Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1967-08-07
Wykształcenie: wyższe

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Urszula Edyta
Nazwisko
Niziołek-Janiak
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Akademia Sztuk Pięknych - wzornictwo przemysłowe. Studia podyplomowe - informacja naukowa
Ostatnio wykonywany zawód
Projektantka wnętrz
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Od 2008 roku społeczniczka związana z Grupą Pewnych Osób i Ruchem Społecznym Szacunek dla Łodzi. Jako społeczniczka współinicjowała program remontowy kamienic (obecnie Miasto Kamienic) i regulamin konsultacji społecznych. Obecnie działa w Stowarzyszeniu Koalicja Tak! i federacji Piesza Polska. Radna Rady Miejskiej w Łodzi dwóch kadencji, obecnie niezależna. Przewodniczyła Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta. Wiceprzewodnicząca Komisji Planu Przestrzennego i Doraźnej Komisji ds. Transportu. Jako radna była autorką lub współautorką m.in. uchwał: - o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego, - o zakazie promowania wydarzeń z tresurą zwierząt, -o obniżeniu opłaty za ustawienie rusztowań w czasie remontów - o rozwoju infrastruktury dla pieszych, - trzech uchwał o programie działań antysmogowych, - uchwały o edukacji obywatelskiej, - uchwały o programie działań antydyskryminacyjnych, - "Wspólne Zielone Ulice" - o partycypacji społeczności lokalnych w urządzaniu i dbaniu o zieleń przyuliczną. W ramach Koalicji Tak! współinicjowała wprowadzenie przez łódzki samorząd jako pierwszy w Polsce bezpłatnych obiadów dla uczniów szkół podstawowych. Za walkę o ratowanie zabytków Łodzi odznaczona złotą odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz złotą odznakę od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  takdlalodzi@gmail.com
 2. Strona internetowa
  takdlalodzi.wordpress.com
 3. Profile w mediach społecznościowych
  facebook.com/niziolekjaniak/
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): jawność umów cywilno-prawnych i zarobków (w prawnie możliwym zakresie), newsletter i nwestycyjny dla mieszkanek i mieszkańców dot. złożonych wniosków o decyzje administracyjne (w tym budowlane i środowiskowe oraz o zmianie funkcji lokalu), informowanie w tetenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości gminnych (oraz informowanie do skrzynek pocztowych społeczności lokalnej), jawność i dogodny dostęp, w tym w terenie do informacji o planach inwestycji po sąsiedzku i o możliwości włączenia się w jej projektowanie, jawność danych o stanie środowiska, jawność kalendarza prezydenckiego
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Łodzi wychodzi gazeta społeczna, a wydawanie gazetki przez magistrat nie sprzyja jawności, bardziej wiarygodne jest poddanie się niezależnej kontroli.
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Zadbanie o codzienną jakość życia obecnych mieszkanek i mieszkańców, w tym bezpieczeństwo ruchu, godne warunki mieszkaniowe (toaleta w każdym mieszkaniu), stan środowiska i dostęp do zieleni publicznej, walka ze smogiem, dostosowanie miasta do potrzeb seniorów, ale i uczynienie go dobrym miejscem do wychowywania dzieci. Zapewnienie dobrej jakości transportu zbiorowego, także w aglomeracji. Zapewnienie opieki domowej osobom zależnym a ich opiekunom opieki wytchnieniowej. Powiązanie przedsiębiorczości lokalnej z potencjałem uczelni i zatrzymanie w Łodzi absolwentów. Stworzenie banku ziemi i warunków do inwestowania w zgodzie z dobrym sąsiedztwem. Rewitalizacja dla ludzi, nie pod turystów. Zwiększenie dostępności kultury na osiedlach. Wdrożenie programu wychodzenia z bezdomności. Budowa schroniska dla zwierząt.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
wspolne decyzje, nie tylko konsultacje
2.
toaleta w każdym mieszkaniu
3.
miasto bez smogu i bez ofiar śmiertelnych w wypadkach
4.
obiad, psycholog i pielęgniarka w każdej szkole
5.
czystość, inwentaryzacja zieleni i radykalna zmiana podejścia do środowiska naturalnego
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W mojej opinii Łódź jest miastem o ogromnych potrzebach w wielu dziedzinach, ponieważ wiele potrzeb mieszkanek i mieszkańców musiało latami ustępować wielkim inwestycjom.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Wydatki na działania promocyjne nieoparte o tożsamość miasta i sukcesy lokalnych firm, uczelni, ludzi. Wydatki na importowane wydarzenia bardziej PR-owe niż kulturalne. Wydatki na promocję przez,sport. Wydatki na zatrudnianie osób powiązanych politycznie z władzami i na spółki miejskie oraz utrzymywanie obiektów wielkokubaturowych, które można sprywatyzować skoro i tak wstęp jest biletowany.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Obiady w szkołach, bezpłatne przejazdy dla uczniow, wspieranie opieki nad osobami zależnymi, jakość życia, bliskość kultury, dostępność infrastruktury szkół dla lokalnej społeczności, preferencje parkingowe dla mieszkańców osiedli na ich terenie, równość dostępu małych firm do przetargów publicznych i docenianie firm MŚP. Ale przede wszystkim przez współdecydowanie i współodpowiedzialność za miasto, osiedle, ulicę, kamienicę i przez,tworzenie dobrych sąsiedztw, wspólnot lokalnych. Karty mają drugorzędne znaczenie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Banki ziemi, miejskie "specjalne strefy przedsiębiorczości" z preferencjami podatkowymi i wsparciem sieciowania, pakiet "Mieszkanie plus firma". Zachęty dla inwestorów rewitalizacyjnych i inwestujących w oparciu o kapitał lokalnych uczelni i szkół zawodowych. Klastry przedsiębiorczości ze wsparciem o wiedzę najwyższej klasy fachowców - finansowanie wykładów fachowców o unikalnych umiejętnościach i wiedzy z dziedzin dostosowanych do potrzeb firm z klastra.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).”.   Które przedsiębiorstwa komunalne mogą przynieść dodatkowy dochód do budżetu miasta?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto musi rozwijać lokalny kapitał, tworzyć warunki do wylęgania i rozwoju firm bazujących na wiedzy, kompetencjach i umiejętnościach mieszkańców oraz kapitale już obecnych tu firm i uczelni.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Przede wszystkim obawy i niechęć do cudzoziemców, wykorzystywana przez nieodpowiedzialnych polityków. Jestem współinicjatorką uchwały antydyskryminacyjnej, której elementem jest włączanie cudzoziemców w życie lokalnych społeczności z szacunkiem dla różnic kulturowych oraz zapewnienie im i nam poczucia bezpieczeństwa. W ramach uchwały ma być powołana Rada ds. Cudzoziemców i Zapobiegania Ksenofobii - z udziałem przedstawicieli srodowisk cudzoziemców, pracodawców, uczelni, związków wyznaniowych, ale i służb oraz np. wydziału edukacji. Bariery są zarówno językowe w urzędach, szkołach dzieci, jak i w przestrzeni publicznej. Podstawą jest usunięcie obaw i uprzedzeń.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Współpraca ośrodka aglomeracji z ościennymi gminami np. w zakresie transportu zbiorowego, planowania przestrzennego czy komplementarności rynku pracy to konieczność. Miasta nie są samotnymi wyspami.
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Przede wszystkim z ościennymi, ale też z tymi, z których mieszkańcy codziennie uczą się, pracują lub prowadzą firmy w Łodzi. Z tymi, w których znajdują się firmy współpracujące z łódzkimi pracodawcami.
Jak Pani/ Pan ocenia funkcjonowanie rad osiedli? Czy należy zmienić zakres ich kompetencji i budżet? W jaki sposób?
W programie wyborczym mam znaczące podniesienie znaczenia osiedli i rad osiedli. Mam także wieloletnie zaplanowanie rozwoju osiedli, co nie moze się udać bez udziału osiedlowych radnych. Ale należy je bardzo wzmocnić kompetencyjnie, finansowo i organizacyjnie, w tym promując wybory do rad i uzbrajając w pomoc przy prowadzeniu procesów partycypacyjnych. Opiniodawczość należy zastąpić wymogiem uzyskania zgody rady. Rady osiedli w procesach konsultacji i w oparciu o plany rozwoju powinny decydować o wszystkich wyfatach o charakterze lokalnym i dysponować wydzielonymi budżetami zgodnymi z harmonogramem planów rozwoju.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Wskazalam je w uchwale antydyskryminacyjnej i o edukacji obywatelskiej. Dodatkowo zajęcia wymagające pracy w grupie. Zajecia z języków obcych i dot. zdrowego trybu życia. Urozmaicenie zajęć ruchowych.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 93 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam przede wszystkim, że każde dziecko powinno znaleźć miejsce w przedszkolu. Będę zachęcała do otwierania przedszkolnych punktów uczelnie i pracodawców, a także zachęcała do tworzenia elastycznych form pracy, umożliwiającej opiekę nad dzieckiem.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Wyraz,temu dałam w uchwale obywatelskiej wprowadzającej bezpłatne obiady do szkół podstawowych. Jedzenie jest po prostu lepsze, jest większa kontrola nad jego jakością. Dodatkowo są to pewne miejsca pracy dla absolwentów łódzkiego gastronomika.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Ulice gęsto zamieszkane oraz o niewykorzystanym potencjale - np. Kościuszki i Zachodnia.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jakość życia w miejscu zamieszkania jest kluczowa dla rewitalizacji i dla zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi. Zieleń izoluje od hałasu, poprawia jakość powietrza. Powoduje też zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, zapobiega powstawaniu wysp ciepła.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): priorytet dla MPK, dogodne miejsca przesiadek,. W uchwale o pieszym mieście wymieniłam wiele elementów decydujących o wyborze MPK jako środka transportu.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy przy tym wprowadzić preferencje parkowania dla mieszkańców w obrębie osiedla lub określonego obszaru.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej