Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1970-06-21
Wykształcenie: wyższe

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Jolanta Anna
Nazwisko
Gajęcka
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna - pedagogika Politechnika Krakowska - studia podyplomowe - zarządzanie w oświacie Papieska Akademia Teologiczna - Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Dziennikarskie
Ostatnio wykonywany zawód
menadżer - dyrektor szkoły (zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy)
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w Wyższej szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyłam Międzywydziałowe Studium Dziennikarskie Papieskiej Akademii Teologicznej oraz podyplomowe studia Zarządzanie w oświacie samorządowej na Politechnice Krakowskiej. Pracowałam w Samorządowym Przedszkolu Nr 98 w Krakowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 130 im. Jana Brzechwy jako nauczycielka klas I-III i języka polskiego. Nauczyciel mianowany. Od roku 2003 zatrudniona byłam na stanowisku inspektora w Wydziale Edukacji UMK, najpierw w Referacie Przedszkoli a następnie w Referacie ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą. Współpracowałam szczególnie z przedszkolami w Nowej Hucie. Od roku 2009 kierowałam Dziełem Wdrożeń i Eksploatacji w firmie sektora IT. Współtworzyłam systemy rekrutacyjne do przedszkoli i szkół, które do tej pory wykorzystywane są w Krakowie i w wielu miastach w Polsce. Od września 2011 r. jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie. Inicjowałam i koordynowałam Projekt edukacyjny "Uczeń-Obywatel", byłam współautorką wniosku i kierownikiem merytorycznym projektu "Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich" realizowanego przez Kraków (500 dodatkowych miejsc w przedszkolach samorządowych), trenerem w projekcie „Jesteśmy Obywatelami. Jesteśmy Europejczykami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy”, koordynatorem dzielnicowym projektu "Indywidualizacja procesu nauczania", członkiem zespołu projektowego (reprezentantem szkół), którego celem było przygotowanie dokumentów i procedur w związku z wdrożeniem przepisów RODO w krakowskich szkołach i placówkach oświatowych. Z woli Koleżanek i Kolegów Dyrektorów szkół podstawowych zasiadałam przy krakowskim Okrągłym Stole Edukacyjnym i jestem od wielu lat członkiem Zespołu Doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa. Uczestniczyłam w pracach Zespołu zadaniowego ds. reformy oświaty samorządowej. Angażuję się w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
 2. Strona internetowa
 3. Profile w mediach społecznościowych
  https://www.facebook.com/paxdlaKrakowa/
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): życie wśród Mieszkańców :-)
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Będę wykorzystywać wszelkie możliwe sposoby, które pozwolą mi nie stracić kontaktu z Mieszkańcami. Nadal będę robić zakupy, jeździć komunikacją miejską, korzystać z kultury, itd. Jeżeli nie byłoby mnie tam, gdzie Mieszkańcy Krakowa, nie byłabym w stanie swoimi decyzjami odpowiadać na Ich potrzeby. Zależy mi na bezpośrednim kontakcie z Ludźmi, którego nie zastąpi profil społecznościowy, najpiękniejsza gazetka czy strona internetowa.
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Moim zdaniem trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, które stawiał sobie Prezydent Juliusz Leo i Jemu współcześni na początku XX wieku - Czy Kraków ma pozostać w dotychczasowych granicach administracyjnych, czy może trzeba będzie rozszerzyć te granice. Metropolia to wielka szansa, ale też sporo zagrożeń. Trzeba będzie z sąsiednimi Gminami zastanowić się, czy dla Mieszkańców lepiej, abyśmy żyli obok siebie, czy jako jeden organizm. To wyzwanie szczególnie istotne z punktu widzenia konieczności prowadzenia wspólnej polityki, np. w obszarze walki o czyste powietrze, transportu publicznego czy migracji Mieszkańców.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Zrobię wszystko, aby przywrócić wiarygodność urzędów i jednostek miejskich.
2.
Wprowadzę cykliczne referendum budżetowe, podczas którego Mieszkańcy zdecydują o wydatkowaniu środków budżetowych wskazując najpilniejsze potrzeby.
3.
Będę konsultowała z Mieszkańcami ważne decyzje przed ich podjęciem.
4.
Zobowiązuję się do wysłuchiwania każdego, kto będzie miał dobry pomysł służący dobru wspólnemu bez względu na poglądy polityczne.
5.
Przywrócę atmosferę szacunku i współpracy w obszarze edukacji.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każdy z obszarów jest niezwykle ważny. Niemniej jednak wybrałam trzy, które dotyczą wszystkich Mieszkańców i mają bezpośredni wpływ na losy konkretnego Krakowianina i całej wspólnoty.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi, tworzenie grup zakupowych produktów i usług (jednostki miejskie)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Racjonalizacja wydatków poprzez tworzenie "krakowskich grup zakupowych" towarów i usług. Ograniczenie stanowisk kierowniczych i wysokości wynagrodzeń w spółkach miejskich.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Mieszkańcy rozliczający się z podatków w Krakowie powinni widzieć, że Miasto dobrze gospodaruje środkami pozyskanymi z podatków. Trzeba informować Mieszkańców w każdym roku o wysokości dochodów z tytułu podatków i sposobie ich wydatkowania. Sprawozdanie budżetowe jest dla Mieszkańców nieczytelne, dlatego należy przygotowywać krótkie informatory, w których Krakowianie dowiedzą się, co się zmieniło w Mieście dzięki Ich wpłatom. Myślę, że sporą motywacją będzie Karta Krakowska, a z nią wiele ulg i przywilejów (np. niższe ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej, niższe ceny biletów na wydarzenia artystyczne, itp.)
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Sporą zachętą mogą być np. zróżnicowane stawki czynszu za wynajem lokali będących w zasobach Gminy.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Podstawowym problemem jest bariera językowa. W związku z tym, że państwo nie proponuje w tym obszarze żadnych systemowych rozwiązań, należy rozważyć organizowanie przez Miasto kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Jestem dyrektorem Szkoły, w której uczy się w tym momencie blisko 50 Dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, itp. Osoby przyjeżdżające do Polski muszą mieć świadomość, że wybrali kraj, w którym językiem urzędowym jest język polski i powinny mieć możliwość uczenia się naszego języka podczas specjalnych kursów. Poza tym wspólna edukacja i przeciwdziałanie tworzeniu podziałów.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kraków powinien współpracować z sąsiednimi Gminami podczas realizacji wspólnych zadań, np. walka z zanieczyszczeniem powietrza, natomiast nie powinien dodatkowo finansować rozwoju innych Gmin. Miasto już wpłaca na rzecz całego państwa tzw. "janosikowe".
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
zajęcia sportowe zajęcia językowe zajęcia z edukacji obywatelskiej zajęcia z przedsiębiorczości
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy przyjąć, że edukacja to nie "koszt", ale "inwestycja". Dbanie o nowoczesną edukację powinno być jednym z podstawowych zadań Miasta. Każdy z Mieszkańców kiedyś był, jest lub będzie uczestnikiem systemu oświaty. Z uwagi na to realizacja zadań oświatowych musi wyjątkowo rozważna.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Niestety nie udzielę odpowiedzi na to pytanie, ponieważ osobiście nie znam nauczyciela kontraktowego, który zarabiałby średnio 3200,00 zł brutto. Nauczyciel powinien zarabiać więcej niż zarabia teraz. Uważam, że godne pensje Nauczycieli powinny być finansowane z subwencji oświatowej zgodnie z polityką państwa.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Na to pytanie nie można udzielić jednej odpowiedzi, ponieważ każdą taką sytuację należy przeanalizować indywidualnie. To, co sprawdzi się w jednej szkole, w innej niekoniecznie. Decyzje powinny być konsultowane z Rodzicami Dzieci.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 97 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kryteria rekrutacji zawsze będą budzić emocje. Całe szczęście sytuacja w obszarze wychowania przedszkolnego się stabilizuje, ponieważ od 1.09.2017 roku Gmina ma obowiązek zapewnić każdemu Dziecku miejsce w przedszkolu. Oczywiście nadal pozostanie problem w rejonach, gdzie powstały duże osiedla bez infrastruktury społecznej. W tych miejscach Miastu pomagają prowadzący przedszkola prywatne.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Posiłki powinny być przygotowywane w szkole. W tym momencie w większości szkół funkcjonują kuchnie prowadzone przez podmioty zewnętrzne. Nie wyobrażam sobie podawania dzieciom posiłków przygotowywanych przez wyspecjalizowane firmy cateringowe, które świadczą usługi jednocześnie dla wielu podmiotów. Dopuszczam możliwość korzystania z cateringu międzyszkolnego w przypadku, gdy szkoły znajdują się w niedalekiej odległości.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Konieczne jest domknięcie trzeciej i czwartej obwodnicy Krakowa. Niestety widać, że Miasto się rozrasta i planowane kilkadziesiąt lat temu obwodnice, np. trzecia, teraz stają się "drogami szybkiego ruchu" wśród osiedli. Biorąc pod uwagę granice Krakowa, to czwarta obwodnica spełni rolę przewidywaną dla obwodnic wielkich Miast. Rozbudowa ścieżek rowerowych, to inwestowanie w alternatywne sposoby poruszania się po Mieście. Warto, aby ścieżki były projektowane rozsądnie i nie kończyły się nagle bez możliwości bezpiecznego kontynuowania jazdy.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
W tym przypadku należy w pierwszej kolejności dokonać zmian organizacyjnych dotyczących zarządzania transportem publicznym. Nie można kontynuować dotychczasowej praktyki, w której to ZIKiT decydował o tym gdzie i ile, a MPK jedynie wykonywało zamówienie. To kierowcy autobusów i tramwajów mają największą wiedzę dotyczącą potrzeb Mieszkańców. W nowoczesnych pojazdach zamontowane są specjalistyczne rejestratory, które liczą pasażerów. Kompetencje związane z decydowaniem o tym, gdzie i ile, należy przenieść do MPK, które będzie w stanie szybciej reagować na potrzeby Mieszkańców.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
j/w
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Opłata, jeśli ustawodawca zmieni zapisy ustawy, powinna być różnicowana - niższa dla Mieszkańców i wyższa dla Gości (szczególnie dotyczy to centrum Krakowa). Takie zróżnicowanie mogłoby zachęcić wjeżdżających do Miasta do pozostawienia samochodów na parkingach typu P+R. Mieszkańcy powinni być w tej kwestii uprzywilejowani.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
j/w
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wsparcie rodzin najuboższych to zadanie wspólnoty mieszkańców, jaką jest gmina. Miasto powinno budować nowe bloki z mieszkaniami socjalnymi, chociaż wg mnie lepszym rozwiązaniem byłoby pozyskiwanie mieszkań w już istniejących budynkach. Nie chciałabym, aby w Krakowie powstawały wydzielone osiedla, w których mieszkają wyłącznie najubożsi. Tworzenie takich osiedli sprzyja wykluczeniu społecznemu i odbiera dzieciom możliwości rozwoju.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Jeżeli samorząd "ma prawo", to znaczy, że może nie wydać zgody. W związku z tym, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego co do zasady powinny porządkować przestrzeń, nie należy ich pomijać przy podejmowaniu decyzji. Jeżeli przy uchwalaniu planu ustalono, że dany obszar nie przyjmie już kolejnego osiedla z określonych powodów, to nie powinno się tego zmieniać.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Absolutnie wszystko "w służbie Mieszańcom". Zróżnicowanie wysokości czynszu jest wskazane głównie po to, aby w konkretnym miejscu pojawiły się zróżnicowane usługi, ożywić przedsiębiorczość, umożliwić działalność społeczno-kulturalną prowadzoną, np. przez organizacje pozarządowe. Takie zróżnicowanie czynszów powinno być propozycją, np. dla Nowej Huty, która potrzebuje miejsc spotkań, przestrzeni do ciekawego spędzania wolnego czasu, itp. Niski czynsz ma szansę przyciągnąć przedsiębiorców i społeczników, którzy prowadząc własną działalność przyczynią się do podniesienia komfortu życia Mieszkańców.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Nowa Huta - Aleja Róż, Plac im. R. Regana i okolice
2.
3.
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mimo, że żyjemy w świecie obrazów, często jesteśmy już nimi zmęczeni. Przestrzeń miejska powinna być uporządkowana. Trzeba jednak pamiętać, że każda nowa regulacja wymusza na przedsiębiorcach ponoszenie kosztów wprowadzenia jej w życie, dlatego i w tym obszarze prawo powinno być stabilne.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wg mnie nie powinno się spożywać alkoholu w miejscach publicznych. To kwestia porządkowa. Kulturalni ludzie nie piją "pod chmurką".
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ludzie mają prawo do wyrażania własnych opinii, dlatego często się zdarza, że manifestacji towarzyszy jakaś kontrmanifestacja. Mamy prawo do różnych emocji, ale nie do wszystkich zachowań - brutalność, brak szacunku, prowokacja stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jako społeczeństwo powinniśmy zadbać o to, aby szukać tego, co nas łączy i szanować naszą odmienność.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Nasze miasto zajmuje 8. miejsce w rankingu miast Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza. (Raport Światowej Organizacji Zdrowia, 2018) Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Problem smogu w Krakowie nie zniknie w momencie, w którym wygram wybory. Walka o czyste powietrze to proces złożony i długotrwały. Należy kontynuować dotychczasowe działania, np. wymiana pieców, dopłaty do alternatywnych sposobów ogrzewania domów i mieszkań, współpraca z sąsiadującymi gminami, inwestowanie w zieleń. Jest jednak jeszcze jeden sposób, stosunkowo tani i przynoszący natychmiastowe efekty, który dotychczas w żaden sposób nie był promowany – montowanie filtrów, które są w stanie wyłapać nawet do 98% zanieczyszczeń. Warto zainteresować się tym rozwiązaniem i go wdrożyć, ponieważ przepisy centralne odsuwające w czasie wejście w życie regulacji zabraniających palenia surowcem tanim o niskiej jakości, które generuje najwięcej zanieczyszczeń, w znaczny sposób spowolnią walkę ze smogiem nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W kwestii „polityki śmieciowej” Kraków radzi sobie nie najgorzej. Osobiście nie mam zastrzeżeń do działalności służb odpowiedzialnych za czystość w Mieście. Myślę, że przyzwyczailiśmy się do segregowania odpadów i wychodzi nam to już coraz lepiej. Problemem jest nadal powtórne wykorzystanie surowców, ale to już wykracza poza kompetencje Miasta.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
ICE Kraków
2.
Teatry
3.
Tauron Arena
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które istniejące media lokalne powinny otrzymać wsparcie ze strony miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z oferty krakowskich imprez i festiwali na uprzywilejowanych zasadach, np. niższe ceny biletów, czy tańsze karnety. Ważne jest, aby Krakowianie mogli wybierać wśród różnorodnych propozycji te, które najlepiej odpowiedzą na Ich upodobania. Ważne jest również to, aby kultura była "na wyciągnięcie ręki". To wyjątkowe zadanie dla wszystkich miejskich jednostek kultury.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wszyscy Mieszkańcy powinni mieć możliwość udziału w kulturze i tworząc ofertę kulturalną należy myśleć o wszystkich.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Na terenie Szkoły, którą kieruję, teren rekreacyjno-sportowy udostępniony jest Mieszkańcom już od wielu lat. To jednak wymaga większego zaangażowania ze strony Pracowników Szkoły, np. konieczność codziennego zbierania śmieci z terenu wokół budynków. Myślę, że w przypadku udostępnienia boisk przyszkolnych i innych terenów, Dyrektor Szkoły powinien otrzymywać wsparcie ze strony Organu Prowadzącego, np. w postaci zwiększenia etatyzacji Pracowników obsługi oraz środków na okresową konserwację urządzeń i nawierzchni.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W związku z tym, że w Krakowie działa wiele profesjonalnych klubów, Miasta nie stać na dofinansowanie każdego z nich. A skoro nie można wspomagać wszystkich, nie powinno się wyróżniać nielicznych.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Nie powinno się wyróżniać żadnej z dyscyplin.
Jak kształtować rozwój centrum miasta by, odpowiadało zarówno na potrzeby turystów, jak i mieszkańców? 
Centrum Miasta jest już ukształtowane, dlatego trudno będzie wprowadzić tutaj jakiekolwiek zmiany. Najważniejsze, aby Mieszkańcy czuli, że ich potrzeby zaspokajane są w pierwszej kolejności. W centrum pozostało już niewielu Krakowian, dlatego można dotrzeć do każdego z Nich i zapytać o to, jak można byłoby ułatwić Im życie. Jeżeli przeszkadza Mieszkańcom zakłócanie ciszy nocnej, to należałoby zmobilizować służby porządkowe do podejmowania skutecznych interwencji. Jeżeli Mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować samochodu, bo szczególnie w weekendy miejsca zajmują turyści, należałoby wyznaczyć odpowiednie miejsca parkingowe tylko dla Mieszkańców i egzekwować przestrzegania prawa. Szczególnie należy zadbać o starszych Mieszkańców, którzy żyją w tym miejscu od wielu lat, tutaj chodzili do szkoły, tu spędzili swoją młodość i za Ich życia funkcje centrum Krakowa zaczęły się zmieniać. Nie zawsze to rozumieją, dlatego nie mogą pozostać sami. Jestem przekonana, że mądry gospodarz jest w stanie zrealizować wizję „gościnnego Miasta zadowolonych Mieszkańców”.
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wszystkie zagadnienia są niezwykle istotne, niemniej jednak zdecydowałam się wskazać trzy, które wymagają szybkich działań. Profilaktyką finansowaną ze środków miejskich powinna w pierwszej kolejności zostać objęte dzieci. Wcześnie wykryte i zdiagnozowane problemy dają szansę na ich wyeliminowanie lub ograniczeni skutków. Wady postawy, zdrowie psychiczne to niezwykle ważne obszary, które są w dużej mierze konsekwencją zmiany trybu życia młodych ludzi. Obserwujemy coraz więcej uzależnień wynikających min. z pogubienia się dzieci i młodzieży w świecie nowoczesnych technologii. To są wyzwania społeczne nadchodzących lat. Profilaktyka, wczesna diagnoza i pomoc specjalistów może zdecydować o przyszłości naszych dzieci.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wybrałam drugą odpowiedź, ponieważ uważam, że Miasto nie może zostawić Mieszkańców bez pomocy. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że Gmina nie ma wystarczających środków, aby potrzeby Mieszkańców były w pełni zaspokojone. Uważam, że nakłady na służbę zdrowia powinny być zwiększone centralnie, aby Gmina mogła inwestować w infrastrukturę i komfort Mieszkańców.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Rodziny, które opiekują się osobami przewlekle chorymi, z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie, powinny otrzymywać wsparcie ze strony Miasta. Z jednej strony wparciem powinny być objęte osoby zależne, a z drugiej - opiekunowie. Dla tej drugiej grupy, która często podporządkowuje swoje własne potrzeby potrzebom osoby, którą się opiekuje, ważne jest, aby przynajmniej raz na jakiś czas mogła zrobić coś dla siebie, odpocząć.
  Szacuje się, że w Krakowie mieszka około 60-70 tys. Ukraińców. Czy Pani/Pana zdaniem należy uruchomić programy społeczne i kulturalne skierowane do tej grupy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Osobiście nie spotkałam się z takimi grupami.
Miasto jest właścicielem 15745 mieszkań komunalnych oraz 2934 lokale socjalne. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uzasadnienie w tej kwestii przy jednym z wcześniejszych pytań.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Niestety trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Z jednej strony chciałoby się, aby mieszkający w mieszkaniach komunalnych mogli je wykupić za stosunkowo niewielką kwotę, ale z drugiej strony jest to nieuczciwe wobec Mieszkańców, którzy na własne mieszkanie ciężko zapracowali.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że w Krakowie powinna funkcjonować Straż Miejska, natomiast inaczej ustawiłabym priorytety - przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo Mieszkańców (patrole, interwencje, profilaktyka) i skuteczne egzekwowanie prawa. Działalność Straży Miejskiej nie może być podporządkowana osiąganiu jak największych wpływów do budżetu Miasta. Policja, w związku z tym, że ma inne kompetencje niż Straż Miejska, powinna liczyć na wsparcie Miasta w przypadku realizowania zadań na rzecz Mieszkańców.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
To również problem bardziej złożony, dlatego żadna z proponowanych odpowiedzi nie pokazuje mojego myślenia. Monitoring - tak, ale jedynie w miejscach, w których jest to uzasadnione i jedynie tyle, ile jest w stanie obsłużyć wykwalifikowana kadra. Monitoring, który nie jest w stanie zapobiec, a jedynie służy ewentualnemu ustaleniu sprawcy po zdarzeniu, praktycznie nie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Transport publiczny
Kwestia 2:
Wspólne działania na rzecz czystego powietrza
Kwestia 3:
Ewentualna zmiana granic administracyjnych Krakowa
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W przypadku ostatniego pytania, nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. Chcę, aby prawa pracownicze były przestrzegane. Nie chciałabym regulować runku w ten sposób, bo taka regulacja pojawiła się w oświacie i spowodowała sporo problemów w zatrudnianiu, np. specjalistów.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
Zastępcami Prezydenta zostaną ludzie kompetentni, zaangażowani, których postawa moralna nie budzi wątpliwości.
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Mądrość, rozwaga, uczciwość, prawda, wolność, szacunek... "Cnotę miłuj i godność, bo tym państwa stoją, kiedy dobrzy są w wadze, a źli się zaś boją." Jan Kochanowski
Miejsce na dodatkowe informacje. Jeśli w kwestionariuszu nie pojawiły się ważne dla Pani/Pana kwestie lub zagadnienie istotne z punktu widzenia Pani/Pana wyborców, prosimy o ich uzupełnienie poniżej. 
To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę zwrócić się do Państwa obok moich Współkandydatów, z których większość ma bogatsze doświadczenie polityczne, bardziej okazały sztab wyborczy, więcej pieniędzy do wydania czy też po prostu wyraźniej zarysowane ambicje. Szczerze mówiąc, czułabym się znacznie pewniej będąc tam, skąd się wywodzę, a więc wśród Państwa. Czy to oznacza, że zwracając się do Państwa czuję się niepewnie? Nie, bo mam pewność, że moje zaangażowanie jest potrzebne Miastu, które kocham. Wśród Krakowian, niezależnie od tego gdzie teraz są, jest wiele osób, które też chciałyby się czuć pewnie zawsze, a nie tylko wtedy, gdy liczy się budowanie poparcia i zbieranie głosów. Myślę o matkach i ojcach, którzy chcą mieć pewność, że ich dzieci dotrą do szkoły zdrowe i bezpieczne, a ich nauczyciele pomogą im osiągnąć sukces. Myślę o ludziach młodych, którzy po skończonej edukacji chcą mieć pewność, że znajdą miejsce pracy lub pomoc w realizacji dobrego pomysłu na własny biznes i na siebie. Myślę o ludziach starszych, którzy chcą mieć pewność, że w trudnych chwilach nie zostaną sami. Zyskanie tej pewności nie jest czymś nieosiągalnym – to przecież nasze zwyczajne, codzienne sprawy, małe marzenia, nieobecne w przekazach medialnych, zapomniane przez wielkie partie skupione przede wszystkim na utrwalaniu podziałów. Jestem tutaj właśnie po to, by mieszkańcy Krakowa odzyskali pewność, że Kraków jest w dobrych rękach. Kraków nie zasługuje na to, byśmy dzielili go pomiędzy różne grupy wpływów. Nie zasługuje na to, by czystość, którą symbolizuje biel w krakowskiej fladze została znieważana naszym brakiem współpracy i porozumienia. Kraków to nasze miejsce na ziemi. Jestem przekonana, że jeżeli Państwo mi zaufacie, wyzbędziemy się zmanipulowanego sondażami myślenia i wspólnie zyskamy jeszcze jedną pewność – pewność, że takich jak my jest więcej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej