Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 13
Miejsce na liście: 22
Przynależność do partii: Nowoczesna
Miejsce zamieszkania: Kraków

Informacje ogólne

Zawód: politolog

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Ewelina Teresa Węgrzyn
Wykształcenie
  1. Podstawowe/ gimnazjalne
  2. Zasadnicze zawodowe
  3. Średnie
  4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie- 5-letnie dzienne studia wyższe na kierunku: Politologia ze specjalizacją administracja samorządowa i praca socjalna Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - 3-letnie dzienne studia licencjackie na kierunku: Administracja
Kandydatka/ kandydat do:
  1. Sejmu
  2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Okręg wyborczy nr 13- Kraków
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska
Numer na liście wyborczej:
22
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obywatele jako moi wyborcy mają prawo do wglądu do mojego kalendarzu aktywności.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Od 2013r. pracuję na stanowisku: Asystentka Dyrektora/ Sekretarka w administracji publicznej na jednej z krakowskich Uczelni. W 2015r. wstąpiłam do partii politycznej Nowoczesna jako członek- założyciel i jestem członkiem tej partii po dzień dzisiejszy. $ lata temu pierwszy raz kandydowałam w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP. To był mój pierwszy czynny udział w wyborach.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Język angielski
  2. Język francuski
  3. Język niemiecki
  4. Język hiszpański
  5. Język rosyjski
  6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Rozwijać się gospodarczo, aby wszystkim Polkom i Polakom żyło się lepiej. Szanować prawa i wolności każdego człowieka.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
polepszenie sytuacji w służbie zdrowia
2
reformę systemu emerytalnego
3
stworzenie przyjaznej szkoły
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
słuchać ludzi i dążyć do poprawy ich jakości życia
2
stworzyć nowoczesną, opartą na wzajemnym szacunku, politykę
3
pracować dla obywateli, bo każdy polityk jest nim dla wyborców, a nie na odwrót
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
  1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
  2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
  4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
  5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
  6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Wzajemnego szacunku, kultury osobistej, równości społecznej.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Moim zdaniem kobieta powinna mieć prawo do legalnego przerwania ciąży tylko w tych 3 dopuszczalnych przypadkach: gdy dziecko jest owocem gwałtu; gdy płód wiadomo, że jest upośledzony; gdy zagrożone jest życie bądź zdrowie kobiety bądź dziecka. A nie dowolnie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
  1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
  2. dostęp do specjalistycznych szpitali
  3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
  4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
  5. poprawa jakości szkół
  6. zwiększenie dostępności mieszkań
  7. pomoc społeczna
  8. czystość środowiska
  9. ochrona przeciwpowodziowa
  10. dostęp do kultury
  11. ład przestrzenny
  12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
  2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
  3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. godność osobista
  2. równość obywateli
  3. ochrona życia
  4. nietykalność i wolność osobista
  5. prawo do sprawiedliwego sądu
  6. ochrona prywatności
  7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
  8. wolność sumienia i religii
  9. wolność słowa
  10. ochrona zdrowia
  11. bezpieczeństwo ekologiczne
  12. wolna działalność gospodarcza
  13. prawo do edukacji
  14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
  15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. podniesienie wysokości mandatów
  2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
  3. poprawa stanu dróg
  4. częstsze kontrole drogowe
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
  2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
  3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
  1. Ustrój państwa (3)
  2. Prawa i wolności obywateli (8)
  3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
  4. Edukacja (5)
  5. Nauka (2)
  6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
  7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
  8. Cyfryzacja (2)
  9. Kultura (4)
  10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
  11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
  12. Zdrowie (3)
  13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
  14. Migracje (4)
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Media publiczne należy sprywatyzować.
  2. Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
  3. Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
  2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
  3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
  2. Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
  3. Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
  4. Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
  5. Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
  6. Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
  7. Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
  8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
  2. Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
  3. Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
  4. Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
  5. Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
  6. Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
  7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
  1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
  2. Ok. 4 000 zł brutto.
  3. Ok. 5 000 zł brutto.
  4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
  1. poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
  2. poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
  3. uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
  4. usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
  5. wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
  6. organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
  7. wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
  8. wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
  9. zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
  10. Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
  11. Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
  12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi.  Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Budowa dziennych domów opieki dla dorosłych osób zależnych oraz zapewnienie ich finansowania w długim okresie.
  2. Rozwój sieci domów spokojnej starości.
  3. Wspieranie rodzin w opiece nad zależnymi osobami starszymi np. poprzez ulgi podatkowe, zasiłki lub płatne urlopy opiekuńcze.
  4. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające, by sprostać wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  1. Budowę sieci żłobków.
  2. Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
  3. Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
  4. Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
  2. Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
  3. Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
  4. Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Magdalena Wojciechowska
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
31
zgodność
79%
Magdalena Birska
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
15
zgodność
77%
Sława Tarasiewicz
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
19
zgodność
76%

Najmniej zgodni politycy

Konrad Berkowicz
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
14
zgodność
33%
Roman Łambucki
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
20
zgodność
34%
Andrzej Wyrębek
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
15
zgodność
38%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: