Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1944-02-04, Kałęczew
Zawód: prof. biologii
Wykształcenie: wyższe
Profesor nauk biologicznych. Asystent, następnie adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim. W l. 1995-1997 profesor UŁ. Współzałożyciel organizacji antykomunistycznej Ruch, związany z KOR, ROPCiO i NSZZ „Solidarność”. W l. 1981-1982 internowany. Działacz ZChN, członek Klubu Inteligencji Katolickiej. W... latach 2005-2016 członek PO. Członek UED, członek KP PSL-KP. Był członkiem rady nadzorczej Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin oraz Sekcji Piłki Nożnej Widzew Sportowa. Od 2013 r. członek rady naczelnej Instytutu Myśli Państwowej. Zasiadał w Sejmie kontraktowym X kad. (1989-1991), gdzie pracował w komisji spraw zagranicznych oraz komisji samorządu terytorialnego, gospodarki przestrzennej i komunalnej. Senator w l. 2005-2007 (VI kadencja). Poseł w l. 1991-1993, 1997-2001, od 2007 r. (I, III, VI-VIII kadencja). Wicemarszałek Sejmu VI kadencji. Pracuje w komisjach: obrony narodowej oraz spraw zagranicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
90-413 Łódź ul. Piotrkowka 61
Telefon
42 632 36 67
E-mail
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - mgr bologii, Uniwersytet Łódzki, Zoologia - dr hab, profesor dr hab.
Ostatnio wykonywany zawód
nauczyciel akademicki
Aktywność zawodowa
pracowałem na Uniwersytecie Łódzkim
Aktywność społeczna i polityczna
związki zawodowe - NSZZ Solidarność, przynależność do partii - ZChN, PO
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Zainteresowania/ hobby
historia
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
pomyślny rozwój Polski
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
zwiększenie wydobycia gazu,,dokończenie autostrady Szczecin - Wrocław, poprawa służby zdrowia
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
likwidacja emerytur pomostowych, reforma służby zdrowia, Traktat Lizboński, ochrona Polski przed kryzysem
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
zachowanie przywilejów emerytalnych, brak reformy KRUS
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
reforma służby zdrowia, ponieważ nikt przed nami w takim zakresie jej nie przeprowadził
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
 2. Sprawy europejskie (5 pytań)
 3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
 4. Polityka gospodarcza (6 pytań)
 5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)
 6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
 7. Edukacja (6 pytań)
 8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
 9. Kultura (8 pytań)
 10. Ochrona zdrowia (8 pytań)
 11. Rolnictwo (5 pytań)
 12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)
 13. Polityka migracyjna (5 pytań)
 14. Energetyka (4 pytania)
 15. Infrastruktura (9 pytań)
 16. Ochrona środowiska (8 pytań)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Nasza polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską, współtworzeniu i przestrzeganiu reguł w niej obowiązujących.
B. Nasza polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności Polski, nawet za cenę wystąpienia z Unii Europejskiej.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie:
Dwóch największych sojuszników Polski
USA NIEMCY
Dwóch największych przeciwników Polski
Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna zacieśniać współpracę z wybranymi krajami w dziedzinie obrony?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy wymienić najważniejsze państwa, z którymi Polska powinna zacieśniać współpracę w dziedzinie obrony.
kraje NATO
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska powinna podejmować bardziej zdecydowane działania w kwestii naruszeń praw człowieka w innych krajach, niezależnie od ich pozycji i siły ekonomicznej.
Polska powinna uczestniczyć w operacjach zbrojnych poza swoim terytorium.
Wojsko Polskie może być wysyłane za granicę tylko w przypadku klęsk żywiołowych lub w celu ochrony misji ONZ i NATO.
Polska powinna była wziąć udział w operacji ONZ w Libii.
Kraje, które nie przestrzegają w pełni standardów demokratycznych (np. Azerbejdżan, Białoruś), powinny być w dalszym ciągu objęte programem Partnerstwa Wschodniego.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom w sprawach związanych z Białorusią?
 1. Należy wspierać opozycję tak, by Białoruś stała się krajem demokratycznym.
 2. Należy wspierać działania zmierzające do zmian na Białorusi tak, aby ułatwiać polskim przedsiębiorcom prowadzenie tam swobodnie interesów.
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza Białorusi jest wewnętrzną sprawą tego suwerennego kraju.
 4. Nie mam zdecydowanej opiniii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w dziedzinie polityki zagranicznej koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
umocnienie Unii Europejskiej
2.
3.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.

B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.

B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.

B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
 2. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
 3. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?
 1. W sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety.
 2. W sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
 3. W sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.
Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
 1. Powinny zostać rozszerzone
 2. Powinny pozostać takie jak obecnie
 3. Powinny zostać ograniczone
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności
Prawo do wolności od tortur
Prawo do wolności osobistej
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Prawo do swobody praktyk religijnych
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.

B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.

B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna.
B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 4.07.2019
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska
źródło
Serwis gazetawroclawska.pl www.gazetawroclawska.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
,
źródło
Portal gazeta.pl wiadomosci.gazeta.pl
2.02.2018 – 3.07.2019
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, Warszawa, Polska
źródło
Serwis gazetawroclawska.pl www.gazetawroclawska.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
,
źródło
Portal gazeta.pl wiadomosci.gazeta.pl
od 7.07.2017
Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia afer finansowych, w szczególności KNF, SKOK, GetBack, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
84.4%
Nieobecność
15.6%
Zgodność
z linią klubu
92.1%

Oddane głosy

Za
51.6%
Przeciw
27.9%
Wstrzymał się
4.9%
Nieobecny
15.6%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Za Niezgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Za Zgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Wstrzymany Niezgodny
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Polityka narkotykowa

To obrzydliwe, że wykorzystuje się walkę o życie ludzi do celów politycznych, do celów legalizacji. Póki mi sił wystarczy, nigdy nie poprę legalizacji narkotyków. Mamy teraz moment, że przewagę mają gangsterzy, ale za chwilę będą w więzieniach. (...) Narkoman jest przede wszystkim kompletnym durniem. Walczymy ze zorganizowanymi gangami i to ich mam na myśli. Ci ludzie, którzy biorą, są najmniej winni, ale musimy złapać handlarzy i producentów i wsadzić ich do więzienia na wiele lat.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2015-07

sprawy ogólnopolskie
polityka narkotykowa
8 Zielona Góra
prawo
PO
ochrona zdrowia
Kościół a katastrofa smoleńska

Skandaliczne było też zachowanie kard. Dziwisza i pochowanie Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. To czarna karta w historii polskiego Kościoła. Biskupi i księża, którzy kłamią, niech zapiszą się do PiS i tam głoszą prawdę.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2015-04

sprawy ogólnopolskie
rozdział kościoła od państwa
katastrofa smoleńska
8 Zielona Góra
PO
Odebraniu koncesji Radiu Maryja

Radio Maryja powinno mieć odebraną koncesję. To jawna agitacja wyborcza, zgodnie z koncesją niedopuszczalna.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2015-03

sprawy ogólnopolskie
media
8 Zielona Góra
PO
W sprawie żądań górników

Górnicy żądają rzeczy niebywałych. Oni chcą zachować swoje przywileje kosztem reszty społeczeństwa. Dość dopłacania!

Źródło: natemat.pl

Data obietnicy: 2015-01

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
8 Zielona Góra
PO
węgiel
górnictwo
Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra

To głupota. Zachowujemy się tak, jakby Polska była Szwajcarią. Choć i tam nikt na takie marnotrawstwo pieniędzy by nie pozwolił. Rozumiem, że są jakieś przepisy, ale one powinny uwzględniać zmieniającą się rzeczywistość i iść ludziom na rękę.

Źródło: www.gazetalubuska.pl

Data obietnicy: 2014-06

sprawy lokalne
podział administracyjny
8 Zielona Góra
PO
administracja państwowa i samorząd
Przeciwko ideologii gender

Gender to naruszenie elementarnych zasad, zarówno tkwiących w biologii, jak i moralnych, które wskazują, że płeć jest stałym elementem, jest genetycznie uwarunkowana i nie zależy od roli społecznej. Konsekwencją tej ideologii mogą być rozpad rodziny i demoralizacja społeczeństwa.

Źródło: natemat.pl

Data obietnicy: 2013-12

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
8 Zielona Góra
PO
polityka rodzinna
O squatach

Niech opuszczą mieszkania, które zajmują nielegalnie. Nie są ich, są cudze. Oni tylko sformułowali tezę, że skoro są puste, to mogą je zajmować. Nie wolno zajmować cudzego mieszkania bez zgody właściciela. Mieszkanie może i stoi puste, ale nie jest ich własnością i nie mogą go zajmować.

Źródło: natemat.pl

Data obietnicy: 2013-11

sprawy ogólnopolskie
przestrzeń miejska
polityka mieszkaniowa
8 Zielona Góra
PO
Poparcie dla ACTA

ACTA jest bardzo dobre, popieram, i będę głosował za ACTA natychmiast, jak tylko pojawi się w parlamencie.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 2012-01

sprawy ogólnopolskie
ACTA
8 Zielona Góra
PO
projekt ustawy
cyfryzacja

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność (wspólnota mieszkaniowa)
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym 13,70 m2

Tytuł prawny: własność od 2017 roku
Uwagi: z miejscem parkingowym

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r.

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.
Uwagi: + 2/18 działki z 1282 m2, która jest drogą dojazdową

Rodzaj: mieszkanie
Tytuł prawny: własność od 2013 r.
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym

Rodzaj: mieszkanie
Uwagi: + miejsce parkingowe

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 898,20 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 29978,89 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 65 727,18 PLN

Opis: przychód z wynajmu mieszkań
Kwota: 47 550,00 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 2990,00 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 31 488,28 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 1000,00 PLN

Opis: dodatek kombatancki
Kwota: 5264,42 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Toyota
Uwagi: wynajęty samochód na 3 lata z firmy AP Flota, od kwietnia 2016 roku
Podpis
Data: 2019-05-04
Uwaga / Sprostowanie: Poseł złożył korektę, w której uzupełnia pozycje nieruchomości oraz poprawia kwoty dochodów.
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym

Tytuł prawny: własność od 2017 roku
Uwagi: z miejscem parkingowym

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1980 r

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

Rodzaj: mieszkanie
Tytuł prawny: własność od 2013 r.
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 580,57 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2702,40 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 64 087,66 PLN

Opis: przychód z wynajmu mieszkań
Kwota: 27 150 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 2180 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 30 702,84 PLN

Opis: dochód ze sprzedąży garażu
Kwota: 3200 PLN
Uwagi: współwłasność rodz.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Toyota
Uwagi: wynajęty samochód na 3 lata Toyota RAV4 z firmy AP Flota, od kwietnia 2016 roku
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym

Tytuł prawny: akt notarialny I 2017 r.
Uwagi: w 2016 r. wpłacono 336 tys. PLN, reszta w poprzednich latach

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r
Uwagi: (nowe ogrodzenie od frontu)

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

Rodzaj: mieszkanie
Tytuł prawny: własność od 2013 r.
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym: - nieopodatkowana 27360 PLN - opodatkowana 2234,52 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 63 828,08 PLN

Opis: przychód z tytułu najmu mieszkania
Kwota: 17 050 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 1600 PLN

Opis: całkowity dochód żony
Kwota: 106 138,44 PLN
Uwagi: (emerytura + działalność gospodarcza)

Podpis
Data: 2017-04-23
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym

Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym w trakcie budowy

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r
Uwagi: (nowe ogrodzenie od frontu)

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

Rodzaj: mieszkanie
Tytuł prawny: własność od 2013 r.
Uwagi: mieszkanie z miejscem parkingowym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 137 882,64 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 783,22 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 63 628,68 PLN

Opis: przychód z tytułu najmu mieszkania
Kwota: 22 800 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 4372,50 PLN

Opis: całkowity dochód żony
Kwota: 40 199,35 PLN
Uwagi: (emerytura + działalność gospodarcza)

Podpis
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe

Uwagi: mieszkanie w trakcie budowy

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Uwagi: żona prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową - Specjalistyczna Praktyka Lekarska, dochód w tym roku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 19 890,90 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 82 316,57 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 34 603,52 PLN

Opis: przychód z tytułu najmu mieszkania
Kwota: 13 300 PLN

Opis: całkowity dochód żony
Kwota: 20 485,97 PLN
Uwagi: (emerytura + działalność gospodarcza)

Podpis
Data: 2015-08-10
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie i żony
Uwagi: zlikwidowana w II 2014 r. i pieniądze tj. ok. 105000 PLN przelałem na konto bankowe
Uwagi ogólne: obligacje Skarbu Państwa
Suma ogólna: 57 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe

Uwagi: mieszkanie w trakcie budowy, przedpłata 37000 PLN w XI 2014 r.

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 715 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 141 114,12 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 63 102,62 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 12 152,50 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 30 006,48 PLN
Uwagi: (całkowity dochód żony 41429,14 PLN)

Opis: dochód z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecz.
Kwota: 2355 PLN

Opis: przychód z tytułu najmu mieszkania
Kwota: 5700 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - moja
Pełna kwota: 18 000 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - żony
Pełna kwota: 88 000 PLN

Uwagi ogólne: obligacje Skarbu Państwa
Suma ogólna: 57 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29594,52PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 140 784,38 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 61 873,14 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 10 220 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 29 421,86 PLN
Uwagi: (całkowity dochód żony 41726,89PLN)

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - moje
Pełna kwota: 17 000 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - żony
Pełna kwota: 83 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 043,09 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 238 562,75 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 59 735,24 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 13 017,50 PLN

Opis: dochód inny
Kwota: 106,80 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 28 330,76 PLN
Uwagi: (całkowity dochód żony 42157,67PLN)

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Uwagi ogólne: darowizna lokalu mieszkalnego o pow 51 m2 po zakończeniu budowy dla córki Joanny, wartość 280000 PLN (akt notarialny z dn. 05-11-2012)
Podpis
Data: 2013-04-15
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - moje
Pełna kwota: 12 600 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - żony
Pełna kwota: 68 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 177 918,18 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 42 660,23 PLN

Opis: dochód z praw autorskich
Kwota: 17 692,50 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 27 482,34 PLN
Uwagi: (całkowity dochód żony 58631,86 PLN)

Łączny dochód
Uwagi: dochody za 2011 r.
Podpis
Data: 2012-04-20
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - moje
Pełna kwota: 26 000 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie - żony
Pełna kwota: 65 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna z domem letniskowym
Tytuł prawny: własność od 1985 r

Rodzaj: działka rekreacyjna
Tytuł prawny: własność od 2010 r.

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłasność z córką od 2004 r.

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Uwagi: żona prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową - specjalistyczna Praktyka Lekarska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 2418 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 9704 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 3899 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 1904 PLN
Uwagi: + różne dochody z działalności gospodarczej

Podpis
Data: 2011-10-24