Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1980, Włocławek
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Krzysztof Aleksander
Nazwisko
Kukucki
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - politolog o specjalności integracja europejska, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie - podyplomowe studia w zakresie komunikacji społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Executive Master of Business Administration (obecnie na ostatnim semestrze)
Ostatnio wykonywany zawód
Zarządzanie Systemami Jakości w międzynarodowej korporacji
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Radny Miasta Włocławek od 2010 r. W trakcie obecnej kadencji również Przewodniczący Rady Miasta Włocławek. Inicjator wielu projektów uchwał m.in. dotyczących klauzul społecznych oraz uchwały zwalniającej z opłat za korzystanie z autobusów MPK dzieci do ukończenia szkoły podstawowej. W imieniu mieszkańców jako Radny złożył ponad 400 interpelacji. Od 1998 r członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie Przewodniczący Rady Miejskiej SLD we Włocławku. W latach 2009-2011 Sekretarz Generalny Federacji Młodych Socjaldemokratów - organizacji młodzieżowej SLD. Pomysłodawca i pierwszy dyrektor imprezy biegowej: Włocławek Półmaraton
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  k2k3@wp.pl
 2. Strona internetowa
  www.lepszywloclawek.pl
 3. Profile w mediach społecznościowych
  fb Krzysztof Kukucki, tt, yt
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kłopoty Włocławka w dużym stopniu wynikają z braku odpowiedniego kontaktu władz miasta z Mieszkańcami. Blokada przebudowy pl. Wolności itp. są dowodem na brak umiejętności odpowiedniej współpracy. Jako szef KR SLD prowadziłem spotkania z mieszkańcami, które organizowane były co pół roku we wszystkich okręgach. Dały one ogromną wiedzę i stanowią potencjał do odwrócenia losów naszego miasta i budowy Lepszego Włocławka. Moja Prezydentura będzie pod znakiem konsultacji z mieszkańcami inwestycji, warsztatów, współpracy, których efektem będą realizacje akceptowane przez mieszkańców. Od wielu lat m.in. umiejętności dialogu brakuje we Włocławku.
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Odwrócenie procesu wyludniania się miasta.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
utworzenie warsztatów dedykowanych pod potrzeby konkretnej szkoły technicznej
2.
budowa 600 mieszkań (400 mieszkań na wynajem, 200 mieszkańc na wynajem z dojściem do własności) oraz uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne
3.
przebudowa pl. Wolności, odbudowa ul. Tumskiej
4.
autobusy MPK kursować będą nie rzadziej niż co 20 minut
5.
Utworzę Centrum Pozyskiwania Inwestora, Centrum wspierania przedsiębiorcy, Inkubator Przedsiębiorczości 2.0
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Podstawową potrzebą każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego rozbudowywać będę monitoring, wsparcie dla skutecznych i efektywnych działań otrzyma Straż Miejska. Bezpieczeństwo, to również ochrona uczestników ruchu drogowego, dlatego za cel stawiam ograniczenie do zera wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Edukacja jest najlepszą inwestycją w przyszłość Włocławka. Dlatego już od najmłodszych lat samorząd organizować będzie zajęcia dodatkowe w trakcie których dzieci będą poznawać tajniki nauk ścisłych oraz mechaniki. Powstanie Włocławskie Centrum Nauki. Przywrócimy warsztaty przyszkolne, które w elastyczny sposób będą mogły być dostosowane do bieżących potrzeb rynku pracy. Zdecydowanie wspierać będziemy kierunki techniczne znajdujące się w ofercie włocławskich uczelni. Polityka Mieszkaniowa jest szczególnie istotna, bo wspólnie z filarem: Skuteczna Edukacja, ma bezpośredni wpływ na realizację nadrzędnego celu budowy Lepszego Włocławka - zapobieganiu wyludniania się miasta. Dlatego oprócz realizacji polityki w zakresie mieszkań socjalnych, wzorem miast rozwiniętych Państw UE we Włocławku powstaną mieszkania na wynajem (400), mieszkania na wynajem z dojściem do własności (200). Uzbrojone zostanie 10 ha przy ul. Lisek z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne. Właściciele zakupionych od miasta działek po 3 latach, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zameldowaniu się, będą mogli uzyskać 70% bonifikatę od ceny ustalonej w przetargu na jej zakup.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Odpowiednie, racjonalne przygotowanie inwestycji, nadzór i rozliczenie. Szczegółowa analiza wydatków bieżących, kosztów funkcjonowania instytucji miejskich (z wyjątkiem kosztów osobowych). Wykorzystanie funduszy zewnętrznych na ograniczenie zużycia energii poprzez wymianę oświetlenia oraz oświetlenia ulicznego na technologię LED. Montaż instalacji fotowoltaicznych w instytucjach miejskich - wykorzystując środki zewnętrzne.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Wprowadzenie Karty Miejskiej uprawniającej do 20% zniżki. Bezpłatne żłobki dla dzieci rodziców mieszkających i pracujących we Włocławku. Budowa mieszkań oraz udostępnianie działek pod budownictwo jednorodzinne, na preferencyjnych warunkach dla osób, które zameldują się w zbudowanym na takiej działce domu.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Utworzenie Centrum Pozyskiwania Inwestora, Centrum Wsparcia Przedsiębiorcy oraz Inkubatora Przedsiębiorczości 2.0 w ramach którego funkcjonować będzie również Inkubator rozproszony - znajdą się w nim lokale użytkowe należące do miasta w obszarze rewitalizowanym. W tym również nowe lokale użytkowe, które powstaną w parterach odbudowanych budynków przy ul. Tumskiej.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Inkubator Przedsiębiorczości 2.0 zmienię zasady funkcjonowania inkubatora. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń, wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych czy prawdziwy transfer wiedzy, innowacji i technologii. W Inkubatorze Przedsiębiorczości 2.0 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kompleksowe usługi doradcze w zakresie rozwoju ich biznesów, funkcjonowania na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, bezpłatne otwarte szkolenia dla przedsiębiorców.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Nie dostrzegam takich barier.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W istotnych dla mieszkańców sąsiadujących samorządów sprawach należy zawierać porozumienia, które określają rodzaj inwestycji, sposób jej finansowania oraz zasady dalszego użytkowania.
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
gm. Brześć Kujawski w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Lisek, ul. Gołębiej, budowy drogi dojazdowej do ROD "RUDA", promocji potencjału gospodarczego Włocławka i okolic, funkcjonowania transportu zbiorowego realizowanego przez włocławskie MPK gm. Włocławek w zakresie zagospodarowania terenów znajdujących się przy jeziorze Łuba,
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Należy przywrócić warsztaty dedykowane pod konkretny rodzaj szkół technicznych. Poprawi to jakość kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz zwiększy elastyczność szkół w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dodatkowe zajęcia organizowane będą również dla dzieci w szkołach podstawowych. Będą to zajęcia, które poprzez zabawę i eksperymenty pokazywać będą w praktyce zagadnienia związane z biologią, chemią, fizyką i mechaniką.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Filar Skuteczna Edukacja na którym budowany będzie Lepszy Włocławek jest kluczowym elementem realizacji strategii odwrócenia tendencji wyludniania się miasta. Kształcenie zawodowe na poziomie średnim, które odpowiadać będzie potrzebą rynku pracy ułatwi znalezienie młodym mieszkańcom Włoclawka pracy, a wzmocnienie potencjału lokalnych uczelni wyższych umożliwi kontynuowanie nauki we Włocławku.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wysokość wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na motywację pracownika w tym wypadku nauczyciela. Dodatkowo obecnie funkcjonuje niesprawiedliwy system nagród dla nauczycieli, których uczniowie osiągnęli sukces w konkursach przedmiotowych. Dlatego w filarze Skuteczna Edukacja przewiduję odpowiednie motywacje dla włocławskiej oświaty. To nie tylko wyższe wynagrodzenia, ale również dodatek za pracę wychowawczą. Skończę również z wyzyskiem, który ma obecnie miejsce, pracowników obsługi i administracji szkół i przedszkoli. Wstydem dla Włocławka są sytuacje, w których osoba po przepracowaniu 20 lat otrzymuje dodatek specjalny by zarabiać najniższą pensję określoną prawem.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
System zmianowy uniemożliwia prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, ograniczając możliwość udziału ich w popołudniowych zajęciach rozwijających ich pasje i zainteresowania. Dlatego organizacja pracy szkół we Włocławku powinna jako zasadę przyjmować pracę od rana.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 75 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy poszerzyć chodnik. 
ul. Kościuszki, pl. Wolności,
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zero wypadków ze skutkiem śmiertelnym na włocławskich drogach - to cel, który przed sobą stawiam. Wymaga on podjęcia kompleksowych działań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Stare Miasto (Centrum Onkologii, Browar B), Rybnica, dodatkowe kursy na Rybnicę, Leopoldowo i cmentarz komunalny na Pinczacie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Lepszy Włocławek, to również dostępna, sprawnie funkcjonująca komunikacja publiczna, która regularnych odstępach czasu (max. 20 min.) zapewniać będzie połączenia pomiędzy głównymi osiedlami miasta. Dodatkowo do sieci linii autobusowych należy włączyć obszar rewitalizowany, by ułatwiać dostęp do niego mieszkańców i wzmacniać proces ożywiania tej części miasta. Autobusy MPK powinny mieć również priorytet w ruchu miejskim, czemu służą inteligentne skrzyżowania. Autobusy MPK będą również pojazdami ekologicznymi (do 2028 r. zakładam wymianę wszystkich autobusów na pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi) oraz wygodnie i komfortowe dla pasażerów (z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej)
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W filarze Dostępne Mieszkania na którym budować będę Lepszy Włocławek, zobowiązałem się do budowy 400 mieszkań na wynajem, 200 mieszkań na wynajem z dojściem do własności. Filar ten to kompleksowe podejście do rozwiązania problemów mieszkaniowych we Włocławku oraz ważny element realizacji celu nadrzędnego jakim jest odwrócenie tendencji wyludniania się miasta. Dlatego przewiduję również środki na odzyskiwanie mieszkań, które proponowane będą rodzinom znajdującym się na liście przydziału mieszkań socjalnych. Będą to mieszkania rozproszone po całym mieście z wyjątkiem obszaru rewitalizowanego. W obszarze tym przewiduję budowę osiedla 200 mieszkań na wynajem z dojściem do własności, odbudowując jednocześnie południową stronę ul. Tumskiej. Dodatkowo by powstrzymać przenoszenie się mieszkańców Włocławka pod miasto, jako Prezydent doprowadzę do uzbrojenia 10ha znajdujących się przy ul. Lisek, które po podziale na działki budowlane, miasto udostępniać będzie na preferencyjnych warunkach.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
tereny przy Al. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Papieżka - obszar ten powinien być wykorzystany pod realizację inwestycji przemysłowych.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Proponuję w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości 2.0 - inkubator rozporoszony. Oznacza to, że wolne obecnie lokale użytkowe należące do miasta, które znajdują się w obszarze rewitalizowanym, znajdą się w zasobie Inkubatora Przedsiębiorczości 2.0 Będą udostępniane na preferencyjnych warunkach tworzącym się podmiotom gospodarczym. To również ważny element ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizowanego
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Śródmieście
2.
ul. Tumska, 3-go Maja, Cyganka, Żabia,
3.
pl. Wolności, Stary Rynek
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Przewiduję budowę wspólnie z mieszkańcami parków kieszeniowych, które będą wzbogacały przestrzeń publiczną. Wspierać będę również tworzenie ogródków społecznych. W pierwszej kolejności tworzyć je będziemy przy włocławskich placówkach oświatowych. Uchwała krajobrazowa jest niezbędna do uporządkowania przestrzeni publicznej i określeniu zasad ekspozycji reklam, szczególnie w centrum miasta.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Hala Mistrzów, Stadion OSiR - w trakcie wydarzeń sportowych i kulturalnych.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W czasie wydarzeń sportowych organizowanych w wielu miastach w Polsce np. Warszawie, Toruniu na obiektach sportowych można kupić alkohol niskoprocentowy. Uważam, że taką możliwości powinni mieć również mieszkańcy Włocławka.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Pakiet ekologiczny jest elementem filaru Przyjazne, Komfortowe Miasto na którym budować będę Lepszy Włocławek. Przewiduje on również dofinansowanie do budowy instalacji wewnętrznych i montażu węzłów ciepłowniczych. Wsparcie Miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na montaż instalacji fotowoltaicznych, Wymianę autobusów MPK na pojazdy z napędem elektrycznym. Zwolnienie z opłat w strefie płatnego parkowania właścicieli aut z napędem hybrydowym i elektrycznym. Obniżymy opłaty miejskie wpływające na koszt budowy przyłączy do sieci ciepłowniczej. Ograniczać będziemy zużycie energii niezbędnej do funkcjonowania miasta, poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby instytucji i jednostek miejskich.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Centrum Kultury Browar B i jego oferta
2.
Finał Turnieju Poezji Śpiewanej
3.
Festiwal Teatrów Ulicznych "Brukarnia"
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
Biblioteki Miejskie powinny przekształcać się w Osiedlowe Centra Solidarności Międzypokoleniowej, gdzie seniorzy będą mogli realizować swoje pasje i zainteresowania. W centrach tych dzieci i młodzież będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia seniorów (np. w formie korepetycji), a seniorzy będą mogli cieszyć się wsparciem dzieci w odkrywaniu tajników świata cyfrowego. Biblioteki mają tu szansę stać się centrum osiedlowego życia, w którym dostęp do księgozbiorów będzie na wyciągnięcie ręki.
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Osiedlowe Centra Solidarności Międzypokoleniowej to element filaru Szczęśliwi Seniorzy na którym budować będę Lepszy Włocławek. To innowacyjny pomysł budowanie wspólnoty, relacji międzypokoleniowych, a przy okazji szansa na zwiększenie zainteresowania bibliotekami i księgozbiorami znajdującymi się w nich.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Rozwój wrażliwości oraz możliwości wspólnego spędzania czasu jest w relacjach rodzinnych niezwykle istotne.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Boiska szkolne stanowią majątek wspólny mieszkańców, który powinien być maksymalnie wykorzystany i dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych uprawianiem sportu.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno finansować profesjonalne kluby sportowe, traktując to jako ważny element promocji, natomiast nie powinno się to odbywać kosztem klubów i stowarzyszeń zajmujących się sportem amatorskim i rekreacyjnym.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, sporty walki (boks, judo) - konieczna jest budowa hali sportów walki, klub lekkoatletyczny, wioślarstwo
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W filarze Zdrowi Mieszkańcy na którym budować będę Lepszy Włocławek, deklaruję wdrożenie programu przesiewowych badań genetycznych w kierunku możliwości występowania najczęściej występujących rodzajów choroby nowotworowej. Ponadto wdrożę finansowanie programu leczenia bezpłodności metodą In Vitro. Przywrócę we włocławskich szkołach gabinety stomatologiczne. Wspólnie z władzami szpitala wojewódzkiego rozwiążę problem osób nietrzeźwych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wdrożę program edukacyjna w efekcie którego każdy absolwent szkoły podstawowej we Włocławku będzie miał umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki we Włocławku prowadzony jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednak w zakresie dbania o zdrowie mieszkańców Włocławka jako Prezydent doprowadzę do współpracy Urzędu Miasta, MZOZu, Szpitala Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Otrzymuję sygnały od osób niepełnosprawnych we Włocławku, że nie czują odpowiedniego wsparcia ze strony władz miasta. Począwszy od nieprzyjaznej dla osób niepełnosprawnych konstrukcji wsparcia rehabilitacyjnego, po brak odpowiedniej infrastruktury, która ułatwiać powinna funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Miasto jest właścicielem 4356 mieszkań komunalnych oraz 362 lokale socjalne. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Elementem filaru Dostępne Mieszkania na którym budować będę Lepszy Włocławek, jest pozyskiwanie pojedynczych mieszkań w różnych częściach miasta i udostępnianie ich dla osób znajdujących się na liście przydziału mieszkań socjalnych.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Straż Miejska powinna działać w myśl zasady "zero tolerancji". Działania te powinny uzupełniane być przez policję. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą człowieka. Dlatego rozwój monitoringu miejskiego oraz zdecydowane działania podejmowane przez Straż Miejską są ważnym elementem Filaru Przyjazne Komfortowe Miasto na którym budować będę Lepszy Włocławek.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Śródmieście (ul. 3-go Maja, Piekarska, Żabia, Cyganka), Zazmacze (ul. Budowlanych, Toruńska) Południe (ul. Kaliska) Kazimierza Wielkiego (ul. Ostrowska)
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
inwestycje miejskiej (ich zakres, zastosowanie, przydatność)
Kwestia 2:
rozwój układu komunikacyjnego miasta (w tym ulic, scieżek rowerowych)
Kwestia 3:
rewitalizacja - inicjatywy oddolne, współdziałanie, współdzielenie przestrzeni publicznej.
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Urząd powinien być dostępny dla mieszkańców, dlatego w filarze Przyjazne Komfortowe Miasto na którym budować będę lepszy Włocławek, znajduje się element Przyjazny Urząd. Zakłada on m.in.: Uruchomienie osiedlowych punktów obsługi mieszkańców, Uruchomienie punktu obsługi, który czynny będzie w sobotę i po południu, stworzenie aplikacji na smartfony dzięki której mieszkańcy będą mogli informować służby miejskie np. o wybitej szybie w wiacie przystankowej. Za jej pośrednictwem otrzymywać będą również ważne informacje dotyczące Włocławka.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Osobie zajmującej się pozyskiwaniem środków zewnęrznych zatrudnionej obecznie w UM - w zakresie rozwoju i inwestycji, osobie związanej ze środowiskiem nauczycielskim oraz sportowym - w zakresie spraw społecznych.
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Przede wszystkim szacunkiem do każdego człowieka. Pracą dla dobra wspólnego. Determinacją w budowaniu Włocławka, z którego mieszkańcy będą dumni. Uczciwością i racjonalnym gospodarowaniem pieniędzmi mieszkańców.
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
Zaproponowany przeze mnie kompletny plan budowy Lepszego Włocławka na celu ma poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców. Chcę by Włocławianie stawali się szczęśliwszymi ludźmi dzięki temu, że żyją we Włocławku. Materialnym celem podjętych przeze mnie jako Prezydenta Miasta działań, będzie zahamowanie procesu wyludniania się miasta, a przez to zwiększenie przychodów do budżetu Włocławka. Kluczowym elementem mojej prezydentury będzie nowe podejście do sposobu realizacji inwestycji. Nie miasto "od góry" za mieszkańców, będzie decydowało jak ma wyglądać ulica. Każda inwestycja będzie poddana rzeczywistym konsultacjom społecznym. Inwestycje finansowane z pieniędzy mieszkańców muszą być akceptowane przez mieszkańców. Umiejętności tej zabrakło kilka lat temu przy przygotowaniu przebudowy pl. Wolności, czy Starego Rynku. Gdyby skorzystać z warsztatów, rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy w tych obszarach prowadzą działalność, mieszkańcami okolicznych budynków, przebudowa pl. Wolności byłaby już zakończona. Od wielu lat organizuje spotkania z mieszkańcami, umiem ich słuchać i wyciągać wnioski. Bardzo sobie cenię tę formę współpracy. Dlatego Lepszy Włocławek budować będę wspólnie z mieszkańcami, przy pełnej ich akceptacji. Prezydent Kukucki to człowiek współpracujący z mieszkańcami.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2010)

Dane podstawowe
Imię lub Imiona (odzielone spacją)
Krzysztof Aleksander
Nazwisko
Kukucki
Miejsce urodzenia
Włocławek
Rok urodzenia
1980
Funkcja na jaką Pani/ Pan kandyduje:
 1. Radny
 2. Wójt/ Burmistrz
Nazwa gminy, do której Pani/ Pan kandyduje
Włocławek
Wykształcenie
 1. podstawowe
 2. gimnazjalne
 3. zasadnicze zawodowe
 4. średnie
 5. wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu (Na przykład: nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, etc.)
mgr politolog, studia podyplomowe w zakresie komunikacji społecznej na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie
Zawód
politolog
E-mail 1- podstawowy
k2k3@wp.pl
E-mail 2 - alternatywny
m2k3@op.pl
Strona internetowa kandydatki/kandydata
www.kukucki.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów.)
 1. Nasza Klasa
 2. Facebook
 3. Goldenline
 4. Twitter
 5. Gadu-Gadu
 6. Skype
 7. Inne
Kontakt z komitetem wyborczym
e-mail
k2k3@wp.pl
telefon
608334814
1. Aktywność zawodowa (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej.)
U
"Za największy sukces zawodowy uważam pozyskanie przez zespół będący pod moim kierunkiem środków pomocy Unii Europejskiej na projekt realizowany przez moje przedsiębiorstwo."
null
null
2. Aktywność społeczna i polityczna (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej - działalności w organizacjach pozarządowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych.)
U
"""
Zawsze rozrywała mnie energia, dlatego też udzielałem się w Związku Harcerstwa Polskiego, przez 6 lat początkowo grałem a później tańczyłem w Zespole Folklorystycznym „Kujawy” działającym przy Włocławskim Centrum Kultury. Dzięki temu udało mi się zwiedzić troszkę Europy, ale przede wszystkim poznać wspaniałych ludzi, z częścią których przyjaźnię się do dziś.\n
Również na studiach ciężko mi było wysiedzieć w jednym miejscu i zajmować się wyłącznie nauką, choć tego nie bagatelizowałem.\n
\n
W czasie studiów odpowiedzialny byłem za prowadzenie polityki informacyjnej Samorządu Studenckiego. Udało mi się wówczas nabyć odpowiednie umiejętności potrzebne do skutecznej komunikacji z innymi ludźmi oraz z podmiotami publicznymi. W czasie kiedy byłem członkiem prezydium Samorządu Studenckiego aktywnie wspieraliśmy władze uczelni w udanej walce o uniwersytet dla Bydgoszczy. Moje starania zostały docenione, dzięki czemu uczestniczyłem w jednym z najważniejszych wydarzeń uczelni, czyli uroczystym podpisaniu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przez Aleksandra Kwaśniewskiego – Prezydenta RP, w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.\n
\n
Przez kolejne trzy kadencje byłem również członkiem zarządu Koła Naukowego Studentów Politologii w Bydgoszczy. Odpowiedzialny byłem między innymi za organizację IV i V Studenckich Dni Unii Europejskiej – jedynej imprezy, na którą wówczas Uczelnia otrzymała grant z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jako przewodniczący organizacji młodzieżowej przygotowywałem kilka imprez charytatywnych dla dzieci oraz kulturalnych tj. pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Studenta we Włocławku.\n
\n
Potrafię skutecznie zaplanować i zorganizować kilka przedsięwzięć w jednym czasie. Potwierdza to fakt, że organizując wspólnie z kolegami z Prezydium Samorządu - „Juwenalia” w Bydgoszczy, V SDUE oraz imprezy charytatywne we Włocławku, potrafiłem uzyskać na tyle zadowalające wyniki w nauce, że pozwoliły mi one otrzymać stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.\n
\n
\n
Moja przygoda z polityką rozpoczęła się, kiedy w Dzienniku Telewizyjnym, zainteresował mnie tłum oblegający Komitet Centralny w Warszawie. Od tego czasu, właściwie codziennie śledzę to wszystko, co w polityce najważniejsze. Śmiało mogę powiedzieć, że polityka stała się moją pasją. W pierwszym momencie, kiedy mogłem, czyli jak skończyłem 18 lat, z przekonania do lewicowych wartości, poszedłem do siedziby SLD we Włocławku przy ul. Kościuszki 12 i złożyłem tam deklarację. Do dziś nie wiem dlaczego, ale przez dwa lata czekałem na przyjęcie do partii, aż w końcu w 2000 r. zostałem członkiem największego koła SLD we Włocławku „Południe I”. W 2001 r. zostałem sekretarzem tego 150 osobowego koła. W 2004 roku zapisałem się do młodzieżówki partyjnej - Federacji Młodych Socjaldemokratów, po pół roku działalności zostałem jej przewodniczącym we Włocławku.\n
\n
W 2005 roku, zostałem szefem sztabu wyborczego SLD w okręgu nr 5. Odpowiedzialny byłem za przygotowanie i prowadzenie kampanii wyborczej w byłych województwach: toruńskim i włocławskim. W sytuacji, w której wówczas była lewica w Polsce. wynik osiągnięty przez SLD w „moim” okręgu uważany był za duży sukces. W 2006 r. byłem członkiem sztabu wyborczego Andrzeja Pałuckiego – kandydata na Prezydenta Miasta Włocławek. Wspólnie z całym zespołem, a w szczególności z Jackiem Kuźniewiczem udało nam się poprowadzić kampanię na tyle skutecznie, że Włocławek zyskał dobrego gospodarza, dbającego o rozwój naszego miasta. Również wybory do Rady Miasta okazały się sukcesem, bo kandydaci SLD we Włocławku zdobyli najlepszy wynik, uzyskując poparcie na poziomie przekraczającym 24%, daleko z tyłu zostawiając konkurencję.\n
\n
Po raz pierwszy w tych wyborach poddałem się weryfikacji społecznej. W wyborach do 25 osobowej Rady Miasta otrzymałem 379 głosów, co stanowiło 17 wynik. Niestety przez zmienioną ordynację wyborczą dopuszczającą tzw. „blokowanie list”, nie otrzymałem mandatu Radnego. Dla zobrazowania niesprawiedliwości poprzedniej ordynacji niech służy fakt, że aż 12 Radnych tej kadencji dostało się do rady ze słabszymi wynikami od mojego. Ciekawostką jest fakt, że były Prezydent Włocławka oraz jego zastępca otrzymali mniejsze poparcie społeczne od debiutanta, jakim wówczas bylem.\n
\n
Po tych wyborach, moja aktywność polityczna wcale się nie zmniejszyła. Zorganizowałem blokadę drogi krajowej nr 1, w celu zwrócenia uwagi rządu PiS, na ogromy problem jaki stanowi dla naszego miasta jej remont. Był to ważny moment, bo tworzona wówczas była tzw. „indykatywna lista” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wpisanie na którą gwarantowało dofinansowanie tego projektu aż w 85% ze środków Unii Europejskiej. Niestety do inicjatywy ponad podziałami politycznymi nie przyłączył się lokalny PiS. Myślę, że tego wówczas najbardziej zabrakło do sukcesu inicjatywy.\n
\n
Jestem również autorem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o drogach publicznych, którą złożył klub „Lewicy”. Zmiana ta zdejmowała odpowiedzialność za zarządzanie i utrzymanie dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, z władz samorządowych. Niestety głosami PO i PSL, poprawka ta została odrzucona.\n
\n
Na moje zaproszenie w 2008 r., do Włocławka przyjechał również Wacław Martynik – ówczesny Sekretarz Klubu Poselskiego Lewicy, który wspierał związki zawodowe włocławskiego „Anwilu” w walce z planami ministra Grada z PO, dotyczącymi sprzedaży pakietu akcji, należącymi do Orlenu, naszej włocławskiej dumy. Ta akcja, okazała się na tyle skuteczna, że do dzisiejszego dnia, nie zmieniła się struktura własnościowa Anwilu.\n
\n
Zainteresowałem również sprawą budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle, Janusza Zemke – ówczesnego Posła na Sejm RP, dzięki czemu cyklicznie z mównicy sejmowej zadawane były pytania o zaawansowanie prac, nad tym projektem.\n
\n
Ostatnio zorganizowałem obywatelską akcję, dzięki której do Rady Miasta przekazany został obywatelski projekt uchwały, dzięki której osoby bezrobotne zwolnione zostałyby z opłat za korzystanie z komunikacji publicznej w drodze do i z Powiatowego Urzędu Pracy oraz do potencjalnego pracodawcy.\n
\n
\n
Obecnie pełnię funkcje:\n
\n
- Wiceprzewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej,\n
- Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włocławku,\n
- Sekretarza Generalnego Federacji Młodych Socjaldemokratów,\n
- Jestem również asystentem Janusza Zemke – Posła do Parlamentu Europejskiego.\n
"""
null
null
3. Czy pełniła Pani/ pełnił Pan wymienione niżej funkcje publiczne? (Prosimy o zaznaczenie pełnionych funkcji.)
 1. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 2. Radny rady gminy
 3. Radny rady powiatu
 4. Radny sejmiku wojewódzkiego
 5. Urzędnik administracji samorządowej
 6. Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa
 7. Poseł na Sejm RP
 8. Senator RP
 9. Poseł do Parlamentu Europejskiego
4. Zainteresowania / hobby
gospodarka, inwestycje, koszykówka
5. Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
U
"Bo wiem, że swoją wiedzą i pasją mogę zmieniać moje miasto i sprawiać, że Włocławek będzie lepszy. Wiem, że często sesje Rady Miasta przypominają kabaret, chcę to zmienić. Chcę być w radnym, by do wszystkich problemów i wyzwań stojących przed samorządem lokalnym podchodzić w sposób merytoryczny w oparciu o dokumenty z poszanowaniem prawa. Dziś, niestety, często brakuje tego w debacie publicznej."
null
null
6. Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców gminy?
U
"""
W swojej działalności samorządowej chciałbym się skupić głównie na 5 konkretach:\n
1. tworzenie we Włocławku warunków do powstawania nowych miejsc pracy i wzmacnianie gospodarcze miasta,\n
2. komunikacja, czyli remont istniejących i budowa nowych dróg oraz poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej,\n
3. rozwój bazy oświatowej i sportowej czyli dalsza modernizacja budynków oświatowych, budowa boisk przy wszystkich szkołach w mieście,\n
4. wspieranie budownictwa społecznego, jako głównego narzędzia samorządu w pomocy mieszkańcom Włocławka w zdobyciu własnego mieszkania,\n
5. Służba zdrowia na europejskim poziomie poprzez dalszą modernizację wwyposażenia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
"""
null
null
7. Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty lokalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
8. Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
U
"Sukcesem była nieudolność w przeszkadzniu obecnemu prezydentowi w realizacji programu rozwijającego miasto. Dzięki temu przegłosowana została emisja obligacji, okrojony Lokalny Program Rewitalizacji oraz budżety na kolejne lata."
null
null
9. Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
U
"Świadome (choć nieudolne) blokowanie rozwoju miasta. Zablokowanie budowy basenu miejskiego w partnerstwie publiczno-prywatnym, budowę aquaparku, przebudowę pl. Wolności. Niemerytoryczna, nierzetelna dyskusja, która nacechowana była ostrym konfliktem o podłożu politycznym staną się znakiem firmowym obecnej kadencji rady miasta we Włocławku"
null
null
10. Jakie są największe atuty Pani/Pana gminy?
U
"Dobre położenie geograficzne, ale również dostęp do mediów przemysłowych tj. gazociąg. Mocne osadzenie przemysłu chemicznego oraz tradycje przemysłowe miasta."
null
null
11. Jak wskazane przez Panią/ Pana atuty należy wykorzystać dla rozwoju gminy?
U
"""
Należy wzmacniać gospodarczo miasto poprzez:\n
- dalesze uzbrajanie terenów przemysłowych,\n
- wspieranie lokalnego biznesu,\n
- aktywne poszukiwanie inwestorów zewnętrznych
"""
null
null
12. W czym Pani/ Pana gmina może być konkurencyjna w stosunku do sąsiednich gmin?
U
"W dobrze przygotowanej kadrze, mającej wiedzę w branży chemicznej, sąsiedztwo Anwiulu SA, a przez to dostęp do gazociągu, do kanalizacji przemysłowej oraz przemysłowego przyłącza energetycznego"
null
null
13. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów gminy.
U
"""
-debata publiczna, która nie jest nakierowana na rozwiązywanie problemów miasta, tylko na wzajemne obrzucanie się inwewktywami,\n
- nieuregulowany stan prawny kamienic znajdujących się w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji,\n
- niedostateczna ilość uzbrojonych gruntów przemysłowych.
"""
null
null
14. Jaki główny cel chce Pani/ Pan postawić dla gminy na najbliższe 4 lata?
U
"Stwarzać warunki do powstawania nowych miejsc pracy."
null
null
15. Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana gminy? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Bezrobocie
 2. Przestępczość
 3. Korupcja
 4. Klęski żywiołowe
 5. Zagęszczenie ruchu drogowego
 6. Migracje ludności
 7. Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna
 8. Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych
 9. Trudności w pozyskaniu inwestorów
 10. Brak planów zagospodarowania przestrzennego i chaotyczna zabudowa gruntów
 11. Konflikty polityczne we władzach
 12. Zmniejszanie się terenów zielonych
 13. Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy
 14. Nie dostrzegam takich zagrożeń
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
16. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana zagrożeń prosimy wybrać jedno najważniejsze i opisać, w jaki sposób można mu zapobiegać?
U
"""
bezrobocie - władze samorządowe w walce z bezrobociem korzystać mogą głównie z następujących narzędzi:\n
- uzbrajanie terenów przemysłowych i tworzenie przez to warunków do powstawania miejsc pracy,\n
- pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej np. poprzez umożliwienie korzystania z oferty Inkubatora Przedsiębiorczości,\n
- wzmacnianie funduszu poręczeń kredytowych, dzięki któremu lokalni przedsiębiorcy łatwiej mogą pozyskać środki na inwestycje.
"""
null
null
17. Czy wśród wymienionych niżej grup znajduje Pani/ Pan te, które mogą być szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym w Pani/ Pana gminie? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Osoby starsze
 2. Dzieci, młodzież
 3. Imigranci
 4. Bezrobotni
 5. Rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego
 6. Ofiary klęsk żywiołowych
 7. Osoby niepełnosprawne
18. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana grup prosimy wybrać jedną i opisać, w jaki sposób można zapobiegać wykluczeniu wybranej grupy?
U
"bezrobotni - osobą tym należy w maksymalnyn sposób ułatwiać poszukiwanie pracy. Temu miał służyć obywatelski projekt uchwały, który złożyłem do Rady Miasta. Zakładał on zwolnienie osób bezrobotnych z opłat za korzystanie z komunikacji publicznej w drodze do PUP i ze skierowaniem do przyszłego pracodawcy."
null
null
19. Prosimy wskazać maks. 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.
U
"""
- uchwalnie uchwał w obecnej kadencji odkładanych przez przewodniczącego,\n
- wspieranie władzy wykonawczej w podejmowanych działania zmierzających do rozwoju Włocławka,\n
- tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy
"""
null
null
20. Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana gminę.
U
"duży potencjał gospodarczy, dobre położenie geograficzne, dobre warunki turystyczne."
null
null
21. Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?
U
"Wisła i Zalew Włocławski oraz Anwil S.A."
null
null
22. Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?
U
"stan drogi krajowej nr 1"
null
null
23. Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji gminy?
U
"Organizacja wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim lub europejskim"
null
null
24. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?
U
"Doprowadziłbym do maksymalizacji efektów związanych z rewitalizacją Starego Miasta. Prowadziłbym dalszy remont chodników i dróg w mieście."
null
null
25. Jakie zapisy warto Pani/ Pana zdaniem umieścić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w Pani/ Pana gminie?
U
"Budowa Amfiteatru na Słodowie, poprawić integralność terenów określonych jako przemysłowe"
null
null
26. Czy według Pani/ Pana na terenie gminy są miejsca które powinny zostać poddane rewitalizacji? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "tak": prosimy wskazać te miejsca i opisać, dlaczego i w jaki sposób należy je rewitalizować.
U
"Teren pomiędzy torami kolejowymi a Wisłą"
null
null
27. Jaka inwestycja powinna Pani/ Pana zdaniem zostać zrealizowana w przestrzeni publicznej w nadchodzącej kadencji władz gminy? Prosimy o jej krótkie opisanie.
U
"dokończenie budowy basenu międzyosiedlowego, rozpoczęcie budowy basenu osiedlowego na os. Południe, przebudowa Teatru Inpresaryjnego, rozpoczęcie budowy Amfiteatru."
null
null
28. Niektórzy mieszkańcy gminy – osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby poruszające się z wózkami dla dzieci, osoby głuchonieme lub niedowidzące – mają szczególne potrzeby w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej. W tym kontekście, modernizację których elementów przestrzeni publicznej w gminie uważa Pani/ Pan za zadanie ważne do zrealizowania w nadchodzącej kadencji?
bardzo ważne, będę nad tym pracować ważne, ale nie priorytetowe
Miejsca użyteczności publicznej
Przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, dojścia do torowisk oraz kładek
Sygnalizacja na przejściach dla pieszych
Obsługa komunikacji przez pojazdy niskopodłogowe
Oznakowanie budynków użyteczności publicznej oraz miejsc publicznych
Inne (Poniżej prosimy podać jakie)
29. Czy Pani/ Pana zdaniem organizacja transportu na terenie gminy zapewnia mieszkańcom dogodne warunki podróżowania? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej dogodne
 2. Raczej niedogodne
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Raczej niedogodne": co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość transportu publicznego w gminie?
U
null
null
null
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"Trasy autobusów komunikacji publicznej są prowadzone właściwie, jednak częstotliwość kursów powinna być większa"
null
null
30. Jak ocenia Pani/ Pan sposób organizacji komunikacji zbiorowej pomiędzy gminą a sąsiednimi gminami oraz kluczowymi miastami powiatu i województwa? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej pozytywnie
 2. Raczej negatywnie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Raczej negatywnie": co Pani/ Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość komunikacji zbiorowej pomiędzy gminą a sąsiednimi gminami oraz kluczowymi miastami powiatu i województwa?
U
null
null
null
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"podpisane są stosowne porozumienia, autobusy MPK docierają do sąsiednich gmin"
null
null
31. Czy Pani/ Pana zdaniem gmina jest dobrze przygotowana do ochrony mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
32. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej działań związanych z zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa w Pani/ Pana gminie.
bardzo ważne ważne mało ważne nieważne trudno powiedzieć
Opracowanie gminnego systemu zarządzania kryzysowego
Udostępnianie mieszkańcom informacji o postępowaniu w przypadku zagrożeń
Zakup specjalistycznego sprzętu dla straży pożarnej
Modernizacja/ budowa wałów przeciwpowodziowych
Inne (poniżej prosimy podać jakie)
33. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej elementów dbania o bezpieczeństwo drogowe w Pani/ Pana gminie.
bardzo ważne ważne mało ważne nieważne trudno powiedzieć
Specjalistyczny sprzęt dla policji
Fotoradary, wysepki ograniczające prędkość, sygnalizacja świetlna
Przejścia i kładki dla pieszych
Przejazdy kolejowe z zaporami
Modernizacja chodników
Odśnieżanie dróg, ulic, dachów budynków oraz chodników będących w zarządzie gminy
Inne (poniżej prosimy podać jakie)
34. Poniżej przedstawiamy wybrane obszary działania władz gminy. Być może w niektórych z nich brakuje działań, które uważa Pani/Pan za ważne. Prosimy o wybranie przedstawienie konkretnych działań, które Pani/ Pana zdaniem powinny być podjęte w wybranych przez Panią/ Pana obszarach (na przykład: edukacja – wybudowanie przedszkola na Osiedlu „Przyjaźń”).
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
35. W realizacji swoich zadań władze gminy mogą podejmować współpracę ze środowiskami i instytucjami będącymi w jej otoczeniu np. innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, gminami zagranicą. Z jakimi środowiskami/ instytucjami Pani/ Pana zdaniem powinny współpracować władze gminy i w jakim zakresie?
U
"gmina Włocławek, gmina Brześć Kujawski, "
null
null
36. Władze gminy mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Prosimy o wskazanie w jakich, Pani/ Pana zdaniem, sprawach władze gminy powinny prowadzić konsultacje społeczne?
U
"budowa 3 mostu na Wiśle, budowa nowej ulicy międzyosiedlowej"
null
null
37. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w Pani/ Pana gminie jest wystarczający? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Raczej nie": jak Pani/ Pana zdaniem należałoby to zmienić?
U
null
null
null
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"Istotne dokumenty znajdują się na lokalnym BIPie"
null
null
38. W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości obsługi mieszkańców przez urząd gminy oraz podległe mu jednostki należy: (Prosimy o wybranie od jednej do trzech odpowiedzi.)
 1. Starannie dobierać i szkolić urzędników oraz stale podnosić ich kwalifikacje
 2. Zwiększać liczbę spraw, które można załatwić przez internet
 3. Upraszczać procedury, aby załatwienie spraw trwało jak najkrócej
 4. Zwiększać dostępność urzędu poprzez zmiany godzin pracy (np. wydłużenie godzin pracy)
 5. Przygotowywanie urzędników gminnych do obsługi mieszkańców w języku migowym
 6. Przystosowywanie strony internetowej urzędu gminy do potrzeb osób niedowidzących
 7. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym załatwiania spraw przez pełnomocnika, przez internet lub telefonicznie
 8. Możliwość odczytania i wypełnienia formularzy urzędowych w alfabecie Braille'a
 9. Wprowadzenie standardu obsługi mieszkańców w języku angielskim oraz innym obcym, często używanym na danym terenie
 10. Prowadzić badania potrzeb i opinii mieszkańców
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
39. W jakim sposób powinien być Pani/ Pana zdaniem wybierany wójt/ burmistrz gminy/ prezydent miasta? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Powoływany przez radę gminy
 2. Wybierany w wyborach bezpośrednich (tak jak obecnie)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
40. Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania władz gminy są wystarczające, aby samorząd był w pełni skuteczny? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
41. Czy Pani/ Pana zdaniem liczba kadencji wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta powinna być ograniczona ustawowo? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
42. Rada gminy może wnioskować do Rady Ministrów o zmianę granic gminy (np. poprzez wyłączenie lub przyłączenie innej gminy). Jeśli Pani/ Pana zdaniem w tej kwestii potrzebne są w Pani/ Pana gminie jakieś zmiany, prosimy je opisać.
U
"nie"
null
null
43. Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie.
 1. Rolnictwo i leśnictwo
 2. Drogi, transport, łączność
 3. Sport, rekreacja i turystyka
 4. Gospodarka mieszkaniowa
 5. Wydatki na administrację publiczną i promocję
 6. Bezpieczeństwo publiczne
 7. Oświata i wychowanie
 8. Ochrona zdrowia
 9. Pomoc społeczna
 10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 12. Pozostałe wydatk
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
44. Poniżej wymienione są niektóre sposoby zwiększania dochodów własnych gminy. Które z poniżej wymienionych sposobów powinny być Pani/ Pana zdaniem wykorzystane w nadchodzącej kadencji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Zwiększanie opłat czynszowych w lokalach komunalnych należących do gminy
 2. Zabieganie o dotacje udzielane przez podmioty zewnętrzne
 3. Dodatkowe opodatkowanie mieszkańców
 4. Zwiększanie podatków i wpłat ustawowo należnych gminie
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
45. W celu realizacji kluczowych inwestycji rada gminy może uchwalać tzw. Wieloletni Program Inwestycyjny. Jakie nowe inwestycje mogłyby być przedmiotem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Pani/ Pana gminie?
U
"budowa nowej drogi międzyosiedlowej, budowa 3 mostu na Wiśle"
null
null
46. Samorząd gminy może starać się o dotacje celowe m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Na realizację jakich, kluczowych dla rozwoju Pani/Pana gminy inwestycji, należy Pani/ Pana zdaniem pozyskiwać środki unijne?
U
"uzbrajanie terenów inwestycyjnych"
null
null
47. Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
U
"""
wspierać władzę wykonawczą w:\n
1. tworzeniu warunków do powstawania nowych miejsc pracy,\n
2. rozwijaniu układu koumunikacyjnego miasta,\n
3. wzmacnianiu infrastruktury oświatowej i sportowej,\n
4. wzmacnianiu budownictwa społecznego,\n
5. dalszej modernizacji instytucji zajmujących się ochroną zdrowia.
"""
null
null
48. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?
U
"""
- internet,\n
- spotkania z wyborcami,
"""
null
null
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej