Wybory

Kandydat na senatora

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: KWW Ruchu "Obywatele RP"
Okręg: 44
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Poręby Stare

Informacje ogólne

Zawód: operator filmowy

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Cezary Paweł Kasprzak
Data urodzenia
26.03.1961
Miejsce urodzenia
Wrocław
Ostatnio wykonywany zawód
Postprodukcja telewizyjna, efekty specjalne
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Warszawa Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz i Polacy za granicą -- 44.
Komitet wyborczy:
Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu "Obywatele RP"
Numer na liście wyborczej:
1
Dane kontaktowe
 1. Adres email
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/Cezary.Pawel.Kasprzak/
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
  http://kwwruchuobywatelerp.pl/
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kontakt z biurem wyborczym
adres
telefon
e-mail
kww@kwwruchuobywatelerp.pl
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiętych byłem aktywistą demokratycznej opozycji. W latach 1978-1980 współpracowałem ze Studenckim Komitetem Solidarności we Wrocławiu, byłem jednym z założycieli NZS we Wrocławiu. W stanie wojennym poszukiwany przez władze współtworzyłem kilka organizacji studenckiego oporu, potem byłem twórcą legalnego ruchu samorządowego na uczelniach w Polsce. Zakładałem działającą w konspiracji Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką, byłem działaczem jawnych struktur nielgalnej "Solidarności" , uczestnikiem Pomarańczowej Alternatywy i kilku innych inicjatyw. Po 1989 roku wycofałem się z działalności publicznej. Wykonywałem zawody dziennikarza, menadżera w stacjach telewizyjnych, tworcy i reazatora programów telewizyjnych. Od lat dwutysięcznych byłem zaangażowany w organizowanie i prowadzenie edukacyjnej alternatywy w nurcie szkół zwanych wolnymi lub demokratycznymi, w których dzieci i młodzież uczyły się i studiowały motywowane wyłącznie własnym zainteresowaniem. Tę działalność prowadziłem zwłaszcza w środowiskach tzw. trudnej młodzieży w środowiskach kulturowo upośledzonych. Byłem inicjatorem i pozostaję jednym z aktywistów , działającego od początku 2016 roku ruchu Obywatele RP i jestem prezesem Fundacji Wolni Obywatele RP. Ruch Obywatele RP zajmuje się walką o prawa człowieka i przestrzeganie zasad praworządności państwa. Aktywnie stosuje zasady i strategię obywatelskiego nieposłuszeństwa, próbując wymusić na władzach poszanowanie podtsawywych standardów demokracji. Ruch i fundacja nie są związane z żadną partią polityczną, są skoncentrowane na podstawowych normach konstytucyjnych, nie uczestniczą w partyjnym sporze politycznym.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Wraz z innymi krajami Polska musi przede wszystkim powstrzymać katastrofę klimatyczną. Powinniśmy zrealizować postulat zerowej esmisji gazów cieplarnianych. Wraz z innymi krajami Polska musi znacząco złagodzić nierówności społeczno-gospodarczo-kulturowe będące źródłem wymuszonych migracji, konfliktów zbrojnych, napięć społecznych i klęsk. Pakiet podtsawowych praw człowieka odpowiadający standardom UE powinien obowiązywać globalnie, a polityka zagraniczna państw i organizacji międzynarodowych powinna zmierzać do egzekwowania praw człowieka. Polska demokracja powinna strzec praw człowieka w każdym względzie i skutecznie bronić interesów i praw obywatela zwłaszcza w zderzeniu z wsyzstkimi instytucjami państwa. Ustrój państwa powinien być kontraktem obywateli z władzą, zabezpieczającym obywateli przed nadużyciami władzy. Powinien być także świadomie zawartą umową między obywatelami.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Głęboka reforma ustrojowa -- jeśli trzeba, również konstytucyjna -- powinna nie tylko cofać zniszczenia dokonane przez PiS, ale również znosić te niedostatki demokracji, które doprowadziły do jej skompromitowania w oczach wyborców i zwycięstwa populizmu. Reforma powinna budować realne uczestnictwo obywateli w decyzjach wszystkich organów władzy. Powinna być paktem zawartym między obywatelami z obu dzisiaj zwalczających się stron i przez wszystkich respektowanym. Problemem Polski jest dzisiaj nie wybór sprawnie zarządzającej ekipy rządowej i lepszych polityk branżowych w zakresie np. służby zdrowia, czy polityki socjalnej. Problemem jest głęboki kryzys demokracji i upadek jej tradycyjnie pojmowanych wartości.
2
Rozwiązania wymagają poza tym nabrzmiałe, przez lata niepodejmowane kwestie społeczne. Prawo o aborcji -- niesłusznie zwane "kwestią światopoglądową" -- powinno zostać rozwiązane, a nie odkładane na później. Jeśli nie z powodów aksjologicznych, to choćby dlatego, że każda inicjatywa ustawodawcza w tej materii rodzi polityczny kryzys wstrząsający podstawami państwa. "Kompromis aborcyjny" jest zły nie tylko dlatego, że jest w istocie najbardziej restrykcyjnym prawem w Europie, ale przede wszystkim dlatego, że zawarło go w istocie kilku mężczyzn w czyimś zamkniętym gabinecie -- nie uczestniczyły w nim i nie oczestniczą obywatelki i obywatele. Są wyłącznie ofiarami polityki w tym zakresie. Podobne znaczenie i charakter ma szereg innych kwestii, jak choćby polityka socjalna państwa, która musi przestać być przedmiotem politycznych targów i wyborczej manipulacji -- musi się stać przedmiotem świadomie zawartej umowy społecznej: jeśli nie w imię solidarności społecznej, to choćby dla zachowania społecznego pokoju. Uregulowania w tego rodzaju sprawach -- zwłaszcza tych, które dotyczą praw człowieka, w tym praw socjalnych, ale nie tylko, bo również np. w sprawie stosunków z Kościołem wymaga podobnych rozstrzygnięć -- muszą zyskać status tzw. ustaw organicznych, tj. takich, których nie da się zmienić zwykłą większością głosów. Nie może być w Polsce tak, że o najistotniejszych prawach kobiet decyduje chwilowa polityczna koniunktura lub kaprys biskupów. Nie może być również tak, że polityczna zmiana władzy budzi lęk o podstawy materialnej egzystencji znacznej częsci obywateli, ani tak, że możliwe jest rozdawnictwo służące korumpowaniu wyborców. Ustrój państwa i podstawowe stosunki społeczne muszą być grawantowane stablinym prawem.
3
Jeśli mam wybierać pomiędzy katastrofą klimatyczną a edukacją, wybiorę to pierwsze, bo potrzeba jest tu największa i najpilniejsza. Niezależnie od tego jednak edukacja ma znaczenie podstawowe, a niemal nikt nie zdaje sobie w Polsce i w Europie sprawy z tego, że szkoła jest w rzeczywistości jednym z ostrzejszych zagadnień z kategorii podstawowych praw człowieka.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Senat pomyślano jako izbę wyższą strzegącą podstawowych standardów sprawiedliwej i dbającej o mniejszości (również o polityczne mniejszości) demokracji. Powinien stać na straży konstytucyjnej praworządności i demokratycznej przyzwoitości. Nie pełni tej roli od dawna, będąc kolejnym instrumentem w rękach politycznej większości. Zamierzam użyć w Senacie nie tylko uprawnień wynikających z mandatu i immunitetu, ale również obywatelskiego nieposłuszeństwa, by tę rolę Senatu egzekwować.
2
Zadaniem parlamentu w tej kadencji -- jeśli uda się odsunąć od władzy PiS i uniknąć ostatecznego zniszczenia demokratycznych instytucji i wartości -- powinna być głęboka ustrojowa i społeczna reforma, a nie rozmaite "piątki", czy "szóstki" obiecane w wyborczych pakietach. Jeśli demokraci będą w mniejszości, Senat powinien stać się jednym z istotnych punktów oporu przeciw niszczeniu państwa i organizacji ruchu obywatelskiego zmierzającego do uzyskania obywatelskiej kontroli nad wszystkimi istytucjami demokracji.
3
Zamierzam -- niezależnie od tego, jaka będzie polityczna większość -- organizować presję na rzecz reform: prawa o partiach politycznych, rzeczywistego trójpodziału władzy (zatem również kontroli władzy wykonawczej przez parlament, a nie tylko niezależności sądów), reformy ustroju partii politycznej i demokracji partyjnej (ustawa o partiach, kodeks wyborczy itd.), prawa aborcyjnego, rozdziału Kościoła od państwa. Uważam, że da się te cele osiągać również bez politycznej większości, a doświadczenia ruchów obywatelskich i moje własne pokazują jak da się to robić skutecznie.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła nie może realizować żadnych celów "inżynierii społecznej". To po prostu nie działa. Nie istnieje żaden dający się obronić "kanon wiedzy". To anachroniczny pomysł. Nie istnieje "kanon kultury" -- żyjemy w ponowoczesności. Szkoła powinna pomóc w rozwoju człowieka, który w kulturze się nie zagubi. O wszystkie inne sprawy człowiek samodzielny zadba we własnym zakresie. Masowa edukacja w zakresie zasad ruchu drogowego i praktycznej umiejętności prowadzenia odbywa się bez przymusu potężnego systemu -- o prostu jest ludziom potrzebna. Szkoła i jej kulturowe otoczenie (więc także przede wszystkim media) powinny raczej budzić popyt na wiedzę i wykształcenie niż próbować je narzucić. Konstytucyjne prawo do nauki jest prawem jednostki. Konstytucyjne wolności intelektualne i duchowe są również wartościami jednostki. Konstytucja zabrania ograniczania czyichkolwiek praw i wolności dla realizacji jakiegokolwiek celu wpólnotowego z wyjątkiem tych precyzyjnie wyliczonych w art. 31. Centralnie narzucany, jednolity dla wszystkich program nauczania, jest nadużyciem bardzo podtsawowych wolności człowieka. Tak pomyślana szkoła -- starym pruski pomysł -- służy uprzedmiotowieniu człowieka. Szkoła powinna zaś wspomagać jego nieskrępowany, podmiotowy rozwój. Jeszcze raz -- nic innego po prostu już dzisiaj nie działa.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prawda, moim zdaniem, wymyka się tego rodzaju schematom. Obowiązująca w ostatnich latach troska o "współczynnik skolaryzacji" doprowadziła do dramatycznego obniżenia poziomu (niezależnie od trudności w zdefiniowaniu pojęcia poziomu). Mamy ponad pięciokrotnie więcej studiujących niż ich mieliśmy u progu transformacji. Kadry wzrosły w tym czasie o 60% i ta dysproporcja jest jedną z wielu miar problemów. Drugą sprawą jest, że wbrew potocznym wyobrażeniom nigdy nie udało się zrealizować żadnego postulatu awansu społecznego grup społecznie upośledzonych za pomocą działań edukacyjnych. W rzeczywistości zdarzają się sytuacje odrotne -- poziom wykszrtałcenia wzrasta w bogatych społeczeństwach. Nie ma niestety dowodu na działanie odwrotnej relacji. Niezależnie od tego jednakże oczywistą wartością jest wiedza i wykształecenie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Klauzula sumienia nie wydaje mi się złem -- wydaje mi się realizacją wolności sumienia. Niezależnie od tego jest wykorzystywana z naruszeniem wolności pacjentek (i pacjentów).
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wybór trzech kosztem pozostałych nie wydaje mi się możliwy. Gdybym rządził i mógł zdecydować, uważałbym to za nadużycie własnej władzy. Uważam, że żadnej politycznej reprezentacji nie wolno decydować aż w takim zakresie. Uważam, że wybór powinien być wynikiem świadomej debaty, uzyskać zgodę obywateli -- zwłaszcza tych, którzy w jego wyniku mogą zostać pokrzywdzeni. Ekologia jest być może wyjątkiem od tej reguły: przyszłe pokolenia nie mają głosu dzisiaj. Takich wyjątków da się wskazać jeszcze kilka.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Oczywiście, że podatki nie są świętością. Oczywiście, że wolno i trzeba je podnosić dla realizacji podstawowych zadań państwa i podstawowych wartości ludzkiej wspólnoty. Nie jestem jednak żadną miarą pewien, że dzisiaj naprawdę stoimy przed taką koniecznością.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Nie będę udawał fachowej znajomości zagadnienia. Chodzić oczywiście musi o uproszczenie przepisów. Zasadą, do której trzeba dążyć globalnie jest swobodny przepływ i równe prawa dla wszystkich -- to jest jednak deklaracja aksjologiczna w żaden sposób nie oparta na analizie realiów, przepisów prawa i ekonomicznych danych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ta debata, podobnie zresztą jak debata o wieku emerytalnym nie bierze pod uwagę prognoz technologicznych. Automatyzacja, sztuczna inteligencja i podobne rzeczy mogą unieważnić wszelkie prognozy oparte na demografii.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Rozproszona kontrola konstytcyjności w sądach powszechnych powinna tworzyć skuteczne narzędzie kontroli i zmiany kultury politycznej i prawnej. Każdy obywatel powinien móc -- a dziś niestety nie może i to jest problem starszy niż władza PiS -- dochodzić swych praw przed sądem pwszechnym. Dotyczyć to musi również np. dziecka i rodzica, których wolności i prawa narusza szkoła i jej ograniczający wolność jednolity program oraz indywidualne, potencjalnie krzywdzące decyzje nauczycieli i urzędników. Spośród europejskich państw jedynie Wielka Brytania ma specjalne sądy ds. oświaty. W Polsce nie istnieje możliwość doprowadzenia do sprawy sądowej w takich sytuacjach jak naruszenie wolności sumienia dziecka w szkole, czy ograniczenie jego swobód intelektualnych. To samo dotyczy styku obywateli z większością instytucji publicznych i państwowych.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie może być tak, że "niewidzialna ręka rynku" decyduje o zbiorowej świadomości ludzi. Z drogiej strony oczywiście każda ingerencja grozi naruszeniem wolności słowa. W rzeczywistości mamy jednak do czynienia z pozorem wolności i swobodnej wymiany idei, a nowe media, zwłaszcza społecznościowe stawiają tu nowe wyzwania. W efekcie rozwoju technologii ogromny wpływ na zbiorowe zachowania i dominujące opinie pozostawiliśmy algortymom projektowanym i zarządzanym przez pozostające poza publiczną kontrolą i czyimkolwiek wpływem korporacje. Odpowiedzią demokracji powinny być być może przepisy regulacyjne. Kraje takie jak Francja, Niemcy, czy Wielka Brytania radziły sobie z ich pomocą skutecznie w tradycyjnych mediach elektronicznych. Dzisiejsze nowe media tworzą nowe wyzwania i tu prawdopodobnie odpowiedzi należy szukać w projektach nowych mediów publicznych, wyznaczających przede wszystkim standardy. Media i ich kryzys są w każdym razie jedną z głębszych przyczyn kryzysu demokracji, którego jesteśmy świadkami.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Poczynając od konstrukcji pierwszego rządu PiS. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego naruszyło niezawisłość sądów i doprowadziło do powierzenia przestępcy nadzoru nad służbami specjalnymi, a ostatnio również nad policją. Potem przyszedł czas na Trybunał Konstytucyjny, powołanie sędziów dublerów i ostateczną likwidację niezależnego TK. Konstytucję łamie właściwie większość parlamentarnych uchwał i procedur, które nie mają niczego wspólnego z poszanowaniem prawa. Zamach na sądy, media, specjalne uprawnienia służb. Jest tego trochę.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić w Konstytucji w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie będę podpisywał się pod PiS-owskimi aspiracjami w tym zakresie. Natomiast tak -- uważam, że konstytucja wymaga w Polsce zmian z wielu powodów. Warunkiem jest jednak poszanowanie prawa i pełny udział obywateli świadomych doniosłości konstytucji.
Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Sejm
 2. Zgromadzenia sędziów
 3. Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne, jakie?
  Projekty regulacji istnieją przygotowane przez środowiska prawnicze
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Media publiczne należy sprywatyzować.
 2. Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
 3. Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Istnieje interesujący projekt ustawy medialnej opracowany przez środowiska twórcze w okresie poprzednich rządów i zignorowany przez poprzednią władzę
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
 2. Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
 3. Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
 4. Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
 5. Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
 6. Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
 7. Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Mam to dość specyficzne poglądy i one nie wynikają z tego, że sam jestem chrześcijaninem. Na przykład nie złożyłbym przysięgi z końcówką "tak mi dopomóż Bóg" w wielu względów. Uważam to za niedopuszczalne w praktyce organów państwa -- to jedno. Uważam to również za czysty faryzeizm z religijnego punktu widzenia. Natomiast nie uważam, że powinniśmy się domagać nieobecności związków wyznaniowych w życiu publicznym i zakazywać im także recenzowania polityki. To trudna i skomplikowana sprawa. Oczywiście nie sądzę, żeby prawna teoria i społeczna praktyka, z jaką mamy dziś w Polsce do czynienia, jest do zaakceptowania. Zdecydowanie nie jest. Zdecydowanie nie do zaakceptowania jest dzisiaj religia w szkołach. Ale tu -- moim zdaniem -- wszystko zależy od tego, jaka to jest szkoła. W dzisiejszej lekcje matematyki potrafią być kto wie czy nie bardziej szkodliwe niż lekcje religii. Jeśli szkoła ma służyć nieskrępowanemu rozwojowi człowieka -- a za tym się opowiadam -- i ten człowiek chce realizować równiez swoje duchowe potrzeby, to w szkole powinno być na to miejsce, między innymi dlatego, że nie da się odróżnić życia intelektualnego i duchowego. Religia -- de jure wyłacznie niestety -- jest dzisiaj jedynym wybieralnym przedmiotem w szkole, a wybieralne powinny być wszystkie, albo ogromna większość z nich. Mam za sobą praktykę w wolnych szkołach, w których spotykały się dzieci i rodzice o skrajnie różnych światopoglądach i postawach. Byli w nich więc tacy, którzy uciekali ze szkół "zwykłych", by uniknąć "ideologii gender" oraz tacy, którzy uciechali przed katechizacją na siłę przy każdej okazji. W wolnych szkołach -- takich, w których decydowała swoboda wyboru i potrzeby dziecka -- religia nigdy nie była przedmiotem konfliktu. Ktoś chciał przyprowadzić księdza -- przyprowadzał. Reszta dbała, by nikomu jego obecności nie narzucać. W całkowitym zrozumieniu wzajemnych potrzeb tego typu sytuacje stawały się raczej powodem niezwykle twórczych rozmów i dyskusji. To się da zrobić. Dlatego nie znaznaczyłem powyżej żadnej odpowiedzi w pytaniach o szkołę.
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
 2. Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
 3. Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
 4. Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
 5. Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
 6. Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jest mnóstwo innych rozwiązań -- panele obywatelskie są jednym z nich, a ich zalet jest mnóstwo. Bez tego rodzaju rozwiązań kryzys demokracji będzie niemożliwy do przełamania.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tu znów uważam, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż przestrzeń wyboru w pytaniach. Obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. Przedszkola -- widać to w niektórych danych -- niektórym dziecią pomagają, a innym szkodzą. Zależy to -- to wstydliwy temat -- od kapitału kulturowego rodzin w największych skrócie, choć w rzeczywistości to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Inaczej mówiąc -- w słabszych rodzinach przedszkola zapewniają dzieciom kontakt z bardziej wykształconym środowiskiem dorosłych. W rodzinach lepiej wykształconych efekt bywa odwrotny. Dbałbym o dostęp -- przymus rzadko kiedy bywa dobry. Zmniejszenie liczebności klas. Cóż, klasy to jest zły pomysł. To wyłącznie prymitywnie proste pojmowanie organizacji "lekcji" wymaga klasy jednolitej wiekowo. To jeden z elementów myślenia o szkole, w której bardzo elementarne ustalenia prowadzą do niezwykle radykalnych konkluzji. Badania i praktyka pokazują np., że dzieci najefektywniej uczą się od siebie nawzajem, dorosły jest potrzebny, owszem, ale grupy dzieci lepiej byłoby dobierać pod względem zainteresowań i pasji oraz zakładając, że ich współpraca między sobą jest bardziej naturana, rozwijająca i po prostu skuteczniejsza niż między klasą, a nauczycielem w modelu tradycyjnym. Owszem, to trudne. Samorządy i ich wpływ na programy. Szkoły powinny być przede wszystkim autonomiczne. Lokalne wspólnoty powinny mieć wpływ na szkołe i jej życie. Lokalny artysta powinien być w szkole obecny. Podobnie jak lokalny rzemieślnik. Pracodawca też. Gimnazja sprawdziły się na wsi -- w miastach było gorzej. Na wsi pełniły niezwykle ważną funkcję wyrównawczą -- w miastach wzmagały stratyfikację społeczną. Gimnazja wydłużały czas trwania edukacji ogólnej -- a nie profilowanej zawodowo, co jest korzystne. Przy wszystkich zaletach gimnazjów nie jest pewne, czy warto sobie fundować kolejny kryzys organizacyjny, odwracając ostatnią demolkę. Ważniejsze są zmiany paradygmatów programów, systemu kształcenia i wynagradzania nauczycieli niż czysto strukturalne zmiany. Szkoła powinna mieć związek z otoczeniem. Pracodawcy powinni być w niej obecni. Być może powinni organizować zajęcia, praktyki, fundować stypendia. To jednak grozi uprzedmiotowieniem edukacji i zredukowaniem jej do roli przygotoewania do zawodu. Diabeł tkwi w szczegółach z jednej strony, a w generalnej koncepcji szkoły z drugiej.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Samorząd nauczycieli powinien być gospodarzem szkół. Szkoła powinna być autonomiczna i niezależna od władz politycznych każdego szczebla. To jeden z głównych postulatów koniecznej reformy. Niestety -- pełna autonomia nauczycielskigo samorządu na każdym szczeblu oznacza radykalny pluralizm -- równiez programu -- szkół.
Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Minimalne wynagrodzenie nauczycieli powinno być przedmiotem świadomie zawartego paktu społecznego. Powinniśmy wiedzieć, ile jesteśmy gotowi zainwetsować w ludzi, którym na 13 lat życia powierzamy własne dzieci.
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
Jestem absolutnie przeciwny określaniu takich kanonów. Lektury obowiązkowe powinny zostać zastąpione lekturami ulubionymi.
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
 2. Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
 3. Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
 4. Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.
Prosimy wskazać przykłady treści obecnych w przestrzeni publicznej, które powinny zostać Pani/Pana zdaniem z niej usunięte.
Przemoc, krew, okrucieństwo. Jawne kłamstwo (potwierdzone sądownie)
Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Głównym polskim problemem jest kryzys demokracji. Istnieją, owszem, sprawy ważniejsze i należy do nich z pewnością katastrofa klimatyczna. Ale i temu problemowi nie stawi czoła żaden autorytaryzm, ani nawet demokracja nieźle dotąd funkcjonująca w dotychczasowych paradygmatach. Potrzebujemy nowego spojrzenia na demokratyczne wartości i prawdopodobnie -- zupenie nowych rozwiązań. Alternatywą jest pochód populistycznego autorytaryzmu znaczonego ksenofobią, nienawiścią, odwetem. To, z czym się mierzymy może być w rzeczywistości końcem znanej nam cywilizacji. O wiele groźniejszy od politycznej destrukcji instytucji demokracji jest budzący się społeczny żywioł o naturze bliskiej faszyzmowi. To realne zjawisko. Trzeba umieć stawić czoła nie tylko nieudolnym politykom i nie tylko politykom nikczemnym, ale również tłumom owładniętym złowrogim wzmożeniem.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Stanisław Żukowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
94%
Sebastian Bednarski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
19
zgodność
87%
Alicja Lisiak
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
19
zgodność
87%

Najmniej zgodni politycy

Robert Gaweł
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
21
zgodność
31%
Paweł Jagiełło
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
17
zgodność
32%
Roman Łambucki
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
20
zgodność
33%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: