Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 13
Miejsce na liście: 11
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Kraków

Informacje ogólne

Zawód: nauczyciel akademicki

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Joanna Hańderek
Data urodzenia
22.06.1974
Miejsce urodzenia
Bielsko-Biała
Ostatnio wykonywany zawód
Nauczycielka akademicka
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Kraków, lista nr 13
Komitet wyborczy:
Lewica
Numer na liście wyborczej:
11
Dane kontaktowe
 1. Adres email
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
  https://handerekjoanna.wordpress.com/
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/Joanna-Hańderek-1429238277289875/?epa=SEARCH_BOX
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Praca posłanki/posła powinna być transparentna i obywatele powinni wiedzieć jak wygląda praca osoby, na którą głosowali.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Od ponad dwudziestu lat jestem związana z Uniwersytetem Jagiellońskim . Tam rozwijałam swoją naukową karierę, oraz prowadzę dydaktykę. Moje doświadczenie zawodowe to również praca administracyjna, byłam bowiem zastępcą dyrektora Instytutu Filozofii. Od siedmiu lat organizuję i prowadzę projekt badawczy i społeczny "Kultura wykluczenia?" badający różne rodzaje wykluczeni społecznych i kulturowych. Jestem działaczką Kongresu Świeckości. Razem z Andrzejem Domińczakiem założyłam kwartalnik popularnonaukowy "Racje", wraz ze studentami założyłam stowarzyszenie na rzecz inkluzji "Rewersy Kultury". Jestem też członkiem akademickiego stowarzyszenia przeciwko myślistwu rekreacyjnemu.
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Przede wszystkim w najbliższym okresie trzeba w Polsce przywrócić praworządność. Oddzielenie urzędy Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego, odpolitycznienie sądów. Są to pierwsze kroki na rzecz budowania zrównoważonego rozwoju naszego Państwa. Równolegle trzeba zacząć działać na rzecz środowiska. Zostało nam nie wiele czasu by powstrzymać katastrofę klimatyczną i nie wolno nam w tym aspekcie zaniedbać działania. Rozpoczęcie procesu przechodzenia na energię odnawialną i rezygnacja z energii opartej na paliwach kopalnych musi zostać dokonana już dzisiaj. Walka o realne równouprawnienia społeczności LGBT jest wśród moich priorytetów. Dlaczego? Jeżeli mamy żyć w Państwie prawa nie możemy dopuścić by jakakolwiek grupa społeczna była pomijana w podstawowych prawach obywatelek i obywateli. A zatem prawo do zawierania związków małżeńskich, legalizacja już zawartych podczas ślubów hu
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Oddzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego
2
Reforma służby zdrowia i działań ekologicznych - zwiększenie finansowania
3
Opodatkowanie kościoła, wyprowadzenie religii ze szkół,
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Odpolitycznienie sądów
2
Realną równoprawność: równe prawa i płace dla kobiet, prawa do aborcji, legalizacja małżeństw jednopłciowych
3
Poprawa środowiska i praw zwierząt: zwiększenie znaczenia energii odnawialnej w codziennym użyciu, transporcie i w przemyśle, wprowadzenie rzecznika praw zwierząt, zakaz hodowli zwierząt klatkowych.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Bardzo ważne jest by wśród młodzieży rozpowszechniać zdolności kooperacji i współpracy, oraz krytycznego myślenia. We współczesnym świecie to podstawowe kompetencje. Zwłaszcza zdolność współpracy, rozwijająca model partycypacyjnego działania i współzarządzania jest szczególnie ważny w dzisiejszym świecie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wykształcenie, co oczywiste, wiedza daje nowe możliwości. W tym kontekście chciałam zwrócić uwagę na osoby z niepełnosprawnością, które bardzo często mają ograniczony dostęp do edukacji, a edukacja indywidualna w domu nie pozwala na rozwijanie kompetencji społecznych. Dlatego postawienie na szkoły równościowe, o zrównoważonym charakterze, przystosowane do edukacji dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności z dziećmi bez problemów zdrowotnych jest szalenie ważne. Daje to szanse na samodzielności w dorosłym życiu osób z niepełnosprawnością.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Powinny być szpitale i gabinety państwowe jak i gabinety prywatne, spółki lekarskie prywatne, łączenie jednak tych dwóch rodzajów leczenia może prowadzić do nadużyć i niejasnych sytuacji, na przykład lepszego traktowania komercyjnego pacjenta, co można nie raz obserwować obecnie. Natomiast prywatne gabinety czy szpitale powinny mieć możliwość podpisania umowy z NFZ. Niezależnie od charakteru szpitala czy gabinetu lekarskiego należy zobligować jednostki medyczne do obsługi pacjentów z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym poza kolejnością. Ustawa już jest, chodzi o wdrożenie jej w praktykę, bowiem nie zawsze ma to miejsce.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zniesienie klauzuli sumienia jest szczególnie ważna. lekarz który nie chce wykonywać swojego zawodu zgodnie ze standardami nauki jest niebezpieczny dla życia pacjentek i pacjentów - dlatego powinien zmienić zawód. W szpitalach, gabinetach lekarskich nie ma miejsca na ideologię. Dobra diagnostyka prenatalna, co trzeba uświadamiać społeczeństwu, daje możliwości leczenia płodu. Dokonanie aborcji do 12 miesiąca powinno być dopuszczone.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Mamy niewiele czasu na naprawę tragicznej sytuacji świata. Musimy ratować środowisko naturalne w innym wypadku może się okazać, że przyszłe pokolenia nie będą miały żadnej przyszłości. Rezygnacja z węgla oznacza konieczność przebranżowienia wielu osób zatrudnionych w tym sektorze. I to jest zadanie na nadchodzące lata, organizowanie szkoleń, pomoc w zatrudnieniu w nowych przedsiębiorstwach - związanych z energetyką opartą na energii odnawialnej.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Regulowanie rzek i akwenów wodnych dla celów gospodarczych czy turystycznych powinno całkowicie zostać zakazane, jeżeli chodzi o wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, czy tworzenie wzmocnienia nadbrzeża, żeby zabezpieczyć przed corocznymi wylewami i potopami powinno być w standardzie. Niestety w wielu miejscach naszego kraju powstały, za zgodą władz miast, osiedla na polderach. Dlatego wały przeciwpowodziowe powinny być sprawdzane i rozbudowywane.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Kłopot z ograniczonym budżetem oznacza, że niektóre plany trzeba będzie realizować stopniowo. Są jednak problemy, jak zmiany klimatyczne, które wymagają od nas działania natychmiastowego. Nie zaznaczyłam jednak w tym punkcie czystości środowiska, ponieważ zakładam, że w raz z poprawą transportu i komunikacji pomiędzy miejscowościami będziemy równocześnie pracować nad wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań. Na każdym polu musi dokonywać się bowiem ekozmiana. Zaznaczając edukację, mam też na myśli wprowadzenie działań zrównoważonego systemu nauczania, umożliwiającego przystosowanie szkół dla osób z niepełnosprawnością, tak by każde dziecko niezależnie od swoich zdolności motorycznych, albo neurologicznych schorzeń mogło z innymi dziećmi uczyć się w klasach. Musimy doprowadzić do takiej szkoły gdzie będzie się liczyło przekazywanie wiedzy a nie stopień niepełnosprawności czy pełnosprawności.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wystarczy kontrolować obecne wydatki, finansowanie z budżetu Państwa Kościoła Katolickiego powinno zostać przerwane. W poprzednich wyborach PiS szedł do władzy z hasłem uszczelnienia luki vatowskiej i z hasłem "wystarczy nie kraść". Proponuję oszczędność: najpierw na samej obsłudze państwa, z budżetu nie mogą być finansowane kolejne wycieczki zagraniczne polityków, przeloty do domu, czy kolejne limuzyny. Cofnięcie wielomilionowych dotacji dla kościoła i jego instytucji i przesunięcie tych pieniędzy na służbę zdrowia. Zaprzestanie wypłacania pensji księżą zatrudnianym w szpitalach i szkołach. Przesunięcie ich wynagrodzenia na wynagrodzenia dla nauczycieli i lekarzy. Znormalizowanie gigantycznych emerytur biskupów i księży, przesunięcie tych pieniędzy dla emerytów. Każdy człowiek ma prawo do godnej emerytury, dlatego ksiądz dodatkowo posiadający wsparcie w kościele nie może mieć paręnaście razy wyższej emerytury niż przeciętny obywatel pracujący ciężko przez całe swoje życie
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Już w tej chwili mamy bardzo dużo migrantów z Ukrainy - należy zatem położyć nacisk na większą integrację, nostryfikację ich dyplomów lub pomoc w doszkalaniu się.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Żyjemy coraz dłużej, jest wielu emerytów którzy tak naprawdę mogli by jeszcze pracować, dzieląc się swoim doświadczeniem. Oczywiście są zawody jak policja, czy zawody pracy fizycznej, gdzie przejście na wcześniejszą emeryturę jest wskazane. Są jednak takie, jak choćby na uczelni, gdzie seniorzy będą mogli nadal pracować w swoim zawodzie.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Godność osobista - to zabezpieczenie praw społeczności LGBT, to równy dostęp do przestrzeni publicznej, to prawa do zawierania małżeństw. Na razie można obserwować ciągłe szykany, jak choćby utrudnianie organizacji parad równości. Równość obywateli - to równość w edukacji, która jest zaburzona, ponieważ osoby z niepełnosprawnością nie mogą korzystać na takich samych prawach z edukacji jak zdrowe dzieci, czy brak realnej równości kobiet. Wolność sumienia i religii - dominacja Kościoła Katolickiego oraz obecność religii w szkołach zaburza sytuację obywateli niewierzących czy innych wyznań, aby wolność sumienia mogła się realizować potrzebny jest realny rozdział państwa i kościoła.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ochrona zdrowia - potrzeby osób z niepełnosprawnością nie są zaspakajane we współczesnym świecie, tak samo osób w wieku senioralnym. Przede wszystkim należy dać pierwszeństwo w usługach medycznych tym dwóm grupom społecznym. Bez zmian ekologicznych, bez rezygnacji za zanieczyszczania atmosfery, ludzkość nie przetrwa. Zmiana na poziomie ekonomicznym i społecznym jest priorytetem.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego to podstawa odpolityczniania i odpartyjniania sądów. Wzmocnienie samorządów oznacza większy nacisk na zrównoważony rozwój, oraz upowszechnienie polityki partycypacyjnej, pozwalającej na aktywizację obywateli i obywatelek. Dzięki budżetom obywatelskim, dzięki polityce partycypacyjnej, miasta mogą zacząć zmieniać się podług potrzeb mieszkańców, a nie deweloperów, czy przemysłu.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wolność tak, przemoc nie. Mowa nienawiści czy oszczerstwa, pomówienia, ale również namawianie do popełniania przestępstwa, czy rasizm, neofaszyzm w internecie jest takim samym przestępstwem jak w rzeczywistości pozasieciowej, dlatego nie jest tutaj potrzebne dodatkowe prawo. Trzeba pamiętać, że wolny interent to wolność działań obywatelskich.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Przede wszystkim należy odbierać prawo jazdy osobą prowadzącym po spożyciu alkoholu lub będących pod wpływem narkotyków, oraz osobą które permanentnie łamią przepisy.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polska powinna wzmacniać swoją pozycję w UE oraz wspierać jej działania, ponieważ tylko w ten sposób możemy stać się częścią globalnej gospodarki i polityki. Izolacja od UE jest niebezpieczna. Nasza silna pozycja w UE to również wzmacnianie naszych rodzimych przedsiębiorców i walka o dobre dla nich kontrakty czy prawo.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
1. Brak wykonywania wyroku Trybunały Konstytucyjnego co łamie Art. 190 ust. 2: "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym. " 2. Nie uznawanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego - zwłaszcza tych, które były niewygodne dla partii rządzącej. - jest to złamanie zasady Art. 190 ust. 1: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”. 3. Odwoływanie sędziów Trybunały gdy nie minęła jeszcze ich kadencja, co łamie Art. 194 ust. 1: "Sędziów Trybunału Konstytucyjnego na 9-letnią kadencję wybiera Sejm." 4. Powołanie na funkcję prezeski Sądu Najwyższego Pani Juli Przyłębskiej nie posiadającej odpowiednich do tego kwalifikacji, dodatkowo złamanie obowiązujących przy tym procedur. Co łamie Art.194 ust 1: "Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą." - Pani Przyłębska jest mgr, w latach poprzedzających swój awans nie była oceniana pozytywnie przez zgromadzenie sędziów. 5. Niezgodne z procedurą konstytucyjną przegłosowanie budżetu na rok 2017, z wykluczeniem posłów opozycji i przy braku kworum. co łamie Art. 120: "Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów." 5. Powołanie do Krajowej Rady Sądownictwa 15 członków wybranych przez członków PiS, a nie przez sędziów.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Osoby łamiące prawo powinny być jak każdy obywatel pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Nikt nie może być ponad prawem, co szczególnie dotyczy osoby ustanawiające prawo, osoby rządzące.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
W jaki sposób należy Pani/Pana zdaniem kontrolować finansowanie organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wielość mediów informacyjnych, pluralizm przekazy jest ważny dla budowania świadomego społeczeństwa. Działania ministrów i parlamentarzystów powinny być transparentne i znane społeczeństwu.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Media publiczne należy sprywatyzować.
 2. Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
 3. Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Media publiczne powinny cechować się jak największą bezstronnością. Inaczej zostanie zaburzona nasza wolność w dostępie do informacji. Obecnie mamy do czynienia ze skrajnym upartyjnieniem mediów publicznych co musi zostać zmienione.
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nikt nie może być wykluczany. Ludzie, niezależnie od płci, niezależnie od swoich preferencji powinni mieć prawo do wyboru czy chcą pozostać w związku małżeńskim czy w partnerskim. Obecnie trwa dyskryminacja par jednopłciowych, co musi zostać niezwłocznie zmienione.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ciągle nie ma zapisu w kodeksie karnym o nietykalności i nienaruszalności dóbr osobistych ludzi ze środowisk LGBT i to koniecznie powinno zostać zmienione. Prawo ma również luki w orzekaniu o gwałcie, musi zostać zmieniony zapis mówiący o tym, że ofiara musi udowodnić, że się broniła. Otóż nie musi. Obecne prawo sprzyja gwałcicielom.
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
 2. Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
 3. Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
 4. Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
 5. Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
 6. Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
 7. Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 9. Inne (jakie?): Należy wyprowadzić religię ze szkół
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo świeckie to państwo gdzie każdy jest równy wobec prawa. Należy doprowadzić do sytuacji, w której ksiądz popełniający przestępstwo - seksualne czy jakiekolwiek inne - jest skazywany przez sąd jak normalny obywatel. Kościół nie może ukrywać pedofil, gwałtów, molestowania a wszystkie przestępstwa dokonywane przez kler powinny być traktowane tak samo jak te dokonywane przez innych obywateli.
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
 2. Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
 3. Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
 4. Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
 5. Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
 6. Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Włączanie do komisji sejmowej specjalistów i działaczy pracujących nad procedowanym problemem.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Transparentność działania, większa współpraca z działaczami społecznymi, naukowcami oraz osobami zainteresowanymi problemem to gwarancja obywatelskiego systemu i równościowego traktowania obywateli i obywatelek.
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zmiany na rzecz środowiska muszą pociągać za sobą edukację ludzi i uświadamianie im problemów. Prawo powinno regulować zużycie wody w przemyśle do niezbędnego minimum.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Program nauczania powinien być w większym stopniu budowany przez nauczycieli, oraz pedagogów. Kurator ma wspierać pracę szkoły.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pensum dydaktyczne nie może być zwiększone. Trzeba opamiętać, że nauczyciel pracuje nie tylko w klasie podczas lekcji ale również przygotowując lekcje i potem oceniając uczniów, czy pomagając im indywidualnie. Zwiększenie pensum doprowadziłoby do blokady działań nauczycieli: nie byli by w stanie sprostać obowiązkom. Każdy przedmiot jest wymagający tej samej pracy więc waloryzacja pensji staje się automatycznie waloryzacją przedmiotów. Jest to niebezpieczna koncepcja.
Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Przede wszystkim wprowadzenie większej autonomii szkoły. Obecnie zarówno nauczyciele i nauczycielki jak i dyrektorki, dyrektorzy giną w nawale formularzy i proceduralnych działań. Awans powinien wiązać się z wykazaniem doświadczenia pedagogicznego (tutorial na lekcjach starszych nauczycieli), oraz egzaminem przed starszymi nauczycielami. Wyeliminowałabym konieczność pisania sprawozdań, raportów i tego wszystkiego co wiąże się jedynie z biurokratycznymi potrzebami systemu.
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pensja powinna być podnoszona stopniowo wraz ze zwiększeniem nakładu finansowania szkolnictwa z budżetu.
Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
Dariusz Gzyra "Dziękuję za świńskie oczy"
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy rozwijać sprzedaż żywności w oparciu o sieci łączące bezpośrednio rolników i konsumentów.
Należy zachęcać rolników do tworzenia gospodarstw wielkoobszarowych.
Należy uprościć system dostępu do środków finansowych na rozwój rolnictwa.
Produkty rolne z Polski powinny obowiązkowo stanowić większość oferty spożywczej hipermarketów.
Należy zaangażować gospodarstwa rolne w politykę klimatyczną poprzez wspieranie produkcji energii z OZE (np. tworzenie biogazowni zagospodarowujących odpady produkcji rolnej).
Minimalne ceny produktów rolniczych powinny być regulowane przez rząd.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zasada fair trade, a więc wspieranie rolnictwa i pracy osób które działają zgodnie ze standardami ekologii powinny być na pierwszym miejscu.
Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Należy kontynuować odstrzał dzików, jako źródła choroby i zagrożenia dla hodowli zwierząt.
 2. Należy wspierać rolników w dostosowaniu chlewni, obór i zagród, by chroniły przed rozprzestrzenianiem się choroby.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zabijanie dzików w niczym nie pomaga, mit myśliwych.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
 2. Należy zakazać klatkowej hodowli zwierząt.
 3. Należy zakazać hodowli zwierząt futerkowych.
 4. Należy ograniczyć rozwój ferm: zmniejszyć ich wielkość i zakazać budowania ich w pobliżu budynków mieszkalnych.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne (jakie?): Należy wprowadzić instytucję Rzecznika Praw Zwierząt
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dobrostan zwierząt jest bardzo ważny, patrząc na fermy wielopołaciowe i przemysł mięsny trzeba pamiętać, że jest on jednym z większych zagrożeń i dewastacji środowiska naturalnego.
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć kto i w jakim celu wykorzystuje jego dane.
Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu postaw etycznych, wartości i tożsamości obywateli.
 2. Kultura powinna być niezależna od celów politycznych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
 3. Z budżetu państwa nie należy przeznaczać środków na działalność kulturalną.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy i wartości powinny być kształtowane za pomocą polityki kulturalnej finansowanej ze środków publicznych?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Niezależność sztuki i twórców jest podstawą dobrze działającego, obywatelskiego społeczeństwa. Musimy pamiętać, że czasami artyści mogą nam więcej powiedzieć czy dostrzec pewne procesy przed nami. Dlatego muszą być wspierani i niezawiśli.
W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Poprzez rozwój nowych technologii umożliwiających dostęp do kultury niezależnie od miejsca zamieszkania (na przykład dzięki transmisjom internetowym).
 2. Poprzez stworzenie stałego funduszu przeznaczonego na działania kulturalne w małych ośrodkach – niezależnie od samorządowych zobowiązań wobec lokalnych instytucji kultury.
 3. Poprzez utworzenie corocznie odnawialnego Bonu Kulturalnego dla każdego obywatela (który można wykorzystać na szeroko pojmowany udział w kulturze: zakup biletów na wydarzenie artystyczne, książkę, płytę itp.).
 4. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest indywidualną sprawą obywateli i państwo nie powinno nim sterować.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dostęp do kultury nie może być w żaden sposób ograniczany.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy uregulować status artysty np. w zakresie ubezpieczeń społecznych i ulg podatkowych.
Twórcy kultury powinni być traktowani jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku i nie należy w szczególny sposób regulować ich statusu prawnego.
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać właściciele tych portali.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Status prawny artysty jak i jego traktowanie na rynku pracy powinien być szczególny z uwzględnieniem faktu, że nie generuje przychodów regularnie, że na tworzenie potrzebuje nieokreślonej liczby godzin. Umowa o dzieło dla artysty powinna uwzględniać specyfikę jego pracy.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
 2. Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
 3. Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
 4. Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.
Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Moim zdaniem zabrakło możliwości osobnego omówienia problemów osób z niepełnosprawnością. Powinniśmy poświęcić im więcej uwagi, działania państwa powinny zmierzać do usamodzielnienia jak największego osób z niepełnosprawnością. Druga sprawa to prawa zwierząt. Moim zdaniem powinno pojawić się wprost pytanie o status prawny i powinna zostać poruszona kwestia powołania Rzecznika Praw zwierząt oraz policji dla zwierząt.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Stanisław Żukowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
93%
Joanna Senyszyn
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
26
zgodność
91%
Katarzyna Ueberhan
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
26
zgodność
90%

Najmniej zgodni politycy

Paweł Jagiełło
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
17
zgodność
32%
Jacek Sommerfeld
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
20
zgodność
36%
Robert Gaweł
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
21
zgodność
37%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: