Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 3
Miejsce na liście: 5
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Wrocław

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1958-05-25, Wrocław
Zawód: parlamentarzysta
Wykształcenie: wyższe
Ukończyła architekturę na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Pracowała jako architekt, prowadziła własną działalność gospodarczą. Członkini Unii Wolności (1998-2001), w 2001 r. wstąpiła do PO. W l. 2002-2005 radna Wrocławia. Posłanka w l.... 2005-2011 i od 2014 r. (V-VIII kadencja). W wyborach do Sejmu w 2011 r. nie uzyskała mandatu, w 2014 r. zajęła miejsce Bogdana Zdrojewskiego (PO), wybranego do PE. Pracowała w komisjach: gospodarki; infrastruktury; innowacyjności i nowoczesnych technologii. Obecnie zasiada w komisjach: gospodarki i rozwoju oraz infrastruktury.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Aldona Młyńczak
Data urodzenia
25.05.1958
Miejsce urodzenia
Wrocław
Ostatnio wykonywany zawód
Architekt
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Okręg nr 3
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni
Numer na liście wyborczej:
5
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  aldona@mlynczak.pl
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
  www.mlynczak.pl
 4. Facebook
  facebook.com/PoselAldonaMlynczak
 5. YouTube
 6. Twitter
  @AldonaMlynczak
 7. Instagram
  @aldonamlynczak
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kontakt z biurem wyborczym
adres
ul. Ofiar Oświecimskich 36
telefon
713027510
e-mail
aldona@mlynczak.pl
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
W Sejmie pracuję w komisjach: Infrastruktury, Gospodarki, Innowacyjności, Energetyki. Skutecznie zabiegałam o środki finansowe na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, dróg ekspresowych S3, S5, S8, remontu Dworca Głównego budowę nowego terminala Lotniska i wielu innych. Działam od wielu lat na rzecz Seniorów, kobiet, rodzin i potrzebujących. Dbam o Środowisko i kocham zwierzęta. Zabiegam o polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój ekologicznego transportu i realizowanie programów na rzecz czystego powietrza i wody. W przyszłej kadencji zamierzam kontynuować w/w działania oraz zintensyfikować pracę na rzecz ochrony klimatu, lepszej jakości służby zdrowia i budowania przyjaznej przestrzeni. Przywrócenie Wolności i Demokracji to cel nas Wszystkich, Obywateli szanujących Konstytucję i prawa człowieka. Polacy potrzebują jedności, szacunku, czystego środowiska, lepszej służby zdrowia i edukacji, wyższych płac, niższych podatków. I o to zamierzam zabiegać w przyszłym Sejmie!
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Inna funkcja publiczna: Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Wojszyce-Ołtaszyn
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
WOLNOŚĆ I SZACUNEK – przywrócenie niezależnych sądów i poszanowanie praw człowieka CZYSTE ŚRODOWISKO – czyste powietrze i woda, zdrowa żywność, ochrona przyrody i zwierząt LEPSZE ZDROWIE – szybszy dostęp do lekarzy, leki w każdej aptece, poprawa jakości służby zdrowia OCHRONA SŁABSZYCH – pomoc dla seniorów, wsparcie niepełnosprawnych, programy prorodzinne WYŻSZE PŁACE, NIŻSZE PODATKI – wzrost wynagrodzeń, wsparcie przez niższe podatki NOWOCZESNA EDUKACJA – szkoła integracyjna, ekologiczna, kreatywna, rozbudowa bazy sportowej ROZBUDOWA DRÓG I KOLEI – dokończenie budowy sieci dróg i autostrad (S3, S5, S8, Wschodnia Obwodnica Wrocławia), rozbudowa A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa, kolej aglomeracyjna KOMUNIKACJA – sprawny transport między miejscowościami aglomeracji wrocławskiej, jeden bilet na wszystkie środki transportu, budowa parkingów przy stacjach przesiadkowych.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
WOLNOŚĆ I SZACUNEK – przywrócenie niezależnych sądów i poszanowanie praw człowieka
2
CZYSTE ŚRODOWISKO – czyste powietrze i woda, zdrowa żywność, ochrona przyrody i zwierząt
3
NOWOCZESNA EDUKACJA – szkoła integracyjna, ekologiczna, kreatywna, rozbudowa bazy sportowej
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
 2. Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
 2. Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
 3. Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
 1. produkcja rolno-spożywcza
 2. produkcja broni i sprzętu wojskowego
 3. produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
 4. składowanie i przetwarzanie odpadów
 5. produkcja i eksport zielonej energii
 6. biotechnologia
 7. edukacja
 8. robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
 9. transport międzynarodowy
 10. Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 

B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
 2. W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
 3. Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach.
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie.  Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców. 

B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
 1. poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
 2. poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
 3. uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
 4. usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
 5. wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
 6. organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
 7. wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
 8. wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
 9. zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
 10. Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
 11. Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi.  Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budowa dziennych domów opieki dla dorosłych osób zależnych oraz zapewnienie ich finansowania w długim okresie.
 2. Rozwój sieci domów spokojnej starości.
 3. Wspieranie rodzin w opiece nad zależnymi osobami starszymi np. poprzez ulgi podatkowe, zasiłki lub płatne urlopy opiekuńcze.
 4. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające, by sprostać wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budowę sieci żłobków.
 2. Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
 3. Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
 4. Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. zdrowie
 2. edukacja
 3. bezpieczeństwo
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
 2. Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
 3. Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
 4. Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
 5. Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
 6. Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
 7. Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
 8. Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.  Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Otwarcie rynku kolejowych połączeń dalekobieżnych między największymi miastami (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław itp.) na innych przewoźników niż PKP Intercity.
 2. Odtworzenie połączeń kolejowych do dużych miast pozbawionych kolei: Jastrzębie-Zdrój, Łomża, Bełchatów itd.
 3. Zintegrowanie transportu publicznego poprzez: wspólne taryfy, wspólne rozkłady jazdy, uzupełnianie się sieci połączeń kolejowych i autobusowych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Bożena Henczyca
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
16
zgodność
90%
Szymon Ziółkowski
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
18
zgodność
89%
Jolanta Urbańska
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
18
zgodność
89%

Najmniej zgodni politycy

wspólne pytania
18
zgodność
39%
Robert Gaweł
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
22
zgodność
40%
Marek Kawa
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
25
zgodność
41%

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
9.05.2018 – 16.07.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 2431), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
26.01.2018 – 6.02.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
92.5%
Nieobecność
7.5%
Zgodność
z linią klubu
99.1%

Oddane głosy

Za
59.3%
Przeciw
29.5%
Wstrzymał się
3.7%
Nieobecny
7.5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Przeciw Zgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Wstrzymany Zgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe: 17 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 62 709,16 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 874,58 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 19 772,12 PLN

Opis: świadczenie emerytalne
Kwota: 12 674,41 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116i
Rok produkcji: 2004

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Insygnia
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank Wrocław - kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 24 095,75 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 27 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank PKO BP Wrocław -kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 90 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe: 17 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 140 626,57 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 16 103,00 PLN

Opis: świadczenie emerytalne
Kwota: 14 206,51 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116i
Rok produkcji: 2004

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Insygnia
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank Wrocław - kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 26 387,80 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 29 894,63 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Fundusz Świadczeń Socjalnych - pożyczka
Cała kwota: 12 600,00 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-16
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 170 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe: 17,24 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 916,80 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 812,94 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 15 674,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116i
Rok produkcji: 2004

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Insygnia
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank - Wrocław kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 29 726,44 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 25 868,05 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - karta kredytowa
Cała kwota: 28 546,87 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Fundusz Świadczeń Socjalnych - pożyczka
Cała kwota: 10 500 PLN

Podpis
Data: 2018-03-19
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 114 250 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe: 17,24 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 640,80 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 429,64 PLN

Opis: Rada Programowa PR Wrocław - dieta
Kwota: 338 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116i
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank - Wrocław kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 33 073 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - karta kredytowa
Uwagi: podana kwota: 21712 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 40 085 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 15 229 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 114 250 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe - 17,24 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: Rada Programowa PR Wrocław - dieta
Kwota: 338 PLN

Opis: umorzenie opłat czynszowych
Kwota: 2618,17 PLN

Opis: zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu
Kwota: 406,67 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116i
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank - Wrocław kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 36 439,83 CHF
Uwagi: (stan na 25.12.2015)

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - pożyczka gotówkowa
Uwagi: podana kwota - 52546,12 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - kredyt konsumpcyjny
Uwagi: podana kwota - 37566,36 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 133 023,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe - 17,24 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 480,76 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-10-31

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 648,36 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-10-31

Opis: Rada Programowa PR - Radio Wrocław S.A.
Kwota: 338 PLN
Uwagi: lipiec 2015 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank - Wrocław kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 37 190 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 43 883 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 20 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - karta kredytowa
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-05
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 240 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe - 17,24 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 68 137,61 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 702,20 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis: Rada Programowa PR - Radio Wrocław S.A.
Kwota: 338 PLN
Uwagi: lipiec 2015 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank - Wrocław kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 37 780 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Citi Bank Handlowy Warszawa - kredyt konsumpcyjny
Cała kwota: 45 000 PLN

Podpis
Data: 2015-08-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkuń
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 185 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe - 17,24 m2 + balkon - 6,29 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Invest Park Development sp. z o.o. ul. Uczniowska 16 53-306 Wałbrzych
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Do kiedy: 2014-05-31
Dochód
Kwota: 17 105,93 PLN
Uwagi: w okresie od 01-01-2014 do 31-05-2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 68 467,35 PLN
Uwagi: od 5.06.2014

Opis: dieta z tytułu wykonywania mandatu poselskiego
Kwota: 16 981,82 PLN

Opis: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kwota: 51 589,88 PLN
Uwagi: do 4.06.2014

Opis: Rada Programowa PR - Radio Wrocław S.A.
Kwota: 1320,00 PLN
Uwagi: dieta

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank - Wrocław kredyt hipoteczny
Uwagi: podana kwota 39700 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aldona Janina
Nazwisko: Młyńczak
Nazwisko panieńskie: Pietkun
Data urodzenia: 1958-05-25
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Stanowisko lub funkcja: expert/biuro wojewody (do dnia 04.06.2014 r.)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 220 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: + miejsce garażowe - 17,24 m2 + balkon - 6,29 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość
Kwota: 320 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Invest Park Development sp. z o.o. ul. Uczniowska 16 53-306 Wałbrzych
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-11-13
Do kiedy: 2014-06-04
Dochód
Kwota: 17 662,18 PLN
Uwagi: dochód za okres 01-01-2014 do 31-05-2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dolnośląski Urząd Wojewódzki (doradca wojewody, ekspert) od 01-01-2014 do 04-06-2014 - dochód brutto
Kwota: 48 444,07 PLN

Opis: Rada Programowa PR - rozgłośnia regionalna we Wrocławiu Radio Wrocław S.A dieta członka Rady
Kwota: 990,00 PLN
Uwagi: za okres od 01-01-2014 - 04-06-2014

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 116
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank - Wrocław kredyt hipoteczny
Cała kwota: 41 530 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-06-05