Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 10
Miejsce na liście: 13
Przynależność do partii: Zieloni
Miejsce zamieszkania: Budziszewice

Informacje ogólne

Zawód: student

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Kuba Bilski
Data urodzenia
23.11.1997
Miejsce urodzenia
Łódź
Ostatnio wykonywany zawód
Autor Programów Edukacyjnych
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Ukończyłem program IB w IVLO w Łodzi, jestem także studentem na uczelni w Anglii, na ostatnim roku nowatorskiego programu łączącego programowanie i informatykę.
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Piotrkowski 10
Komitet wyborczy:
Koalicji Obywatelskiej 5
Numer na liście wyborczej:
13
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  kuba.bilski@partiazieloni.pl
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  facebook.com/kubabilskizieloni
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jest to oczywiste, że osoby które mam reprezentować powinny mieć wgląd w to czym zajmuję się na codzień.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Podczas kariery zawodowej brałem udział w pisaniu projektów unijnych, które miały na celu zapewnienie darmowych zajęc dla dzieci i nauczycieli w całej Polsce. Zajęcia były organizowane głównie w szkołach w mniejszych miejscowościach i wsiach, miały one na celu usprawnić umiejętności edukowania nauczycieli i umiejętności nauki u dzieci (np techniki pamięciowe, koncentracja, szybsze czytanie ze zrozumieniem itp.). Teraz jestem autorem nowych programów, które wykorzystują powyższe techniki połączeniu z utrwalaniem języka angielskiego na zajęciach. Jestem na ostatnim roku studiów, gdzie biorę udział w nowatorskim programie łączącym projektowanie, programowanie i psychologie, Jestem także ambasadorem studentów reprezentującym mój uniwersytet. Społecznie udzielam się w wielu ruchach oddolnych, głównie w Strajku Dla Ziemi, Extinction Rebellion, ale także w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Język angielski znam równie dobrze jak język polski.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
1. Całkowite odejście od używania węgla, oparcie się się na energii z OZE wspieranej przez biogaz i wodór. 2. Wyzerowanie naszego śladu węglowego. 3. Zwiększenie ilości połączeń kolejowych, by stworzyć silną alternatywę dla transportu samochodowego. 4. Głęboka reforma edukacji, na uniwersytetach odejście od rygorystycznego systemu, gdzie każdy kierunek jest oparty na starym schemacie nauczania. W szkołach zmiana podejścia, położenie nacisku na przygotowanie do życia i zainteresowanie uczniów nauką. 5. Zaktywizowanie obywateli w celu zwiększenia frekwencji podczas wyborów do przynajmniej 80%. 6. Zwiększenie innowacji i inwestycja w nowoczesne miejsca pracy, otwarcie wielu nowych firm programistycznych, studiów gier itd. 7. Zrównanie naszej średniej płacy krajowej ze średnią Unii Europejskiej. 8. Nawiązanie bliższych i bardziej pozytywnych relacji z krajami Unii Europejskiej.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Musimy unowocześnić nasz system edukacji, zmienić podejście z krótkotrwałego przyswajania wiedzy na efektywność sposobu nauki, docieranie do faktów i używanie nowoczesnych narzędzi, by móc sobie jak najlepiej radzić w codziennym życiu. Musimy wspierać dzieci w odkrywaniu ich zainteresowań, by zachęcać je do nauki, a nie zrażać.
2
Transformacja energetyczna jest ekstremalnie czasochłonna, a my jako kraj nie jesteśmy nawet w jej pierwszym etapie. Musim zacząć odchodzić od węgla, zwiększać inwestycję w farmy wiatrowe (w tych częściach Polski gdzie jest to opłacalne) i oferować przynajmniej czterokrotnie wyższe dofinansowanie do zakupu paneli fotowoltaicznych.
3
Ochrona zdrowia wymaga reformy. Pierwszym krokiem będzie zmiana wybierania specjalizacji na uniwersytetach medycznych. Egzamin LEK nie może być głównym warunkiem dostania się na specjalizację. Musimy także zapewnić większą ilość rezydentur, np. nie może być jedno miejsce dla endokrynologa na całe województwo.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Stworzę nowy fundusz o wartości 2 mln przeznaczony na konkurs dla grup projektowych, które będą konkurowały o 200 tys. złotych dofinansowania do ich projektu. Warunkiem będzie ciekawa aplikacja, lub gra na komputer, telefon. Oprócz tego grupa musi uzbierać 100 tys. złotych z innego źródła i mieć wiarygodny plan jak od prototypu dotrą do ukończonego projektu wykorzystując tylko te środki. Program będzie częściowo finansowany z budżetu i z projektu Horizon 2020.
2
Stworzę w szkołach nowy przedmiot przygotowujący do procesu nauki, na którym dzieci będą uczyły się technik pamięciowych, szybszego czytania ze zrozumieniem, koncentracji, map myśli oraz jak znaleźć w sieci informacje i jak sprawdzić czy są one zgodne z faktami.
3
Zatrzymam stworzenie kolejnej odkrywki w Złoczewie. A także rozpoczne sprawiedliwą transformację energetyczną w Bełchatowie, poprzez współpracę z samorządami i firmami zainteresowanymi przekwalifikowaniem górników.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Brakuje jako opcji nauki do życia codziennego. Efektywne zdobywanie wiedzy jest umiejętnością która przyda się w praktycznie każdym zawodzie. Jest to podstawa funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Umiejętności społeczne są natomiast bardzo ważne dla zdrowia psychicznego ludzi. W wielu krajach przodujących w rozwoju, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Japonii, możemy zaobserwować zanikanie tych umiejętności i drastyczny wzrost samobójstw i stanów depresyjnych. Takie zagrożenie istnieje również u nas, powinniśmy temu zapobiec.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Utrudnianie dostępu do wyższego wykształcenia pogłębia podział klasowy kraju. Podejście elitarne do akademickiego wykształcenia znacznie utrudnia dostanie się do nich osobom z biedniejszych rodzin, z mniejszych miast i ze wsi. Nie możemy pogłębiać takich podziałów w społeczeństwie. Oczywiście, że zawsze będą uczelnie z lepszymi wynikami, ale muszą być one otwarte na wszystkich uczniów, a nie dla wybranych. Musimy także oczywiście inwestować w zawodówki i zwiększyć inwestycje firm prywatnych w takie szkoły, ponieważ są pewne zawody, dla których wykształcenie wyższe zdecydowanie nie jest potrzebne i nie powinno być wymuszane.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie jestem temu przeciwny, ale wymaga to bardzo precyzyjnych przepisów, bo nie może mieć miejsca taka sytuacja, w której pacjent korzystający z zasad komercyjnych jest o wiele lepiej traktowany, niż pacjent korzystający z państwowego ubezpieczenia. Oprócz tego prywatny szpital jest najlepiej przystosowany do wykonywania opeacji na zasadach komercyjnych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tematy bardzo obszerne, bo sam temat aborcji trzeba przedyskutować na trzech różnych płaszczyznach - prawnej, moralnej i religijnej. Jeśli ktoś ma pytania lub uwagi to tutaj kieruję do prywatnych wiadomości, chętnie porozmawiam o tym.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie wykluczam budowy elektrowni wodnych, ale ograniczonych szczególną dbałością o środowisko naturalne.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): Kluczem jest edukacja i znajdowanie pracy, z której można czerpać przyjemność. Nie powinniśmy zmuszać do pracowania ponad granicę wieku emerytalnego, ale zachęcać do tego.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Skrócenie i ułatwienie procesu uzyskania obywatelstwa. Jeśli ktoś przyjechał do Polski i przez parę lat pracuje, płaci podatki i żyje tutaj na co dzień, to zasługuje na to, by być pełnoprawnym obywatelem. Dodatkowo możemy oferować programy zagraniczne gdzie rekrutujemy pracowników, w tej chwili np. na Ukrainie są firmy którym Ukraińcy płacą kilkadziesiąt tysięcy za pomoc w procesie zdobywania wizy do Polski. Jeśli nasze programy zastąpią tę działalność, to będziemy mogli nie tylko mieć większy wpływ na selekcję pracowników imigrujących, a dodatkowo oni sami będą mieli więcej środków do wydania w Polsce.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Rozdzielić rolę prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Przywrócić niezależność sądów. Zmniejszyć kolejki na zabiegi poprzez: zatrudnienie większej ilości lekarzy i asystentów, poprawę sprawności interfejsu systemu elektronicznego. Umożliwić parom homoseksualnym adopcję dzieci i zrównać ich prawa z prawami par heteroseksualnych. Zapewnić pełny dostęp do własnych danych osobowych gromadzonych przez cyfrowe giganty (Facebook, Google, Amazon, itd.) oraz rząd.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Po zniesieniu ustawy wiatrakowej gminy i powiaty powinn dostać zadanie postawienia nowych farm wiatrowych. Te wiatraki będą finansowane przez skarb państwa i unijne środki przeznaczone na transformację energetyczną polski.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Rząd nie powinien kontrolować tego co piszemy online. Państwo ma wpływ na edukację i może użyć jej jako narzędzia do wykształcenia umiejętności oddzielania informacji prawdziwych od fałszywych. Firmy powinny same decydować, które treści usuwają ze swoich stron. Chciałbym, aby usuwano mowę nienawiści, jednak w internecie nie może obowiązywać państwowa cenzura.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dodatkowo postuluję wprowadzenie progresywnych mandatów. Im więcej ktoś zarabia tym większe płaci mandaty.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W skali globalnej nie jesteśmy dużym rynkiem. Gdybyśmy sami negocjowali umowy handlowe, to musielibyśmy w pełni dostosowywać się do kaprysów i wymagań Chin. Tylko jako ogromny rynek, jak Unia Europejska możemy negocjować korzystne umowy, jak np obniżenie ceł do 99% z Japonią. Dlatego musimy dążyć do umocnenia naszej pozycji w Unii Europejskiej i jako ten blok handlowy negocjować duże umowy, które będą też wymagały dostosowania się krajów do naszych Europejskich standardów.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Konstytucja była złamana wielkorotnie, Najważniejsze przykłady to zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownicta, nie powołanie sędziów wyznaczonych przez KRS i ciągła próba zniszczenia trójpodziału władzy w Polsce poprzez np. wczesne emerytury dla sędziów. Te osoby powinne być pociągnięte do odpowiedzialności. Muszą w sposób publiczny przyznać się do złamania naszej konstytucji, nie powinni iść do więzienia, bo zamykanie polityków z przeciwnej strony nie może być naszym rozwiązaniem.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Uważam, że specjalna ochrona ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową jest pilnie potrzebna, ale nie rozumiem w jaki sposób ochrona na podstawie płci miałaby działać? Nie atakuję w ten sposób tej idei, ale tłumaczę, że powód dla którego jej nie wybrałem wychodzi z mojego braku znajomości. Natomiast bardzo chętnie posłucham, jeśli ktoś chciałby do mnie napisać i to wytłumaczyć.
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Musimy inwestować w odnawialne źródła energii dopełniane biogazem, lub wodorem produkowanym podczas nadwyżek produkcji OZE. Im bardziej rozwija się technologia magazynowania dużych ilości energii, tym większa szansa na to by utrzymywać państwo tylko za pomocą energii odnawialnej. Dodatkowo możemy o wiele bardziej efektywnie korzystać z energii, jeśli zainwestujemy w elektrownie wirtualne łączące całe miasteczka.
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
 2. Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Obarczenie polityków korzystających ze służbowych podróży lotniczych opłatami za emisję CO2
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Koszt środowiskowy jest ukrytym kosztem, który póki co pokrywaliśmy go jako społeczeństwo, ale tak być nie powinno. Jesteśmy w tej chwili świadomi jak dewastująca dla środowiska jest produkcja przemysłowa, więc trzeba to uwzględnić w jej kosztach.
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obowiązek szkolny dla pięciolatków jest potrzebny, by rozwiązać problem braku dla nich miejsc, bo w tej chwili rodzice którzy chcą, by ich pociechy chodziłi do przedszkola od piątego roku życia, często nie mogą z tego powodu. Trzystopniowy system edukacji był zdecydowanie lepszy, ale w obecnej sytuacji wracanie do niego spowoduje za dużo zamieszania, kosztów i problemów dla uczniów i rodziców.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Zmianę w systemie zatrudnienia nauczycieli należy zacząć od procesów rekrutacyjnych, już na etapie kształcenia uniwersyteckiego - kierunki pedagogiczne powinny być objęte oddzielną rekrutacją, w ramach której przeprowadzane byłyby testy kompetencji, uwzględniające indywidualne predyspozycje kandydatów. Dzięki takiemu podejściu, na studia te aplikowaliby kandydaci, przed którymi otwierałaby się droga do realizowania konkretnego celu, jakim jest bycie nauczycielem. Oczywiście nie bez znaczenia jest ilość i jakość zajęć w ramach takich kierunków: po pierwsze konieczne jest zwiększenie liczby godzin praktycznych, po drugie, równie ważne, zapewnienie przyszłym nauczycielom wsparcia z zakresu psychologii edukacji. Problem wypalenia zawodowego wśród coraz młodszych stażem nauczycieli jest obecnie, niestety, problemem bardzo powszechnym, dotyka wielu nauczycieli, niekoniecznie z długoletnią praktyką. Odpowiednie wsparcie w tym zakresie, zarówno w trakcie trwania studiów, jak i (przede wszystkim) po ich ukończeniu jest niezbędne do wyeliminowania tego zagrożenia. Oczywiście ogromny wpływ na samo wypalenie, a co za tym idzie - bycie nauczycielem poniżej swoich możliwości, ma wynagrodzenie i możliwości awansu w ramach tej grupy zawodowej. Stawki obecnie proponowane nauczycielom są znacznie niższe od średnich zarobków osób, z często dużo niższym wykształceniem. Ponadto są one zależne od stopnia awansu zawodowego, a nie, jak należałoby na to patrzeć - od stopnia zaangażowania w swoją pracę i jej efekty np. poprzez premie zależne od ewaluacji semestralnej, na która składałaby się ocena od uczniów i wyniki nauczania (oceny, zgłoszenia poszczególnych uczniów do konkursów, zajęć dodatkowych itd). Brak nagradzania takich efektów działa bardzo demotywująco, zwłaszcza dla młodszych stażem, którzy tracą energię i chęć do działania na swoim polu wiedząc, że nie czeka ich żadne dodatkowe wynagrodzenie. Podsumowując - aby w szkołach pracowali najlepsi fachowcy, należałoby wprowadzić zmiany systemowe - począwszy od etapu rekrutacji na uczelnie wyższe, poprzez odpowiednie wsparcie z zakresu nowoczesnych technik i metod edukacyjnych oraz psychologii edukacji (zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny), a na zmianie zasad awansu zawodowego i adekwatnego do zaangażowania wynagrodzenia kończąc. Tylko takie, szeroko zakrojone działania, będą w stanie docelowo zmienić spojrzenie na zawód nauczyciela i uczynić go prestiżowym - tak, jak ma to miejsce w krajach skandynawskich, gdzie nauczyciel nie tylko jest traktowany z szacunkiem równym zawodom takim jak lekarz czy prawnik, ale również jego wynagrodzenie jest zbliżone do wyżej wymienionych. Jest to oczywiście długoletni proces, jednak zmiany należałoby wprowadzić jak najszybciej.
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
"Zaczynaj od Dlaczego" Simon Sinek
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 

B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W tej chwili nie ma bezpośredniego zarządzania budżetem dla strefy euro. Wiele krajów europejskich postuluje za wprowadzeniem takiego rozwiązania, które byłoby także bardzo korzystne dla Polski, gdybyśmy do tej strefy weszli. Dlatego póki takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone, nie musimy się spieszyć. Musimy także mieć prężną gospodarkę generującą stały obrót pieniężny, by nie potwórzyć kryzysu Grecji.
Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?
A. Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych.
B. Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie firm prywatnych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli i niezależność rozwoju państwo powinno ograniczać możliwość inwestycji w budowę sieci 5G podmiotom z Chin?
Nie możemy zacząć budować sieci 5G, dopóki nie będzie pewności, że nie ma negatywnych efektów na środowisko. Powinniśmy także zachęcać firmy z naszego kontynentu do inwestycję w budowę sieci 5G, zamiast ograniczać inwestycje podmiotom z Chin.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo musi zapewnić każdemu dostęp do internetu, jako formę dobra podstawowego. Jeśli pozostawimy to w rękach prywatnych firm, to mniejsze miejscowości i wsie pozostaną bez szans na taką modernizacje, gdyż nie są wystarczająco opłacalnym rynkiem.
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym.  Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze.
 1. poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
 2. poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
 3. uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
 4. usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
 5. wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
 6. organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
 7. wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
 8. wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
 9. zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
 10. Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
 11. Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi.  Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budowa dziennych domów opieki dla dorosłych osób zależnych oraz zapewnienie ich finansowania w długim okresie.
 2. Rozwój sieci domów spokojnej starości.
 3. Wspieranie rodzin w opiece nad zależnymi osobami starszymi np. poprzez ulgi podatkowe, zasiłki lub płatne urlopy opiekuńcze.
 4. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające, by sprostać wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budowę sieci żłobków.
 2. Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
 3. Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
 4. Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
 2. Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
 3. Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
 4. Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
 5. Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
 6. Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
 7. Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
 8. Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.

B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ukraina wciąż nie spełnia wielu wymagań Unii Europejskiej, musimy dążyć do pomocy w ich wypracowaniu, aby Ukraina mogła dołączyć do Unii.
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Polska powinna przyjąć część osób ubiegających się o status uchodźcy, które przybywają do innych państw Unii Europejskiej.
 2. Polska powinna solidarnie ponosić koszty opieki nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej.
 3. Polska powinna działać na rzecz ograniczenia liczby osób ubiegających się o status uchodźcy.
 4. Polska powinna całkowicie zamknąć granice dla osób ubiegających się o status uchodźcy.
 5. Obecnie głównym wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej, w tym Polski jest poprawa efektywności procedur i instytucji przyznających status uchodźcy oraz współpraca między państwami Unii w tym zakresie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Powołanie europejskiej armii.
 2. Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
 3. Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
 4. Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
 5. Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
 6. Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Większa integracja poprzez wspólne obieranie postawy wobec jakichkolwiek zagrożeń globalnych
W 2021 r., po 16 latach, Angela Merkel przestanie być Kanclerzem Niemiec, co oznacza konieczność ułożenia relacji z jej następcą lub następczynią.  Co Pani/Pana zdaniem powinno być strategicznym celem Polski w relacjach z Niemcami rządzonymi przez nowego kanclerza? Prosimy wymienić i ew. krótko omówić odpowiedzi.
1.
Obniżenie ceny za przejazdy kolejowe i większa liczba połączeń na trasie Polska - Niemcy.
2.
Bliższa współpraca między uniwersytetami, szczególnie przy projektach badawczych, z naciskiem na na walkę ze zmianą klimatu.
3.
Organizacja specjalnych spotkań na wzór "Franco-German Ministerial Council”, gdzie przedstawiciele obu krajów planują wspólne działania.
Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB.  Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
 1. redukcja ubóstwa na świecie
 2. wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
 3. ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
 4. pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
 5. wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
 6. wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
 7. zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna zabiegać o inwestycje europejskich przemysłów zbrojeniowych na swoim terenie, by powiązać swój przemysł zbrojeniowy z europejskimi firmami (tzw. offset).

B. Polska powinna postawić na zakup broni i technologii obronnych w Stanach Zjednoczonych. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ameryka jest bardzo ważnym sojusznikiem, ale nie ma w tej chwili żadnego uzasadnienia do wypowiedzenia wojny Iranowi. Gdy bezpieczeństwo naszych sojuszników nie jest zagrożone, najważniejsze jest utrzymywanie pokoju i unikanie ofiar ludzkich.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
29
zgodność
87%
Halina Kantor
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
35
zgodność
86%
Robert Lachowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
36
zgodność
84%

Najmniej zgodni politycy

Roman Łambucki
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
22
zgodność
34%
Anna Bryłka
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
19
zgodność
35%
Andrzej Wyrębek
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
16
zgodność
36%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: