Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1959

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Sławomir
Nazwisko
Antonik
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Politechnika Warszawska Inżynieria Materiałowa 1979 -1984 Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych „DOSKO” Ministerstwa Gospodarki Łódź 1996 – 1997 Ukończone studium zarządzania w zakresie zarządzania strategicznego, logistyki, marketingu, controllingu strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania jakością i procesem certyfikacji ISO. W tym samym zakresie dyplom Austriackiej Izby Gospodarczej. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Wydział Prawa – Studia Podyplomowe Warszawa 2003 – 2004 Akademia Leona Koźmińskiego Zarządzanie w Administracji Publicznej – Studia Podyplomowe Warszawa 2009 – 2010 Polska Akademia Nauk – Instytut Nauk Prawnych Prawo Antykorupcyjne – Studia Podyplomowe Warszawa 2017 – 2018
Ostatnio wykonywany zawód
Burmistrz dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Od 2006 roku pracuję w samorządzie warszawskim w dzielnicy Targówek. W każdych wyborach samorządowych uzyskiwałem mandat radnego dzielnicy i po jego złożeniu obejmowałem funkcję Zastępcy Burmistrza. W kadencji 2010 – 2014 przez dwa lata pełniłem funkcję Burmistrza i w bieżącej kadencji również jestem Burmistrzem. Pracę zawodową rozpocząłem w 1984 roku początkowo jako technolog, a następnie jako pracownik naukowy (asystent) w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Pracując przy otrzymywaniu warstw supertwardych na ceramice. W zespole badaliśmy również szczelność instalacji przemysłowych w Petrochemii Płock i Rafinerii Gdańskiej. Ukończyłem kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej najwyższego, trzeciego stopnia. W 1987 roku rozpocząłem pracę w Kombinacie Przemysłu Narzędziowego „VIS” początkowo jako specjalista, a następnie doradca dyrektora technicznego. W trakcie ponad dwuletniej pracy opracowałem założenia techniczne i program produkcyjny Zakładu Metalurgicznego, który miał zostać utworzony dla potrzeb przemysłu narzędziowego w Polsce. Praca została oceniona wysoko przez profesorów PW i AG-H. Poza tym od 1988 roku kierowałem celem Resortowego Planu Badawczo-Rozwojowego pt. „Metalurgia proszków stali szybkotnących”. W 1993 roku postanowiłem po raz kolejny zmienić charakter swojej pracy i od 1 stycznia stałem się pracownikiem Instytutu Przedsiębiorczości i jednocześnie pełnomocnikiem Instytutu – Komisarzem w Miejskim Kombinacie Budowlanym „PRAGA”. Działając jako Zarządca Komisaryczny przez pół roku przygotowałem likwidację przedsiębiorstwa, w wyniku której przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane, a wszelkie zobowiązania spłacone. W 1994 roku zostałem powołany na stanowisko Zarządcy Komisarycznego Stołecznego Przedsiębiorstwa Winiarsko-Spożywczego „WARSOWIN” i podjąłem pracę jako Dyrektor d/s Finansowo-Ekonomicznych Wytwórni Elementów Wielkopłytowych. W 1995 roku rozpocząłem likwidację SPW-S „WARSOWIN” i powołany zostałem na stanowisko Likwidatora Miejskich Pralni i Farbiarni. Po spłaceniu wszelkich zobowiązań zakończyłem w 1996 roku proces likwidacji obu przedsiębiorstw utrzymując miejsca pracy dla około dwustu osób poprzez stosowne zapisy w Akcie Notarialnym Umowie Kupna-Sprzedaży przedsiębiorstwa. Z racji zwiększenia obowiązków oraz pracochłonności czynności likwidacyjnych zostałem zmuszony w 1996 roku do rezygnacji z funkcji Dyrektora w WEW i podjąłem w tym przedsiębiorstwie pracę konsultanta-doradcy ekonomiczno-finansowego przyjmując jednocześnie funkcję Komisarza w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „CORA” w Warszawie. Dodatkowo po wygraniu konkursu od 24 marca 1997 roku objąłem stanowisko dyrektora naczelnego Warszawskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego „STOCHEM” w Warszawie, a od 1 października 1997 do 28 lutego 2003 roku pełniłem w tym przedsiębiorstwie funkcję Zarządcy kontraktowego po przygotowaniu przedsiębiorstwa do prywatyzacji. Następnie powołany zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego prowadziłem postępowanie naprawcze w przedsiębiorstwach państwowych pod nazwą Zakład Sprężyn „PZL Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolskiej 15, Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „STOCHEM” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Strażackiej 89 oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” z siedzibą w Płocku przy ulicy 3-go Maja 16 (umowa wygasła 30 kwietnia 2006 roku). W 2005 roku ukończyłem prywatyzację Zakładu Sprężyn „PZL Warszawa”, a w WZPN „STOCHEM” nadal pełniąc funkcję Zarządcy komisarycznego. Dodatkowo od 1 maja 2006 roku pełniłem funkcję pełnomocnika likwidatora (osoby prawnej) w Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie (zakład budżetowy). Likwidowałem w 2008 roku Szpital im. Michała Okońskiego SPZOZ w Warszawie W trakcie pracy przeprowadziłem również jako pełnomocnik ds. prywatyzacji trzy procesy prywatyzacyjne przedsiębiorstw państwowych. 2 sierpnia 2004 roku zostałem wpisany na listę syndyków upadłości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a 8 sierpnia 2005 roku również przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Pięciokrotnie zabezpieczałem, jako tymczasowy nadzorca sądowy majątek dłużnika i dwukrotnie pełniłem funkcję nadzorcy sądowego w podmiotach przygotowujących układ z wierzycielami (Inst-Mat i Plasteam Spółki z o. o.). Byłem syndykiem w postępowaniu Everpharm Spólki z o. o. Obecnie jestem także syndykiem masy upadłości w spółce skarbu państwa Zakładach Elektronicznych WAREL i prowadzę dwa postępowania upadłości konsumenckiej.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  info@slawomirantonik.pl
 2. Strona internetowa
  https://slawomirantonik.pl/
 3. Profile w mediach społecznościowych
  FB: @SlawomirAntonikPL
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że kontakt z mieszkańcami jest bardzo ważny. To mieszkańcy tworzą Warszawę i ich głos jest najważniejszy!
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Warszawa, będąc jedną z europejskich stolic, musi doganiać inne stolice. Rozpoczął się pewien proces, który rozwija miasto, ale miasto to ludzie – a oni mają swoje oczekiwania. Nie można o tym zapominać. Za każdym razem, spotykając się z mieszkańcami stolicy, zauważamy, że są pewne mankamenty, które musimy pokonać na co dzień. Te wyzwania, pokazują nam jedną, zasadniczą kwestię, że przedsiębiorcze, innowacyjne miasto... musi zafunkcjonować.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Ureguluję stany własności gruntów miejskich, w tym dekretowych, a szczególnie spółdzielczych by zlikwidować ograniczenia w rozwoju Warszawy i zwiększyć dochody. Bez większych dochodów nie ma co marzyć o dużych wydatkach, gdyż byłyby to gruszki na wierzbie.
2.
Zlikwiduję korki i smog - wdrożę system parkingów metropolitalnych i komunikacji podmiejskiej by zlikwidować w Warszawie korki i smog, zmniejszając tym sposobem ruch
3.
Zmienię sposób zarządzania miastem z myślą o obywatelu.
4.
Wdrożę innowacyjny system pomocy rodzinie: mini żłobki i przedszkola w prywatnych mieszkaniach na nowych osiedlach od już, stypendia uczniowskie, promowanie rodzin zastępczych zamiast domów dziecka, szerszą opiekę senioralną
5.
Zmienię statut miasta st. Warszawy i inne uchwały by przekazać więcej kompetencji dzielnicom, a szczególnie radom osiedli by je upodmiotowić oraz wprowadzę system konsultacji społecznych spraw ważnych dla miasta.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Trzeba usprawnić komunikację miejską by zachęcić ludzi do zostawienia samochodów w domu. W tym celu chcę m. in. wybudować parkingi metropolitalne przy przystankach autobusowych wzdłuż tras dojazdowych do Warszawy oraz przy stacjach kolejowych. To pozwoli zlikwidować w Warszawie korki i smog. Trzeba też pomóc warszawiakom w opiece nad dziećmi i zadbać o porządną opiekę senioralną. W tym celu przygotowałem szereg rozwiązań m. in. mini żłobki i mini przedszkola dla 5-7 dzieci prowadzone przez dziennego opiekuna. Mogą powstać od już np. w wynajmowanych przez miasto mieszkaniach na nowo budowanych osiedlach. Zapowiadam również podniesienie w Warszawie zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych, zwiększenie zasiłku rodzinnego na rehabilitację dzieci czy zwiększenie zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Chcę też wprowadzić świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne dla niepełnosprawnych dzieci, dziś niestety miasto nie wykonuje takiego zadania. Mam szereg innowacyjnych pomysłów jak taniej i lepiej, bo mądrze rozwiązać wiele problemów warszawiaków. Zapraszam na swoją stronę internetową i do bezpośredniego kontaktu.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
● Doprowadzę do zmniejszenia podatku „janosikowego” o 200-300 mln zł płacone do budżetu państwa, zmieniając część jednostek budżetowych w zakłady budżetowe. Wtedy obniży się wolumen dochodów budżetu miasta, od którego liczy się janosikowe, bo budżetów zakładów komunalnych do budżetu miasta się nie wlicza. Dziś janosikowe wynosi 980 mln zł. ● Dokończę niewykonaną komunalizację ok. 40 tys. działek miejskich i część z nich zagospodarujemy lub przeznaczymy do sprzedaży lub dzierżawy. Wzrosną też wtedy opłaty za użytkowanie wieczyste oraz podatki od nieruchomości i inne pośrednie po zagospodarowaniu tych gruntów. Dochód w przeciągu 10 ok. 400-500 mln zł. ● Obniżę czynsze w lokalach użytkowych stanowiących pustostany, bo założono dotychczas za wysokie ceny wywoławcze na przetargach, więc stoją puste. To da dochód do budżetu. ● Obniżę też stawki dzierżawy za tereny niezagospodarowane i leżące odłogiem by je zagospodarować i uzyskać dochody. Więcej pomysłów na www.slawomirantonik.pl oraz na stronie programowej www.bezpartyjniwarszawiacy.pl
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Obecne zniżki w cenach biletów w postaci Karty Warszawiaka to dobry pomysł i będę szedł tym tropem. Wprowadzę więcej ulg i preferencji dla osób posiadających Kartę Warszawiaka np. bon żłobkowy, bon przedszkolny, zniżki na kulturę i sztukę. Najlepiej też będzie zapytać mieszkańców co by ich skłoniło do rozliczania podatków na terenie Warszawy i wsłuchać się w ich głos.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
1. Planuję utworzenie w dzielnicach komórek organizacyjnych do współpracy z przedsiębiorcami. Jest tylko na Targówku, gdzie jestem burmistrzem. 2. Stawiam na rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP). 3. Będę zawierać umowy wieloletnie na inwestycje i usługi, bo te powinny być waloryzowane wskaźnikiem inflacji dla dóbr i usług budowlanych. 4. Wprowadzę niższe czynsze od części usług deficytowych o charakterze lokalnym lub pro społecznym: - edukacja, oświata, zdrowie, w tym żłobki i przedszkola, - rehabilitacja, - rzemieślnicze zanikające, - kultura i sztuka, - potrzebne naprawy (ubrań, butów, sprzętu domowego, antyków). 5. Udzielę pomocy w uzyskaniu lokali na działalność organizacji przedsiębiorców. 6. Pomogę młodym osobom zaczynającym działalność gospodarczą – ulgi w czynszu w okresie 2-3 lat od startu.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zawsze należy współpracować i rozmawiać by wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. W Warszawie pracują i uczą się osoby spoza miasta i trzeba to brać pod uwagę. Bezpartyjni Samorządowcy Mazowsza już dziś zadeklarowali plan wspólnego metropolitalnego systemu transportowo komunikacyjnego Plan będzie realizowany przez województwo samorządowe, miasto Warszawa i jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) w szczególności wokół Warszawy na zasadzie porozumienia. Jednym z nowych elementów systemu będą metropolitalne, bezpłatne parkingi Parkuj & Jedź zlokalizowane przy przystankach autobusowych wzdłuż tras dojazdowych do Warszawy oraz przy stacjach kolejowych, tak by obywatele mogli dojechać do parkingu, zostawić samochód, motocykl lub rower i się przesiąść do komunikacji publicznej. Na niektórych z tych tras dojazdowych planujemy wprowadzić bus pasy dla autobusów by czas dojazdu komunikacją miejską był krótszy niż jazda własnym autem. Codziennie wjeżdża i wyjeżdża z Warszawy ok 500 tys. samochodów. Po Ograniczenie tego dojazdu o 20-25%% rozwiąże problem korków i smogu, a ludzie szybciej i wygodniej dojadą do pracy i szkoły.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Nauczyciele zarabiają za mało, ale wszystko zależy od aktualnych możliwości budżetu.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
To jest kompetencja dyrektora placówki.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 57 886 dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kryteria zostały ustalone w mieście i uważam, że są wystarczające.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należałoby wybrać prawie wszystkie powyższe działania do zastosowania zależnie od miejsca.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): parkingi metropolitalne wzdłuż dróg dojazdowych do Warszawy
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Wszystkie nowo realizowane osiedla.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Opłata za pierwszą godzinę powinna być niska, ale za następne godziny 100% więcej. Parkowanie w centrum powinno być chwilowe by załatwić sprawę, a nie by parkować na cały dzień.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W centrum jest bardzo dobra komunikacja miejska.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto ustawowo ma zapewnić mieszkania osobom ustawowo uprawnionym.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Wyrażać zgodę na budowę można tylko i wyłącznie tam, gdzie przewiduje to Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i zgodnie z parametrami określonymi w tym Studium. Tym samym twierdzenie, że zgodnie z lex developer można budować tam, gdzie mpzp tego nie przewiduje jest błędne, dlatego że uchwalone plany w tych miejscach też przewidywałyby zabudowę mieszkaniową, bo muszą być zgodne ze Studium.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Samorząd nie jest spółką, której celem jest uzyskiwanie największych dochodów. Samorząd ma realizować potrzeby mieszkańców w miarę posiadanych możliwości i środków.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Praga
2.
Praga
3.
Praga
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Zakaz grodzenia własności prywatnej w istocie jest pogwałceniem prawa własności. Natomiast można prawem lokalnym wpływać na formę tych ogrodzeń.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
W miejscach niekolidujących z inną zabudową i zagospodarowaniem np. nie w pobliżu szkoły, placów zabaw, zabudowy mieszkaniowej.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Nie należy tworzyć konfliktów społecznych i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Odpowiedź jest oczywista.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wiele z powyższych działań należy realizować równolegle i wybranie 3 odpowiedzi to za mało. Generalnie należy zmniejszyć ruch w mieście przez parkingi metropolitalne, bo 1 samochód emituje 10 razy więcej niż 1 "kopciuch".
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Stawki za wywóz śmieci w istocie są wynikiem określonych przepisów i całego systemu gospodarki odpadami. W najbliższym czasie ulegną radykalnemu wzrostowi, co wynika z przyjętych regulacji. O szczegółowych stawkach zadecyduje rynek wykonawcy usług i możliwości ich dofinansowania przez miasto. Już dziś miasto dopłaca 330 mln zł.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
2.
Trakt Królewski od Starego Miasta do Wilanowa
3.
Bogata oferta kulturalno - artystyczna
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Większe dofinansowanie i urozmaicenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i predyspozycji pod hasłem Bezpartyjnych Samorządowców "Nie daj się nudzie"!
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Dzieci są naszą przyszłości i trzeba w nie inwestować.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jak się za coś zapłaci, chociaż symbolicznie, to ma się do tego większy szacunek. A jak się nie płaci to się ogranicza dostęp innym.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obie formy należy dofinansowywać. Na dzisiaj wydatki bieżące na sport w budżecie miasta wynoszą 1,26%, a z inwestycjami 1,96%, a powinny wynosić około 3%.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Opieką należy objąć dyscypliny najmniej skomercjalizowane.
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wszystkie powyższe problemy zdrowotne mieszkańców są ważne, a skalę potrzeb dofinansowania powinni określić eksperci, których o to zapytam. Prezydent nie jest lekarzem, żeby się wypowiadać w tej kwestii, tylko jest managerem, który ma organizować funkcjonowanie miasta i realizację potrzeb społecznych.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obecnie państwo próbuje przerzucać odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców na samorząd, nie udzielając samorządowi finansowania na to zadanie.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto zwiększyć zasiłki pielęgnacyjne, bo obecne są na bardzo niskim poziomie i żeby je uzyskać trzeba zrezygnować z pracy.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Jest bardzo wiele takich grup i trzeba przeciwdziałać wszelkim rodzajom wykluczeń, w szczególności na pierwszym etapie ich powstawania np. bezdomność.
Miasto jest właścicielem 80 476 mieszkań komunalnych oraz 7 651 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Chodzi nam o remonty pustostanów.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
O sprzedaży mieszkań komunalnych nie będzie decydował prezydent, tylko rada miasta, w tym o bonifikacie. Uważam, że w tej kwestii należy zasięgnąć opinii wszystkich mieszkańców w drodze referendum, bo jest to majątek wspólny i jego majątek wynosi ok 40 mld zł. Sąd administracyjny uchylił uchwałę rady miasta o sprzedaży mieszkań, bo stwierdził, że takie uchwały należy podejmować indywidualnie do każdego mieszkania. Sąd w Krakowie w podobnej sprawie też uchylił uchwałę i orzekł że wysoka bonifikata jest w istocie darowizną, co do której gmina nie jest uprawniona.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jeżeli byśmy zlikwidowali straż miejską, to należy zadać pytanie kto będzie realizował ich zadania, bo nie są to zadania policji. Straż miejska jest od czystości i porządku np. śmieci, smog. Policję trzeba wesprzeć, bo policja wykonuje zadania, których nie może wykonywać straż miejska.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Warszawa posiada mapę zagrożeń bezpieczeństwa i zgodnie z tą mapą jest rozwijany system monitoringu.
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Bonifikaty za sprzedaż mieszkań i zmianę użytkowania wieczystego we własność
Kwestia 2:
Koncepcje planów zagospodarowania przestrzennego
Kwestia 3:
Wszelkie programy, plany i strategie
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne, jakie?
  referendum
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Potrzebna jest jawność życia publicznego, ale nie ma potrzeby do ujawniania informacji gospodarczych (wysokości kontraktów), bo byłoby to działanie szkodliwe w stosunku do miasta.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
"Nie łowi się ryb przed siecią". Ale będę otaczał się fachowcami, a nie politykami. Generalnie będę stawiał na awans wewnętrzny w urzędzie..
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Więcej, lepiej i taniej, bo mądrzej! Jeden nie może żyć kosztem drugiego. Transparentność w działaniu.
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
„Jako mieszkaniec naszego miasta uważnie obserwuję rozwój stolicy. Na przestrzeni lat Warszawa ciągle się zmienia i dzieje się to wyłącznie za sprawą ludzi. To my mieszkańcy związaliśmy z tym miastem swoje życie. Szanujemy historię Warszawy, szanujemy tradycję ale przede wszystkim chcemy Warszawy spełniającej nasze oczekiwania i potrzeby. Przyjazna stolica, przyjazne miasto, przyjazny samorząd to realne oczekiwania, które należy wypełnić. Dlatego uważam, że my, mieszkańcy, w wyborach samorządowych musimy dostać możliwie szeroką i realną ofertę programu nie na rok lub dwa lecz na najbliższych kilka lat. Właśnie z tego powodu jako kandydat Bezpartyjnych zdecydowałem się na start w nadchodzącej kampanii wyborczej na urząd Prezydenta Warszawy. Nie będę składał pustych obietnic, to nie jest w moim stylu. Zawsze kierowałem się dewizą, że lepiej narazić się na krytykę mówiąc prawdę niż kłamstwem zdobywać poparcie. Od dwunastu lat związany jestem z warszawskim samorządem. Pracowałem i pracuję jako burmistrz dzielnicy Targówek, miejsca dla mnie bardzo szczególnego, tutaj się wychowałem i dorastałem, ale też miejsca bardzo wymagającego, ponieważ Targówek jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic. Moje doświadczenia chcę wykorzystać w służbie mieszkańców całego miasta. Pełnienie funkcji burmistrza wbrew obiegowej opinii nie łączy się z przywilejami. Przeciwnie, to praca i odpowiedzialność za finanse, a przekroczenie dyscypliny finansowej grozi odpowiedzialnością karną – i słusznie ponieważ są to pieniądze publiczne - czyli nas wszystkich. Uczciwość to podstawa zaufania, tego zaufania, czy to w rodzinie czy w pracy, nigdy nie zawiodłem. Uczciwości uczyłem moich dwóch dorosłych dzisiaj uczę moje wnuki, trzech fantastycznych chłopaków, dla których jestem dziadkiem. Jako inżynier, ekonomista i prawnik z wykształcenia wiem, jak wygląda ciężka praca. Nie boję się działania, nie boję się też podejmowania decyzji. W swojej pracy za własne decyzje ponoszę pełną odpowiedzialność. Jako kandydat na Prezydenta Warszawy chciałbym przekonać Was drodzy Państwo do wybrania własnej drogi podczas wrzucania głosu do urny wyborczej. Nie chcę aby wyłącznie polityczna propaganda była jedynym argumentem za tym czy innym kandydatem. Niech o ludziach mówią rzeczywiste, realne i konkretne dokonania, nie wyborcze spoty i pięknie obietnice. Kiedyś, popularne było powiedzenie: „nikt ci tyle nie da, ile ja ci obiecam” dlatego zamiast składać puste obietnice ja będę robił co jest do zrobienia.”
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej