Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1978-02-20, Toruń
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczący włocławskiego Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców. W l. 1998-2005 radny Włocławka, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady. W 2010 r. bez sukcesu kandydował na urząd prezydenta Włocławka. Członek PiS do 2015 r. Poseł od... 2005 r. (V-VIII kadencja), zasiadał w m.in. komisjach: administracji i spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i praw człowieka, infrastruktury, ustawodawczej i ds. Unii Europejskiej. Obecnie zasiada w komisji ds. petycji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 4.10.2018
Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
28.02.2018 – 13.09.2018
Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
8.02.2018 – 28.02.2018
Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Rozwój kultury

1. Należy przeprowadzić badania i postawić diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Włocławka. 2. Na tej podstawie opracować spójną Strategię Rozwoju Kultury dla wszystkich placówek kultury w mieście. 3. Jasno sprecyzować perspektywy funkcjonowania poszczególnych placówek i ośrodków, co ma wyeliminować marazm i zachęcić do działania. 4. Przeprowadzić rozbudowę i remont kapitalny Teatru Impresaryjnego: zbyt małe okno sceniczne, brak klimatyzacji, nowe wyposażenie widowni i sceny. 5. Odbudować amfiteatr we Włocławku. 6. Zbudować wielofunkcyjną salę koncertową wraz z zapleczem, np. stworzenie Centrum Kultury Kujaw (aplikacje w Urzędzie Marszałkowskim lub fundusze unijne). 7. Konkretne pilne potrzeby włocławskich placówek kultury oprócz opisanych wyżej to modernizacja i zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt. 8. Należy zacząć pisać wspólne (dla wszystkich placówek kultury) wnioski, np. na modernizację, dosprzętowienie placówek kultury oraz unowocześnianie ich wyposażenia czy też na różnego rodzaju ciekawe przedsięwzięcia. Poszczególne placówki i ośrodki kultury mają za małe budżety własne, aby móc występować z „dużymi” projektami (budżety poszczególnych placówek są zbyt małe, by mogły aplikować po środki unijne), zarówno na infrastrukturę, jak i działania artystyczne. 9. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację dużych projektów kulturalnych z udziałem ogólnopolskich Telewizji np. Festiwalu Starej Piosenki, Festiwalu Piosenki Filmowej itp. 10. Przygotowanie całorocznej oferty kulturalno-sportowej, weekendów dla mieszkańców Włocławka przy współpracy IT oraz organizacji pozarządowych. 11. Organizowanie cyklicznych imprez plenerowych na każdym osiedlu. 12. Powrót do organizowania przez miasto BREAK DANCE SESSION. 13. Nagradzanie indywidualności kulturalnej Włocławka. 14. Utworzenie specjalnego funduszu stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży we Włocławku 15. Zorganizowanie „Festiwalu Kultury” (na nazwę można ogłosić konkurs) – prezentacja dorobku każdej instytucji związanej z kulturą. „Festiwal” może mieć charakter cykliczny. 16. Należy prowadzić edukację poprzez kulturę • szeroko rozumiana współpraca środowisk twórczych ze szkołami, • propagowanie dorobku kultury regionalnej rodzimych twórców. 17. Stworzenie warunków do powołania włocławskiego zespołu kameralnego lub big-bandu (zorganizowanie na podobnych zasadach jak zespół Pieśni i Tańca Kujawy) przy instytucji kultury. 18. Wspieranie włocławskich zespołów wydających płyty. Fundusz z promocji miasta. Na płytach mogłaby znajdować się reklama miasta. 19. Wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących projekty w dziedzinie kultury. (większa pula pieniędzy w ramach otwartych konkursów). 20. Wspieranie imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 21. Włocławek kulturalnym centrum Kujaw. Wykorzystanie bogactwa kultury ludowej Kujaw (przeglądy, festiwale, szkolenia). 22. Należy stopniowo podnosić poprzeczkę kulturalną: oprócz imprez masowych (festynów), organizować i kontynuować wydarzenia ambitne, nowatorskie, o szerszym – niż tylko lokalny – zasięgu. 23. We Włocławku powinno być miejsce np. na: • ogólnopolski festiwal w jakiejś dziedzinie muzyki; • ogólnopolski plener plastyczny lub konferencję w dziedzinie sztuk plastycznych; • ogólnopolski turniej w określonej dziedzinie tańca; • międzynarodowy lub chociaż ogólnopolski konkurs muzyczny, plastyczny (lub inny) dla dzieci i młodzieży; • profesjonalną aukcję dzieł sztuki; • zjazd / cykliczne spotkanie ludzi pochodzących z Włocławka, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach (Zjazd Gwiazd, itp.). 24. Włocławek powinien stać się ośrodkiem określonych działań kulturalnych o zasięgu (przynajmniej) ogólnopolskim. Powinien zwrócić na siebie uwagę ludzi z zewnątrz, co będzie zmieniało jego wizerunek i charakterystykę. Nie można się bać dużych przedsięwzięć. 25. Miastu trzeba nadać charakter. Musi mieć charakterystyczne gadżety, hasła i całą wizualną oprawę. Musi być kojarzony z czymś pozytywnym.

Źródło: zbonikowski.pl

PiS
Toruń
sprawy lokalne
kultura
Bezpieczeństwo publiczne

1. Doprowadzenie do zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych na Zawiślu. 2. Identyfikacja przestrzenna miejsc szczególnie zagrożonych koncentracją zjawisk o charakterze patologicznym – rejony, sektory; np. Stare Miasto, Śródmieście (zakłócanie ładu, spokoju i porządku, wandalizm, etc.). 3. Nasilenie częstotliwości patrolowania miejsc, w których występują w/w zjawiska oraz dyslokacja patroli Straży Miejskiej i Policji. 4. Objęcie miejsc szczególnie zagrożonych monitoringiem wizyjnym oraz promocja postaw obywatelskich połączonych z edukacją społeczną. 5. Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie miasta, szczególnie w rejonach i porach najbardziej niebezpiecznych np. w sezonie letnim. w porze wieczorowo-nocnej. 6. Rozbudowa monitoringu miasta nie tylko w centrum, ale również na osiedlach, szczególnie w tzw. „blokowiskach” (przy współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi). 7. Ukierunkowywanie działań zmierzających do aktywności Policji w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które są uciążliwe dla mieszkańców miasta: • alkoholizm • narkomania • przestępczość nieletnich • niszczenie mienia • zaśmiecanie ulic, chodników, trawników • naruszanie prawa i norm społecznych • zakłócanie spokoju i ciszy nocnej 8. Realizowanie wniosków mieszkańców przekazywanych radnym Rady Miasta w zakresie poprawy ładu i porządku publicznego, które omawiane są na Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w której udział biorą Komendant Miejski Policji we Włocławku i Komendant Straży Miejskiej. 9. Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie płynności ruchu w poruszaniu się na drogach na terenie miasta poprzez: • właściwe oznakowanie dróg znakami drogowymi i tabliczkami z nazwami ulic; • racjonalne planowanie inwestycji przebudowy i remontów dróg. Organizowanie prac powinno przebiegać etapami w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i użytkowników dróg, a przede wszystkim nie powodowały utrudnień w komunikacji, które w efekcie często prowadzą do kolizji drogowych i paraliżu komunikacyjnego na naszych drogach; 10. Stworzenie bezpiecznego miasta (osiedli, rejonów) do prowadzenia działalności gospodarczej i życia, które represjonuje przestępców, a nie zwykłych obywateli przy odpowiednim zaangażowaniu podmiotów poza policyjnych i uzyskaniu środków finansowych z budżetu miasta i samorządu lokalnego na realizację w/w celów. 11. Nawiązanie stałego partnerskiego współdziałania Policji i Straży Miejskiej ze społeczeństwem, które przyczyniać się będzie do poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. 12. Podjęcie działalności edukacyjno-informacyjnej uświadamiającej społeczeństwo, że za bezpieczeństwo nie może odpowiadać tylko Policja, lecz odpowiedzialni są wszyscy ludzie. 13. Podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia najbardziej uciążliwych zagrożeń. 14. Realizacja programów kierunkowych oraz edukacyjnych dla zapobiegania zagrożeniom: • Program „Bezpieczne Osiedle” • Program „Bezpieczny Ogród” • Program „Oznakuj swój rower – Poznaj swojego dzielnicowego” • Program „Blokersi”, „Wyciągamy dzieci z bram” • Akcje: „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie, Bezpieczna Woda”, „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczny Autobus MPK”. II. MODYFIKACJA FUNCJONOWANIA STRAŻY MIEJSKIEJ 15. Utworzenie patroli interwencyjnych („szybkiego reagowania”), które skrócą czas od zgłoszenia interwencji do jej realizacji. 16. Zapewnienie jednostce Straży Miejskiej odpowiednich środków do realizacji działań na wyższym poziomie jakościowym. 17. Motywowanie pracowników Straży do podnoszenia kwalifikacji związanych z wykonywaną profesją oraz stwarzanie możliwości rozwoju osobistego (stan aktualny praktycznie wyklucza możliwość awansu w hierarchii służbowej i nie jest sprzyjający rozwojowi osobistemu). 18. Zwiększenie średniej płacy strażników. 19. Adekwatne zwiększenie zatrudnienia strażników miejskich do potrzeb wynikających z oczekiwań społeczności lokalnej.

Źródło: zbonikowski.pl

Toruń
PiS
sprawy lokalne
bezpieczeństwo i obronność
Inwestycje i działania gospodarcze

1. Budowa nowego dworca PKP-PKS, który nie tylko ma być funkcjonalny, ale stanie się symbolem i wizytówką miasta (wg. projektu arch. Jarosława Wieczorkiewicza). 2. Budowa parkingu podziemnego na Placu Wolności wraz z rewitalizacją placu. 3. Budowa utwardzonego pasa startowego lotniska Włocławek-Kruszyn. 4. Doprowadzenie do zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych na Zawiślu. 5. Odbudowa amfiteatru. 6. Remont stadionu na Przylesiu. 7. Gruntowne remonty parków: H. Sienkiewicza i W. Łokietka. 8. Urządzenie całorocznego krytego lodowiska. 9. Budowa profesjonalnego skateparku. 10. Utworzenie mini-ZOO jako nowej atrakcji dla mieszkańców Włocławka. 11. Postawienie na budowę i remonty dróg osiedlowych wraz z chodnikami w miejscach, gdzie ma to największy wpływ na poprawę komfortu życia Włocławian. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić remonty m.in.: • ul. Kaliskiej • ul. Wiejskiej • ul. 14 Pułku Piechoty (miał być wykonany już 2007 r.) • ul. Wierzbowej i Pl. Kolanowszczyzny • ul. Ostrowskiej plus dalsze przedłużenie w stronę Śródmieścia do ul. Kraszewskiego • przedłużenie Bulwarów im. Marszałka Piłsudskiego w stronę zapory wodnej • i innych według potrzeb i możliwości 12. Utworzenie dodatkowych, bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe zarówno dla pojazdów jak i dla pieszych. 13. Dążenie do zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście. Każda miejska inwestycja infrastrukturalna ma zwiększać ilość miejsc parkingowych a nie je zmniejszać. 14. Stworzenie Urzędu Miasta przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom poprzez szereg drobnych udogodnień np.: terminal płatniczy w kasach UM, wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw. Urząd Miasta na miarę XXI wieku elektronicznie otworzymy na obywateli. Stworzenie internetowego i telefonicznego punktu obsługi mieszkańców oraz Włocławski Portal Społecznościowy, żeby wszyscy uczestniczyli w życiu miasta, czuli się współgospodarzami i współtwórcami naszej lokalnej rzeczywistości. 15. Bezpłatny internet w całym mieście, stworzenie sieci szerokopasmowej. 16. Stworzenie prawdziwego programu wspierania rewitalizacji, również obiektów prywatnych w obszarze rewitalizowanym. 17. Utworzenie Agencji Rewitalizacji wzorem Płocka jako instytucji odpowiedzialnej za odnowę i zmiany funkcji historycznych części naszego miasta. 18. Program budownictwa socjalnego (działanie systematyczne - minimum jeden blok rocznie). 19. Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe poprzez ich dozbrojenie w tym m. in. rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 20. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej, która z jednej strony dawałaby miejsca pracy dla bezrobotnych, a z drugiej oferowała wiele produktów dla osób niezamożnych. Pomysł wykorzystywany jest już w wielu miejscach w Polsce, ale głównie poza jej granicami. Spółdzielczość powinna stać się podstawową formą aktywizacji społeczeństwa Włocławka i okolic, dającą miejsca pracy oraz zbyt dla producentów z okolic. 21. Należy przeprowadzić przegląd funkcjonowania spółek miejskich pod względem gospodarności i pod względem zasadności tak wysokich cen usług komunalnych. 22. Sprzedaż Hotelu i restauracji Ratuszowa oraz przekazanie targowisk pod zarząd miejski. 23. Wymianę napędów autobusów miejskich z diesla na instalacje gazowe. 24. Wprowadzenie nocnych linii autobusowych. 25. Modernizacja miejskiej sieci cieplnej oraz wykorzystywanie energii geotermalnej i wprowadzenie jej do systemu zasilania mieszkańców miasta w ciepło. 26. Wprowadzenie ulg podatkowych dla kupców ponoszących straty ze względu na prace remontowe w infrastrukturze miejskiej. 27. Pomoc rodzimym inwestorom w rozwoju, jeżeli deklarują utworzenie nowych miejsc pracy, stworzenie całego systemu organizacyjno-prawnego, który będzie umożliwiał taką pomoc. 28. Prowadzenie prorozwojowej gospodarki gruntami w mieście i uregulowanie stanów prawnych nieruchomości. 29. Pozyskiwanie inwestorów spoza Włocławka, jako że miasto posiada wiele poszukiwanych walorów: węzeł komunikacyjny, gazociąg, rzeka itp. 30. Zwrot w kierunku Wisły i Zalewu Włocławskiego jako potencjalnego koła zamachowego dla rozwoju turystyki i szeroko rozumianej gospodarki rekreacyjno-turystycznej, współpraca w tym zakresie z Płockiem i z gminami: Włocławek i Dobrzyń nad Wisłą. 31. Rozbudowa ścieżek rowerowych, również we współpracy z sąsiednimi gminami. 32. Prowadzenie aktywnej działalności w celu budowy kolejnego stopnia na Wiśle, ze względu na ogrom korzyści płynącej z tej inwestycji dla miasta, mimo iż sama inwestycja położona będzie poza miastem. 33. Podniesienie poziomu porządku i czystości w mieście, celem zwiększenia atrakcyjności miasta. 34. Gruntowne i całościowe działania w celu poprawienia kondycji zieleni miejskiej szczególnie tej w pasach drogowych. 35. Kontynuacja i dokończenie już rozpoczętych inwestycji w mieście.

Źródło: zbonikowski.pl

PiS
Toruń
infrastruktura
gospodarka i energetyka
sprawy lokalne
Ochrona zdrowia

I Program Ochrony Zdrowia 1. Przeprowadzenie analizy zdrowia mieszkańców Włocławka we współpracy z NFZ – wydanie informatora. 2. Powołanie Rzecznika Praw Pacjentów. 3. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych MZOZ. 4. Wprowadzenie jednakowych zasad rejestracji pacjentów we wszystkich jednostkach MZOZ, zarówno telefonicznie, jak i elektronicznie (za pomocą internetu). 5. Nawiązanie współpracy z Pogotowiem Ratunkowym: • stworzenie możliwości stacjonowania karetek pogotowia w poszczególnych częściach miasta, w celu poprawy dostępności i szybkości reagowania ratownictwa medycznego, • stworzenie lądowiska dla helikopterów ratunkowych przy włocławskim szpitalu. 6. Program koordynacji działań między POZ, specjalistyką, Pogotowiem Ratunkowym i Szpitalem Wojewódzkim, celem usprawnienia systemu opieki zdrowotnej i ograniczeniu kosztów, powtarzaniu procedur medycznych. 7. Współdziałanie Rady Miasta z Urzędem Marszałkowskim, w celu umożliwienia włocławianom leczenia w Szpitalu Wojewódzkim chorób zakaźnych, chorób krwi, chorób układu ruchu. 8. Budowa zakładów: opiekuńczo-leczniczego i opiekuńczo-pielęgnacyjnego. 9. Zabieganie, we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim, o utworzenie Zakładu Profilaktyki i Terapii Uzależnień z: • dziennym oddziałem odwykowym z łóżkami detoksykacyjnymi, • oddziałem leczenia uzależnień od narkotyków. 10. Stworzenie efektywnego programu opieki stomatologicznej w szkołach i program edukacji stomatologicznej. II Program Promocji Zdrowia 1. Opracowanie wieloletniego programu działań i jego realizacja dla poprawy zdrowia mieszkańców Włocławka w oparciu o profesjonalną analizę potrzeb i zagrożeń. 2. Współpraca z osobami i instytucjami odpowiedzialnymi za kształtowanie zdrowia i zachowań prozdrowotnych ludności Włocławka. 3. Prowadzenie przez placówki oświatowe programów profilaktycznych, w celu zapobiegania uzależnieniom narkotykami, nikotyną, alkoholem i dopalaczami. 4. Promowanie ogólnopolskich programów prozdrowotnych i ich realizacja na terenie miasta Włocławka. 5. Pozyskiwanie środków z UE, władz wojewódzkich i samorządowych na realizację projektów.

Źródło: zbonikowski.pl

PiS
ochrona zdrowia
sprawy lokalne
Toruń
Wsparcie osób niepełnosprawnych

III Program wsparcia osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej Strategicznym celem jest ukształtowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej i ułatwienie jej normalnej egzystencji w środowisku miasta Włocławka poprzez zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rehabilitację, aktywizację zawodową, zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym, społecznym, kulturowym. Uświadomienie społeczności lokalnej skali zjawiska osób niepełnosprawnych oraz ich problemów z aktywizacją zawodową. Osiągnięcie celów jest możliwe pod warunkiem: 1. Powołanie Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. 2. Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej i szkolnictwa umożliwiającego zdobycie zawodu i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 3. Bardziej racjonalny i efektywny podział środków w ramach pomocy dla osób niepełnosprawnych, po konsultacji ze środowiskiem tych osób. 4. Aktywizowanie do działań osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz organizacje szkoleń dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. 5. Włączenie do działań organizacji pozarządowych, pożytku publicznego, zakładów budżetowych. 6. Powołanie specjalistycznego ośrodka rehabilitacji społecznej. 7. Powołanie punktów wsparcia i pomocy dla niepełnosprawnych. 8. Usuwanie barier architektonicznych, komunikacyjnych i informatycznych. 9. Szkolenie niepełnosprawnych w zakresie tworzenia własnych podmiotów gospodarczych. 10. Powiększenie bazy łóżkowej w Domach Opieki Społecznej. 11. Podjęcie działań na rzecz budowy Domu Seniora.

Źródło: zbonikowski.pl

PiS
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
ochrona zdrowia
polityka społeczna
Toruń
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: