub manifestacji. (Łukasz Gibała)
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Nasze miasto zajmuje 8. miejsce w rankingu miast Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza. (Raport Światowej Organizacji Zdrowia, 2018) Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania. (Jolanta Gajęcka)
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta. (Łukasz Gibała)
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Problem smogu w Krakowie nie zniknie w momencie, w którym wygram wybory. Walka o czyste powietrze to proces złożony i długotrwały. Należy kontynuować dotychczasowe działania, np. wymiana pieców, dopłaty do alternatywnych sposobów ogrzewania domów i mieszkań, współpraca z sąsiadującymi gminami, inwestowanie w zieleń. Jest jednak jeszcze jeden sposób, stosunkowo tani i przynoszący natychmiastowe efekty, który dotychczas w żaden sposób nie był promowany – montowanie filtrów, które są w stanie wyłapać nawet do 98% zanieczyszczeń. Warto zainteresować się tym rozwiązaniem i go wdrożyć, ponieważ przepisy centralne odsuwające w czasie wejście w życie regulacji zabraniających palenia surowcem tanim o niskiej jakości, które generuje najwięcej zanieczyszczeń, w znaczny sposób spowolnią walkę ze smogiem nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce. (Jolanta Gajęcka)
Jeżeli zostanę prezydentem, problem smogu będę traktował absolutnie priorytetowo. Moim celem będzie redukcja o 50 proc. poziomu średniego zanieczyszczenie powietrza w Krakowie do 2023 r. To bardzo konkretne zobowiązanie, jak najbardziej możliwe do zrealizowania w ciągu pięciu lat. Dziś przez 136 dni w roku normy jakości powietrza są przekroczone. W 2023 roku chcę żeby liczba dni ze smogiem spadła o połowę. Aby to osiągnąć, niezbędny jest cały pakiet działań, które zamierzam realizować z żelazną determinacją. Przede wszystkim konieczne jest zastopowanie wycinki drzew i zabudowy korytarzy przewietrzania miasta. Będzie to możliwe dzięki pokryciu całego Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie plany ma zaledwie połowa miasta. Jeżeli zostanę prezydentem, do roku 2023 zostanie nimi pokryte 100 proc. powierzchni Krakowa. Równie ważna jest walka z niską emisją, czyli dymem wytwarzanym w piecach węglowych. Program wymiany pieców niestety realizowany jest zbyt powoli. Jedną z przyczyn jest stopniowe zmniejszanie poziomu dopłat do wymiany pieca, o czym zdecydowały władze miasta. To poważny błąd. Jeżeli wygram wybory, od roku 2019 zostaną przywrócone pełne, 100-procentowe dopłaty. Zmieni się także tryb pracy urzędników odpowiedzialnych za wymianę pieców: zamiast tylko przyjmować wnioski, sami będą szukać właścicieli pieców węglowych i namawiać do wymiany. By skutecznie walczyć ze smogiem, trzeba też ograniczać liczbę samochodów spoza miasta, które wjeżdżają codziennie do centrum Krakowa i zadymiają spalinami krakowskie powietrze. Dlatego niezbędne jest wybudowanie na obrzeżach miasta parkingów Park&Ride dla 10 tysięcy aut. Kierowcy będą mogli na nich bezpłatnie zostawić samochód pod warunkiem, że przesiądą się do komunikacji publicznej. Mało kto zwraca uwagę, że krakowską plagą jest nielegalne usuwanie z samochodów z silnikiem diesla filtrów cząstek stałych. W efekcie cząstki te trafiają do powietrza, a z niego – do naszych płuc. Zjawisko usuwania filtrów jest tak powszechne, że wykonujące to warsztaty samochodowe bez oporów reklamują się w Internecie. Jeżeli zostanę prezydentem, doprowadzę do zidentyfikowania i ukarania takich „przedsiębiorców”. Będę również apelował do policji o rozpoczęcie akcji zmasowanych kontroli jakości spalin w samochodach na naszych ulicach. Obecnie w Krakowie w ciągu roku wykonuje się tyle takich kontroli, ile w Warszawie w jeden dzień. Wreszcie, by ograniczyć smog, który powstaje w okolicznych gminach i napływa do Krakowa, będę dążył do zawiązania z podkrakowskimi gminami „Paktu dla czystego powietrza”. W zamian za skuteczną walkę ze smogiem na ich terenie gminy zyskają nowe, lepsze i częstsze połączenia z Krakowem w ramach autobusowych linii aglomeracyjnych i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jako prezydent będę także lobbował w Sejmiku Województwa Małopolskiego za wprowadzeniem całkowitego zakazu palenia węglem w piecach na terenie gmin z „obwarzanka krakowskiego”. (Łukasz Gibała)
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W kwestii „polityki śmieciowej” Kraków radzi sobie nie najgorzej. Osobiście nie mam zastrzeżeń do działalności służb odpowiedzialnych za czystość w Mieście. Myślę, że przyzwyczailiśmy się do segregowania odpadów i wychodzi nam to już coraz lepiej. Problemem jest nadal powtórne wykorzystanie surowców, ale to już wykracza poza kompetencje Miasta. (Jolanta Gajęcka)
Nie tylko uważam, że nie należy podnosić obecnych stawek za śmieci, ale zadeklarowałem, że jak tylko zostanę prezydentem Krakowa, obniżę je o 44%. O tym, jak mieszka się w mieście, w dużej mierze decydują koszty życia. Na ich część spory wpływ mają władze miasta i miejskich spółek. To one ustalają stawki niektórych podatków i opłat, które musimy płacić. W teorii powinny rosnąć tylko o tyle, ile wynosi inflacja. Ale rosną znacznie bardziej. Czteroosobowa krakowska rodzina, mieszkająca w bloku, płaci obecnie za śmieci 50 zł miesięcznie – przy założeniu, że odpady są segregowane. Dla porównania w Łodzi taka sama rodzina zapłaci miesięcznie 28 zł, czyli o prawie połowę mniej, niż w Krakowie. Dlaczego w Łodzi, która i powierzchnią, i liczbą mieszkańców jest bardzo zbliżona do naszego miasta, da się to robić taniej? Przyczyny mogą być różne. Być może to nieefektywne zarządzanie w spółkach miejskich czy marnotrawienie pieniędzy. Powodem mogą też być zbyt liczne zarządy miejskich spółek i za wysokie pensje ich członków. Jako prezydent Krakowa o 30% zmniejszę zarządy i rady nadzorcze miejskich spółek, a także obniżę zarówno stawki opłat za śmieci, jak i wodę, kanalizację oraz ciepło z miejskiej sieci. Stawki wszystkich tych opłat w przyszłości będą rosły tylko o wskaźnik inflacji. (Łukasz Gibała)
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
ICE Kraków (Jolanta Gajęcka)
Stare Miasto z Rynkiem Głównym i Zamkiem Królewskim na Wawelu (Łukasz Gibała)
2.
Nowa Huta, która choć wymaga gruntownej rewitalizacji, jest unikatem na skalę światową (Łukasz Gibała)
3.
Tauron Arena (Jolanta Gajęcka)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Łukasz Gibała)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Jolanta Gajęcka)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp. (Jolanta Gajęcka)
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Z pewnością domy kultury powinny znacząco poszerzyć ofertę dla seniorów i niepełnosprawnych. W mojej ocenie brakuje też odpowiedniego podejścia oraz interesującej oferty dla młodzieży w zakresie edukacji kulturalnej. Nie tylko w rozumieniu uczenia się rozumienia sztuki, ale także kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia, wrażliwości, posługiwania się językiem. Edukacja kulturalna pozwala przecież także na przyswajanie wartości. Pomaga stawać się świadomym obywatelem. A przede wszystkim rozwija kreatywność – czyli najważniejszą cechę ludzi utalentowanych, którzy są motorem rozwoju naszego miasta. Naturalnym miejscem edukacji kulturalnej dla młodzieży (i nie tylko) powinny być właśnie krakowskie domy kultury. To one są najbliżej mieszkańców, aby więc mogły poszerzyć swoją edukacyjną ofertę, należy je wesprzeć większymi środkami, przeznaczonymi tylko na ten cel. (Łukasz Gibała)
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z oferty krakowskich imprez i festiwali na uprzywilejowanych zasadach, np. niższe ceny biletów, czy tańsze karnety. Ważne jest, aby Krakowianie mogli wybierać wśród różnorodnych propozycji te, które najlepiej odpowiedzą na Ich upodobania. Ważne jest również to, aby kultura była "na wyciągnięcie ręki". To wyjątkowe zadanie dla wszystkich miejskich jednostek kultury. (Jolanta Gajęcka)
Priorytetem w tej kwestii jest dla mnie znaczące zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury - poprzez m.in. wspieranie i promocję lokalnych twórców oraz instytucji NGO, a także przez zwiększenie edukacji kulturalnej i sukcesywne poszerzanie oferty domów kultury. Zamierzam też znacząco zwiększyć dofinansowania Centrów Aktywności Seniora, by dzięki temu miały szerszą i ciekawszą niż obecnie ofertę dla osób starszych. Podobnie oferty domów kultury powinny się poszerzyć o program kierowany właśnie do tego grona osób. (Łukasz Gibała)
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Jolanta Gajęcka)
 2. Seniorzy. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone. (Łukasz Gibała)
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wszyscy Mieszkańcy powinni mieć możliwość udziału w kulturze i tworząc ofertę kulturalną należy myśleć o wszystkich. (Jolanta Gajęcka)
W swoim programie wyborczym szczególną opieką w zakresie dostępu do oferty kulturalnej (i nie tylko) zamierzam otoczyć te grupy mieszkańców, które są szczególnie narażone na nierówne traktowanie. Stoję na stanowisku, że w Krakowie należy pilnie zlikwidować bariery w dostępie do kultury, tak aby nasze miasto stało się dla osób starszych, uboższych oraz wykluczonych przestrzenią przyjazną. Niepełnosprawni, seniorzy czy inne grupy wykluczone powinni być traktowani w sposób szczególnie uprzywilejowany, tak aby dobrodziejstwa płynące ze stałego dostępu do kultury były dla nich łatwo dostępne. Kraków jako miasto aspirujące do roli stolicy kultury, nie może o zapominać o tej kategorii swoich mieszkańców. (Łukasz Gibała)
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Na terenie Szkoły, którą kieruję, teren rekreacyjno-sportowy udostępniony jest Mieszkańcom już od wielu lat. To jednak wymaga większego zaangażowania ze strony Pracowników Szkoły, np. konieczność codziennego zbierania śmieci z terenu wokół budynków. Myślę, że w przypadku udostępnienia boisk przyszkolnych i innych terenów, Dyrektor Szkoły powinien otrzymywać wsparcie ze strony Organu Prowadzącego, np. w postaci zwiększenia etatyzacji Pracowników obsługi oraz środków na okresową konserwację urządzeń i nawierzchni. (Jolanta Gajęcka)
Uważam, że boiska, zwłaszcza popołudniami i wieczorami, powinny służyć wszystkim mieszkańcom Krakowa, a nie stać zamknięte, kiedy lekcje się skończą. Warunkiem zasadniczym udostępnienia boiska mieszkańcom musi być jednak zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za stan i bezpieczeństwo obiektu. Jeśli zostanę prezydentem to przeznaczymy specjalną pulę środków z budżetu miasta na zatrudnienie takich osób, dzięki czemu boiska będą mogły być otwarte również poza godzinami lekcyjnymi. (Łukasz Gibała)
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W związku z tym, że w Krakowie działa wiele profesjonalnych klubów, Miasta nie stać na dofinansowanie każdego z nich. A skoro nie można wspomagać wszystkich, nie powinno się wyróżniać nielicznych. (Jolanta Gajęcka)
Uprawianie sportu i wszystkie dobrodziejstwa, jakie to ze sobą niesie, nie mogą być dostępne tylko dla wybranych. Każdy Krakowianin powinien otrzymać w tym względzie równe szanse. Zarówno jeśli chodzi o rozbudzanie sportowych pasji, szlifowanie umiejętności, jak i utrzymywanie dobrej kondycji. W dzisiejszych czasach kwestia zdrowia fizycznego i sprawności młodzieży wymaga szczególnej troski. To przykre, że rządzącym ewidentnie brak tej świadomości. Łatwo zauważyć, że urzędnicy lubią inwestować krocie w duże medialne wydarzenia, bo w ich cieniu sami mogą się wypromować (abstrakcyjny zupełnie pomysł organizacji Igrzysk Zimowych i budowy niepotrzebnej infrastruktury kosztem zadłużenia miasta, jest tego dobitnym przykładem). Praca u podstaw na rzecz młodych sportowców, która przynajmniej z początku jest niemedialna, wydaje się zupełnie nie interesować obecnej administracji. A ja zamierzam to zmienić. Jestem przekonany, że takie inwestowanie w sport zaowocuje kolejnymi medalami i sukcesami dla krakowskich klubów i drużyn. (Łukasz Gibała)
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Nie powinno się wyróżniać żadnej z dyscyplin. (Jolanta Gajęcka)
Nie uważam, aby jakaś konkretna dyscyplina sportu powinna być objęta szczególną opieką władz Krakowa. Stoję za to na stanowisku, że znacznie większy niż obecnie nacisk powinniśmy kłaść na sportowe kształcenie młodzieży i rozwój sportu amatorskiego. Nie pomogą tu żadne apele ani rozmowy, potrzeba rozwiązań systemowych - na przykład uzależnienia poziomu dofinansowania dużych klubów czy organizacji sportowych od wkładu, jaki wnoszą w szkolenie młodzieży. Powinno to leżeć w ich interesie, ponieważ w ten sposób tworzy się przecież "narybek" i przyszłych medalistów. A dzięki temu skorzysta większość mieszkańców. Całego ciężaru w tej kwestii nie można zrzucać na rodziców, bo to zwyczajnie nieuczciwe, kiedy dostęp do sportu ogranicza się do grona ludzi zamożnych. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy jakieś obiekty (hale, baseny czy korty) budowane są z miejskiej kasy, czyli za pieniądze podatników. W takim przypadku obowiązkowo powinny one służyć wszystkim. Tylko tak można budować świadomość wspólnoty. (Łukasz Gibała)
Jak kształtować rozwój centrum miasta by, odpowiadało zarówno na potrzeby turystów, jak i mieszkańców? 
Centrum Miasta jest już ukształtowane, dlatego trudno będzie wprowadzić tutaj jakiekolwiek zmiany. Najważniejsze, aby Mieszkańcy czuli, że ich potrzeby zaspokajane są w pierwszej kolejności. W centrum pozostało już niewielu Krakowian, dlatego można dotrzeć do każdego z Nich i zapytać o to, jak można byłoby ułatwić Im życie. Jeżeli przeszkadza Mieszkańcom zakłócanie ciszy nocnej, to należałoby zmobilizować służby porządkowe do podejmowania skutecznych interwencji. Jeżeli Mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować samochodu, bo szczególnie w weekendy miejsca zajmują turyści, należałoby wyznaczyć odpowiednie miejsca parkingowe tylko dla Mieszkańców i egzekwować przestrzegania prawa. Szczególnie należy zadbać o starszych Mieszkańców, którzy żyją w tym miejscu od wielu lat, tutaj chodzili do szkoły, tu spędzili swoją młodość i za Ich życia funkcje centrum Krakowa zaczęły się zmieniać. Nie zawsze to rozumieją, dlatego nie mogą pozostać sami. Jestem przekonana, że mądry gospodarz jest w stanie zrealizować wizję „gościnnego Miasta zadowolonych Mieszkańców”. (Jolanta Gajęcka)
Kraków jest ważnym centrum turystycznym i powinien być dla swoich gości miastem otwartym i przyjaznym, niemniej nigdy interes turystów nie powinien być stawiany wyżej od dobra Krakowian. W przypadku konfliktu między nimi zawsze należy uszanować zdanie tu mieszkających. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której oblegane centrum Krakowa zaczyna pustoszeć, stając się przestrzenią przeznaczoną głównie dla turystów, co powoduje, że mieszkańcy stamtąd uciekają. Chcę ten proces zatrzymać, m.in. przez stworzenie swoistego Central Parku na terenach dzielnicy Wesoła i ograniczenie budowy kolejnych hoteli w Śródmieściu. Co więcej, jestem przekonany, że przy mądrej polityce władz Krakowa zarówno turyści, jak i Krakowianie będą mogli tam z powodzeniem koegzystować. Cieszę się, że tylu ludzi pragnie odwiedzić nasze miasto, ale nie zamierzam pozwalać na to, by z powodu ich napływu Kraków tracił swój charakter, urok i tożsamość, zmieniając się w hałaśliwe centrum taniej rozrywki. Nie ma mojej zgody także na to, by w efekcie "najazdu" turystów najbardziej oblegane dzielnice miasta się wyludniały. Od sposobu promowania i oferty turystycznej zależy też, nie ukrywajmy, "jakość" turysty - czy będzie nim tylko skuszony tanimi lotami uczestnik wieczoru kawalerskiego z Wielkiej Brytanii, czy też ktoś, kto odwiedzi nasze miasto dla jego kultury, zabytków bądź historii. Cały czas musimy też pamiętać o tym, co stało się w miastach takich jak Barcelona, gdzie nie podjęto w porę stosownych działań w tym zakresie i gdzie obecnie codzienne funkcjonowanie jest dla wielu mieszkańców koszmarem. Aby tego uniknąć powinniśmy dołożyć starań, by ruch turystyczny przekierować do zaniedbanych dotychczas dzielnic Krakowa, jak Nowa Huta, która ma wszystkie walory ku temu, by stać się unikalnym na skalę światową produktem turystycznym. Dlatego jeśli zostanę prezydentem, cały budżet na promocję Krakowa przeznaczę na promowanie właśnie tej dzielnicy. (Łukasz Gibała)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. (Łukasz Gibała)
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych. (Łukasz Gibała)
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji. (Jolanta Gajęcka)
 8. Ochrona zdrowia psychicznego. (Jolanta Gajęcka)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wszystkie zagadnienia są niezwykle istotne, niemniej jednak zdecydowałam się wskazać trzy, które wymagają szybkich działań. Profilaktyką finansowaną ze środków miejskich powinna w pierwszej kolejności zostać objęte dzieci. Wcześnie wykryte i zdiagnozowane problemy dają szansę na ich wyeliminowanie lub ograniczeni skutków. Wady postawy, zdrowie psychiczne to niezwykle ważne obszary, które są w dużej mierze konsekwencją zmiany trybu życia młodych ludzi. Obserwujemy coraz więcej uzależnień wynikających min. z pogubienia się dzieci i młodzieży w świecie nowoczesnych technologii. To są wyzwania społeczne nadchodzących lat. Profilaktyka, wczesna diagnoza i pomoc specjalistów może zdecydować o przyszłości naszych dzieci. (Jolanta Gajęcka)
Od dawna opowiadam się za jak najszerszym, swobodnym dostępem do metody in vitro. Jako poseł przez 8 lat zawsze głosowałem za wprowadzeniem in vitro w Polsce. Na miejscu prezydenta Krakowa, posiadając dostępne mu środki i możliwości, dawno bym rozwiązał tę kwestię. Za to Jacek Majchrowski, który tak lubi podkreślać swoją lewicowość, do tej pory nie tylko niczego nie zrobił, by wprowadzić in vitro dla mieszkańców Krakowa, ale kiedy Krakowianie zebrali podpisy pod projektem dotyczącym finansowania tej metody w naszym mieście, projekt ten odrzucono właśnie głosami radnych klubu Jacka Majchrowskiego oraz PiS. Jeśli mieszkańcy mi zaufają i zostanę prezydentem Krakowa, to dostępność do tej metody w naszym mieście przestanie być problemem. Jeśli zaś chodzi o programy zdrowotne, to za jeden z najważniejszych uważam leczenie chorób osób starszych. Seniorzy to grupa narażona na wykluczenie i dlatego wymagająca ze strony władz miasta szczególnej troski. Aby zaś starsi Krakowianie mogli cieszyć się zdrowiem jak najdłużej, należy wpierw zapewnić im dostęp do skutecznej profilaktyki. Nie mniej ważną kwestią jest też diagnoza chorób nowotworowych, które – wykryte odpowiednio wcześnie – dają nadzieję na skuteczną kurację. (Łukasz Gibała)
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wybrałam drugą odpowiedź, ponieważ uważam, że Miasto nie może zostawić Mieszkańców bez pomocy. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że Gmina nie ma wystarczających środków, aby potrzeby Mieszkańców były w pełni zaspokojone. Uważam, że nakłady na służbę zdrowia powinny być zwiększone centralnie, aby Gmina mogła inwestować w infrastrukturę i komfort Mieszkańców. (Jolanta Gajęcka)
Choć zgadzam się, że to rolą państwa, a nie samorządu jest finansowanie świadczeń zdrowotnych, to w wyjątkowych przypadkach, jak np. brak środków z NFZ, miasto nie może pozostawić mieszkańców bez pomocy. W przypadkach tego typu władze miasta powinny starać się o dofinansowanie świadczeń zdrowotnych mieszkańców z własnego budżetu, kosztem wydatków na mniej pilne inwestycje. (Łukasz Gibała)
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta. (Łukasz Gibała)
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych. (Jolanta Gajęcka)
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Rodziny, które opiekują się osobami przewlekle chorymi, z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie, powinny otrzymywać wsparcie ze strony Miasta. Z jednej strony wparciem powinny być objęte osoby zależne, a z drugiej - opiekunowie. Dla tej drugiej grupy, która często podporządkowuje swoje własne potrzeby potrzebom osoby, którą się opiekuje, ważne jest, aby przynajmniej raz na jakiś czas mogła zrobić coś dla siebie, odpocząć. (Jolanta Gajęcka)
Kraków powinien być dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów miastem przyjaznym, a by tak się stało, konieczne jest zlikwidowanie fizycznych barier w przestrzeni publicznej, począwszy od najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych. Nie może być tak, że niepełnosprawni nie wychodzą z domu ze względu na brak windy i skazani są na samotność, o ile nie spotkają na swojej drodze wolontariuszy, którzy poświęcą się, by własnymi siłami znosić i wynosić ich po schodach, jak np. czyni Alicja Szczepańska, która w razie wygranych przeze mnie wyborów zostanie moją Pełnomocniczką ds. Równego Traktowania. Ponieważ Alicja doskonale zna te problemy, jestem przekonany, że doprowadzi do tego, by władze miasta skutecznie ułatwiały życie niepełnosprawnym. Oczywiście, zdaję sobie sprawę także z tego, że same rozwiązania infrastrukturalne nie załatwią wszystkich problemów. Dlatego wspólnie z moją Pełnomocniczką chcemy zadbać o propagowanie wolontariatu wśród ludzi młodych, a także o uwrażliwianie Krakowian na potrzeby niepełnosprawnych, tak by można było budować wzajemne relacje, które zaprocentują w przyszłości. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu fachowców mających stosowną wiedzę i doświadczenie, a co najważniejsze - wielkie serce dla niepełnosprawnych, Kraków stanie się dla nich miastem prawdziwie przyjaznym. Jako prezydent miasta skutecznie o to zadbam, bo wierzę, że to możliwe. (Łukasz Gibała)
  Szacuje się, że w Krakowie mieszka około 60-70 tys. Ukraińców. Czy Pani/Pana zdaniem należy uruchomić programy społeczne i kulturalne skierowane do tej grupy?
 1. Tak (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Osobiście nie spotkałam się z takimi grupami. (Jolanta Gajęcka)
Z pewnością do grup mieszkańców, które są narażone na nierówne traktowanie w Krakowie należą niepełnosprawni oraz seniorzy. Dlatego zamierzam zadbać o to, by w Krakowie pilnie zlikwidować bariery w przestrzeni publicznej, dzięki czemu nasze miasto stanie się dla niepełnosprawnych i osób starszych przestrzenią przyjazną. Obecnie w magistracie nie ma kompetentnej osoby, która działałaby w tej sferze. Dlatego pracę trzeba będzie zacząć od podstaw. I dlatego właśnie na długo przed wyborami przedstawiłem swoją ekspertkę, z którą zamierzam współrządzić w razie wygranych wyborów. Jeśli zostanę prezydentem Krakowa, obowiązki Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania powierzę Alicji Szczepańskiej. To specjalistka m.in. w zakresie wsparcia niepełnosprawnych, była policjantka i kurator społeczna. (Łukasz Gibała)
Miasto jest właścicielem 15745 mieszkań komunalnych oraz 2934 lokale socjalne. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uzasadnienie w tej kwestii przy jednym z wcześniejszych pytań. (Jolanta Gajęcka)
Władze Krakowa mają do dyspozycji całe mnóstwo rozproszonych mieszkań komunalnych i socjalnych, z których mogliby właśnie korzystać mieszkańcy będący w potrzebie. Niestety, tak się nie dzieje, bo urzędnicy obecnej administracji nie prowadzą sensownej polityki w tym zakresie. Obecnie mamy do czynienia z czymś zupełnie przeciwnym. Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło niedawno do Zarządu Budynków Komunalnych. Kilka miejskich urzędniczek (w tym dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa) zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniami przyjmowania łapówek w zmian za załatwianie gminnych mieszkań i lokali użytkowych. O czym to świadczy? Że najprawdopodobniej lokale są nieuczciwie rozdzielane przez urzędników "u góry". Nic dziwnego, że brakuje ich dla potrzebujących. Jako prezydent Krakowa zamierzam z tym zrobić porządek, nie tylko jeśli chodzi o nadzór nad wynajmem mieszkań należących do miasta, ale i o całą politykę mieszkaniową w Krakowie. Tak niewiele trzeba, żeby sytuacja diametralnie się zmieniła. Zanim zaczniemy budować nowe mieszkania, należy do stanu użyteczności doprowadzić pustostany i lokale użytkowe, które stoją obecnie odłogiem. A nade wszystko wprowadzić skuteczny nadzór nad sposobem działania Zarządu Budynków Komunalnych. Jestem przekonany, że w efekcie tych działań "znajdzie się" wiele będących w dyspozycji miasta mieszkań, które można rozdzielić między potrzebujących. (Łukasz Gibała)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Niestety trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Z jednej strony chciałoby się, aby mieszkający w mieszkaniach komunalnych mogli je wykupić za stosunkowo niewielką kwotę, ale z drugiej strony jest to nieuczciwe wobec Mieszkańców, którzy na własne mieszkanie ciężko zapracowali. (Jolanta Gajęcka)
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. JG, ŁG
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. JG, ŁG
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że w Krakowie powinna funkcjonować Straż Miejska, natomiast inaczej ustawiłabym priorytety - przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo Mieszkańców (patrole, interwencje, profilaktyka) i skuteczne egzekwowanie prawa. Działalność Straży Miejskiej nie może być podporządkowana osiąganiu jak największych wpływów do budżetu Miasta. Policja, w związku z tym, że ma inne kompetencje niż Straż Miejska, powinna liczyć na wsparcie Miasta w przypadku realizowania zadań na rzecz Mieszkańców. (Jolanta Gajęcka)
Uważam, że straż miejska jest w Krakowie konieczna, niemniej zamierzam wprowadzić zasadnicze zmiany w sposobie jej funkcjonowania. Krakowscy strażnicy miejscy zamiast łapać babcie, które handlują pietruszką oraz wystawiać mandaty za złe parkowanie, powinni skutecznie reagować na każde, nawet najmniejsze przejawy wandalizmu czy agresji. W tej chwili trzy czwarte strażników miejskich w ogóle nie wychodzi i pozostaje za biurkami. Trzeba to zmienić. Moje priorytety dala straży miejskiej to: patrolowanie niebezpiecznych okolic oraz kontrolowanie nielegalnych wysypisk śmieci i tego czym ludzie palą w piecach. (Łukasz Gibała)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Łukasz Gibała)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Jolanta Gajęcka)
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
To również problem bardziej złożony, dlatego żadna z proponowanych odpowiedzi nie pokazuje mojego myślenia. Monitoring - tak, ale jedynie w miejscach, w których jest to uzasadnione i jedynie tyle, ile jest w stanie obsłużyć wykwalifikowana kadra. Monitoring, który nie jest w stanie zapobiec, a jedynie służy ewentualnemu ustaleniu sprawcy po zdarzeniu, praktycznie nie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. (Jolanta Gajęcka)
Mieszkańcy Krakowa podczas referendum w roku 2014 wypowiedzieli się jasno: chcą monitoringu w mieście. Uważam, że ten głos trzeba uszanować. Fakt, że obecny prezydent przez 4 lata lekceważył głos Krakowian i nic w tej sprawie nie zrobił, jest skandaliczny. W Krakowie obecnie system monitoringu miejskiego składa się ze 150 kamer, podczas gdy w Warszawie jest to ponad 400, a w Poznaniu ponad 500 kamer. (Łukasz Gibała)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Transport publiczny (Jolanta Gajęcka)
Budowa metra w Krakowie (Łukasz Gibała)
Kwestia 2:
Wspólne działania na rzecz czystego powietrza (Jolanta Gajęcka)
Zagospodarowanie przestrzenne (Łukasz Gibała)
Kwestia 3:
Ewentualna zmiana granic administracyjnych Krakowa (Jolanta Gajęcka)
Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (Łukasz Gibała)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Jolanta Gajęcka)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. JG, ŁG
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. JG, ŁG
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. JG, ŁG
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). JG, ŁG
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę JG, ŁG
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W przypadku ostatniego pytania, nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. Chcę, aby prawa pracownicze były przestrzegane. Nie chciałabym regulować runku w ten sposób, bo taka regulacja pojawiła się w oświacie i spowodowała sporo problemów w zatrudnianiu, np. specjalistów. (Jolanta Gajęcka)
Jako zwolennik pełnej transparentności i partnerskiego sposobu sprawowania władzy, wśród moich najważniejszych postulatów wyborczych zadeklarowałem, że jeśli zostanę prezydentem Krakowa wprowadzę pełną jawność procedur i wydatków Urzędu Miasta. Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie mógł skontrolować każdą złotówkę wydawaną przez magistrat i ocenić urzędników. W Internecie publikowane będą w przejrzystej i zrozumiałej dla każdego Krakowianina formie pełne wydatki magistratu i miejskich jednostek. Publikować będziemy również wysokość wszystkich wynagrodzeń wypłacanych z publicznych pieniędzy – władz miasta, urzędników, pracowników miejskich spółek i jednostek. Konkursy na wszystkie stanowiska w urzędach, miejskich spółkach i jednostkach będą przejrzyste i sprawiedliwe. Awanse urzędników uzależnimy wyłącznie od ich kompetencji. W tej chwili wielu urzędników średniego i niższego szczebla ma nad sobą „szklany sufit” – ich zapał, energia, dobre pomysły są blokowane, podobnie jak możliwość awansu. Co równie ważne - konkursy na najważniejsze stanowiska będą przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. (Łukasz Gibała)
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Zastępcami Prezydenta zostaną ludzie kompetentni, zaangażowani, których postawa moralna nie budzi wątpliwości. (Jolanta Gajęcka)
Zaprezentowałem swoją Drużynę Ekspertów. To zespół ludzi, którzy, jeśli zostanę prezydentem, będą pełnili najważniejsze funkcje (czyli będą wiceprezydentami lub doradcami). Znajduje się w nim 8 osób: - Artur Ławrowski - edukacja - Łukasz Maślona – zieleń i czyste powietrze - dr hab. Małgorzata Michel - bezpieczeństwo miejskie - dr Jacek Mosakowski – transport - Anna Moskalewicz-Dudek - sport - Alicja Szczepańska - równouprawnienie, niepełnosprawni i seniorzy, - dr Agnieszka Wantuch – dzielnice - dr Tomasz Wełna – estetyka miasta (Łukasz Gibała)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Mądrość, rozwaga, uczciwość, prawda, wolność, szacunek... "Cnotę miłuj i godność, bo tym państwa stoją, kiedy dobrzy są w wadze, a źli się zaś boją." Jan Kochanowski (Jolanta Gajęcka)
Jako prezydent Krakowa zawsze będą miał na uwadze dobro jego mieszkańców, a przy podejmowaniu decyzji zamierzam kierować się przede wszystkim uczciwością. Chcę na rzecz Krakowa i dobra jego mieszkańców pracować skutecznie oraz sprawić, aby urząd miasta stał się otwarty, przyjazny i maksymalnie transparentny. Będę dla Krakowian przede wszystkim partnerem, a nie władcą. Uważam, że prezydent może właściwie sprawować swoją funkcję tylko wtedy, kiedy uważnie wsłuchuje się w głos mieszkańców, stąd zamierzam znacząco zmniejszyć dystans władzy. Raz na zawsze skończymy też z nepotyzmem, kolesiostwem i arogancją władz. (Łukasz Gibała)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę zwrócić się do Państwa obok moich Współkandydatów, z których większość ma bogatsze doświadczenie polityczne, bardziej okazały sztab wyborczy, więcej pieniędzy do wydania czy też po prostu wyraźniej zarysowane ambicje. Szczerze mówiąc, czułabym się znacznie pewniej będąc tam, skąd się wywodzę, a więc wśród Państwa. Czy to oznacza, że zwracając się do Państwa czuję się niepewnie? Nie, bo mam pewność, że moje zaangażowanie jest potrzebne Miastu, które kocham. Wśród Krakowian, niezależnie od tego gdzie teraz są, jest wiele osób, które też chciałyby się czuć pewnie zawsze, a nie tylko wtedy, gdy liczy się budowanie poparcia i zbieranie głosów. Myślę o matkach i ojcach, którzy chcą mieć pewność, że ich dzieci dotrą do szkoły zdrowe i bezpieczne, a ich nauczyciele pomogą im osiągnąć sukces. Myślę o ludziach młodych, którzy po skończonej edukacji chcą mieć pewność, że znajdą miejsce pracy lub pomoc w realizacji dobrego pomysłu na własny biznes i na siebie. Myślę o ludziach starszych, którzy chcą mieć pewność, że w trudnych chwilach nie zostaną sami. Zyskanie tej pewności nie jest czymś nieosiągalnym – to przecież nasze zwyczajne, codzienne sprawy, małe marzenia, nieobecne w przekazach medialnych, zapomniane przez wielkie partie skupione przede wszystkim na utrwalaniu podziałów. Jestem tutaj właśnie po to, by mieszkańcy Krakowa odzyskali pewność, że Kraków jest w dobrych rękach. Kraków nie zasługuje na to, byśmy dzielili go pomiędzy różne grupy wpływów. Nie zasługuje na to, by czystość, którą symbolizuje biel w krakowskiej fladze została znieważana naszym brakiem współpracy i porozumienia. Kraków to nasze miejsce na ziemi. Jestem przekonana, że jeżeli Państwo mi zaufacie, wyzbędziemy się zmanipulowanego sondażami myślenia i wspólnie zyskamy jeszcze jedną pewność – pewność, że takich jak my jest więcej. (Jolanta Gajęcka)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej