Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 36
Miejsce na liście: 3
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Wodziczna

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1976-04-19, Kluczbork
Zawód: polityk
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 1994-1998 pracowała jako dziennikarka w „Tygodniu Kępińskim”. Od 2007 r. członkini zarządu Fundacji Wrota Wielkopolski. Członkini PO. W l. 2009-2014 wójt Gminy Perzów. W grudniu 2014 r. zastąpiła w sejmie Łukasza... Borowiaka. Posłanka od 2014 r. (VII-VIII kadencja), pracowała w komisjach: polityki senioralnej; gospodarki i rozwoju. Obecnie zasiada w komisjach: polityki społecznej i rodziny; mniejszości narodowych i etnicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

 • Rynek 3 63-600 Kępno tel. 515-291-911, fax (62) 594-01-05

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Bożena Katarzyna Henczyca
Data urodzenia
19 kwietnia 1976
Miejsce urodzenia
Kluczbork
Ostatnio wykonywany zawód
Poseł
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Magister filologii polskiej, magister zarządzania, MBA
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Kalisko-leszczyński nr 36
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska
Numer na liście wyborczej:
3
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne, jakie?
  Edukacja
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Marek Pankowski
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
15
zgodność
95%
Stanisław Śliwak
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
15
zgodność
95%
Szymon Ziółkowski
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
15
zgodność
93%

Najmniej zgodni politycy

Marek Kawa
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
15
zgodność
27%
Robert Gaweł
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
15
zgodność
29%
Krystian Kamiński
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
15
zgodność
32%

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.06.2019
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 21.02.2019
Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 17.01.2019
Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Sportowej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
87.4%
Nieobecność
12.6%
Zgodność
z linią klubu
98.2%

Oddane głosy

Za
56.4%
Przeciw
27.9%
Wstrzymał się
3.1%
Nieobecny
12.6%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Przeciw Zgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Za Niezgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,41 ha
Wartość
Kwota: 40 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna (nieopodatkowana)
Kwota: 19 958,09 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 62 976,38 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny - PKO BP
Cała kwota: 67 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie - PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup auta - Santander Bank
Cała kwota: 9000 PLN

Podpis
Data: 2019-08-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,41 ha
Wartość
Kwota: 40 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN opodatkowana 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny - PKO BP
Cała kwota: 73 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie - PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup auta - Santander Bank
Cała kwota: 11 000 PLN

Podpis
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,41 ha
Wartość
Kwota: 40 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 646,99 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana 2286,99 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 253,03 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny na zakup działki - PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 77 700 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie - PKO BP
Cała kwota: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup auta - Santander Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 27 000 PLN

Podpis
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,41 ha
Wartość
Kwota: 40 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana 2152,52 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 623,16 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny na zakup działki - PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 95 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie - PKO BP
Cała kwota: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup auta - Santander Bank
Cała kwota: 56 000 PLN

Podpis
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: kancelaria sejmu: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360 PLN, opodatkowana 2234,52 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 126 944,16 PLN

Opis: X i odprawa UG Perzów
Kwota: 16 382,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny na bieżąće wydatki PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 44 060 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie PKO BP
Cała kwota: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup auta SANTANDER
Cała kwota: 77 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BZWBK kredyt na I ratę zakupu auta
Cała kwota: 16 500 PLN

Podpis
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: kancelaria sejmu - uposażenie
Kwota: 107 382,06 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 648,36 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 44 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie PKO BP
Cała kwota: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup auta SANTANDER
Cała kwota: 77 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BZWBK kredyt na I ratęzakupu auta
Cała kwota: 17 271,22 PLN

Podpis
Data: 2015-11-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: kancelaria sejmu - uposażenie
Kwota: 78 359,65 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: ix35
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 45 190,35 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup auta SANTANDER
Cała kwota: 77 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie PKO BP
Cała kwota: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): BZWBK kredyt na I ratęzakupu auta
Cała kwota: 18 882,14 PLN

Podpis
Data: 2015-08-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Perzów
Stanowisko lub funkcja: wójt
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy w UG Perzów
Kwota: 112 111,71 PLN
Uwagi: stanowisko wójt

Opis: dieta poselska
Kwota: 1568,8 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt PKO BP
Cała kwota: 23 955

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt linia PKO BP
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): SKOK kredyt
Cała kwota: 20 342,29 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2015-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Bożena Katarzyna
Nazwisko: Henczyca
Nazwisko panieńskie: Mielcarek
Data urodzenia: 1976-04-19
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Perzów
Stanowisko lub funkcja: wójt
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: umowa najmu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy w UG Perzów
Kwota: 101 420,58 PLN
Uwagi: od stycznia do listopada

Opis: dochód małżonka ze stosunku pracy
Kwota: 18 480,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2005
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt PKO BP
Cała kwota: 23 955

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt linia PKO BP
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): SKOK kredyt
Cała kwota: 20 342,29 PLN

Podpis
Data: 2014-12-17