Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 3
Miejsce na liście: 7
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: nauczyciel akademicki - nauki o ziemi
Miejsce zamieszkania: Wrocław

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1962-04-28, Głubczyce
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 3 Wrocław
Liczba głosów: 13 982 (2,67%)
Dr habilitowany nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. W l. 1986-1987 geolog w Państwowym Instytucie Geologicznym. Pracuje w Instytucie Nauk Geologicznych UWr. Członek Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, był dyrektorem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Wrocławskiego Ośrodka... Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w ramach Klimatycznego KIC. W l. 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz główny geolog kraju. W 2009 r. bez sukcesu kandydował do PE. Poseł od 2011 r. (VII-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży. Był członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Obecnie pracuje w komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. W latach 2015-2019 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska oraz głównym geologiem kraju.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
Plac Solny 14 wrocław
Telefon
E-mail
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu
Prof. zw. dr hab. nauk o ziemi
Ostatnio wykonywany zawód
Nauczyciel akademicki
Aktywność zawodowa
Organizator i kierownik Zakładu i Pracowni studiów doktoranckich Ochrony Środowiska, organizator i dyrektor Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, Prezydent Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ, Dyrektor Wrocławskiego Ośrodka Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji (Climate-KIC, EIT Budapeszt).
Aktywność społeczna i polityczna
Główny geolog kraju oraz wiceminister środowiska w rządach Prawa i Sprawiedliwości, Poseł na Sejm VII kadencji - członek klubu parlamentarnego "Solidarna Polska".
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Inne (jakie?): japoński
Zainteresowania/ hobby
motocross, piłka nożna
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Dbanie o interes Polski i Polaków - głównie poprzez zajmowanie się kwestiami związanymi z gazem w łupkach oraz szkodliwym dla Polski pakietem energetyczno-klimatycznym.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Pilnowanie kwestii związanej z polskim gazem w łupkach oraz działania związane z zablokowaniem szkodliwego dla Polski pakietu energetyczno-klimatycznego, a także odblokowanie barier dla przedsiębiorców.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Działania na rzecz mieszkańców danego regionu są w głównej mierze kompetencjami władz samorządowych danego regionu, jednak zawsze służę i będę służył radą, pomocą wszystkim obywatelom Polski, w tym oczywiście także mieszkańcom Wrocławia i okolic.
Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w obecnej kadencji?
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Współpraca merytoryczna w zakresie tworzenia ustaw oraz interpelacji.
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Wydanie znacznej liczby koncesji na poszukiwanie gazu w łupkach poniżej ich wartości.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Wydanie znacznej liczby koncesji na poszukiwanie gazu w łupkach poniżej ich wartości.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Kwestia do przedyskutowania z ekspertami.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
 2. Sprawy europejskie (5 pytań)
 3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
 4. Polityka gospodarcza (6 pytań)
 5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)
 6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
 7. Edukacja (6 pytań)
 8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
 9. Kultura (8 pytań)
 10. Ochrona zdrowia (8 pytań)
 11. Rolnictwo (5 pytań)
 12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)
 13. Polityka migracyjna (5 pytań)
 14. Energetyka (4 pytania)
 15. Infrastruktura (9 pytań)
 16. Ochrona środowiska (8 pytań)
Prosimy wskazać źródło energii, które Pani/ Pana zdaniem powinno mieć największy udział w produkcji energii elektrycznej Polski po 2030 roku.
 1. Energia atomowa
 2. Gaz ziemny pochodzący z importu
 3. Gaz ziemny, wydobywany nowymi metodami, m.in. gaz łupkowy
 4. Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna, biomasa)
 5. Węgiel
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy dalsze ograniczanie emisji CO2 leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy dalsza prywatyzacja sektora energetycznego leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze energetyki, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Stworzenie Polskiej Służby Geologicznej
2.
Większa przejrzystość przy udzielaniu koncesji na poszukiwanie, a w następnej kolejności na wydobywanie gazu łupkowego
3.
Zmiana aktualnej sytuacji, tak aby wydanie koncesji na poszukiwanie nie wiązało się z koniecznością wydania koncesji na wydobycie
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Ochrona gatunków i bioróżnorodności mają w tej chwili znaczenie marginalne dla kraju i społeczeństwa. Polityka państwa nie powinna dotyczyć tego typu zagadnień.

B. Ochrona gatunków i bioróżnorodności to kwestie o poważnym znaczeniu kulturowym, społecznym i gospodarczym. Powinny być traktowane jako jeden z istotniejszych obszarów polityki państwa.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Nie należy tworzyć nowych obszarów Natura 2000, gdyż jest ich w Polsce wystarczająco dużo, zaś nowe będą ograniczały rozwój kraju.
B. Należy tworzyć nowe obszary Natura 2000, bo chroniąc bioróżnorodność kraju, wspieramy jednocześnie jego potencjał gospodarczy i kulturowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poniżej sposobów ochrony przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce jest Pani/ Pana zdaniem najlepszy?
 1. Najlepszym sposobem ochrony przeciwpowodziowej byłoby uregulowanie wszystkich rzek na terenie kraju i podwyższenie wałów przeciwpowodziowych.
 2. Konieczne jest zachowanie w możliwie naturalnym stanie dostatecznie dużych fragmentów dolin rzecznych oraz wprowadzenie systemu polderów. Tereny zalewowe byłyby wolne od zabudowy, a w czasie wysokiej wody przechwytywałyby falę powodziową.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych metod promowania zachowań ekologicznych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczne?
 1. Edukacja ekologiczna w szkołach.
 2. Prowadzenie kampanii społecznych.
 3. Zachęcanie do postaw proekologicznych korzyściami finansowymi (np. ulgi podatkowe dla firm zapewniających zbiorowy transport pracowników lub parkingi rowerowe).
 4. Zaostrzenie kar i poprawienie skuteczności ich egzekwowania za zachowania nieekologiczne.
 5. Tworzenie infrastruktury przyjaznej środowisku (np. tworzenie BUS-pasów, ścieżek rowerowych w miastach, ogrodzenia, przejścia dla zwierząt).
 6. Nie ma potrzeby promowania postaw proekologicznych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Decyzja o utworzeniu lub poszerzeniu parku narodowego powinna być podejmowana przez Ministra Środowiska po konsultacjach z samorządem i mieszkańcami (zgodnie z założeniami inicjatywy ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi”).
B. Władze samorządowe powinny mieć prawo weta w sprawie utworzenia lub poszerzenia obszaru parku narodowego.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z opinią, że 100% dochodu z aukcji uprawnieniami do emisji CO2 należy przeznaczyć na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. Polityka ochrony środowiska jest bardzo skomplikowana – decyzje z nią związane należy pozostawić ekspertom.
 2. Kluczowe sprawy związane z polityką ochrony środowiska powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do ekspertów.
 3. W kluczowych sprawach związanych z polityką ochrony środowiska decyzja powinna należeć do obywateli (np. poprzez referendum).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze ochrony środowiska, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Zablokowanie szkodliwego dla Polski pakietu energetyczno-klimatycznego
2.
3.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.

B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.

B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.

B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
 2. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
 3. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.
Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
 1. Powinny zostać rozszerzone
 2. Powinny pozostać takie jak obecnie
 3. Powinny zostać ograniczone
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności
Prawo do wolności od tortur
Prawo do wolności osobistej
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Prawo do swobody praktyk religijnych
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.

B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.

B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna.
B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
4.07.2019 – 19.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.06.2019
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
85.1%
Nieobecność
14.9%
Zgodność
z linią klubu
99.5%

Oddane głosy

Za
79.4%
Przeciw
5.5%
Wstrzymał się
0.2%
Nieobecny
14.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Nieobecność Nie dotyczy
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Środowiska
Stanowisko lub funkcja
Sekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski
Stanowisko lub funkcja: kierownik zakładu, profesor zwyczajny

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka nr [fragment ukryty], przetarg, gmina [fragment ukryty], 02.01.2015 pow 489 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu pracy w Ministerstwie Środowiska
Kwota: 153 594,76 PLN

Opis: dochód z tytułu pracy na Uniwersytecie Wrocławskim
Kwota: 46 708,28 PLN

Opis: dochód z tytułu pracy w Sejmie RP - dieta parlamentarna
Kwota: 29 477,83 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29477,83 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: dochód z tytułu praw autorskich na Uniwersytecie Wrocławskim
Kwota: 28 160,00 PLN

Opis: dochód żony z tyutułu wynajmu mieszkania
Kwota: 6350,00 PLN

Opis: dochód żony z tyutułu zatrudnienia
Kwota: 0,00 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Środowiska
Stanowisko lub funkcja: Sekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
Uwagi: kwota około, żona osobne konto około 80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
Uwagi: kwota około

Kwota: 500 GBP
Uwagi: kwota około

Kwota: 1000 CHF
Uwagi: kwota około

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Działka budowlana nr [fragment ukryty], przetarg gmina [fragment ukryty], 02.01.2015 pow 489 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu pracy w Ministerstwie Środowiska
Kwota: 203 201,88 PLN

Opis: dochód z tytułu pracy na Uniwersytecie Wrocławskim
Kwota: 74 169,22 PLN

Opis: dochód z tytułu pracy w Sejmie RP - Dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Środowiska
Stanowisko lub funkcja: Sekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około, żona osobne konto - około 100000 PLN
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Działka budowlana nr [fragment ukryty], nabyta w ramach przetargu w gminie [ukryte] dnia 02.01.2015 r., powierzchnia 489 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu pracy w Ministerstwie Środowiska
Kwota: 168 890,42 PLN

Opis: dochód z tytułu pracy na Uniwersytecie Wrocławskim
Kwota: 93 165,43 PLN

Opis: dochód z tytułu praw autorskich i innych praw na Uniwersytecie Wrocławskim
Kwota: 5116,95 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2152,08 PLN

Opis: dochód żony z tytułu wynajęcia mieszkania
Kwota: 10 500 PLN

Opis: dochód żony z tytułu zatrudnienia
Kwota: 13 912,89 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Środowiska
Stanowisko lub funkcja: Sekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Działka budowlana nr [fragment ukryty], nabyta w ramach przetargu w gminie [ukryte] dnia 02.01.2015 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu pracy w Ministerstwie Środowiska
Kwota: 17 822,29 PLN

Opis: dochód z tytułu pracy na Uniwersytecie Wrocławskim
Kwota: 89 811,82 PLN

Opis: dochód z tytułu praw autorskich i innych praw na Uniwersytecie Wrocławskim
Kwota: 26 153,30 PLN

Opis: dochód z tytułu pracy w Kancelarii Sejmu
Kwota: 72 713,17 PLN

Opis: dochód z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w Kancelarii Sejmu
Kwota: 2234,52 PLN

Opis: dochód z tytułu praw autorskich i innych praw na Uniwersytecie Jagiellońskim
Kwota: 839,50 PLN

Opis: dochód z tytułu wynajęcia mieszkania
Kwota: 10 500 PLN

Opis: dochód z tytułu innych praw autorskich
Kwota: 2120 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu i Pracowni
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Działka nr ([fragment ukryty] AM22 , przetarg, gmina [ukryte] 02.01.2015 pow. 489 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uniwersytet Wrocławski, od 01.01.2015 do 03.08.2015, prawa autorskie
Kwota: 31 918,40 PLN

Opis: Uniwersytet Wrocławski, od 01.01.2015 do 03.08.2015 ogólne przepisy płacowe płatne z góry
Kwota: 35 162,56 PLN

Opis: Sejm RP (od 01.01.2015 do 17.08.2015) uposażenie
Kwota: 53 539,36 PLN

Opis: Sejm RP (od 01.01.2015 do 17.08.2015) dieta poselska
Kwota: 19 702,20 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu i Pracowni
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: wartość i powierzchnia domu około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność żony
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: łąka
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia działki około, wartość około

Rodzaj: działka budowlana
Tytuł prawny: współwłaściciel z żoną
Uwagi: powierzchnia i wartość działki około

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działki numer [ukryte] Wrocław, przekazany gmina [ukryte] 02-01-2015, powierzchnia 489m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uniwersytet Wrocławski, prawo autorskie
Kwota: 31 918,40 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis: Uniwersytet Wrocławski, umowa o pracę
Kwota: 35 162,56 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 702,20 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-17

Opis: uposażenie
Kwota: 53 539,36 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-17

Podpis
Data: 2015-08-17
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu i Pracowni
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: inne
Uwagi: podana kwota 2380,51 PLN

Opis: Uniwersytet Wrocławski, umowa o pracę
Kwota: 56 452,07 PLN

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 751,04 PLN
Uwagi: w tym 2381,04 PLN diety opodatkowanej

Opis: uposażenie
Kwota: 90 152,40 PLN

Opis: wydawnictwo
Kwota: 2510,00

Opis: Uniwersytet Wrocławski
Kwota: 94 927,16 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu i Pracowni
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: inne
Uwagi: podana kwota 2380,51 PLN

Opis: Uniwersytet Wrocławski, umowa o pracę
Kwota: 56 452,07 PLN

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 740,51 PLN

Opis: Uposażenia
Kwota: 105 056,54 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 74 251

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu i Pracowni
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: zawieszona działalność gospodarcza, jako osoba fizyczna, prace badawczo-rozwojowe
Przedmiot działalności: "nie osiągnąłem, brak działalności"
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o dzieło i zlecenia
Uwagi: podana kwota 'kilkadziesiąt tysięcy złotych", w tym: umowy o dzieło i zlecenia 2457,21 PLN, umowy o dzieło z prawami autorskimi 44340 PLN

Opis: umowa o pracę
Kwota: 201 284,96 PLN

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 817 PLN

Opis: Uposażenia
Kwota: 97 817,05 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu, Pracowni i studiów doktoranckich
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o dzieło, zlecenia
Uwagi: podana kwota 'kilkadziesiąt tysięcy na rok", w tym: umowy o dzieło 8217,16 PLN, umowy o dzieło z prawami autorskimi 18040,21 PLN

Opis: umowa o pracę
Kwota: 115 420 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Orion
Nazwisko: Jędrysek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Wrocławski, kierownik pracowni, zakładu, studiów doktoranckich, dyrektor Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia domu około; wartość domu około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: łąka
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia działki około, wartość około
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: zawieszona działalność gospodarcza, jako osoba fizyczna, prace badawczo-rozwojowe
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: Wrocławski Ośrodek Regionalnej Wspólnoty Implementacji Innowacji; WCB EIT+ [Wrocławskie Centrum Badań EIT+]
Przedmiot działalności: dyrektor Departamentu
Uwagi: funkcja pełniona do 08-2011; dochód około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o dzieło, zlecenia
Uwagi: podana kwota 'kilkadziesiąt tysięcy na rok"