Wybory

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 90
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Zawód: nauczyciel akademicki
Miejsce zamieszkania: Mielno

Informacje ogólne

Senator

Kandydatka na senatorkę

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO
Klub/koło: Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1943-11-20, Lubochnia
Zawód: nauczyciel akademicki, hydrolog
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska RP
Okręg: 91 Poznań
Liczba głosów: 163 940 (67,17%)
Doktor habilitowana hydrologii, ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1966-2007 pracownica naukowa UAM. Dyrektor ds. sprzedaży, następnie dyrektor III Oddziału Centrum Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego (1997-2004...). Członkini stowarzyszeń związanych z Poznaniem. Członkini partii Platforma Obywatelska, od 2010 r. członkini zarządu krajowego partii. Działaczka samorządowa: radna Poznania (1990-2007, przewodnicząca rady w latach 1992-1998). Senator od 2007 r. (VII-IX kadencja), była wiceprzewodniczącą klubu senatorów PO w VIII kadencji. Pracowała w komisjach: rolnictwa i rozwoju wsi; samorządu terytorialnego i administracji państwowej (dwukrotnie); środowiska (dwukrotnie, w tym raz jako przewodnicząca). Obecnie kontynuuje pracę w dwóch ostatnich, jest wiceprzewodniczącą komisji środowiska.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane kontaktowe
E-mail
biuro@jadwigarotnicka.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa
http://www.jadwigarotnicka.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
Nasza klasa
Facebook
www.facebook.com/jadwiga.rotnicka
Goldenline
Twitter
Gadu-Gadu
Skype
Inne
Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Zeylanda 1a; 60-808 Poznań
Telefon
61 8411599
E-mail
biuro@jadwigarotnicka.pl
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu
W 1966 r. ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie geografii fizycznej (specjalizacja: hydrologia), a w 1989 r. - doktora habilitowanego. W latach 1966-2007 była pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła wykłady i seminaria z dziedziny hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Obecnie jest profesorem kontraktowym tej uczelni.
Ostatnio wykonywany zawód
Wykładowca uniwersytecki
Aktywność zawodowa
W latach 1997-2004 zajmowała stanowisko dyrektora III Oddziału Centrum Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP w Poznaniu.
Aktywność społeczna i polityczna
W okresie 1990-1998 przewodniczyła Radzie Miasta Poznania, w następnych kadencjach, w latach 1999-2007, była radną w tym mieście. Jest honorowym prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, członkinią Rotary Club Poznań Starówka, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu,. Jest członkinią NSZZ "Solidarność" przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Senacie VII kadencji była członkinią Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Zarządzie Krajowym tej partii.
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Inne (jakie?): serbsko - chorwacki
Zainteresowania/ hobby
serbsko-chorwacki - poziom podstawowy
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Uważałam, że można zrobić coś więcej niż dokonania mojej poprzedniej kadencji.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Jednym z moich zainteresowań są kwestie dotyczące gospodarki wodnej , szkolnictwa wyższego i nauki, samorządu terytorialnego oraz ochrony środowiska. W tych dziedzinach chciałabym zająć się sprawami, które można ulepszyć, uprościć.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Zarówno w poprzedniej, tak i w obecnej kadencji pomagam rozwiązywać sprawy lokalne w dziedzinach: zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej – tutaj zwłaszcza w kontekście wykorzystania rzek w ruchu turystycznym na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w obecnej kadencji?
1.
Pakiet ustaw dotyczących in vitro
2.
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach
3.
Pakiet ustaw o organizmach genetycznie modyfikowanych
4.
Ustawa o związkach partnerskich
5.
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Głównie w sprawach dotyczących przepisów prawnych, jak również w specyficznych sprawach, np. ochrony ptaków. Nie zatrudniamy doradców na stałe, bowiem byłby to zbyt duże koszty dla biura senatorskiego, a środków na ekspertyzę otrzymujemy 1500 zł na rok. Wobec tego korzystamy z pomocy zaprzyjaźnionych osób, fachowców w danych dziedzinach
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Uchwalenie ustaw: o emeryturach pomostowych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks wyborczy (wprowadzenie okręgów jednomandatowych)
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Przesunięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków do roku 2014
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zmienia filozofię myślenia o gospodarce odpadami i daje szansę, że nasze otoczenie będzie czystsze.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie Pani/ Pana zdaniem nowe kompetencje powinny być przyznane województwom?
Często tworzy się pewną strukturę, a dopiero do niej dopasowuje zadania, a powinno być odwrotnie. Nasza konstytucja mówi o zasadzie pomocniczości państwa względem samorządów, więc tylko te zadania, z którymi samorząd nie jest w stanie sobie poradzić powinno przejmować państwo. Wobec tego rola wojewody staje się rolą „delegata państwa” na region i powinien on sprawować nadzór nad działaniami samorządów w zgodzie z naszym prawem. Faktycznie rządzić powinny w regionie sejmiki wojewódzkie, które są odpowiednikami polskiego parlamentu na skalę wojewódzką.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Walkę z korupcją powinna rozpocząć zmiana świadomości Polaków, napiętnowanie tego zjawiska jako rzeczywistego przestępstwa, swego rodzaju ostracyzm, towarzysko – publiczny, przedstawianie korupcjonistów jako ludzi bez honoru, a nie takich, którym udało się oszukać państwo i ustawić w życiu. Równocześnie działania kontrolne uważam za jak najbardziej zasadne i osobiście nie mam nic przeciwko temu, by być kontrolowaną. W Polsce cały czas wszelkie kontakty władzy z biznesem są postrzegane jako korupcjogenne, dlatego tak mało projektów realizowanych jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a które daje duże szanse na wykonanie różnego rodzaju inwestycji, zgodnie z prawem i z korzyścią dla obu stron. Ten model sprawdza się na w innych krajach i mógłby zafunkcjonować również w Polsce. Jedynym warunkiem jest pełna przejrzystość na każdym etapie realizacji tego typu współpracy.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Gdyby tak to wyglądało, finansowanie partii poprzez wpłaty celowe nie wystarczyłoby na rzeczywiste potrzeby partii, lub też sprzyjałoby korupcji jako z założenia niejawne. Zaplecze merytoryczne jest bardzo pomocne partiom politycznym. Eksperci nie będący politykami mogą podejść do różnego rodzaju zagadnień z dystansem i tym samym służyć radami oraz wskazać politykom rozwiązania, których sami nie dostrzegli. Uważam, że w parlamencie powinny zasiadać tylko większe partie, aby nie zamazywać jego obrazu sceny politycznej.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Cisza wyborcza powinna pozostać chociażby ze względu na osoby, które nie interesują się polityką. Przy współczesnych, czasem dosyć natarczywych kampaniach cisza ta stanowi chwilę wytchnienia i spokoju dla obywateli. Głosowanie przez Internet jest dobrym udogodnieniem dla wyborców, może wpłynąć na zwiększenie frekwencję. A co do bezpieczeństwa takowego – to jeżeli możemy bezpiecznie wykonywać przelewy przez Internet, to tym bardziej głosować. Osobiście nie odczuwam dyskryminacji swojej płci, ale są kobiety, które trzeba trochę zachęcić do uczestniczenia w życiu politycznym naszego kraju. Obecne parytety są jednak według mnie wystarczające. Prawybory partie powinny prowadzić ze swoich własnych funduszy. Byłoby to wówczas głosowanie na konkretne osoby, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
 2. Sprawy europejskie (5 pytań)
 3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
 4. Polityka gospodarcza (6 pytań)
 5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)
 6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
 7. Edukacja (6 pytań)
 8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
 9. Kultura (8 pytań)
 10. Ochrona zdrowia (8 pytań)
 11. Rolnictwo (5 pytań)
 12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)
 13. Polityka migracyjna (5 pytań)
 14. Energetyka (4 pytania)
 15. Infrastruktura (9 pytań)
 16. Ochrona środowiska (8 pytań)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).

B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Kiedy decyzje podejmowane są przez oddolne inicjatywy poszczególnych państw, to proces decyzyjny jest na pewno trudniejszy, ale daje wymierne rezultaty.
Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
 1. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
 2. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
 3. Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
 4. Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
 5. Integracji polityki budżetowej państw członkowskich
Kiedy według Pani/ Pana Polska powinna przyjąć europejską walutę euro?
 1. Najszybciej jak to będzie możliwe, czyli do 2016 roku
 2. W momencie, gdy będą najbardziej sprzyjające temu warunki ekonomiczne
 3. Najpóźniej jak to będzie możliwe
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ciężko opowiedzieć się za konkretnym terminem w czasie, gdy rynek finansowy jest niestabilny. Gdyby nie kryzys gospodarczy, który dosięgnął cały świat, może byśmy już byli w stanie sprostać warunkom wstąpienia do strefy Euro.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.

B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Na normy światopoglądowe ogromny wpływ ma religia, a my nie jesteśmy w stanie tego zmienić, więc odgórne narzucanie tych norm nie jest skuteczne. Można stymulować pozytywne działania, nie narzucając ich. Katalog podstawowych norm powinien być wspólny dla całej Unii, ale szczegóły należą do poszczególnych kultur.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w Unii Europejskiej koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Uczynienie Polski pełnoprawnym, przystającym do pierwszej piętnastki, członkiem UE.
2.
Przestrzeganie w pełni Karty Praw Człowieka.
3.
Unowocześnienie naszego państwa na wzór unijny.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).
Dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat.
Należy utrzymać obowiązkową maturę z matematyki.
Powinno się wprowadzić powszechny system bonów edukacyjnych.
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Należy zwiększyć tygodniową liczbę godzin pracy nauczyciela (pensum dydaktyczne).
Należy zreformować system rozliczania nauczycieli z efektów pracy.
Należy zreformować sposób wyłaniania dyrektorów szkół.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Szkolnictwo na poziomie podstawowym i gimnazjalnym powinno być wyłącznie publiczne, co zapewni równe szanse edukacyjne i zapobiegnie rozwarstwianiu społeczeństwa.

B. Należy wspierać rozwój szkolnictwa niepublicznego – sprzyja ono podniesieniu poziomu edukacji i daje możliwość wyboru różnych programów nauczania.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Na całym świecie, gdzie jest wysoki poziom szkolnictwa, funkcjonują zarówno szkoły publiczne jak i prywatne.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Rola władz samorządowych w tworzeniu polityki oświatowej powinna być większa.

B. Polityka oświatowa powinna być tworzona na poziomie centralnym.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jeżeli mówimy o szkołach publicznych, powinien być ogólny system stworzony przez państwo, ale wszystko, co ponad program podstawowy może być wprowadzane przez samorząd.
Proces edukacyjny może prowadzić do zmian postaw w społeczeństwie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć rywalizacji.
B. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy w grupie rówieśniczej.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W tej chwili singiel niewiele potrafi zdziałać. Szkoła powinna przygotowywać uczniów do pracy w grupie. Również pewien zasób wiedzy ogólnej powinien być wspólny, a dopiero później powinno nastąpić to profilowanie poszczególnych jednostek w interesujących je dziedzinach. Uważam, że jest to konieczne ponieważ każdy z nas w życiu może zmienić nawet kilkakrotnie swoje zajęcie i wiedza z wielu dziedzin może się okazać bardzo przydatna.
Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:
 1. Polityka oświatowa jest bardzo skomplikowana – decyzje z nią związane należy pozostawić ekspertom.
 2. Sprawy związane z polityką oświatową powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do ekspertów.
 3. W kluczowych sprawach związanych z polityką oświatową decyzja powinna należeć do obywateli (np. poprzez referendum).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Eksperci powinni tworzyć politykę oświatową, jednak przy zupełnej jawności swoich poczynań i konsultowaniu decyzji ze społeczeństwem, tak, aby rodzice czuli, że mają wpływ na edukację własnych dzieci.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze edukacji, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Powrót do nauczania w szkołach umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Z moich doświadczeń wynika, że wśród uczniów, a nawet studentów występuje brak umiejętności „przełożenia słów na obraz w mózgu”. Wykład nie poparty obrazem jest dla nich mało czytelny, czasem wręcz niezrozumiały. Należy uczniów nauczyć również myślenia krytycznego.
2.
Więcej swobody w nauczaniu, lecz swobody „sterowanej” - tak, aby uczeń w toku zajęć szkolnych miał możliwość mimowolnego przyswajania sobie pewnych treści. Chodzi mi o strategiczne planowanie nauki poprzez samodzielne odkrywanie świata. Danie uczniowi pewnej swobody myślenia, kreowania swojej wiedzy, choć przy odpowiednich ramach programowych.
3.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?
A. Sukces ekonomiczny obywateli i kraju zapewni konsekwentnie prowadzona strategia edukacyjna państwa polegająca na wspieraniu określonych kierunków studiów.

B. Wybór kierunku kształcenia powinien podlegać niezależnym wyborom obywateli i państwo nie powinno wpływać na ich preferencje.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami:
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy znieść opłaty za drugi kierunek studiów
Należy znieść stopień naukowy doktora habilitowanego
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Obecnie doktorat jest na nieco niższym poziomie niż kiedyś, gdyż często jest on tylko częścią pracy zespołu. Nie dowodzi swobody poruszania się w określonej dziedzinie. Dopiero opublikowanie kilku prac jest znakiem, że dana osoba staje się „ekspertem”. Aktualnie ułatwieniem jest brak konieczności pisania pracy habilitacyjnej, można przedstawić swój wcześniejszy dorobek jako podstawę do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim studentom w trudnej sytuacji materialnej, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.

B. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim najzdolniejszym studentom, co pomaga kształcić wybitnych specjalistów.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Oczywiście wsparcie dla uboższych osób by się przydało, lecz nie widzę tego, jako sposobu wyrównywania szans. To mogłoby być rolą organizacji pozarządowych, samorządowych. Jest też propozycja stworzenia systemu polegającego na zwolnieniu z opłat w momencie gdy student osiąga dobre wyniki w nauce. Powinny istnieć również stypendia ukierunkowane, fundowane. Jeżeli jakaś korporacja, zakład potrzebuje absolwentów z określonymi kompetencjami, to mogą one opłacać studia studentom z dobrymi wynikami, których chciałyby później zatrudnić.
Strategicznym celem dla Polski powinno być wspieranie kształcenia w określonych dziedzinach nauki (np. zamawiane kierunki studiów, stypendia dla studentów określonych kierunków, dotowanie badań naukowych w określonych dziedzinach). prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie dziedzin nauki, które powinny być wspierane.
Kierunki techniczne, inżynierskie, biotechnologia, fizyka, chemia, genetyka – to daje nam możliwość nowych osiągnięć w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, etc.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce.

B. Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Duże ośrodki akademickie są „kuźniami talentów”, podczas gdy mniejsze ośrodki możemy uznać za miejsca przygotowujące do zawodu.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze szkolnictwa wyższego, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Nie powinien być sprecyzowany okres studiów do uzyskania np. stopnia magistra, tylko powinien obowiązywać ustawowo określony zasób wiedzy, który dana osoba powinna posiąść, aby móc przystąpić do egzaminu magisterskiego. Wtedy najzdolniejsi studenci mogliby szybciej zacząć pracę zawodową, aby przynosić swemu państwu dochód.
2.
Rozwijanie kierunków potrzebnych gospodarce.
3.
Wspieranie badań naukowych.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Ochrona gatunków i bioróżnorodności mają w tej chwili znaczenie marginalne dla kraju i społeczeństwa. Polityka państwa nie powinna dotyczyć tego typu zagadnień.

B. Ochrona gatunków i bioróżnorodności to kwestie o poważnym znaczeniu kulturowym, społecznym i gospodarczym. Powinny być traktowane jako jeden z istotniejszych obszarów polityki państwa.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Nie należy tworzyć nowych obszarów Natura 2000, gdyż jest ich w Polsce wystarczająco dużo, zaś nowe będą ograniczały rozwój kraju.
B. Należy tworzyć nowe obszary Natura 2000, bo chroniąc bioróżnorodność kraju, wspieramy jednocześnie jego potencjał gospodarczy i kulturowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Tworzenie nowych obszarów Natura 2000 mogłoby następować w momencie okrycia nowego gatunku roślin, zwierząt lub ekosystemu – na razie nie widzę takiej potrzeby.
Który z wymienionych poniżej sposobów ochrony przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce jest Pani/ Pana zdaniem najlepszy?
 1. Najlepszym sposobem ochrony przeciwpowodziowej byłoby uregulowanie wszystkich rzek na terenie kraju i podwyższenie wałów przeciwpowodziowych.
 2. Konieczne jest zachowanie w możliwie naturalnym stanie dostatecznie dużych fragmentów dolin rzecznych oraz wprowadzenie systemu polderów. Tereny zalewowe byłyby wolne od zabudowy, a w czasie wysokiej wody przechwytywałyby falę powodziową.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam, że w ochronie przeciwpowodziowej element hydrotechniczny jest w przewadze, jednak natury nie da się okiełznać. Powodzie były i będą i mogą się nasilać – tym bardziej przy obecnych zmianach klimatycznych. Nie jesteśmy w stanie im całkowicie zapobiec. Wały przeciwpowodziowe są potrzebne na terenach zurbanizowanych, lecz należałoby wprowadzić obowiązek wyznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów, które muszą być wolne od zabudowy (na podstawie map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. Obecnie ludzie kupują grunty na terenie zalewowym, ponieważ są tańsze, budują na nich domy, nie ubezpieczają ich, a w sytuacji powodziowej oczekują, że państwo pokryje straty.
Które z wymienionych metod promowania zachowań ekologicznych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczne?
 1. Edukacja ekologiczna w szkołach.
 2. Prowadzenie kampanii społecznych.
 3. Zachęcanie do postaw proekologicznych korzyściami finansowymi (np. ulgi podatkowe dla firm zapewniających zbiorowy transport pracowników lub parkingi rowerowe).
 4. Zaostrzenie kar i poprawienie skuteczności ich egzekwowania za zachowania nieekologiczne.
 5. Tworzenie infrastruktury przyjaznej środowisku (np. tworzenie BUS-pasów, ścieżek rowerowych w miastach, ogrodzenia, przejścia dla zwierząt).
 6. Nie ma potrzeby promowania postaw proekologicznych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Decyzja o utworzeniu lub poszerzeniu parku narodowego powinna być podejmowana przez Ministra Środowiska po konsultacjach z samorządem i mieszkańcami (zgodnie z założeniami inicjatywy ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi”).
B. Władze samorządowe powinny mieć prawo weta w sprawie utworzenia lub poszerzenia obszaru parku narodowego.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Istnieje stały konflikt między władzami samorządowymi i centralnymi o tereny parków narodowych, ponieważ gminy nie mają żadnych dochodów z terenów parków.
Czy zgadza się Pani/ Pan z opinią, że 100% dochodu z aukcji uprawnieniami do emisji CO2 należy przeznaczyć na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie wszystko, ale znaczną część powinno się przeznaczyć na ten cel.
Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. Polityka ochrony środowiska jest bardzo skomplikowana – decyzje z nią związane należy pozostawić ekspertom.
 2. Kluczowe sprawy związane z polityką ochrony środowiska powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do ekspertów.
 3. W kluczowych sprawach związanych z polityką ochrony środowiska decyzja powinna należeć do obywateli (np. poprzez referendum).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze ochrony środowiska, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Wprowadzenie w pełni dyrektywy wodnej i dyrektywy przeciwpowodziowej.
2.
Uporządkowanie gospodarki parków narodowych.
3.
Gospodarka odpadami.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.

B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W sytuacji przestępstw o charakterze terrorystycznych szczególnie drastycznych „twardość” by się przydała – sprawa wymaga głębokiej rozwagi.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.

B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.

B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
 2. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
 3. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?
 1. W sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety.
 2. W sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
 3. W sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.
Na jakich zasadach powinien być zawierany związek partnerski?
Bez względu na płeć: wspólnota majątkowa, dziedziczenie, podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących np. zdrowia. W związkach partnerskich jednopłciowych brak możliwości adopcji dzieci.
Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
 1. Powinny zostać rozszerzone
 2. Powinny pozostać takie jak obecnie
 3. Powinny zostać ograniczone
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności
Prawo do wolności od tortur
Prawo do wolności osobistej
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Prawo do swobody praktyk religijnych
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.

B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.

B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna.
B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze praw i wolności obywatelskich, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Pełne zrównanie praw kobiet i mężczyzn.
2.
Zalegalizowanie związków partnerskich.
3.
Wypracowanie rozwiązań przeciwdziałających przemocy w rodzinie, głównie wobec dzieci (m.in. kazirodztwo, gwałty, przemoc psychiczna).
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Senat RP IX kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 21.06.2017
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 19.05.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Senacki Zespół Strażaków, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 464 835,98 PLN
Uwagi: rachunek bieżący, oszczędnościowy, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne w banku PKO BP

Kwota: 647 409,94 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne męża rachunek osobisty PKO BP + produkty inwestycyjne

Kwota: 9500 PLN
Uwagi: rachunek w Banku Handlowym SA

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 50% udziałów (dom) = 600000,00 PLN
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 450 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: las, wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych

Rodzaj: działka budowlana
Uwagi: stoi na niej dom mieszkalny wymieniony w pkt. II 1.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w Senacie RP
Kwota: 129 067,92 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 636,59 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 57 288,04 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 5232,60 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 103 328,51 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 16 800,00 PLN
Uwagi: PIT-28

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 310 644,59 PLN
Uwagi: rachunek bieżący, oszczędnościowy, akcje, obligacje, itp. w banku PKO BP

Kwota: 600 675,85 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne męża rachunek osobisty + produkty inwestycyjne

Kwota: 9553,59 PLN
Uwagi: rachunek [nieczytelne] Banku Handlowego SA

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 50% udziałów (dom)= 600000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: las, wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych

Rodzaj: działka budowlana
Uwagi: Stoi na niej dom mieszkalny wymieniony w pkt. II 1.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w Senacie RP
Kwota: 138 287,04 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 726,26 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 55 859,02 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 68 536,80 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 70 827,82 PLN

Opis: najem mieszkania
Kwota: 16 800
Uwagi: PIT-28

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 146 234,54 PLN
Uwagi: rachunek osob., akcje, obligacje itp. w PKO BP

Kwota: 580 553,51 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne męża rachunek osobisty + [nieczytelne] inwestycyjne

Kwota: 9405,15 PLN
Uwagi: rachunek [nieczytelne] Banku Handlowego SA

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wycena z lutego 2016 50% udziałów (dom)= 600000 PLN 50% udziałów (działka) = 65000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: las, wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w Senacie RP
Kwota: 136 513,80 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 55 632,72 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 89 498,66 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 69 505,06 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 133 299,57 PLN
Uwagi: rachunek osob., lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne PKO BP oraz około 9200 PLN na rachunku papierów wartość w Banku Handlowym SA

Kwota: 703222,21 PLN
Uwagi: Zasoby pieniężne męża (rachunek osobisty, fundusze inwestycyjne, lokaty)

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: nowa wycena domu z lutego 2016 50% udziałów (dom)= 600000 PLN 50% udziałów (działka) = 65000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Zatrudnienie w Senacie RP
Kwota: 141 295,01 PLN

Opis: Zatrudnienie w Senacie RP - dieta parlamentarna
Kwota: 30 070,98 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (art. 13 ustawy)
Kwota: 2710,98 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 55 449,72 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 88 790,27 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 68 256,54 PLN

Opis: dochody męża: wynajem mieszkania
Kwota: 15 700 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis
Data: 2016-04-27
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożyła korektę, w której uzupełnia wykaz dochodów o dochód męża z wynajmu mieszkania.
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 183 513,64 PLN
Uwagi: rachunek osob., lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne PKO BP oraz około 9000 PLN na rachunku papierów wartość w Banku Handlowym SA

Kwota: 721139,91 PLN
Uwagi: Zasoby pieniężne męża (rachunek osobisty, fundusze inwestycyjne)

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 50% udziałów (dom) = 400000 PLN 50% udziałów (działka) = 65000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Zatrudnienie w Senacie RP
Kwota: 108 815,30 PLN

Opis: Zatrudnienie w Senacie RP - dodatki
Kwota: 20 510,04 PLN

Opis: Zatrudnienie w Senacie RP - dieta parlamentarna
Kwota: 25 637,60 PLN

Opis: zatrudnienie w Senacie - dieta wyjazdowa
Kwota: 394,02 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 33 915,6 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 50 501 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 43 566 PLN

Opis: dochody męża: wynajem mieszkania
Kwota: 13 228 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 158 036,08 PLN
Uwagi: rachunek osob., lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne PKO BP oraz około 9000 PLN na rachunku papierów wartość. Banku Handlowym SA

Kwota: 705645,84 PLN
Uwagi: Zasoby pieniężne męża (rachunek osobisty, fundusze inwestycyjne)

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 50% udziałów (dom) = 400000 PLN 50% udziałów (działka) = 65000 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 26 378,8 PLN

Opis: Zatrudnienie w Senacie RP (dieta parlamentarna + wyjazdowa)
Kwota: 17 311,56 PLN

Opis: Zatrudnienie w Senacie RP (uposażenie + dodatki do uposażenia)
Kwota: 83 095,32 PLN
Uwagi: Zatrudnienie w Senacie RP łącznie: 100800,90 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 40 267 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 33 846 PLN

Opis: dochody męża: wynajem mieszkania
Kwota: 10 428 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 146 042,02 PLN
Uwagi: środki zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach bankowych i funduszach inwestycyjnych PKO BP oraz 9074,66 PLN na rachunku PW w Banku Handlowym SA.

Kwota: 712772,61 PLN
Uwagi: Zasoby pieniężne męża (rachunek osobisty, lokaty, fundusze inwestycyjne)

Kwota: 8682,94 PLN
Uwagi: środki pieniężne zgromadzone na rachunku PW w Banku Handlowym S.A.

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 50% udziałów (dom) = 400000 PLN 50% udziałów (działka) = 6500 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 54 945,12 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (art. 13 ustawy)
Kwota: 2726,87 PLN

Opis: Zatrudnienie w Senacie RP
Kwota: 140 780,40 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 57 313,55 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 66 671,16 PLN

Opis: dochody męża: prawa autorskie
Kwota: 2250 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 360 PLN

Opis: dieta senatorska brutto
Kwota: 31 421,87 PLN

Opis: dochody męża: wynajem mieszkania (przychód)
Kwota: 13 300 PLN
Uwagi: PIT28 i PIT28 A

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 146 042,02 PLN
Uwagi: środki zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach bankowych i funduszach inwestycyjnych PKO BP oraz 9074,66 PLN na rachunku PW w Banku Handlowym SA.

Kwota: 712772,61 PLN
Uwagi: Zasoby pieniężne męża (rachunek osobisty, lokaty, fundusze inwestycyjne)

Kwota: 8682,94 PLN
Uwagi: środki pieniężne zgromadzone na rachunku PW w Banku Handlowym S.A.

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 50% udziałów (dom) = 400000 PLN 50% udziałów (działka) = 6500 PLN
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 54 945,12 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (art. 13 ustawy)
Kwota: 2726,87 PLN

Opis: Zatrudnienie w Senacie RP
Kwota: 140 780,40 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 57 313,55 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 66 671,16 PLN

Opis: dochody męża: prawa autorskie
Kwota: 2250 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 360 PLN

Opis: dieta senatorska brutto
Kwota: 31 421,87 PLN

Opis: dochody męża: wynajem mieszkania (przychód)
Kwota: 13 300 PLN
Uwagi: PIT28 i PIT28 A

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 838 714,18 PLN
Uwagi: środki zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach bankowych i funduszach inwestycyjnych PKO BP

Kwota: 709 616,41 PLN
Uwagi: zasoby męża zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach i funduszach inwestycyjnych

Kwota: 8682,94 PLN
Uwagi: środki pieniężne zgromadzone na rachunku PW w Banku Handlowym S.A.

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki budowlane
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 53 874,54 PLN

Opis: łączny przychód z diety
Kwota: 31 448,74 PLN

Opis: prawa autorskie (art. 18 ustawy)
Kwota: 350 PLN

Opis: dochody męża: emerytura
Kwota: 64 371,026 PLN

Opis: dochody męża: zatrudnienie (Uniwersytet Szczeciński)
Kwota: 52 618,26 PLN

Opis: dochody męża: działalność wykonywana osobiście (art. 13 ustawy)
Kwota: 1560 PLN

Opis: dochody męża: prawa autorskie (art.18 ustawy)
Kwota: 2748,84 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jadwiga Kazimiera
Nazwisko: Rotnicka
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko lub funkcja: Senator, Profesor kontraktowy
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 830 740,26 PLN
Uwagi: Środki zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach bankowych i funduszach inwestycyjnych.

Kwota: 570 500 PLN
Uwagi: Zasoby męża zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach i funduszach inwestycyjnych.

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki budowlane
Tytuł prawny: Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia (Senat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Kwota: 139 951,07 PLN

Opis: Emerytura
Kwota: 51 994,64 PLN

Opis: Dieta senatorska
Kwota: 30 317,53 PLN

Opis: Wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia małżonka
Kwota: 58 467,10 PLN

Opis: Emerytura męża
Kwota: 61 175,64 PLN

Opis: Środki uzyskane z tyt. umowy o dzieło oraz praw autorskich
Kwota: 2020,52 PLN

Opis: Środki uzyskane z tyt. umowy o dzieło oraz praw autorskich małżonka
Kwota: 2219,50 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jadwiga Kazimiera
Nazwisko: Rotnicka
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko lub funkcja: Senator, Profesor kontraktowy
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 661 489,13 PLN
Uwagi: Środki zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach bankowych i funduszach inwestycyjnych.

Kwota: 510 490 PLN
Uwagi: Zasoby męża zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach i funduszach inwestycyjnych.

Papiery wartościowe
Pełna kwota: 11 397,80 PLN
Uwagi: + 5560,00 PLN na rachunku bieżącym

Nazwa: PKO BP S.A.
Pełna kwota: 13 500,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki budowlane
Tytuł prawny: Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia (Senat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Kwota: 121 947,41 PLN

Opis: Emerytura
Kwota: 50 343 PLN

Opis: Dieta senatorska
Kwota: 27360 PLN PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 2011 PLN

Opis: Wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia małżonka
Kwota: 63 959,66 PLN

Opis: Emerytura męża
Kwota: 59 213,36 PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 1088,78 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jadwiga Kazimiera
Nazwisko: Rotnicka
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko lub funkcja: Senator, Profesor kontraktowy
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 646 544 PLN
Uwagi: Środki zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach bankowych i funduszach inwestycyjnych.

Kwota: 617 000 PLN
Uwagi: Zasoby męża zgromadzone na rachunku osobistym, lokatach i funduszach inwestycyjnych.

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki budowlane
Tytuł prawny: Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczy dwóch działek budowlanych.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia (Senat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Kwota: 97 123,04 PLN

Opis: Emerytura
Kwota: 33 270,28 PLN

Opis: Dieta senatorska
Kwota: 24 554,97 PLN

Opis: Wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia małżonka
Kwota: 44 837 PLN

Opis: Emerytura męża
Kwota: 40 676 PLN