Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Wykształcenie: wyższe

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Artur
Nazwisko
Pejas
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, Specjalność Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa
Ostatnio wykonywany zawód
Własna Działalność Gospodarcza
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Wraz z żoną prowadzę działalnośc gospodarczą, zajmuję się obsługą firm w zakresie usług telekomunikacyjnych. Od 3 lat jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, od 2 lat jako Przewodniczący Rady Powiatowej. Członek Zarządu w Amatorskim Towarzystwie Piłkarskim w Skarżysku-Kamiennej.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  artur.pejas@gmail.com
 2. Strona internetowa
  sld.org.pl
 3. Profile w mediach społecznościowych
  Facebook: SLD Skarżysko-Kamienna, Niech Połączy Nas Skarżysko-Kamienna
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
 6. Inne (jakie?): Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi, poprez Centrum Inicjatyw Społecznych, "Drzwi Otwarte" w Urzędzie Miasta dla każdego mieszkańca.
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Rozwój start - upów, pomoc dla młodych przedsiębiorców, wsparcie dla rodzimych firm.  Należy położyć duży nacisk na rozwój przedsiębiorczości oraz wspomagać osoby myślące o założeniu własnego biznesu. Ponieważ prowadzenie własnej działalności wymaga dużego wysiłku, samoorganizacji, nienormowanego czasu pracy oraz wiąże się z dużym ryzykiem, chcemy pomóc młodym przedsiębiorcom w założeniu oraz prowadzeniu firm rodzinnych. Pomoc ta będzie polegała na wspólnym poszukiwaniu branż, w których start-upy rozwijają się najbardziej dynamicznie, na umożliwieniu pozyskania środków finansowych na rozwój firmy, na najbardziej elastycznym dostosowywaniu się do potrzeb rynku oraz na stworzeniu stabilnej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z wdrażaniem i rozwojem nowych oraz już istniejących firm. Wielu jest przecież na naszym terenie doświadczonych przedsiębiorców, którzy znając doskonale segment rynku, na którym działają, chcą wprowadzić wiele innowacji. Węzeł przeładunkowy  Powstała w Skarżysku w 1885 roku stacja kolejowa jest jedną z czterech stacji kolejowych w Polsce posiadających status stacji rozrządowych i jeden z największych węzłów towarowych w kraju. Sto lat później, czyli w roku 1985 załadunek masy towarowej wynosił prawie 150 tysięcy ton, w roku 2006 około 23 tysięcy, a dzisiaj? Węzeł kolejowy nie ma większego znaczenia.  Dlatego chcemy wykorzystać ogólnopolskie plany rozbudowy linii kolejowej Skarżysko-Ostrowiec, oraz Skarżysko - Tomaszów Mazowiecki i lobbować przywrócenie świetności tej gałęzi przemysłu. Zważywszy na budowę obwodnicy krajowej „siódemki”, musimy brać pod uwagę fakt, że Skarżysko jeszcze bardziej odsunie się od przejeżdżających nią potencjalnych inwestorów. Dla nich miasto stanie niewidoczne. Zbiornik Retencyjny w osiedlu Bzin.  Niedawno na spotkaniu w Kielcach premier Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie przekazywane będą ogromne środki na budowę zbiorników retencyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia powodzią, w związku z zapowiedzią premiera warto powrócić do pomysłu budowy zbiornika retencyjnego na osiedlu Bzin (tzw. Piachy). Poprzedni pomysł budowy zbiornika został zawieszony ze względów finansowych, ale skoro rząd będzie wspomagał finansowo takie przedsięwzięcia, warto powrócić do tego pomysłu.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
10% dochodów własnych Gminy na Budownictwo Komunalne
2.
Mieszkania dla grup wymagających szczególnego wsparcia
3.
Planowanie przestrzenne sprzyjające mieszkańcom, nie deweloperom
4.
Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego miasta
5.
Wsparcie rodzimych firm.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Budownictwo  W naszym mieście występują niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, przeznaczymy w każdym roku 10% swoich dochodów własnych na remonty i budowę mieszkań komunalnych. W ten sposób duża część obywateli, szczególnie młodych osób nie będzie musiała zaciągać wieloletnich kredytów mieszkaniowych, a ceny nieruchomości na rynku, dzięki zwiększonej podaży spadną. Zdrowie  organizowanie i dofinansowywanie przez miasto i powiat badań profilaktycznych (przesiewowych) i szczepień w celu wykrywania schorzeń we wczesnym stadium co daje szansę na wyleczenie i dłuższe życie w zdrowiu i komforcie. Szczególnie zwrócimy uwagę na badania w kierunku wad postawy u dzieci, chorób kobiecych, chorób u mężczyzn oraz szczepień na grypę,  doprowadzimy do prawidłowego funkcjonowania opieki stomatologicznej na terenie placówek oświatowych, tak aby każdy uczeń szkół podstawowych i ponadpodstawowych był objęty tą opieką na terenie szkoły,  reaktywujemy funkcjonowanie gabinetu lekarza medycyny sportowej na terenie naszego miasta po to aby nasze dzieci i młodzież uprawiająca różne dyscypliny sportowe nie musiała wyjeżdżać na badania do innych miast,  doprowadzimy do zafunkcjonowania w mieście programu „TELEOPIEKA” dla osób obłożnie chorych i samotnych w podeszłym wieku. Polega on na monitorowaniu stanu zdrowia człowieka zdalnie poprzez noszenie przez niego specjalnej opaski, która rejestruje parametry zdrowotne organizmu takie jak: ciśnienie, temperaturę, puls i inne i w przypadku nieprawidłowych wyników zagrażających życiu przekazuje je do centrum monitorującego w celu uzyskania pomocy. W przypadku awaryjnym pacjent ma również możliwość przy pomocy jednego przycisku wezwać pogotowie ratunkowe,  doprowadzimy do powrotu do naszego szpitala funkcjonowania oddziału kardiologicznego. Czas przy ratowaniu pacjenta z zawałem lub inną nagłą dolegliwością serca ma decydujące znaczenie o życiu pacjenta, tymczasem mieszkańcy naszego powiatu z takimi schorzeniami przewożeni są do szpitali w ościennych miastach ze szkodą dla ich zdrowia. Polityka społeczna  rozszerzenie dofinansowania usług KARTY SENIORA,  uruchomienie na terenie miasta DOMU DZIENNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ. Bardzo dobrym miejscem na taki ośrodek będzie adoptowany i dostosowany budynek po obecnym gimnazjum przy ulicy Akacjowej. Na jego dostosowanie miasto może pozyskać środki zewnętrzne. Z racji coraz większej liczby osób w podeszłym wieku oraz osób które wymagają opieki, której nie może im zabezpieczyć rodzina jest to ośrodek bardzo potrzebny a poza tym dający zatrudnienie kilkudziesięciu pracownikom co nie jest bez znaczenia przy dużym bezrobociu w naszym mieście,  wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla seniorów od 65 roku życia
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Należy przyjrzeć się kadrom, czyli redukacja zatrudnienia w UM i jednostakach mu podległych, szczegółowy audyt wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych pomoże w ustaleniu zakresu oszczędności.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”.   Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
W dużym stopniu liczę na zatrzymanie osób młodych w naszym mieście, oraz przyciągnięcie nowych mieszkańców, a do tego celu opracowaliśmy i zawarliśmy w naszym programie wyborczym takie punkty jak inwestycje w tanie budownictwo komunalne, odpowiednia polityka podatkowa i pomoc dla rodzimych firm we wprowadzaniu innowacji i pozyskiwaniu środków na rozwój ich działalności.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Wcześniej wspomniałem już o racjonalnej polityce podatkowej, wsparciu w rozwój start-upów, oraz pomoc rodzimym firmom w pozyskiwaniu środków na rozwój ich firm. Do tego dołożymy Centrum Inicjatyw Społecznych majacych za zadanie między innymi tworzenie i wprowadzanie pomysłów samych mieszkańców do realzacji. Jestem otwarty również na współpracę z innymi ugrupowaniami mającymi w swoich programach pomysły warte wdrożenia, każdy pomysł który pomoże w rozwoju miasta będzie brany pod uwagę.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Samorząd sprzyjający równości  Nasz samorząd będzie sprzyjać równości płci, orientacji seksualnej, pochodzenia, rasy lub wyznania zarówno w sferze symbolicznej, np. przez nadawane nazwy ulic, udział w marszach, paradach, manifach i akcjach społecznych jak „Czarny Protest”, jak i w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców, wspierając kulturę mniejszości, promując inicjatywy społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Urzędnicy przejdą szkolenia, by móc łatwiej rozpoznawać problemy mniejszości, a pisma urzędowe będą pisane językiem wrażliwym na równość płci.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jeśli chodzi o wsparcie finansowe dla sąsiednich gmin wszystko zależy od warunków współpracy jakie będę zaproponowane miastu, oraz stanu miejskiej kasy.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Jednym z zadań Centrum Inicjatyw Społecznych będzię dokształcanie dzieci z rodzin uboższych, udzielanie darmowych korepetycji z zakresu nauki języków, matematyki, historii, biologii, chemii, fizyki... pomoc obcokrajowcom w nauce języka polskiego i naszej historii, obyczajów i zasad.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jako socjalista, wychodzę z założenia że odpowiednikiem wykonanej pracy powinna być odpowiednie wynagrodzenie, pozwalające na godne życie, dotyczy to wszystkich grup zawodowych w tym nauczycieli, lekarzy, pracowników socjalnych, ale też każdego innego zawodu. Jeśli budżet miasta na to pozwoli dodatkowe środki na pensję będą przeznaczane. Poza tym miasto nasze musi walczyć o równe i godne warunki pracy dla wszystkich. Doprowadzimy do tego, że więcej zadań będzie wykonywanych przez urząd i samorządowe jednostki organizacyjne, a mniej przez zewnętrzne firmy. Z reguły nie zapewniają one dobrych warunków pracy dla swoich pracowników ani też stabilnego zatrudnienia. Warunkiem otrzymania zamówienia publicznego lub innego zlecenia finansowanego ze środków publicznych będzie zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę za odpowiednim, godziwym wynagrodzeniem.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W naszym przypadku przyrost naturalny jest ujemny, liczebność klas szkolnych zmniejsza się, więc problem ten nie jest na tą chwilę zbyt istotny.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 82 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): każde z powyższych
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każde dziecko powinno mieć stworzone takie same warunki do rozwoju, bez uwzględniania statusu społecznego rodziców, zamożności, narodowości, czy wartości jakie wyznaje. Będę starała się, żeby w Sakrżysku-Kamiennej nie zabrakło miesjc w przedszkolach dla żadnego malucha.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Posiłki gotowane we własnych stołówkach są zawsze świeże, zapewniają kontrolę nad wartościami odżywczymi i dostarczeniem do małych organizmów wszystkich potrzebnych do rozwoju składników.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Rejów, Bór, Pogorzałe, Skarżysko-Książęce, a poza tym chcemy przywrócić połączenia komunikacyjne z ościennymi Gminami.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
problem ten opisuje mój punkt w programie wyborczym dotyczącym przeznaczenia 10% dochodów własnych gminy na budownictwo kumalne, oraz mieszkania dla grup wymagających specjalnego wsparcia.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
Planowanie przestrzenne  Przeciwstawiamy się chaotycznemu rozwojowi miasta, wiele osób zwróciło nam uwagę, na brak pomysłu w mieście na odpowiednie planowanie zabudowy, które służy wyłącznie deweloperom, nie uwzględnia natomiast potrzeb mieszkańców. W centrum miasta powstają dyskonty i sklepy wielkopowierzchniowe, a tereny do odpoczynku i rekreacji wyrzucane są poza obręb miasta (patrz skate park za cmentarzem na Zachodnim. Odpowiednie planowanie powinny więc w szczególności zapewnić, by zabudowa mieszkaniowa, równoważona była handlowo-usługową i terenami rekreacyjnymi. Budynkom mieszkalnym muszą towarzyszyć rozwiązania komunikacyjne, które zagwarantują potrzebną liczbę miejsc do parkowania i wyeliminują korki, w nowym planie miejscowym 20% obszaru przeznaczymy na funkcje publiczne, w tym tereny zielone.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Skałka
2.
Rejów
3.
Zachodnie
Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują. 
 1. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
 2. Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
 3. Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
 4. W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Dodatkowo wspomnę o konieczności przywrócenia świetności parkom zanjdującycm się w mieście, pamiętajmy że są to zielone płuca miasta, a przy tym powinny to byc obszary skupiające osoby potrzebujące zreklasowania się w przyjemnym i czystym miejscu.
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Ogródki piwne przy kawiarniach i restauracjach, być może warto by zastanowić się nad przywróceniem sprzedaży piwa na stadionie Granatu. W większości miast zakaz picia piwa na stadionach został cofnięty i był to dobry ruch pokazujący że zaufanie robi wiecej pożytku niż zakazy. Oczywiście żeby taki pomysł mógł być wprowadzony w życie, potrzebny jest też remont obiektu na Rejowei i dostosowanie go w taki sposób by każdy z użytkowników mógł czuć się na nim bezpiecznie.
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Żyjemy w jednym mieście, każdy z nas ma swoje poglądy, opinie, przemyślenie, nie musimy wszsycy się zgadzać, ważne jest żebyśmy szanowali się nawzajem. Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania, a co za tym idzie do obrony tych wartości jakie wyznaje. Ważne, żeby spory takie toczyły się na argumenty, a nie za pomocą siły...
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Od powietrza zależy jakość naszego życia i stan naszego zdrowia. Zanieczyszczone powietrze odpowiada za liczne choroby, w tym – nowotwory złośliwe. Polskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Na 50 miast o najgorszym powietrzu na naszym kontynencie aż 33 znajdują się w Polsce. Nie możemy godzić się na ten stan rzeczy. Jego zmiana to wielkie wyzwanie nie tylko dla władz centralnych, ale przede wszystkim – dla samorządów. Co proponuje: 1 Monitoring Jakości Powietrza, 2 Uchwałę antysmogową, 3 Rzetelne egzekwowanie przepisów które chronią powietrze, 4 Wsparcie dla mieszkańców.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa
2.
Festiwal Tańca
3.
Teatr "Bez Maski"
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Koncerty, Inscenizacje, Spektakle teatralne, Konkursy Muzyczne
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Sprawne Skarżysko-Kamienna  Restrukturyzacja Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Skarżyski MCSiR zarządza kilkoma obiektami na terenie miasta, jednak nie wszystkie są należycie przygotowane do uprawiania sportu. Patrząc na ilość osób które dba o swoje zdrowie, obserwując liczne szkółki piłkarskie, tenisowe, siatkarskie, patrząc na grupy kolarskie, na osoby zawodowo zajmujące się sportem, oraz wszystkich amatorów, chcemy znacznie poprawić warunki w jakich będą mogli realizować swoje pasje. Do głównych projektów jakie chcielibyśmy zrealizować jest budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Takie boiska funkcjonują we wszystkich ościennych miastach, dlatego też dla wszystkich naszych grup młodzieżowych powinniśmy stworzyć podobne warunki, by swój talent mogły szlifować na własnych obiektach, co pozwoli w przyszłości stworzyć podwaliny pod ich kariery sportowe. A to wiąże się bezpośrednio z kolejnym punktem tego bloku programowego, a mianowicie:  Reforma Systemu Szkolenia w Granacie Skarżysko-Kamienna. W wielu rozmowach z rodzicami, szkoleniowcami i sympatykami zauważyliśmy ogromną potrzebę zmian w systemie szkolenia polegającą na większym zaangażowaniu klubu w rozwój grup młodzieżowych i większym wykorzystaniu naszych wychowanków w meczach drużyn seniorskich. Nie może być tak, że rozwiązywane są grupy młodzieżowe i nasza utalentowana piłkarsko młodzież pozostaje bez szans na dalszą grę w Granacie, musi więc szukać zatrudnienia w okolicznych klubach. Patrząc na warunki jakim poddany jest klub zdecydowanie chcielibyśmy postawić na szkolenie młodzieży, stworzenie zintegrowanego systemu szkolenia ze wszystkimi szkółkami piłkarskimi działającymi w naszym mieście, pomóc w tym może poprawa infrastruktury za którą odpowiedzialny jest MCSiR.  Inne dziedziny sportu. W Skarżysku-Kamiennej działają również inne Stowarzyszenia i Akademie sportowe, realizujące w dużej mierze amatorsko swoje pasje, angażując własne środki w rozwój własnych dyscyplin sportu, są to teamy kolarskie, szkółki tenisowe, amatorskie drużyny piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, w naszym mieście rekreacyjnie ale nie tylko ogromna liczba osób biega, uprawia Nordic Walking, pływa. Patrząc na to jak rośnie liczba osób dbających o własne zdrowie miasto musi dołożyć wszelkich starań w rozbudowę ścieżek rowerowych, pomoc w organizacji rozgrywek amatorskich, a przede wszystkim przebudowę miejskiego basenu, tak by dostosować go do europejskich standardów.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Obserwując to jak bardzo dzieci garną się do sportu, każda z dyscyplin powinna być traktowana na równi z innymi, ponieważ czym innym jest piłka nożna, sport drużynowy, a zupełnie inne wymagania dotyczą tenisa, czy karate, czyli sportów indywidualnych, dlatego też system stypendialny dla najbardziej uzdolnionych i zaangażowanych powinnien być sprawiedliwie przygotowany i powinien uwzglądać każdą dyscyplinę.
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców  organizowanie i dofinansowywanie przez miasto i powiat badań profilaktycznych (przesiewowych) i szczepień w celu wykrywania schorzeń we wczesnym stadium co daje szansę na wyleczenie i dłuższe życie w zdrowiu i komforcie. Szczególnie zwrócimy uwagę na badania w kierunku wad postawy u dzieci, chorób kobiecych, chorób u mężczyzn oraz szczepień na grypę,  doprowadzimy do prawidłowego funkcjonowania opieki stomatologicznej na terenie placówek oświatowych, tak aby każdy uczeń szkół podstawowych i ponadpodstawowych był objęty tą opieką na terenie szkoły,  reaktywujemy funkcjonowanie gabinetu lekarza medycyny sportowej na terenie naszego miasta po to aby nasze dzieci i młodzież uprawiająca różne dyscypliny sportowe nie musiała wyjeżdżać na badania do innych miast,  doprowadzimy do zafunkcjonowania w mieście programu „TELEOPIEKA” dla osób obłożnie chorych i samotnych w podeszłym wieku. Polega on na monitorowaniu stanu zdrowia człowieka zdalnie poprzez noszenie przez niego specjalnej opaski, która rejestruje parametry zdrowotne organizmu takie jak: ciśnienie, temperaturę, puls i inne i w przypadku nieprawidłowych wyników zagrażających życiu przekazuje je do centrum monitorującego w celu uzyskania pomocy. W przypadku awaryjnym pacjent ma również możliwość przy pomocy jednego przycisku wezwać pogotowie ratunkowe,  doprowadzimy do powrotu do naszego szpitala funkcjonowania oddziału kardiologicznego. Czas przy ratowaniu pacjenta z zawałem lub inną nagłą dolegliwością serca ma decydujące znaczenie o życiu pacjenta, tymczasem mieszkańcy naszego powiatu z takimi schorzeniami przewożeni są do szpitali w ościennych miastach ze szkodą dla ich zdrowia.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Jak już wspominałem w swoim programie mam zawarty punkt dotyczący: Mieszkania dla grup wymagających szczególnego wsparcia  Każdy człowiek z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb musi mieć możliwość samodzielnego życia. Czasami jednak osiągnięcie tego celu wymaga wsparcia. Z tego powodu stworzymy dla osób starszych i z niepełnosprawnością mieszkania komunalne, które będą dostosowane do ich potrzeb, zarówno przez odpowiednie położenie budynków, rozkład mieszkań i przestrzeni wspólnych, jak i zapewnienie stałego dostępu do opieki pielęgniarskiej i pomocy pracownika socjalnego.
Czy Pani/Pana zdaniem w naszym mieście istnieją grupy społeczne, które są wykluczone, marginalizowane lub dyskryminowane? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich grup.
Może całe grupy nie są wykluczone, choć polityka społeczna prowadzona przez odchodzącego Prezydenta nie bardzo mi się podoba, zamiast tworzyć klimat na poprawę warunków życia, pozbywa się mniej zamożnych, pozbawionych dochodów mieszkańców z centrum i przesiedla je na obrzeżą tworząc "dzielnice biedy". Bardzo mi się takie podejście nie podoba, większość z tych osób potrzebuje pomocy i wsparcia, a nie zsyłki i pozostawieniu samym sobie.
Miasto jest właścicielem 1143 mieszkania komunalne oraz 216 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ten pomysł omówiłem juz wcześniej w punkcie 10% rocznych dochodów własnych Gminy na budownictwo komunalne...
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto nasze się wyludnia, szczególnie osoby młode uciekają do większych miast, za większymi pieniędzmi potrzebnymi do spłaty niezwykle dużych kredytów mieszkaniowych itp. dlatego miasto w miarę swoich możliwości powinno pomyśleć o zatrzymaniu osób młodych w swoich granicach, a do tego musi dysponować zachętą, jedną z nich może być tanie mieszkanie...
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Podczas rozmów z mieszkańcami miasta spotkałem się z opinią, że Straż Miejska bardzo by się nam przydała, oczywiście nie chodziło o zakres działalności taki sam jak przed jej rozwiązniem, czyli ustawianie fotoradarów i ściganie mieszkańców za drobne wykroczenia, a raczej w celu pilnowania porządku na ulicach, posesjach, sprawdzanie i kontrola systemów ogrzewania w celu utrzymania czystości powietrza itp. Bardzo wiele osób skarżyło się na brud i zanieczyszczenia, które za czasów funkcjonowania Straży Miejskiej nie miało miejsca.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Szczególnie miejsca w pobliżu sklepów monopolowych, ale także parki i miejsca zadrzewione. Poza tym, każde miejsce może stać się niebezpieczne, nie można generalizować i wskazywać jakichś konkretnych, bo wydaje mi się, że miasto choć spore to jest na tyle "małe", że większość ludzi się zna, a to pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa. I tu znów wracam do tego co powiedziałem wcześniej, im więcej integracji mieszkańców tym bardziej bezpiecznie na ulicach.
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Innowacje, Przedsiębiorczość, Start-Upy,
Kwestia 2:
Bezpieczeństwo
Kwestia 3:
Zdrowie, Kultura i Sport
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Ostatnim na liście, ale jednym z ważniejszych punktów w moim programie jest: Godna praca w samorządzie  Miasto nasze musi walczyć o równe i godne warunki pracy dla wszystkich. Doprowadzimy do tego, że więcej zadań będzie wykonywanych przez urząd i samorządowe jednostki organizacyjne, a mniej przez zewnętrzne firmy. Z reguły nie zapewniają one dobrych warunków pracy dla swoich pracowników ani też stabilnego zatrudnienia. Warunkiem otrzymania zamówienia publicznego lub innego zlecenia finansowanego ze środków publicznych będzie zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę za odpowiednim, godziwym wynagrodzeniem.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
dr. Agnieszka Schmeidel, ale mam też kilka osób spoza świata polityki.
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
Nasz samorząd będzie sprzyjać równości płci, orientacji seksualnej, pochodzenia, rasy czy wyznania. Przynależność do SLD zobowiązuje do: uczciwości, bezinteresowności, rzetelności, koleżeństwa, te wartości chciałbym przenieść na grunt Urzędu Miasta i całego Samorzadu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej