Informacje ogólne

Polityk archiwalny

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Tomasz
Nazwisko
Cisek
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Doktor Nauk Technicznych
Ostatnio wykonywany zawód
Ekspert do spraw oceny wniosków o dofinansowanie z funduszy UE
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 04.16 – nadal Ekspert od oceny wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej – własna działalność gospodarcza. 11.00 – 02.16 Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Jakością Procesów i Produktów, Instytutu Inżynierii Produkcji, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, wykładane przedmioty: Procesy i Techniki Produkcyjne, Materiałoznawstwo, Fundusze Unii Europejskiej, Fundusze Strukturalne, Jakość Procedur w Administracji, Zarządzanie Jakością, seminarium dyplomowe – projekty inżynierskie; Badania własne z dziedziny rewitalizacji, wpływu integracji europejskiej na rozwój jednostek samorządu terytorialnego i gospodarczego, tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, jakości życia i świadomości ekologicznej. Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych z dziedziny m. in. strategicznego zarządzania rozwojem gminy i wykorzystania funduszy UE. 02.09 – 03.15 Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy, przedmiot „Fundusze Unii Europejskiej” 02.14 – 02.14 Wykładowca w Instytucie Zarządzania i Administracji Politechniki Śląskiej, przedmiot „Fundusze Unii Europejskiej” 12.07 – 12.07 Wykonawca analizy dokumentów strategicznych w Urzędzie Miasta Lędziny 02.07 – 06.07 Wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przedmiot „Fundusze Unii Europejskiej” i „Zarządzanie Projektami” 02.07 – 04.07 Wykonawca analizy dokumentów strategicznych i szkoleniowiec w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny 05.06 – 02.07 Specjalista d/s Punktu Konsultacyjnego w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 10.04 – 11.04 Dyrektor Biura Izby Gospodarczej w Piekarach Śląskich 09.01 – 06.02 Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Piekarach Śląskich 10.90 – 05.91 Własna działalność gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA: 05.14 – nadal Członek Zespołu Ekspertów Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej 09.12 – 04.13 Członek Rady Naukowej w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach 06.12 – nadal Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Certyfikacji w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (wcześniej w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, przed połączeniem - przewodniczący) 11.11 – nadal Przewodniczący Rady Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych 09.06 – 09.09 Członek Zespołu Ekspertów Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej Ocena wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy UE Perspektywa 2014 - 2020 Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014 – 2020 ze statusem Eksperta Naukowo-Technologicznego oraz Gospodarczo-Biznesowego. Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020 w obszarach: • edukacja • ekonomia społeczna i aktywna integracja, • rynek pracy • inwestycje w MŚP • usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP • infrastruktura B+R • innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach • rewitalizacja • Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w dziedzinach: • Gospodarka odpadami • Rewitalizacja • Budownictwo (specjalizacja: rewitalizacja) • Plan gospodarki niskoemisyjnej • Gospodarowanie nieruchomościami (specjalizacja: rewitalizacja) • Ekonomia (specjalizacja: rewitalizacja) • Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) • ZIT WOF Wpisany na Listę ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 zakresie: • dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego z elementami turystyki, kultury, sportu i rekreacji, • ochrony zasobów przyrodniczych, • edukacji Ekspert przeprowadzający ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie dotacji, w ramach Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji, ocena programów rewitalizacji, prowadzenie spotkań informacyjno edukacyjnych. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 województwo opolskie. Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 w dziedzinach: Rewitalizacja i Mieszkalnictwo Gospodarka wodno-ściekowa Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 do Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w dziedzinach: • Transfer technologii, usługi doradcze i biznesowe, • Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020 w dziedzinach: • consulting i doradztwo dla MŚP w zakresie rozwoju • rewitalizacja i ocena programów rewitalizacji • znajomość Strategii ZIT Ełk • znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ZIT, • infrastruktura popularyzująca naukę i innowacje, • promocja gospodarcza, • inwestycje w MŚP • infrastruktura B+R • innowacyjność • komercjalizacja badań naukowych, • planowanie przestrzenne i rewitalizacja • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych przez przedsiębiorstwa • tereny inwestycyjne • usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP • planowanie przestrzenne i rewitalizacja Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w zakresie działań: • Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3 • Aktywna integracja i usługi społeczne • Edukacja • Innowacyjne inwestycje MŚP • Infrastruktura rozwoju gospodarczego • Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i innowacji w zakresie B+R • Infrastruktura edukacyjna • adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmian • Specjalistyczne wsparcie i doradztwo dla MŚP Wpisany na listę ekspertów PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w obszarach: • Ochrona środowiska z uwzględnieniem efektywności energetycznej • Edukacja • Rynek pracy • Polityka społeczna • Prawne uwarunkowania funkcjonowania administracji • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Wpisany na listę nominowanych ekspertów Programu Interreg V-a Republika Czeska – Polska w ramach Osi II Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia: Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych Osi III Edukacja i kwalifikacje: Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty Osi IV Współpraca instytucji i społeczności: Inicjatywy zmierzające do wzmocnienia integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, w tym współpracy organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w województwie podlaskim. Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w województwie kujawsko-pomorskim Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 w zakresie działań: 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 1.2 Infrastruktura B+R 2.1.1 Nowe Produkty i usługi 2.1.3 Nowe Produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych 2.1.2 Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracownik ow przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 10.3 E-usługi publiczne 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w zakresie dziedzin: • Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y) • Rozwój regionalny • Infrastruktura biznesowa, Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R • Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R • Analiza ekonomiczno-finansowa • edukacja • adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw • Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych • Gospodarka wodno-ściekowa Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 w zakresie dziedzin: Adaptacyjność – przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian (EFS) Otoczenie biznesu/Bon na badania (EFRR) Rewitalizacja (EFRR) Wpisany do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego z działania 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji PO IR Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” (Działanie 2.16 PO WER Usprawnienie procesu stanowienia prawa) w KPRM Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 w zakresie dziedzin: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach Infrastruktura B+R Inwestycje w MŚP Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w zakresie dziedzin: • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia • rozwój przedsiębiorczości i wspieranie samozatrudnienia • wsparcie szkoleniowo - doradcze pracowników przedsiębiorstw • wsparcie kształcenia ogólnego • Technologie informacyjno-komunikacyjne, • Branża targowo-kongresowa, • Innowacje i transfer technologii / działalność B+R, • Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego, • Gospodarka wodno-ściekowa, • Polityka społeczna, • Rewitalizacja i infrastruktura społeczna, • Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB, • Tereny inwestycyjne. Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: • Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, • Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna • Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja • działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, • działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, • działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP • działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych • działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 w zakresie dziedzin: • Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w technologiach informacyjno – komunikacyjnych • Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach • Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach • Technologie dla energetyki i górnictwa • Technologie dla ochrony środowiska • Produkcja i przetwarzanie materiałów • Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy • Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB • Infrastruktura badawczo-rozwojowa w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji • Technologie informacyjno-komunikacyjne • Gospodarka wodno-ściekowa • Aktywność zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, adaptacyjność • Rynek pracy i samozatrudnienie • Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników • Edukacja • Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP • Polityka społeczna • Ekonomia społeczna • Rewitalizacja i infrastruktura społeczna • Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 w zakresie obszarów tematycznych: • Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi w zakresie marketingu, zarządzania i projektowania • Rozwój działalności MŚP, przedsiębiorczość i tworzenia przedsiębiorstw • Infrastruktura biznesowa dla MŚP • Infrastruktura publiczna na rzecz badań naukowych i innowacji • Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w przedsiębiorstwach związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi • Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach • Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami • Infrastruktura prywatna na rzecz badań naukowych i innowacji • Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych • Ekologiczne procesy produkcyjne oraz efektywne wykorzystywanie zasobów MŚP • Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu • Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP • Rozwój gospodarki turystycznej • Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP • Adaptacyjność Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów Centrum Projektów Europejskich w dziedzinach: • Współpraca ponadnarodowa – Edukacja • Współpraca ponadnarodowa - Adaptacyjność Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 w zakresie dziedzin: 1. Rewitalizacja, specjalizacja – ekspert ds. rewitalizacji 2. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, specjalizacja: ds adaptacyjności, 3. Rynek pracy, w tym opieka nad dzieckiem do lat 3, specjalizacja – ekspert ds. przedsiębiorczości 4. Rynek pracy, w rym opieka nad dzieckiem do lat 3, specjalizacja: ds. aktywizacji zawodowej 5. Infrastruktura B+R+I, specjalizacja – Ekspert ds. badań i innowacji Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w dziedzinach: • Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych • Infrastruktura B+R • Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach • Sektor nauki i szkolnictwa wyższego • Inwestycje w MSP • Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego • Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynka międzynarodowych dla MSP • Uzbrojenie terenów pod inwestycje • Technologie informacyjno – komunikacyjne • Rewitalizacja • Efektywność energetyczna w tym OZE, niskoemisyjne źródła ciepła i zapotrzebowanie na ciepło • gospodarka odpadami • gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę • Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 1. Rynek pracy a. Aktywizacja zawodowa b. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 2. Włączenie społeczne a. Usługi społeczne i zdrowotne b. Ekonomia społeczna 3. Edukacja a. Edukacja przedszkolna b. Kształcenie ogólne c. Kształcenie zawodowe d. Kształcenie ustawiczne Do oceny strategicznej ZIT MOF Poznań w dziedzinach: 2. Efektywność energetyczna. 3. Dziedzictwo kulturowe 4. Edukacja: 4.1 System kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy 4.2 System kształcenia zawodowego (młodzieży i dorosłych) oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy 5. Rynek pracy: 5.1 Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (usługi profilaktyki prozdrowotnej) 5.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (usługi opieki nad dziećmi do lat 3) Do oceny strategicznej ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dziedzinach: I. Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej III. Wykształcone społeczeństwo IV. Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi MIiR Wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach PO WER na lata 2014 – 2020 w dziedzinie zatrudnienie Perspektywa 2007 - 2013 Ekspert wpisany do bazy ekspertów Małopolskiego RPO w dziedzinie: Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw. Ekspert wpisany na listę ekspertów do KOP RPO Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzenia następujących rodzajów oceny: - merytoryczno-technicznej w dziedzinie infrastruktury rozwoju gospodarczego, - merytoryczno-technicznej w dziedzinie promocji inwestycyjnej, merytoryczno-technicznej w dziedzinie transferu technologii i innowacji. Ekspert wpisany do bazy ekspertów Małopolskiego RPO w dziedzinie: Badania naukowe i infrastruktura B+R Ekspert wpisany na listę ekspertów RPO Województwo Podkarpackiego w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej oraz oceny jakościowej. Ekspert wpisany na listę ekspertów RPO Województwo Podkarpackiego w zakresie wykonalności technicznej i technologicznej oraz oceny jakościowej projektów w następujących dziedzinach: • Przedsiębiorczość, • Instytucje otoczenia biznesu, • Infrastruktura badawczo rozwojowa Ekspert wpisany do centralnej bazy ekspertów, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w obszarze adaptacyjność pracowników przedsiębiorstw Asesor w ramach I osi priorytetowej Przedsiębiorczość i Innowacje RPO Woj. Lubelskiego Asesor do prac w komisji konkursowej w ramach osi III priorytetowej Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w dziedzinach: • Pomoc na rzecz badań i rozwoju technologicznego w szczególności dla MŚP, • Usługi zaawansowanego wsparcia w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw, • Pomoc udzielana MŚP na cele promocji produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska • Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji, • Inwestycje w przedsiębiorstwach, • Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP, • Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, • Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych ekspert Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Śląskiego dla poddziałań: 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 1.2.3 Innowacje w MMiŚP, 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. ekspert Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Śląskiego w województwie śląskim w obszarach: promocja inwestycyjna, rewitalizacja, wsparcie pośrednie przedsiębiorstw transfer technologii i innowacji, zarządzanie środowiskiem i dziedzictwo przyrodnicze. asesor akredytowany przy Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia w województwie śląskim w obszarze adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw. UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH PROJEKTACH 04.14 – 11.14 wykładowca w projekcie „Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko-czeskim” Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 temat: „Analiza aspektów prawnych determinujących rewitalizację terenów zdegradowanych”. 10.13 – 3.14 Staż w przedsiębiorstwie Gold Kom w projekcie „Transfer Wiedzy i Praktyki”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw), temat: Opracowanie i wdrożenie procedur zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem wraz z opracowaniem produktu doradczego umożliwiającego ocenę wpływu przedsięwzięcia na horyzontalną politykę zrównoważonego rozwoju UE. 01.13 – 12.13 wykonawca w pracy BK-203/ROZ3/2013 pt. „Transfer wiedzy w cyklu życia produktu” 04.13 – 9.13 Staż w przedsiębiorstwie GEOROCK w projekcie „Ekostaż”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw), temat: Opracowanie i wdrożenie procedur systemu zarządzania środowiskiem wraz z opracowanie produktu doradczego umożliwiającego ocenę wpływu przedsięwzięcia na horyzontalną politykę zrównoważonego rozwoju UE. 01.12 – 12.12 wykonawca w pracy BK – 249 /ROZ3/2012 pt. „Innowacyjność w Inżynierii Produkcji” 09.12 – 05.14 wykładowca w projekcie "Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 temat: „Procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym” 10.11 – 10.11 wykładowca i prowadzący konferencję podsumowującą projekt „Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych w Powiecie Tarnogórskim” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.1.2. 11.10 – 03.11 wykładowca w projekcie „Śląska Kampania Informacyjna na rzecz Formalnego Kształcenia Ustawicznego (FKU) 2010-2011” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego temat: „Doświadczenie z zagranicy i kraju- promocja dobrych praktyk związanych ze stworzeniem warunków dla osób dorosłych, które chcą potwierdzić kwalifikacje zawodowe i ogólne.” 01.08 – 12.08 Główny wykonawca w pracy NB 160/ROZ7/2008 WOiZ Politechnika Ślaska „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Lędziny” 06.98 - 10.99 Główny wykonawca w projekcie badawczym – grancie promotorskim „Poprawa uwarunkowania zadania lokalizacji ognisk wstrząsów w obszarach przygranicznych kopalń sąsiadujących” finansowanym przez Komitet Badań Naukowych. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I PUBLICZNA: 03.04 – nadal Prezes Izby Gospodarczej w Piekarach Śląskich, organizator targów, konferencji i seminariów oraz doradca w sprawach kontaktu z samorządem terytorialnym. W roku 2005 kierował pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Izby Gospodarczej w Piekarach Śląskich. 11.10 – 12.14 Członek Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast oraz Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Związku Miast Polskich. 09.03 – 01.04 Członek Komitetu Sterującego opracowującego „Strategię Rozwoju Miasta Piekary Śląskie do roku 2015” 11.02 – 11.06 Członek Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich. 10.02 – 11.14 Radny Rady Miasta Piekary Śląskie, oraz Przewodniczący Rady Miasta (03.14 – 11.14), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (01.11 – 11.14) oraz wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, Promocji i Rozwoju Miasta (01.11 – 05.14), członek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 06.00 – nadal Prezes Stowarzyszenia STORKOLIS, prowadzącego poradnictwo obywatelskie i mediacje. WYKSZTAŁCENIE: 10.95 - 03.00 Studia doktoranckie z dziedziny sejsmologii, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii. Stopień naukowy doktora nauk technicznych, specjalność: geofizyka górnicza. 10.95 - 06.96 Studium podyplomowe nt. Sieci Komputerowe i Systemy Mikrokomputerowe, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, świadectwo z wynikiem bardzo dobrym oraz certyfikat wystawiony przez Digital Equipment Polska. 10.87 – 05.95 Studia magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Tytuł zawodowy magister inżynier, specjalność Eksploatacja w Warunkach Zagrożeń.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  cisekt@go2.pl
 2. Strona internetowa
  https://www.facebook.com/profile.php?id=255106165148180&ref=br_rs
 3. Profile w mediach społecznościowych
  https://www.facebook.com/profile.php?id=1492487058&ref=br_rs
 4. Inne formy komunikacji
  telefon 604188917
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): upubliczniam numer telefonu
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Telefon 604188917
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Zapewnienie silnej pozycji Piekar w jednej z najbardziej liczącej się w kraju Metropolii – poprzez większą aktywność na szczeblu regionu i kraju. Pozyskanie funduszy na realizację projektu „Śródmieście Plus” polegającego na remontach i zasiedlaniu kamienic w centrach miast co spowoduje ich ożywienie, zamiast budowania kolejnych osiedli na ich obrzeżach, niejednokrotnie wbrew woli mieszkańców i zdrowemu rozsądkowi. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki miasta oraz zabezpieczenie wizyjne modernizowanych budynków. Wprowadzenie ułatwień dla seniorów zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu – gorąca linia przy domowych awariach. Budowa sieci ścieżek rowerowych łączących wszystkie dzielnice miasta i połączenie ich z sąsiednimi miejscowościami.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Zapewnienie silnej pozycji Piekar w jednej z najbardziej liczącej się w kraju Metropolii – poprzez większą aktywność na szczeblu regionu i kraju.
2.
Pozyskanie funduszy na realizację projektu „Śródmieście Plus” polegającego na remontach i zasiedlaniu kamienic w centrach miast co spowoduje ich ożywienie, zamiast budowania kolejnych osiedli na ich obrzeżach.
3.
Wprowadzenie ułatwień dla seniorów zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu – gorąca linia przy domowych awariach.
4.
Budowa sieci ścieżek rowerowych łączących wszystkie dzielnice miasta i połączenie ich z sąsiednimi miejscowościami.
5.
Wprowadzenie dobrowolnej edukacji regionalnej i rozwijanie śląskiej tożsamości, kultury i sztuki.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Tanie lokale w inkubatorach. Programy dofinansowujące rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.”.   Które tereny i budynki, będące własnością miasta, należy sprzedać?
Niezabudowane tereny inwestycyjne.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Brak informacji nt. ludzi pochodzących z innych kręgów kulturowych.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto Piekary Śląskie jako członek Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej powinno być zaangażowane w jej zrównoważony rozwój.
Z którymi gminami i w jaki sposób powinny współpracować władze miasta?
Miasto Piekary Śląskie jako członek Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego powinno być zaangażowane w ich zrównoważony rozwój.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Zajęcia promujące wolontariat i działalność na rzecz lokalnych społeczności.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Płaca nauczyciela, jak każda inna powinna zależeć nie tylko od stażu pracy ale od zaangażowania w działalność na rzecz placówki i środowiska z nią związanego.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 78 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Chodzi o wprowadzenie komunikacji nocnej.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto przede wszystkim powinno dbać o stan istniejącej i niszczejącej infrastruktury mieszkaniowej zarówno socjalnej jak i na wynajem.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Użytki ekologiczne.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Brzeziny Śląskie
2.
Szarlej
3.
"Stare Osiedle"
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Spożywanie alkoholu powinno być dozwolone w przypadku organizacji imprez np. dni miasta w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być dozwolone podczas organizacji imprez np. dni miasta itp.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Demonstrowanie publiczne swoich poglądów to fundament demokracji stąd gmina może wskazać inne miejsce organizacji kontrmanifestacji
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Chodzi w szczególności o objęcie programami ograniczenia niskiej emisji również budynków prywatnych.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Rozgłośnia radiowa Radio Piekary
2.
Ośrodek Kultury Andaluzja
3.
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy opisać, jak powinny rozwijać się biblioteki miejskie?
Powinny rozwijać działalność ogólnokulturalną i promowanie postaw nastawionych na zdobywanie wiedzy
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Miasto powinno wspierać te dyscypliny sportu amatorskiego, na które mieszkańcy wykazują zainteresowanie
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Jak w każdej gminie istnieją osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym głównie ze względu na dysfunkcje społeczne i wychowawcze.
Miasto jest właścicielem 3888 mieszkań komunalnych oraz 495 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Kwoty na wsparcie policji powinny być przeznaczone na dodatkowe patrole i zakupy samochodów patrolowych.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Dzielnice, które zostały wymienione w punkcie dotyczącycm rewitalizacji
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Kierunki rozwoju miasta
Kwestia 2:
Główne inwestycje
Kwestia 3:
Problemy sublokalne w dzielnicach
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Nie należy ingerować w sposób prowadzenia działalności przez podmioty prywatne.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Jawność, otwartość, demokracja
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej