Włocławek: wybory samorządowe 2018

Prezydent jest jednoosobowym zarządem miasta. To on na co dzień za nie odpowiada i je reprezentuje. W niedzielę 21 października żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% ważnych głosów mieszkańców. Mieszkańcy dokonali wyboru w II turze (4.11) spośród kandydatów z dwoma najlepszymi wynikami.

Frekwencja
I tura: 49.77%
II tura: 42.31%

Prezydent miasta: Marek Wojtkowski

 • Wybory do: samorządu 2018
 • Lista wyborcza: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Okręg: Włocławek
 • Liczba i procent głosów (I tura): 11 303, 26.25%
 • Liczba i procent głosów (II tura): 23 078, 63%
Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Zajmował się doradztwem w zakresie podatków i finansowania działalności gospodarczej oraz sprzedażą instrumentów finansowych. Pracował jako nauczyciel na wszystkich szczeblach edukacji, prorektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Wiceprezes włocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Członek PO. Poseł VI, VII kad. Zasiadał w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Gospodarki. Jest członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji, Komisji Administracji i Cyfryzacji. W 2014 r. został wybrany na prezydenta Włocławka, zdobywając w drugiej turze 65 proc. głosów.

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl

Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Obywatelskość
2.
Otwartość
3.
Konsultacje
4.
Identyfikacja z miastem
5.
Duma z miasta

Kandydaci w II turze

Jarosław
Chmielewski
KW Prawo i Sprawiedliwość
37%
poglądy
Marek
Wojtkowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Rewitalizacja Śródmieścia (Marek Wojtkowski)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Obywatelskość (Marek Wojtkowski)
2.
Otwartość (Marek Wojtkowski)
3.
Konsultacje (Marek Wojtkowski)
4.
Identyfikacja z miastem (Marek Wojtkowski)
5.
Duma z miasta (Marek Wojtkowski)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny (Marek Wojtkowski)
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa (Marek Wojtkowski)
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń) (Marek Wojtkowski)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Marek Wojtkowski)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich. (Marek Wojtkowski)
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Zbędna substancja (Marek Wojtkowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Bariery społeczne (Marek Wojtkowski)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak (Marek Wojtkowski)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Ościennymi (Marek Wojtkowski)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Marek Wojtkowski)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Marek Wojtkowski)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej. (Marek Wojtkowski)
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Wychowanie fizyczne (Marek Wojtkowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto. (Marek Wojtkowski)
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Marek Wojtkowski)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 75 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Marek Wojtkowski)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Marek Wojtkowski)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Marek Wojtkowski)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika. (Marek Wojtkowski)
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Marek Wojtkowski)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej. (Marek Wojtkowski)
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Marek Wojtkowski)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum. (Marek Wojtkowski)
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji. (Marek Wojtkowski)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie. (Marek Wojtkowski)
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Marek Wojtkowski)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
W centrum (Marek Wojtkowski)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Śródmieście (Marek Wojtkowski)
2.
3.
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Marek Wojtkowski)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone. (Marek Wojtkowski)
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy. (Marek Wojtkowski)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków. (Marek Wojtkowski)
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Marek Wojtkowski)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej. (Marek Wojtkowski)
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Centrum Kultury Browar.B (Marek Wojtkowski)
2.
3.
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Marek Wojtkowski)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Marek Wojtkowski)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Marek Wojtkowski)
 2. Seniorzy. (Marek Wojtkowski)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Marek Wojtkowski)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego. (Marek Wojtkowski)
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Piłka nożna (Marek Wojtkowski)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości. (Marek Wojtkowski)
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Marek Wojtkowski)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV. (Marek Wojtkowski)
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych. (Marek Wojtkowski)
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Miasto jest właścicielem 4356 mieszkań komunalnych oraz 362 lokale socjalne. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Marek Wojtkowski)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Marek Wojtkowski)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. MW
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Marek Wojtkowski)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Śródmieście (Marek Wojtkowski)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Inwestycje (Marek Wojtkowski)
Kwestia 2:
Polityka miejska (Marek Wojtkowski)
Kwestia 3:
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski (Marek Wojtkowski)
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Marek Wojtkowski)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. MW
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. MW
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. MW
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). MW
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Marek Wojtkowski)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kandydaci w I turze

Jarosław
Chmielewski
KW Prawo i Sprawiedliwość
23%
poglądy
Dariusz
Grudziecki
KWW Kukiz'15
1%
poglądy
Emanuel
Kalejaiye
KWW Włocławskie Stowarzyszenie Mieszkańców
2%
poglądy
Jacek
Kuźniewicz
KWW Postaw na Włocławek
6%
poglądy
Maciej
Maciak
KWW Macieja Maciaka
14%
poglądy
Dariusz
Wesołowski
KWW Włocławianie
4%
poglądy
Marek
Wojtkowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Eugeniusz
Wypijewski
KW Lokalni Patrioci - Grupa Włocławek
1%
poglądy

Jaki temat Cię interesuje?

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Odwrócenie procesu wyludniania się miasta. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Rewitalizacja Śródmieścia (Marek Wojtkowski)
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
utworzenie warsztatów dedykowanych pod potrzeby konkretnej szkoły technicznej (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Obywatelskość (Marek Wojtkowski)
2.
budowa 600 mieszkań (400 mieszkań na wynajem, 200 mieszkańc na wynajem z dojściem do własności) oraz uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Otwartość (Marek Wojtkowski)
3.
przebudowa pl. Wolności, odbudowa ul. Tumskiej (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Konsultacje (Marek Wojtkowski)
4.
autobusy MPK kursować będą nie rzadziej niż co 20 minut (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Identyfikacja z miastem (Marek Wojtkowski)
5.
Utworzę Centrum Pozyskiwania Inwestora, Centrum wspierania przedsiębiorcy, Inkubator Przedsiębiorczości 2.0 (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Duma z miasta (Marek Wojtkowski)
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń) (Marek Wojtkowski)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Podstawową potrzebą każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego rozbudowywać będę monitoring, wsparcie dla skutecznych i efektywnych działań otrzyma Straż Miejska. Bezpieczeństwo, to również ochrona uczestników ruchu drogowego, dlatego za cel stawiam ograniczenie do zera wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Edukacja jest najlepszą inwestycją w przyszłość Włocławka. Dlatego już od najmłodszych lat samorząd organizować będzie zajęcia dodatkowe w trakcie których dzieci będą poznawać tajniki nauk ścisłych oraz mechaniki. Powstanie Włocławskie Centrum Nauki. Przywrócimy warsztaty przyszkolne, które w elastyczny sposób będą mogły być dostosowane do bieżących potrzeb rynku pracy. Zdecydowanie wspierać będziemy kierunki techniczne znajdujące się w ofercie włocławskich uczelni. Polityka Mieszkaniowa jest szczególnie istotna, bo wspólnie z filarem: Skuteczna Edukacja, ma bezpośredni wpływ na realizację nadrzędnego celu budowy Lepszego Włocławka - zapobieganiu wyludniania się miasta. Dlatego oprócz realizacji polityki w zakresie mieszkań socjalnych, wzorem miast rozwiniętych Państw UE we Włocławku powstaną mieszkania na wynajem (400), mieszkania na wynajem z dojściem do własności (200). Uzbrojone zostanie 10 ha przy ul. Lisek z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne. Właściciele zakupionych od miasta działek po 3 latach, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zameldowaniu się, będą mogli uzyskać 70% bonifikatę od ceny ustalonej w przetargu na jej zakup. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich. (Marek Wojtkowski)
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Odpowiednie, racjonalne przygotowanie inwestycji, nadzór i rozliczenie. Szczegółowa analiza wydatków bieżących, kosztów funkcjonowania instytucji miejskich (z wyjątkiem kosztów osobowych). Wykorzystanie funduszy zewnętrznych na ograniczenie zużycia energii poprzez wymianę oświetlenia oraz oświetlenia ulicznego na technologię LED. Montaż instalacji fotowoltaicznych w instytucjach miejskich - wykorzystując środki zewnętrzne. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Wprowadzenie Karty Miejskiej uprawniającej do 20% zniżki. Bezpłatne żłobki dla dzieci rodziców mieszkających i pracujących we Włocławku. Budowa mieszkań oraz udostępnianie działek pod budownictwo jednorodzinne, na preferencyjnych warunkach dla osób, które zameldują się w zbudowanym na takiej działce domu. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.”.  Jakie opłaty należy podnieść? Do jakiej wysokości?
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Utworzenie Centrum Pozyskiwania Inwestora, Centrum Wsparcia Przedsiębiorcy oraz Inkubatora Przedsiębiorczości 2.0 w ramach którego funkcjonować będzie również Inkubator rozproszony - znajdą się w nim lokale użytkowe należące do miasta w obszarze rewitalizowanym. W tym również nowe lokale użytkowe, które powstaną w parterach odbudowanych budynków przy ul. Tumskiej. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Zbędna substancja (Marek Wojtkowski)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Inkubator Przedsiębiorczości 2.0 zmienię zasady funkcjonowania inkubatora. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń, wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych czy prawdziwy transfer wiedzy, innowacji i technologii. W Inkubatorze Przedsiębiorczości 2.0 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kompleksowe usługi doradcze w zakresie rozwoju ich biznesów, funkcjonowania na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, bezpłatne otwarte szkolenia dla przedsiębiorców. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Nie dostrzegam takich barier. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Bariery społeczne (Marek Wojtkowski)
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W istotnych dla mieszkańców sąsiadujących samorządów sprawach należy zawierać porozumienia, które określają rodzaj inwestycji, sposób jej finansowania oraz zasady dalszego użytkowania. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
gm. Brześć Kujawski w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Lisek, ul. Gołębiej, budowy drogi dojazdowej do ROD "RUDA", promocji potencjału gospodarczego Włocławka i okolic, funkcjonowania transportu zbiorowego realizowanego przez włocławskie MPK gm. Włocławek w zakresie zagospodarowania terenów znajdujących się przy jeziorze Łuba, (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Ościennymi (Marek Wojtkowski)
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli). (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej. (Marek Wojtkowski)
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Należy przywrócić warsztaty dedykowane pod konkretny rodzaj szkół technicznych. Poprawi to jakość kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz zwiększy elastyczność szkół w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dodatkowe zajęcia organizowane będą również dla dzieci w szkołach podstawowych. Będą to zajęcia, które poprzez zabawę i eksperymenty pokazywać będą w praktyce zagadnienia związane z biologią, chemią, fizyką i mechaniką. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Wychowanie fizyczne (Marek Wojtkowski)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Filar Skuteczna Edukacja na którym budowany będzie Lepszy Włocławek jest kluczowym elementem realizacji strategii odwrócenia tendencji wyludniania się miasta. Kształcenie zawodowe na poziomie średnim, które odpowiadać będzie potrzebą rynku pracy ułatwi znalezienie młodym mieszkańcom Włoclawka pracy, a wzmocnienie potencjału lokalnych uczelni wyższych umożliwi kontynuowanie nauki we Włocławku. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 3. Ok. 5 000 zł brutto. (Marek Wojtkowski)
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wysokość wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na motywację pracownika w tym wypadku nauczyciela. Dodatkowo obecnie funkcjonuje niesprawiedliwy system nagród dla nauczycieli, których uczniowie osiągnęli sukces w konkursach przedmiotowych. Dlatego w filarze Skuteczna Edukacja przewiduję odpowiednie motywacje dla włocławskiej oświaty. To nie tylko wyższe wynagrodzenia, ale również dodatek za pracę wychowawczą. Skończę również z wyzyskiem, który ma obecnie miejsce, pracowników obsługi i administracji szkół i przedszkoli. Wstydem dla Włocławka są sytuacje, w których osoba po przepracowaniu 20 lat otrzymuje dodatek specjalny by zarabiać najniższą pensję określoną prawem. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
System zmianowy uniemożliwia prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, ograniczając możliwość udziału ich w popołudniowych zajęciach rozwijających ich pasje i zainteresowania. Dlatego organizacja pracy szkół we Włocławku powinna jako zasadę przyjmować pracę od rana. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 75 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika. (Marek Wojtkowski)
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych. (Marek Wojtkowski)
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
ul. Kościuszki, pl. Wolności, (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zero wypadków ze skutkiem śmiertelnym na włocławskich drogach - to cel, który przed sobą stawiam. Wymaga on podjęcia kompleksowych działań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Stare Miasto (Centrum Onkologii, Browar B), Rybnica, dodatkowe kursy na Rybnicę, Leopoldowo i cmentarz komunalny na Pinczacie. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Lepszy Włocławek, to również dostępna, sprawnie funkcjonująca komunikacja publiczna, która regularnych odstępach czasu (max. 20 min.) zapewniać będzie połączenia pomiędzy głównymi osiedlami miasta. Dodatkowo do sieci linii autobusowych należy włączyć obszar rewitalizowany, by ułatwiać dostęp do niego mieszkańców i wzmacniać proces ożywiania tej części miasta. Autobusy MPK powinny mieć również priorytet w ruchu miejskim, czemu służą inteligentne skrzyżowania. Autobusy MPK będą również pojazdami ekologicznymi (do 2028 r. zakładam wymianę wszystkich autobusów na pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi) oraz wygodnie i komfortowe dla pasażerów (z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej) (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji. (Marek Wojtkowski)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W filarze Dostępne Mieszkania na którym budować będę Lepszy Włocławek, zobowiązałem się do budowy 400 mieszkań na wynajem, 200 mieszkań na wynajem z dojściem do własności. Filar ten to kompleksowe podejście do rozwiązania problemów mieszkaniowych we Włocławku oraz ważny element realizacji celu nadrzędnego jakim jest odwrócenie tendencji wyludniania się miasta. Dlatego przewiduję również środki na odzyskiwanie mieszkań, które proponowane będą rodzinom znajdującym się na liście przydziału mieszkań socjalnych. Będą to mieszkania rozproszone po całym mieście z wyjątkiem obszaru rewitalizowanego. W obszarze tym przewiduję budowę osiedla 200 mieszkań na wynajem z dojściem do własności, odbudowując jednocześnie południową stronę ul. Tumskiej. Dodatkowo by powstrzymać przenoszenie się mieszkańców Włocławka pod miasto, jako Prezydent doprowadzę do uzbrojenia 10ha znajdujących się przy ul. Lisek, które po podziale na działki budowlane, miasto udostępniać będzie na preferencyjnych warunkach. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców. (Marek Wojtkowski)
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
tereny przy Al. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Papieżka - obszar ten powinien być wykorzystany pod realizację inwestycji przemysłowych. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
W centrum (Marek Wojtkowski)
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Proponuję w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości 2.0 - inkubator rozporoszony. Oznacza to, że wolne obecnie lokale użytkowe należące do miasta, które znajdują się w obszarze rewitalizowanym, znajdą się w zasobie Inkubatora Przedsiębiorczości 2.0 Będą udostępniane na preferencyjnych warunkach tworzącym się podmiotom gospodarczym. To również ważny element ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizowanego (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Śródmieście (Marek Wojtkowski)
2.
ul. Tumska, 3-go Maja, Cyganka, Żabia, (Krzysztof Aleksander Kukucki)
3.
pl. Wolności, Stary Rynek (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Przewiduję budowę wspólnie z mieszkańcami parków kieszeniowych, które będą wzbogacały przestrzeń publiczną. Wspierać będę również tworzenie ogródków społecznych. W pierwszej kolejności tworzyć je będziemy przy włocławskich placówkach oświatowych. Uchwała krajobrazowa jest niezbędna do uporządkowania przestrzeni publicznej i określeniu zasad ekspozycji reklam, szczególnie w centrum miasta. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Hala Mistrzów, Stadion OSiR - w trakcie wydarzeń sportowych i kulturalnych. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W czasie wydarzeń sportowych organizowanych w wielu miastach w Polsce np. Warszawie, Toruniu na obiektach sportowych można kupić alkohol niskoprocentowy. Uważam, że taką możliwości powinni mieć również mieszkańcy Włocławka. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków. (Marek Wojtkowski)
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.) (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Pakiet ekologiczny jest elementem filaru Przyjazne, Komfortowe Miasto na którym budować będę Lepszy Włocławek. Przewiduje on również dofinansowanie do budowy instalacji wewnętrznych i montażu węzłów ciepłowniczych. Wsparcie Miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na montaż instalacji fotowoltaicznych, Wymianę autobusów MPK na pojazdy z napędem elektrycznym. Zwolnienie z opłat w strefie płatnego parkowania właścicieli aut z napędem hybrydowym i elektrycznym. Obniżymy opłaty miejskie wpływające na koszt budowy przyłączy do sieci ciepłowniczej. Ograniczać będziemy zużycie energii niezbędnej do funkcjonowania miasta, poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby instytucji i jednostek miejskich. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Centrum Kultury Browar B i jego oferta (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Centrum Kultury Browar.B (Marek Wojtkowski)
2.
Finał Turnieju Poezji Śpiewanej (Krzysztof Aleksander Kukucki)
3.
Festiwal Teatrów Ulicznych "Brukarnia" (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury. (Marek Wojtkowski)
 3. Organizacja imprez i festiwali. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
Biblioteki Miejskie powinny przekształcać się w Osiedlowe Centra Solidarności Międzypokoleniowej, gdzie seniorzy będą mogli realizować swoje pasje i zainteresowania. W centrach tych dzieci i młodzież będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia seniorów (np. w formie korepetycji), a seniorzy będą mogli cieszyć się wsparciem dzieci w odkrywaniu tajników świata cyfrowego. Biblioteki mają tu szansę stać się centrum osiedlowego życia, w którym dostęp do księgozbiorów będzie na wyciągnięcie ręki. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Które zabytki w mieście należy w pierwszej kolejności poddać renowacji? 
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Osiedlowe Centra Solidarności Międzypokoleniowej to element filaru Szczęśliwi Seniorzy na którym budować będę Lepszy Włocławek. To innowacyjny pomysł budowanie wspólnoty, relacji międzypokoleniowych, a przy okazji szansa na zwiększenie zainteresowania bibliotekami i księgozbiorami znajdującymi się w nich. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Seniorzy. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Rozwój wrażliwości oraz możliwości wspólnego spędzania czasu jest w relacjach rodzinnych niezwykle istotne. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Boiska szkolne stanowią majątek wspólny mieszkańców, który powinien być maksymalnie wykorzystany i dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych uprawianiem sportu. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego. (Marek Wojtkowski)
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno finansować profesjonalne kluby sportowe, traktując to jako ważny element promocji, natomiast nie powinno się to odbywać kosztem klubów i stowarzyszeń zajmujących się sportem amatorskim i rekreacyjnym. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, sporty walki (boks, judo) - konieczna jest budowa hali sportów walki, klub lekkoatletyczny, wioślarstwo (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Piłka nożna (Marek Wojtkowski)
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości. (Marek Wojtkowski)
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV. (Marek Wojtkowski)
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W filarze Zdrowi Mieszkańcy na którym budować będę Lepszy Włocławek, deklaruję wdrożenie programu przesiewowych badań genetycznych w kierunku możliwości występowania najczęściej występujących rodzajów choroby nowotworowej. Ponadto wdrożę finansowanie programu leczenia bezpłodności metodą In Vitro. Przywrócę we włocławskich szkołach gabinety stomatologiczne. Wspólnie z władzami szpitala wojewódzkiego rozwiążę problem osób nietrzeźwych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wdrożę program edukacyjna w efekcie którego każdy absolwent szkoły podstawowej we Włocławku będzie miał umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki we Włocławku prowadzony jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednak w zakresie dbania o zdrowie mieszkańców Włocławka jako Prezydent doprowadzę do współpracy Urzędu Miasta, MZOZu, Szpitala Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych. (Marek Wojtkowski)
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Otrzymuję sygnały od osób niepełnosprawnych we Włocławku, że nie czują odpowiedniego wsparcia ze strony władz miasta. Począwszy od nieprzyjaznej dla osób niepełnosprawnych konstrukcji wsparcia rehabilitacyjnego, po brak odpowiedniej infrastruktury, która ułatwiać powinna funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Miasto jest właścicielem 4356 mieszkań komunalnych oraz 362 lokale socjalne. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe. (Marek Wojtkowski)
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Elementem filaru Dostępne Mieszkania na którym budować będę Lepszy Włocławek, jest pozyskiwanie pojedynczych mieszkań w różnych częściach miasta i udostępnianie ich dla osób znajdujących się na liście przydziału mieszkań socjalnych. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska. KK, MW
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji. KK, MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Straż Miejska powinna działać w myśl zasady "zero tolerancji". Działania te powinny uzupełniane być przez policję. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą człowieka. Dlatego rozwój monitoringu miejskiego oraz zdecydowane działania podejmowane przez Straż Miejską są ważnym elementem Filaru Przyjazne Komfortowe Miasto na którym budować będę Lepszy Włocławek. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego. (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Śródmieście (ul. 3-go Maja, Piekarska, Żabia, Cyganka), Zazmacze (ul. Budowlanych, Toruńska) Południe (ul. Kaliska) Kazimierza Wielkiego (ul. Ostrowska) (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Śródmieście (Marek Wojtkowski)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
inwestycje miejskiej (ich zakres, zastosowanie, przydatność) (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Inwestycje (Marek Wojtkowski)
Kwestia 2:
rozwój układu komunikacyjnego miasta (w tym ulic, scieżek rowerowych) (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Polityka miejska (Marek Wojtkowski)
Kwestia 3:
rewitalizacja - inicjatywy oddolne, współdziałanie, współdzielenie przestrzeni publicznej. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski (Marek Wojtkowski)
 2. Konsultacje społeczne (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta. KK MW
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta. KK, MW
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie. KK, MW
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych). KK, MW
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę KK MW
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Urząd powinien być dostępny dla mieszkańców, dlatego w filarze Przyjazne Komfortowe Miasto na którym budować będę lepszy Włocławek, znajduje się element Przyjazny Urząd. Zakłada on m.in.: Uruchomienie osiedlowych punktów obsługi mieszkańców, Uruchomienie punktu obsługi, który czynny będzie w sobotę i po południu, stworzenie aplikacji na smartfony dzięki której mieszkańcy będą mogli informować służby miejskie np. o wybitej szybie w wiacie przystankowej. Za jej pośrednictwem otrzymywać będą również ważne informacje dotyczące Włocławka. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak (Krzysztof Aleksander Kukucki, Marek Wojtkowski)
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Osobie zajmującej się pozyskiwaniem środków zewnęrznych zatrudnionej obecznie w UM - w zakresie rozwoju i inwestycji, osobie związanej ze środowiskiem nauczycielskim oraz sportowym - w zakresie spraw społecznych. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Przede wszystkim szacunkiem do każdego człowieka. Pracą dla dobra wspólnego. Determinacją w budowaniu Włocławka, z którego mieszkańcy będą dumni. Uczciwością i racjonalnym gospodarowaniem pieniędzmi mieszkańców. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Zaproponowany przeze mnie kompletny plan budowy Lepszego Włocławka na celu ma poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców. Chcę by Włocławianie stawali się szczęśliwszymi ludźmi dzięki temu, że żyją we Włocławku. Materialnym celem podjętych przeze mnie jako Prezydenta Miasta działań, będzie zahamowanie procesu wyludniania się miasta, a przez to zwiększenie przychodów do budżetu Włocławka. Kluczowym elementem mojej prezydentury będzie nowe podejście do sposobu realizacji inwestycji. Nie miasto "od góry" za mieszkańców, będzie decydowało jak ma wyglądać ulica. Każda inwestycja będzie poddana rzeczywistym konsultacjom społecznym. Inwestycje finansowane z pieniędzy mieszkańców muszą być akceptowane przez mieszkańców. Umiejętności tej zabrakło kilka lat temu przy przygotowaniu przebudowy pl. Wolności, czy Starego Rynku. Gdyby skorzystać z warsztatów, rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy w tych obszarach prowadzą działalność, mieszkańcami okolicznych budynków, przebudowa pl. Wolności byłaby już zakończona. Od wielu lat organizuje spotkania z mieszkańcami, umiem ich słuchać i wyciągać wnioski. Bardzo sobie cenię tę formę współpracy. Dlatego Lepszy Włocławek budować będę wspólnie z mieszkańcami, przy pełnej ich akceptacji. Prezydent Kukucki to człowiek współpracujący z mieszkańcami. (Krzysztof Aleksander Kukucki)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej